Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Bukit Gambang Resort City

Bukit Gambang Resort City

Ratings: (0)|Views: 622|Likes:
Published by Shafiq Mohd Nor
*Research - Bukit Gambang Resort City 2011 (10/04/2011)
*MGM 1223 Kejurujualan Universiti Putra Malaysia
*Research - Bukit Gambang Resort City 2011 (10/04/2011)
*MGM 1223 Kejurujualan Universiti Putra Malaysia

More info:

Published by: Shafiq Mohd Nor on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

 
Pfcnfchlhc
Bfbhwhy wfyzh bfcavhl pyojve hzhv pfyedkjbhzhc hjhlhd lfikd bfcghihy ifyihcjkcn bfcavhlpyojve {hcn iolfd zfyvw jkphcjv vak $ wfpfyzk efyfzh +# Zhbihdhc bvlh zfylhlvihc{he pyojve hzhv pfyedkjbhzhc jhlhb cfnhyh jk phwhyhc# Zhcph efbhdkyhc jhc hlhzhcefavyvavhlhc {hcn bhczhp hnhe wvehy ihnk w{hykehz bfcfbivwk phwhyhc {hcn ekckwhcnhz eobpfzkzkm# Wfykcnehlk avnh w{hykehz nhnhl bfcnhbikl ekyh jhc bfcnfchlphwzkefevhzhc jhc eflfbhdhc zfchnhc avhlhc jhlhb bfyhcneh wzyhzfnk pfbhwhyhc jhc efavyvavhlhc,w{hykehz nhnhl bfbhewkbhehc pozfcwk zfchnh avhlhc {hcn wfjkh hjh#Efavyvavhl hzhv avyvavhl ifybhewvj wfoyhcn kcjk}kjv {hcn bf~heklk jhc bfcavhl pyojve jhc hzhv pfyedkjbhzhc vczve pflhcnnhc whbh hjh kcjk}kjv hzhv ifyevbpvlhc#Hph gkyk"gkykbfbivhz vczve zfchnh pfcavhl {hcn ifyah{h? Wfoyhcn zfchnh pfcavhl {hcn ifyah{h wfghyheocwkwzfc bfbih~h cklhk efphjh pflhcnnhc# Cklhk Kzv jkifykehc akeh pfcavhl $8+ bfbhdhbkjkchbke phwhyhc pflhcnnhc, $9+bfcnfzhdvk efpfylvhc edvwvw pflhcnnhc c{h jhc ihnhkbhchbfbfcvdk zvczvzhc bfyfeh, $7+eocwkwzfc bfbih~h kjfh"kjfh ihyv jhc ghjhcnhc efphjhpflhcnnhc, $:+wfbpvych bfcnfewfevwk phjh ahwh {hcn jkavhl $hzhv bfc{fjkhehc pyojve ifyevhlkzk wfghyh eocwkwzfc+, $6+ bfckcjhelhcavzk wfghyh eocwkwzfc, jhc $=+bfbpfyzhdhcehchbhlhc pfyckhnhhc {hcn ifyfzkeh $dvivcnhc ahcneh phcahcn+#
 
Ihdhnkhc 81Efpfczkcnhc Avhlhc Efphjh W{hykehz#
Wfzkhp pfbhwhyhc dhyvwlhd bfbklkd wfifyhph ihc{he pflhivyhc jkjhlhb bhwh jhc ~hcn vczve wfzkhp fbphz $:+ eh~hwhc Ghbpvyhc Phwhyhc $Pyojve, Loehwk, Dhynh, jhc Pyobowk+# Efpvzvwhcwfbfwzklhd ifyoiafezkm $efyhch zkjhe wfbvh oyhcn hehc bflhivy jkjhlhb Wzyhzfnk Pfbhwhyhcwfekyhc{h zkjhe bfcjhzhcnehc efvczvcnhc efphjh bfyfeh+#
H# Efpfczkcnhc pfcnkelhchc, zyhjf wdo~w, jhc Pvilkg Yflhzkocw wfihnhk Wzyhzfnk Avhlhc W{hykehz#K# Pfcnkelhchc 
Pfcnkelhchc bfyvphehc whzv pfyehyh {hcn hbhz pfczkcn jhlhb pfbhwhyhc pyojve# Zhcphpfcnkelhchc, pfcnnvch wvehy bfcnfzhdvk ef~vavjhc pyojve ekzh, hphzhd lhnk vczve bfcnfchlkc{h# Pflihnhk zfecke iolfd jknvchehc vczve bfcnkelhcehc pyojve#Pfbhwhyhc Kczfycfz, avnh jkphcnnkl pfcnkelhchc Kczfycfz, bfyvphehc whzv zfecke {hcnjknvch phehk jhlhb bfbpyobowk lhbhc ~fi efphjh jvckh bflhlvk Kczfycfz# Zfecke pfbhwhyhckczfycfz iolfd zfyjkyk jhykphjh pfcnopzkbvbhc fcakc nflkczhy $WFO5 Pfcnopzkbvbhc fcakc ghykhckhlhd pyowfw vczve bfbpfyihke avblhd jhc evhlkzk lhlv lkczhw jhyk fcnkc ghykhc ef wfwvhzv lhbhcwfwh~hcn bflhlvk dhwkl nflkczhyhc )wfbvlh ahjk) $)oynhcke) hzhv )hlnoykzbh)+, pfcghykhcpfcnedvwvwhc $ckg+, pfbikchhc wvyhz avhlhc, zfecke pyobowk ~fi bflhlvk wkwzfb nhivcnhc$hmmklkhzf+, pfbhwhyhc f"bfl, pfbikchhc avblhd phvzhc lhbhc ~fi, efbhwvehc ef jkyfezoyk jhcwfihnhkc{h# Ivekz Nhbihcn Yfwoyz Gkz{ $INYG+ bfcfehcehc pfcnkelhchc kczfycfz jkjhlhblhbhc ~fi yhwbk INYG khkzv ~~~#inyg#gob#b{, wflhkc kzv pfcnkelhchc jkjhlhb lhbhc ~fiwowkhl wfpfyzk Mhgfiooe jhc avnh Z~kzffy jhphz bfbihczv pfckcnehzhc avhlhc wfyzh bfbihczvavyvavhl vczve bfchyke pflhcnnhc jkhlhb bh{h# Pfbhwhyhc bfcnvchehc hnfcwk"hnfcwk lhkc zvyvzjkivhz INYG vczve bfbpfylkphzehlk nhcjhehc avhlhc#
 
Hedihy hzhv wvyhz edhihy bfyvphehc pfcfyikzhc ifyehlh whbh hjh dhykhc, bkcnnvhc, hzhvivlhchc5 {hcn bfbvhzehc ifykzh wfbhwh# Wfghyh vbvbc{h, hedihy bfcjhphz pfcjhphzhc jhykpfcnkelhchc jhc lhcnnhchc pfbihgh# Zfzhpk ekck zfyjhphz hedihy pfygvbh {hcn bfcndhwklehcpfcjhphzhc bfyfeh wfbhzh"bhzh jhyk pfcnkelhchc jhc jkfjhyehc wfghyh pfygvbh efphjhpfbihgh#Hedihy ifygfzhe pfyzhbh jkzfyikzehc phjh 8=06, jhc bhwkd ifyzhdhc dkcnnh ekck ~hlhvpvcbfcjhphz whkcnhc jhyk zfecolonk wfpfyzk yhjko, zflf}kw{fc jhc kczfycfz#INYG bfchyke pfbihghhzhv pfbiflk {hcn ifypozfcwk bflhlvk bfjkh gfzhe zfybhwvelhd Vzvwhc Bhlh{wkh, Ifykzh Dhykhc,Dhykhc Bfzyo,Eowbo,Vzvwhc Bflh{v,Wkchy Dhykhc,Ifykzh Pfzhcn Whyh~he,VzvwhcWhyh~he,Bflheh Dhyk Kck,Zdf Wzhy,Zdf Cf~ Wzyhkzw Zkbfw,Wkc Gdf~ Jhkl{,Zdf Wvc,Bhzhdhyk,Bkcnnvhc ^hwklhd, ,Bkcnnvhc Bhlh{wkh,Bfzyo Hdhj,Eowbo Hdhj,Bkcnnvhc Fjkzoy,Dhyhehd,Wkhwhd,Wvhyh Efhjklhc,Ivlfzkc Yhe{hz,Fyh Ihyv wfyzh ^hzhc# Efihc{hehc pflhcnnhc{hcn zfyzhyke jhykphjh pfcnkelhchc kck zfyjkyk jhykphjh kcjk}kjv jhc avnh {hcn zflhd ifyeflvhynh{hcn kcnkc bfcjhphzehc pfygvzkhc {hcn bfchyke pfydhzkhc bfyfeh#Bhahlhd bfyvphehc pfcfyikzhc ifyehlh, whbh hjh j~k"bknnvhc, ivlhchc, j~k"ivlhchc,j~k"zhdvchc jhc wfihnhkc{h, {hcn ifykwk ifybhghb"bhghb yfcghch jfcnhc wviafe {hcnpflihnhk#Bhahlhd ikhwhc{h bfbklkek hyzkefl bfcnfchk zopke popvlhy {hcn jkzvavehc efphjhbhw{hyhehz vbvb jhc jkzvlkw jfcnhc ihdhwh {hcn bvjhd jkmhdhbk olfd pfbihgh# Pfcfyikzhchehjfbke {hcn jkzvlkw jhlhb ifczve hyzkefl {hcn phjhz jfcnhc klbv jkefchlk wfihnhk pfcfyikzhcklbkhd hzhv avychl#Phjh efikhwhhcc{h, bhahlhd jkgfzhe ify~hych jhc bfcnnvchehc efyzhw {hcnlfikd ifybvzv# Bhahlhd wfghyh vbvbc{h iolfd jkjhphzk jk zoeo"zoeo ivev, nfyhk bhahlhd, pvwhziflk"iflhd, phwhy yh{h, phwhy bkck, efjhk yvcgkz jhc wfihnhkc{h#Bhahlhd avnh jkzfyikzehc wfghyhjhlhb zhlkhc jk kczfycfz# Ihdehc wfwfzfcnhd bhahlhd bfbpvc{hk efjvh"jvh }fywk gfzhe jhckczfycfz wfehlknvw# Zfyjhphz avnh bhahlhd {hcn dhc{h bfbpvc{hk whbh hjh jhlhb }fywk gfzhe whdhah hzhvpvc }fywk kczfycfz whdhah# Efihc{hehc pflhcnnhc {hcn bfbihgh bhahlhd hjhlhdzfyjkyk jhykphjh kcjk}kjv, ifyeflvhynh wfyzh vwhdh~hc"vwhdh~hc jhc pfbklke w{hykehz {hcn kcnkc

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shafiq Mohd Nor liked this
Cik Wa liked this
Kerang Lompat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->