Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CARTOGRAFIC

CARTOGRAFIC

Ratings:
(0)
|Views: 1,392|Likes:
Published by Cristian Vrinceanu
cartografie
cartografie

More info:

Published by: Cristian Vrinceanu on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
, Cartografia
este ştiinţa care se ocupă cu construcţia planurilor şi rţilor topografice,cuprinzînd:- desenul cartografic, prin care se stabilesc normele de reprezentare a elementelor topo-grafice' de pe suprafaţa terestri pe plan, referindu-se la conţinut, semne convenţionale, inscripţii,baza matematişi geodezică etc.;-:- proiecţiile cartografice, respe'ctiv procedeele matematice prin care se realizearepre-zentarea suprafeţei elipsoidului(sferei) pe plan;.;.. editarea planurilor şi 'bărţilor topografice, adică studierea procedeelor de redactare,cartografi ere, reproducere şi multiplicare, pentru obţinerea planului sau' hărţii topografice impri-mate. Planul sau harta obţinuin urma editării, este documentul fundamental pentru executarealucrărilor de cercetare, proiectare şi construcţii in diferite domenii de activitate şi pentru, editareaplanurilor şi rţilor tematice.
Scurt .istoric.
Cartograrm a apărut din cele mai vechi timpuri şi s-a dezvoltat, concomitent cu 'alte ştiinţe: astronomia, geografia, geodezia, matematica.Din antichitate s-au strat unele reprezenri cartografice, dintre care pot fi amintitecele din Egipt, Mesopotamia, China (unde apare pentru prima daraportul de scară). In Grecia,'Ptolemeu a elaborat "Ghidul geografic", lucrare compudin opt cărţi, in care se dau informaţiide intocmire a rţilor, precum şi tabele ,cu poziţia a peste 8000 localiţi, dintre care circa40 sînt în Dacia. Hărţile şi tabelele cu poziţia punctelor sint' exprimate pentru prima daprincoordonate geografice (latitudine şi longitudine) cu originea la' ecuator. In Imperiul (Roman s-aelaborat harta denumită "Tabula Pentingiană" sub forma unor fişii pe anumite itinerarii, fiind''reprezentate prin semne convenţionale: fluviile, oraşele, şoselele, drumurile, reşedinţele guverna-torilor, farurile de navigaţie, hanurile, şunile etc.In evul mediu cartograrm se dezvfdţă in continuare, remarcindu-se rţile chineze întocmite
al
diverse destinaţii (funciare, politico-administrative, militare), elaborindu-se sistemul de multi-plicare şi imprimare in culori. Meria fi menţionată şi harta geografică bizantină,cuprinzindPalestina, realizată in jurul anului 938. încend din secolul al X-lea în Europa apar nume-roase lucrări cartografice care au servit' la efectuarea marilor lătorii şi descoperiri geografice.Pe teritoriul ţării noastre s-au realizat rţi cucaracter informativ în secolul al XVII-lea.Un pas important in' dezvoltarea cartografiei il constituie realizarea rţii Munteniei - 1'700, astolnicului Constantin Cantacuzino Şi'~ hărţii Moldovei
-1737,
a domnitorului Dimitrie Cantemir.Duanul 1840 se fac ridicări geometrice in vederea întocmirii rţiilor, realizindu-se rţila scara 1
:57600
pentru Oltenia, Muntenia"Moldova, Transilvania, Bucovina,' Basarabia şiDo~rogea. ,.Din 1863 apar primele forme organizate, care in 1868 se legiferează şi se dezvolconsti-tUind embrionul Institutului Geografic Militar, respectiva actualei Direcţii Topografice Militare,acestea fiind primele instituţii româneşti destinate a executa lucrări geodezice, topografice şi carto-grafice. In perioada
1873-1899
s-au întocmit hărţi la scara
1
:20000 pentru Moldova şi
3
"
I
 
Muntenia - p,înă la meridianul ZimniceB;- şi la scara' 1:10000 pentru Dobrogea, in proiecţiaBonne. Pe baza acestora' pină în anul 1916 s-au intocmit rţi la scările 1:50000, 1:100000 şi1:200 '000 şi s-au transformat rţile existente, În proiecţie Lambert. Din anul 1896 s-au înfiinţatşcoli pentm pregătirea cadrelor de specialitate.Duprimul răZboi mondial s-a continuat activitatea şi În anul 1932 s-a adoptat o nouă baştiiifică -- proiecţia stereografică cu plan secant, pe elipsoid Hayford. Pe această baacontinuat lucrările de întocmire
şi
actualizare a hărţilor piÎn 1951 nd s-a introdus proiecţiaGauss-Kruger pe elipsoid Krasovski.în perioada 1951-1970 s-au realizat rţi pe întreg teritoriul naţional la scările 1:25000,1:50000, 1:100000, 1:200000
şi
1:500000, şi planuri topografice pentru toate orele la scă-rile 1:10000 şi ,1:5000. Modernizarea acestora s-a realizat în perioada
l
1971-1986 obţinîndu-serţi unitare privind precizia, conţinutul şi modul de reprezentare, lucri cu nivel calitativ mondial.După ,1987 a inceput actualizarea acestora.Tot în această perioadă s-au realfzat planuri topografice pe o Însemnată suprafaţă, necesareeconomiei naţionale: agricultură, silvicultu, exploatarea resurselor naturale, planuri şi bărţitematice.în 1970 s-a adoptat proiecţia stereo grafică cu plan unic secant, pe elipsoid Krasovski, pentnJexecutarea lucrărilor la scări mari necesare economiei naţionale.
 
Capitolul 1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE DE DESEN CARTOGRAFIC
,
1.1. DEFINIA ŞI SCOPULDESENULUI CARTOGRAFICDesenul cartografic face parte din desenul tehnic, fiind modul dereprezentare a elementelor topografice de pe teren. Acesta cuprindescrierea cartografi, semnele convenţionale pentru reprezentarea plani-metriei, hidrografiei şi altimetriei pe planurile şi rţile topografice, precumşi pe rţile speciale.Pentru a răspunde multiplelor condiţii impuse, planurile şi rţile topogra-fice trebuie să îndeplinească urtoarele cerinţe:_. elementele reprezentate" inscriiile şi datele cifrice corespuncu cele din teren ca poziţie şi valoare, asigurînd astfel precizia şiautenticitatea lor;- să fie clare, or de. citit şi expresive.Aceste cerinţe se realizează prin folosirea unor metode de Întoc-mire precise şi eficiente şi prin asigurarea unei caliţi grafice ridicate.În acest sens, desenul are o importanţă deosebită pentru realizareaclarităţii şi expresivităţii hărţilor şi planurilor.Desenul cartografic a avut o evoluţie contin. Un rol deosebit În dez-voltarea modului de reprezentare a elementelor de pe teren, respectiv adesenului cartografic, l-au avut atlasele de semne convenţionale. Acestea s-auelaborat în funcţie de scara, scopul şi conţinutul rţii. Duanul
1951
s-auelaborat atlase de semne convenţionale pentru toate scările: 1 : 500, 1 : 1 000,1 : 2000, 1 : 5000, 1 : 10000, 1 : 25000, 1 : 50000, 1 : 100000, 1 : 200000,1 : 500 000, 1 : 1000 000. Atlasele conţin semne convenţionale, caracterele şidimensiunile scrierilor, modele de cadru, explicaţiile privind aplicarea semnelorcqnvenţionale, abrevierile etc. Atlasele s-au îmbunătăţit continuu, asigurîndu-seconcordanţa cu conţinutul rţii şi cu atlasele folosite pe plan mondial.1.2. MA'fERIALE ŞI INSTRUMENTE PENTRU DESEN
1.2.1. MATERIALE PENTRU DESENUL CARTOGRAFIC
rtia milimetricăeste rtie de desen opacă sau transparen(calc, foliiplastice) îmrţiîn. trăţele prin linii longitudinale şi transversale colorate,distanţate la 1 mm. La intervale de 5 mm, 10' mm şi 50 mm, liniile nt îngro-şate progresiv, urînd astfel raportarea punctelor, a distanţelor şi respectivnurarea trăţelelor. Se foloseşte pentru originalele planurilor topografice,pentru grafice şi pentru schiţe. Pe hîrtie milimetrică nu se Întocmesc originalele
5

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Catrinell Katya liked this
Iliut Nicolae liked this
Galina Nika liked this
Florina Rada-Torje liked this
Silaghi Mihai liked this
AndReea Andreea liked this
Valeriu Seinic liked this
ioancezar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->