Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Misterele Biofotonicii - Nexus

Misterele Biofotonicii - Nexus

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 199|Likes:
Published by RapceaMihai
Misterele biofotonicii, revista Nexus Romania
Misterele biofotonicii, revista Nexus Romania

More info:

Published by: RapceaMihai on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
F
ritz-Albert Popp s-a gândit că descoperiseun tratament pentru cancer. Era în 1970,cu un an înainte ca Edgar Mitchell să fi zburatpână la lună, iar Popp, biofizician „teoretic“ laUniversitatea din Marburg, Germania, predaradiologie, interacŃiunea dintre radiaŃiaelectromagnetică şi sistemele biologice. Elexamina benzo[a]pirenul, o hidrocarburăpoliciclică, cunoscută ca fiind una dintre celemai letale substanŃe cancerigene asupraoamenilor şi o luminase cu lumină ultravioletă.Popp se amuza destul de mult cu utilizarealuminii. Fusese fascinat de efectul radiaŃieielectromagnetice asupra sistemelor vii încă dinvremea când era student la Universitatea dinWürzburg. În acea vreme, fiind încă student, elstudiase în clădirea, uneori chiar în încăperea încare Wilhelm Röntgen observase din întâmplarefaptul că razele de o anumită frecvenŃă puteauproduce imagini ale structurilor tari alecorpului.Popp încerca să determine ce efect ar obŃinedacă ar proiecta lumină ultravioletă (UV) asupraacestui compus letal. A descoperit căbenzo[a]pirenul avea o proprietate opticăimpresionantă. El absorbea lumina, apoi o re-emitea cu o frecvenŃă complet diferită, aşa cumun agent CIA ar fi interceptat un semnal decomunicaŃii de la inamic şi ar fi preluatinformaŃiile dezordonat. Era o substanŃăchimică ce se comporta ca un receptor instabilal unei frecvenŃe biologice. Pop a făcut apoiacelaşi test cu benzo[e]piren, altă hidrocarburăpoliciclică, care este virtual identică
Misterele
de Lynne McTaggart 
88 NEXUS New Times — iunie iulie 2010
biofotonicii
Folosind cercetări de ultimă oră,efectuate în cadrul marilor universităţi şilaboratoare ale lumii, Lynne McTaggart,neobosită jurnalistă de investigaţii,ne dezvăluie o paradigmă biologică radicalnouă – la nivelul cel mai de bază, mintea şitrupul omenesc nu sunt distincte şi separatede mediul înconjurător, ci constituie un„pachet“ de putere pulsatorie careinteracţionează constant cu această vastămare de energie. Articolul de faţă este extrasdin lucrarea „Câmpul“, de Lynne McTaggart,apărută la editura „Adevăr Divin“.
 
NEXUS New Times — iunie iulie 2010 89
benzo[a]pirenului, cu o minusculă modificare astructurii moleculare. Acea diferenŃă minusculăîntr-unul din inelele compusului era foarteimportantă, deoarece făcea ca benzo[e]pirenulsă nu mai fie otrăvitor pentru oameni. Laaceastă substanŃă chimică deosebită, luminatrecea prin substanŃă nemodificată.Popp continua să fie nedumerit asupra acesteidiferenŃe şi să se amuze cu interacŃiunile dintrelumină şi anumite substanŃe chimice. El aefectuat testul pe alte treizeci şi şapte desubstanŃe chimice, unele cancerigene, altele nu.
După un timp, ajunsese să poată prezice caresubstanŃe ar fi putut produce cancer. În fiecarecaz, compusul cancerigen prelua luminaultravioletă, o absorbea şi îi schimba frecvenŃa.
Mai era o altă proprietate ciudată a acestor compuşi. Fiecare dintre substanŃele cancerigenereacŃiona doar la lumina cu o lungime de undăspecifică – 380 de nanometri. Popp continua săse întrebe de ce o substanŃă cancerigenă ar fi unreceptor instabil al luminii. A început să citeascăliteratura de specialitate, mai ales desprereacŃiile biologice umane şi a găsit informaŃiidespre un fenomen numit „refacerea culumină“. Este un fenomen binecunoscut înexperimentele din laboratoarele biologice: dacăbombardăm o celulă cu lumină ultravioletă,astfel încât 99% din celulă, inclusiv ADN-ul,este distrus, putem reface aproape în întregimestructura distrusă, într-o sigură zi, doar luminând celula cu aceeaşi lungime de undă, cuintensitate foarte slabă. Până în acea zi,cercetătorii „convenŃionali“ nu înŃelegeaufenomenul, însă nimeni nu-şi făcea probleme.Popp mai ştia că pacienŃii cu o boală de pielenumită
xeroderma pigmentosum
mureau în celedin urmă de cancer al pielii, datorită faptului căsistemul lor de refacere cu lumină nu funcŃionaşi nu-şi puteau vindeca afecŃiunile provocate desoare. Popp a fost şocat să descopere cărefacerea cu lumină funcŃiona cel mai eficient lafrecvenŃa de 380 nanometri – aceeaşi lungimede undă care făcea substanŃele cancerigene săreacŃioneze şi să recepteze instabil lumina.Aici Popp a făcut „saltul logic“. Natura eraprea perfectă ca acest lucru să fie o simplăcoincidenŃă. Dacă substanŃele cancerigenereacŃionează numai la această lungime de undă,trebuia să fie o anumită legătură cu fenomenulrefacerii cu lumină. Dacă era aşa, însemna că ar trebui să fie în corp o anumită luminăresponsabilă de refacerea cu lumină. OsubstanŃă cancerigenă trebuia să provoacecancerul datorită faptului că bloca permanentlumina şi o recepta instabil, astfel încâtrefacerea cu lumină să nu mai funcŃioneze.Popp a fost profund surprins de gândurile lacare ajunsese. Acolo şi atunci s-a hotărât în ceva consta viitoarea sa activitate. A scriscomunicarea, însă a vorbit cu foarte puŃinioameni despre ea, şi era mulŃumit, dar nu foartesurprins, atunci când o revistă prestigioasădespre cancer a fost de acord să o publice. Înlunile dinaintea publicării comunicării sale,Popp era foarte nerăbdător, făcându-şi griji căideea ar putea să-i fie furată. Orice dezvăluireneglijentă l-ar fi putut face pe un observator întâmplător să breveteze descoperirea lui Popp.Imediat ce comunitatea ştiinŃifică ar fi luatcunoştinŃă că el descoperise un tratament pentru
dr. Fritz-Albert Popp
 
NEXUS New Times — iunie – iulie 201090
ştiinţă
cancer, el avea să fie unul dintre cei maicunoscuŃi oameni de ştiinŃă ai vremii sale. Eraprima lui incursiune într-un domeniu nou alştiinŃei şi avea să-i aducă premiul Nobel.Popp era, de fapt, obişnuit cu aprecierileelogioase, el obŃinând aproape toate premiileposibile în lumea academică. Primise chiar premiul Röntgen pentru lucrarea sa de licenŃă,care consta în construirea unui mic accelerator de particule. Acest premiu, care purta numeleeroului lui Popp, Wilhelm Röntgen, este acordatanual celui mai bun absolvent al facultăŃii defizică de la Universitatea din Würzburg. Poppstudiase „ca un apucat“. Îşi susŃinuse examenelemult mai devreme decât ceilalŃi studenŃi. Şi-aobŃinut doctoratul în fizică teoretică în timprecord. Studiile post-universitare, care dureazăde obicei cinci ani pentru majoritateaprofesorilor universitari germani, au fostîncheiate de Popp în ceva mai mult de doi ani.În vremea descoperirii sale, Popp era dejacelebru printre colegii săi ca un puşti-minune,nu numai datorită capacităŃilor sale, ci şi prinînfăŃişarea sa impetuoasă, tinerească.Când i-a fost publicată comunicarea, Poppavea 33 de ani, aparenŃa şi privirea, cu ochialbaştri, a unui actor de succes de la Hollywoodşi o faŃă de băiat care părea mereu mult maitânăr. Până şi soŃia sa, care era cu şapte ani maitânără decât el, era adesea considerată, dingreşeală, ca fiind mai în vârstăÎnfăŃişarea şi comportamentul lui Popp erau încontradicŃie cu seriozitatea sa. Ca şi Edgar Mitchell, el era filozof în aceeaşi măsură în careera om de ştiinŃă. Chiar din copilărie, elîncercase să descopere rostul lumii, să găseascăo anumită soluŃie generală pe care să o poatăaplica în orice situaŃie din viaŃa sa. Plănuise săstudieze filozofia, până când un profesor l-aconvins că fizica ar putea fi un domeniu multmai fertil, dacă avea nevoie de o singură ecuaŃiecare să deŃină cheia vieŃii. Totuşi, fizica clasică,prin afirmaŃia că realitatea era un fenomenindependent de observator, îl lăsase profundneîncrezător. Popp îl citise pe Kant şi credea,asemenea filozofului, că lumea era creaŃiasistemelor vii. Observatorul trebuia să fieelementul central al creării lumii sale.Popp a fost sărbătorit pentru comunicarea sa.
Deutsche Krebsforschungszentrum
(CentrulGerman de Cercetări privind Cancerul) dinHeidelberg l-a invitat să vorbească în faŃa acincisprezece dintre cei mai mari specialişti dinlume în domeniul cancerului, în cadrul uneiconferinŃe de cinci zile privind toate aspectelecancerului. InvitaŃia de a conferenŃia într-ocompanie atât de exclusivă a fost o ocazieincredibilă şi i-a mărit prestigiul în campusuluniversităŃii. A venit îmbrăcat într-un costumnou, de firmă, fiind cea mai elegantă prezenŃă lacolocviu, dar a fost cel mai slab vorbitor,luptând din greu cu engleza pe care o mânuiapentru a-şi face auzită vocea.În prezentarea, ca şi în comunicarea sa, ştiinŃalui Popp era inatacabilă, cu excepŃia unui singur detaliu: el susŃinea că o lumină slabă, cufrecvenŃa de 380 de nanometri, era cumvaprodusă în corp. Pentru cercetătorii dindomeniul cancerului, acest amănunt era un felde glumă. Nu credeŃi că, dacă ar fi fost o lumină
După un timp, Popp ajunsese să poată prezice care substanţe ar fi putut produce cancer. În fiecare caz,compusul cancerigen prelua lumina ultravioletă, o absorbea şi îi schimba frecvenţa. Mai era o altăproprietate ciudată a acestor compuşi. Fiecare dintre substanţele cancerigene reacţiona doar la luminacu o lungime de undă specifică – 380 de nanometri.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
radu_cristian liked this
daniluz8888706 liked this
Murariu Elena liked this
annape7 liked this
Dirvariu Iulian liked this
mmm7777mmm liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->