Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bizdata.mn-bulletin 2006 Aug

Bizdata.mn-bulletin 2006 Aug

Ratings:
(0)
|Views: 315|Likes:
www.Bizdata.mn BUSINESS DATABASE OF MONGOLIA
www.Bizdata.mn BUSINESS DATABASE OF MONGOLIA

More info:

Published by: Naranchimeg Batjargal on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2011

pdf

text

original

 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜ
MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 
8 ñàð
2006
August
ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÃÀÇÀÐ
NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA
Óëààíáààòàð õîò
Ulaanbaatar 
 
Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü
2
ÃÀÐ×ÈÃ
CONTENTS
Åðºíõèé òýìäýãëýë
General notes
.......................................................................................................3Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð
Methodological notes
............................................................................................4Òîâ÷ òàíèëöóóëãà
Introduction
.............................................................................................................8¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Main indicators
.....................................................................................................18I. Óëñûí òºñºâ
State budget 
.........................................................................................................19II. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë
Money, loan, stock market 
..................................................................................21III. ¯íý
Price
...................................................................................................................... 27IV. Ãàäààä õóäàëäàà
External trade
.......................................................................................................36V. Òºëáºðèéí òýíöýë
Balance of payment 
...........................................................................................45VI. Àæ ¿éëäâýð
Industry 
..................................................................................................................46VII. Õºäºëìºð
Labour 
................................................................................................................... 52VIII. պ人 àæ àõóé
Agriculture....
........................................................................................................56IX. Òýýâýð
Transport 
............................................................................................................58X. ªðõèéí îðëîãî çàðëàãûí ñóäàëãàà
Household income and expenditure survey 
..................................................59XI. Ýð¿¿ë ìýíä
Health
....................................................................................................................62XII. Ãýìò õýðýã
Crime
.....................................................................................................................65XIII. Öàã óóð, àãààðûí áîõèðäîëò
Meteorology and air pollution
............................................................................68Õàâñpàëò 1
Appendix 1 ...
.......................................................................................................70
 
Monthly Bulletin of Statistics 
3
Åðºíõèé òýìäýãëýëI. Òîâ÷èëñîí òýìäýãëýëãýý:ÀÐ
Àðõàíãàé
Áª
Áàÿí-ªëãèé
ÁÕ
Áàÿíõîíãîð
ÁÓ
Áóëãàí
ÃÎ
Ãîâü-Àëòàé
ÄÎ
Äîðíîãîâü
ÄÄ
Äîðíîä
ÄÓ
Äóíäãîâü
ÇÀ
Çàâõàí
ªÂ
ªâºðõàíãàé
ªÌ
ªìíºãîâü
ѯ
Ñ¿õáààòàð
ÑÝ
Ñýëýíãý
Òª
Òºâ
ÓÂ
Óâñ
ÕÎ
Õîâä
Õª
Õºâñãºë
ÕÝ
Õýíòèé
ÄÀ
Äàðõàí-Óóë
ÓÁ
Óëààíáààòàð
ÎÐ
Îðõîí 
ÃÑ
Ãîâüñ¿ìáýð
II
. Ñàðóóäûã ðîì òîîãîîð òýìäýãëýâ (I, II,III, IV, V... ã.ì)I-XII æèëèéí ýõíèé òóõàéí ñàðûã îðóóëñàíºñºí íýìýãäýõ ä¿íã õàðóóëàâ.1990-1995; 1990-1997 òóõàéí õóãàöààíûæèëèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò áîëíî.
III
. Äàðààõ òýìäýãëýë¿¿äèéã àøèãëàâ:
...
ìýäýýëýë áàéõã¿é 
0.0
ìàø áàãà òîî 
-
ã¿éöýòãýë áàéõã¿é.“¯¿íýýñ” ãýäãèéã õàðóóëàõ áºãººäçàðèì òîõèîëäîëä òóõàéí ¿ç¿¿ëýëòèéíá¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äèéí íèéëáýð íýãäñýíä¿íòýé òýíöýõã¿é áàéæ áîëíî.
IV
. Îðîí äýâø¿¿ëýëòýýñ õàìààð÷ çàðèì¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð íü ä¿íòýéãýý,á¿òöèéã õóâèàð èëýðõèéëýõýä 100 õóâèàñáàãà çýðýã çºðºõ òîõèîëäîë áàéæ áîëíî.
General notesI. Abbreviations:
 
AR
Arkhangai 
BO
Bayan-Olgii 
BK
Bayankhongor 
BU 
Bulgan
GO
Govi-Altai 
DO
Dornogovi 
DD
Dornod 
DU 
Dundgovi 
ZA
Zavkhan
OV 
Ovorkhangai 
OM 
Omnogovi 
SU 
Sukhbaatar 
SE 
Selenge
TO
Tov 
UV 
Uvs
KHO
Khovd 
KHS
Khovsgol 
KH
Khentii 
DA
Darkhan-Uul 
UB
Ulaanbaatar 
OR
Orkhon
GS
Govisumber 
II 
. Months have been shown by the Romannumerals (I, II, III, IV, V, etc).I-XII shows the accumulated data from thebeginning of the year including the particular month.1990-1995; 1990-1997 annual average for this particular time period.
III 
. The following symbols were used: 
...
data are not available 
0.0
the amount is nil or negligible 
-
no execution.Shows the term “of which” and insome cases it indicates not all elements of sum are given.
IV 
. Due to the rounding figures (composition)may not add up to the total and 100percentage.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->