Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Karunanidhi Enna Kadavula_Devar Katturai

Karunanidhi Enna Kadavula_Devar Katturai

Ratings: (0)|Views: 2,360|Likes:
கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கும் கருணாநிதி என்ன கடவுளா புத்தகத்திலிருந்து ஒரு கட்டுரை - உங்கள் பார்வைக்கு.

ஆன்லைனில் வாங்க: https://www.nhm.in/shop/978-81-8493-651-3.html
கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கும் கருணாநிதி என்ன கடவுளா புத்தகத்திலிருந்து ஒரு கட்டுரை - உங்கள் பார்வைக்கு.

ஆன்லைனில் வாங்க: https://www.nhm.in/shop/978-81-8493-651-3.html

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Kizhakku Pathippagam on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

 
102
£Ç.¨ø£¯õ
15
ßÝøh¯ AÔÄ öuίõ Á¯vÀ "÷uÁº'GßÝ® ö\õÀ Gß PõvÀ ÷©õv¯xsk! A¨-ö£¸©PøÚ¨ £õºUS® Áõ´¨÷£õ, ÷PmS®÷£÷Óõ GÚUSU Qmi¯vÀø»!AÁº Âkuø»¨ ÷£õμõmhz v¯õQ; ÃÖ ªS¢uCÍø©ø¯ ÷u\ Âkuø»UPõPa ]øÓUöPõmhiPÎÀ PÈzxÂmhÁº; AÁ¸øh¯ö£snÔ¯õ ÁõÌUøPUS |õmiß«x öPõsh|õmh® J¸ Põμn® GßÓõÀ, CøÓ|õmh®CßöÚõ¸ Põμn®!"÷u]¯•® öu´ÃP•® Gß C¸ PsPÒ'GßÖö\õßÚÁº; Ãμzøu²® Â÷ÁPzøu²® uß ÁõÌÄU TÖPÍõPU öPõshÁº!÷Ám¦ ©Ýz uõUPÀ ö\´xÂmkz ÷uºuø»©Ó¢x Âk£Áº. BÚõÀ, ÷uºu¾US •ßÝ®¤ßÝ® ©UPøÍ ©ÓUPõuÁº!uªÌ|õmiÀ £øǯ ©ßÚºPЮ, £søn¯õº-PЮ, \«ßuõºPÐ÷© ÷PõmøhU-S›¯ÁºPÒ GßÖ P¸u¨£mh }vUPm]°ß Põ»zvÀ,Cμõ©|õu¦μ® ©ßÚøμz ÷uºuÀ PÍzvÀÃÌzv, öußuªÇPzvß •i`hõ ©ßÚÚõPUQͺ¢öuÊ¢uÁº!
öu´Áz v¸©Pß÷uÁº!
 
P¸nõ{v GßÚ PhÄÍõ?
103
AÁº ÷uμõu ¡¾ªÀø»; öuίõu ö£õ¸ÐªÀø»; T›¯£õºøÁ¯º; ÷|›¯ ÷£õUQÚº!ÁÈÁÈ Á¢u ö\õzxUPøÍ Gί ©UPÐUS ÁÇ[QÂmka ö\ßÓ AÁº, AøuÂh¨ ö£›¯ ö\õzuõÚ ußÝøh¯ÁõÌUøPø¯÷¯ A¢u Gί ©UPÎß ÷©®£õmkUPõPAº¨£ozxU öPõshÁº!v¯õQUSU v¯õQ¯õ´, ÷¯õQUS ÷¯õQ¯õ´, uªÌzuõ°ß uÁ¨¦uÀÁÚõ´ ÂÍ[Q¯ ÷uÁº ö£¸©PÛß ^›¯]¢uøÚPÒ ÁÈÁÈz uªÇPzvØS ÁÍ•® Á¼ø©²®AÎUPÁÀ»øÁ!Âkuø»US •ß¦® ¤ß¦® |øhö£ØÓ uªÌ|õmkAμ]¯ø»²®, Aøua ö\xUQ ÁiÁø©zu BÐø©ªUP•zxμõ©¼[Pz ÷uÁ›ß ]¢uøÚPøͲ®, ¤¢v¯uø»•øÓ-°ÚμõÚ |õ® AÔ¢x £¯ßö£Ó ÷Áshõ©õ?C¢uz ÷uøÁø¯ {øÓÄ ö\´ÁuØPõP GÊ¢u÷u §£v-μõ\õ-Âß C¢u A›¯ ¡À! "£_®ö£õß ÷uÁ›ß ^›¯ ]¢uøÚPÒ'GßÖ ö£¯›h¨£mk öÁÎÁ¢v¸US® ÷ußTk Cx!÷uß CÛø©¨ ö£õ¸Ò ©mk©ßÖ; ©¸¢x¨ ö£õ¸Ð[Th!A¢uz ÷uøÚa ÷\P›¨£uØSz ÷uÜUPÒ GzuøÚ B°μ®•øÓ, GzuøÚ |õmPÒ SÖUS® ö|kUS©õP¨ £Ó¢-v¸US®; ©»º ©»μõP A©º¢v¸US®!A¢uz ÷uÜ°ß £õk® C¢u ¡»õ]›¯º §£vμõ\õÂß £õk®Jß÷Ó!C¢u J¸ ¡À ©mk©ßÖ; ÷uÁº SÔzu CßÝ® £» ¡ÀPÒ §£vμõ\õÂß öuõS¨¤¾® GÊzv¾® Akzukzx öÁΠÁ¢x öPõsi¸UQßÓÚ!ö£›¯õº PÍg]¯® ÷£õÀ, Asnõ PÍg]¯® ÷£õÀ,÷uÁº PÍg]¯•® •Êø©²ØÖ Á¢uõÀuõß uªÌ|õmkAμ]¯À öuÎÄ£h AÔ¯¨£h •i²®!vμõÂh C¯UP® Gߣx C¸£uõ® ¡ØÓõsiß •ß £Sv°À ÷uõßÔ, Auß •iÄ Áøμ _Èzuizx Bºzu
 
104
£Ç.¨ø£¯õ
C¯UP®! CßÖ Auß }m]÷¯ •ßÚõÒ •uÀÁº ö\¯»¼uõÂß BØÓÀ Áõ´¢u uø»ø©°ß RÌ C¯[S®AøÚzv¢v¯ Asnõ vμõÂh •ß÷ÚØÓU PÇP®!¤›ÂøÚ C¯UP©õPz ÷uõßÔ¯ A¢u C¯UP®
MGR
Põ»zvÀ "AøÚzv¢v¯'GßÝ® Aøhö©õÈ ö£ØÖ,•Êø©¯õÚ ÷u]¯zußø© ö£ØÖ Âmhx!vμõÂh |õmk¨ ¤›ÂøÚ°À AÁºPÒ |õmh® öPõsi-¸¢uõºPÒ GߣvÀTh, ÷u]¯Áõv¯õÚ ÷uÁº ö£¸©P-ÝUSa ]Ú® CÀø»; öÁÒøͯÝUS¨ £õu§ø\ ö\´uC¯UP® Ax Gߣxuõß ÷uÁ›ß ^ØÓzvØSU Põμn®!"öÁÒøͯøÚ Gvºzx¨ ÷£õμõmh® |øhö£ØÓ÷£õx,öÁÒøÍUPõμ \ºUPõ›h® øPUT¼ Áõ[QU öPõsk,AÁÝUS AÝT»©õP ²zu¨ ¤μ\õμ® ö\´xÂmk,C¨÷£õx vμõÂh |õk ÷PmhõÀ GßÚ Aºzu®?'"vμõÂh |õk ¯õ›h® ÷PmQÓõ´? öÁÒøÍ¯ß |®ø©Aiø©¯õP øÁzv¸¢u Põ»zvÀ, _u¢vμ¨ ÷£õ›À ©UPÒ £UPzvÀ C¸¢v¸¢uõÀ, ÷PmP E›ø© C¸¢v¸US®EÚUS?'(£U. 132)Aiø©¨£kzv C¸¢uÁß öÁÒøÍUPõμß! AÁÛh®Põ¢v²®, •P®©x A¼ ]ßÚõÄ® Âkuø» ÷Pmk¨÷£õμõiÚõºPÒ; u[PÒ u[PÒ £[QøÚ¨ ö£ØÓõºPÒ.BÚõÀ, Âkuø» ÷Pmk¨ ÷£õμõiz u[PÒ £[QøÚ «mkUöPõsi¸UP ÷Ási¯ Põ»zvÀ, Aiø©¨£kz-v¯Áß Põø» Á¸iUöPõsi¸¢x Âmk, C¢u Ãμõv ÃμºPÒ vμõÂh |õk ÷Pm£x ¯õøμ H©õØÓ Gߣx ÷uÁ›ß ÷PÒÂ!÷uÁº P¸v¯x ÷£õ»÷Á vμõÂh |õmk Âkuø» ÷ÁÒÂ-°À ö|´ø¯ FØÔ Áͺ¨£uØS¨ £v»õP }øμ FØÔ Aønzx ÂmhõºPÒ J¸|õÒ!"vμõÂh |õmøh Áh|õmhõß _μskQÓõß; ÁhC¢v¯ß ö£¯º C¢u |õmiÀ C¸UPUThõx; C¸¢uõÀ ÷£õμõi©õØÖ÷Áõ®' GßÖ ö\õÀQÓõºPÒ; öμõ®£ \¢÷uõ\®!"hõÀª¯õ¦μ® GßÓ ö£¯øμ ©õØÓ¨ ÷£õμõi¯ }[PÒ,BºÂ£mi
(Harvey)
Gߣøu ©õØÓ Hß \zv¯õUQμP® £so C¸UPUThõx?'(£U. 131)

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sivavalai liked this
sivavalai liked this
raattai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->