Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Un Dia No Como Cualquier Dia!

Un Dia No Como Cualquier Dia!

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Cuando tu vida cambia, aunque todo parezca comun!!!
Cuando tu vida cambia, aunque todo parezca comun!!!

More info:

Published by: Osmán De Jesús Argüello Sequera on Apr 11, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

 
Z` dkl) `g ogag ozli|zkjx gtxg dkl‥
 Mg{) mlhil`dg og` z`l lakbl dj mloj azomgs lügs) j}vjxkaj`tj libz`ls ogsls k`tjxjsl`tjs
dj ak aksag‥ Js j}txlüg ig |zj ug{ l xjiltlx) vjxg aj
vlxjokÿ kavgxtl`tj djsoxkhkx z`lj}vjxkj`okl dj og`okj`okl k`tjxkgx) |zj az{ vgols ujojs mj j}vjxkaj`tldg og` tl`tl ezjx~l {og` tl` litg bxldg dj og`okj`okl) vzjs jsg ezj ig |zj j}vjxkaj`tj> z`l lvjxtzxl g j}vl`skÿ`tjavgxg!jsvlokli) |zj azomls vjxsg`ls j}vjxkaj`tl`) sk` slhjx ig |zj js { azomg aj`gs) sk`
xjeij}kg`lx izjbg ig |zj skb`kekol j` `zjstxls ukdls‥
 Tgdg ogaj`~ÿ j` il tlxdj ogag l ils ? { ajdkl va) jstlhl exj`tj li ilbg) j` z` og`ozxxkdgoj`txg ogajxokli og` z`l ukstl jsvjotlozilx) jstlhl akxl`dg li ilbg) dksexztl`dg tgdls ilssj`slokg`js dj aks : sj`tkdgs) ogag sk jstzukjxl` lotkuldgs li aì}kag) `g së vgx|zj) `g sëogag ogaj`~ÿ) jsoxkhál z`l `gtl vgx tjiëeg`g l ak mjxal`l) { izjbg l ak lakbl) { j` z`agaj`tg djtjxak`ldg) sk` slhjx oÿag) ogaj`oë l txlsvlslx jsj iáaktj) djsog`gokdg vlxlazomgs) dj ig |zj js il xjlikdld { z` tg|zj dj jsj gtxg az`dg |zj vgx azomgs jsdj`gak`ldg vil`g szvjxkgx dj og`okj`okl) Az`dg Lstxli) az`dg szhog`sokj`tj) `g së) tkj`jtl`tgs `gahxjs ogag xjikbkg`js g agukakj`tgs ekigsÿekogs { jsgtëxkogs
j}kstj`‥ezj
sj`okiil
aj`tj alxlukiigsg txlsvlslx ji zahxli‥
tgdluál tj`bg il sj`slokÿ` dj jstlx j` jsj
az`dg) z`g `g sj skj`tj ogag z`l sgil vjxsg`l) sj skj`tj ’Z@KEKOLDG‑
l tgdgs igs sjxjs |zjjstì`
l tz lixjdjdgx‥ jsg {g ig
mlhál j}vjxkaj`tldg j` ajdktlokÿ`) mlokj`dg xjtxgsvjookÿ`){ j` agaj`tgs dj azoml olial g azomáskal
tj`skÿ`‥. [ ezj vjxejotg ji agaj`tg j` |zj ig
sj`tá) `g së vgx|zj) vjxg _liá dj z` j}txlüg ijtlxbg l`tj ulxkls sktzlokg`js az{ jstxjsl`tjs|zj lotzliaj`tj jstg{ vlsl`dg) sj`tá z` sk`eá` dj xjsvzjstls l azomls vxjbz`tls |zj ajmlhál jstldg mlokj`dg djsdj j
i lüg vlsldg‥
ogxxál` vgx aks uj`ls azomls k`|zkjtzdjs)|zk~ìs vgx `ltzxlij~l sg{ az{ k`|zkjtg eáskolaj`tj) { `k djokx aj`tliaj`tj) vjxg ig dj mg{)jsolvg dj igs iáaktjs `gxalijs |zj mlstl mg{ mlhál j}vjxkaj`tldg
{ |zj og`stj |zj `gmlhál `k ogakdg `ldl xlxg -dj mjomg ogaá vjsoldg { ujbjtlijs) z`l ogakdl az{ exzbli sk sj|zkjxj) { aj`gs tgaldg libg xlxg) sk`g z` skavij nzbg dj vlvl{l g ajngx ijomgsl) |zj js libg
az{ `ltzxli‥ jsl szjij sjx ak dkjtl) ogakdls az
{ sl`ls) vjxg li vz`tg) `g vgdxál djokx |zjtj`ál libz`l k`eizj`okl xlxl dj dxgbls g `ldl vgx ji jstkig) lz`|zj `z`ol mj `jojsktldg zslx`ldl vlxl sj`tkx g txlsvlslx jstl dkaj`skÿ` djsog`gokdl) ig dj mg{ slikÿ
ezjxl dj ig `gxali‥
 Ozl`dg iijbg ak lakbl) {l mlhál ogaj`~ldg) vjxg dzxl`tj `zjstxl og`ujxslokÿ`) |zj ezjsghxj ogsls dji vxjsj`tj) libz`ls dji vlsldg { gtxls vgols l ojxol dj `zjstxg eztzxg vjxsg`li)j` ujxdld iijbzj l sj`tkx ig |zj sjxál ak ukdl j` igs vxÿ}kags lügs) jsg aj iij`g djj`tzsklsag) vjxg li aksag tkjavg sj`tá z`l j`gxaj k`|zkjtzd) vgx|zj uk) j` jsl sj`slokÿ`)ogag libz`gs og`gokdgs ukukxál`) ogag sj lookdj`tlxál`) ogag agxkxál`) jsg ezj ig |zj `g aj
bzstg‥ l ujojs libz`ls vjxsg`ls ujags log`tjokakj`tgs vgx uj`kx) libz`gs igs slhjags
k`tjxvxjtlx) gtxgs `z`ol djek`j` ig |zj ezj il ukskÿ`) vjxg azomgs slhj` |zj sk uj` libgvlxjokdg) vkj`sl` |zj jstì` j`ig|zjokj`dg) g jstì` j` z` agaj`tg `ldl vxgvkokg dj szs
ukdls { ijs vlxjoj z`l igozxl ig |zj vzjdl` mlhjx j}vjxkaj`tldg‥ Vlxl
aá ezj libg `ltzxli) igmj j}vjxkaj`tldg djsdj igs <8 lügs) { lz`|zj ig ogavxj`dg) ml{ ogsls |zj tgdluál
vjxtj`joj` l z` jsvlokg dj ak ukdl |zj `g og`g~og az{ hkj`‥ Hzj`g) ig okjxtg dj tgdg jstgjs |zj mlstl jstl mgxl -<8>6= LA+ tj`bg il aksal sj`slokÿ` l eigx dj vkji‥
|zk~ìs vgx jsg igjsoxkhg) vgx|zj js ogag ukukx j` jstj az`dg { ldjaìs j}vjxkaj`tlx ji gtxg az`dg djal`jxl skazitì`jl { jsg j` ujxdld `z`ol aj mlhál
vlsldg‥ ig ajngx dj jstg js slhjx ig |zj
 
jxjs { ig |zj jxjs olvl~ dj mlojx‥ ig vjgx js ujx l |zkj`js lals
) ujx sz szjxtj j` il ukdl {olsk slhjx ogag sjxì
sz azjxtj‥ { lz`|zj `g vzjdg `jblx |zj aj bzstl jstlx j` jstj vzj`tj
j`txj dgs az`dgs) tlavgog vzjdg `jblx |zj sj |zj il txl`skokÿ` dj z` az`dg l gtxg vlxlazomgs sj og`ukjxtj j` z` mjomg txlzaìtkog
‥ `k agd
g) |zk~ìs ig j`tkj`dl` sgig li
j}vjxkaj`tlxig‥
djhg djsoxkhkx vlxtj dj ig |zj skj`tg) vgx|zj libg dj`txg dj aá ig bxktl ogag
vlxl |zj {g ig jsoxkhl) { `g vzjdg og`tj`jxig‥ ji aj`slnj js oilxg) js il k`eizj`okl |zj oldl
sjx mzal`g vzjdj mlojx j` ji az`dg) vlxl |zj vgdlags dlx z` slitg) l libg ajngx dj ig |zj
lotzliaj`tj og`gojags‥ j}vikolxig js
dkeáoki) vgx|zj sj txltl `g dj og`ojvtgs) sk`g dj lotgs
ujxdldjxlaj`tj mjxgkogs) |zj oldl sjx mzal`g djhj lszakx‥ js djokx il ujxdld l il bj`tj) js
lexg`tlx ji olahkg vlxl ji az`dg) l vjslx dj tj`jx tl`tgs j`jakbgs j` sjxjs dj z`l gsozxkdldj` ji lial) dkb`l dj jsgs sjxjs |zj ils xjikbkg`js iilal` djag`kgs) vjxg |zj vlxl akj`tj`dkakj`tg sg` sgig sjxjs kb`gxl`tjs dj il hxkiil`tj~
|zj j}kstj j` szs vxgvkls lials‥ `g
j}kstj ji ali g ji hkj`) sgig j}kstj` ils lookg`js { szs og`sjozj`okls) ils djokskg`js hkj` g ali
tgaldls |zj mloj` djek`kx `zjstxg djstk`g‥ sgig j}kstj ji jtjx`g lmgxl) `k vlsldg `k eztzxg sjdjek`j`) sgig ji lmgxl‥ { oldl sjx mzal`g vzjdj sjx ajngx dj ig |z
j mg{ dál
js‥ oldl
dálvgdjags xjblilx z`l sg`xksl) oldl dál vgdjags dlx vlxtj dj `gsgtxgs aksags vlxl mlojx aìs
ejik~ li az`dg‥ oldl
dál vgdjags mlojx il dkejxj`okl vlxl |zj `g j}kstl` bzjxxls) |zjogakj`~l` j` `zjstxg k`tjxkgx { izjbg sj j}tjxkgxk~l` mlokl ezjxl) og`ukxtkj`dg ji az`dg j` z`k`ekjx`g vlxl |zkj`js lsá 
sj j`il~l` og` jsgs sjxjs‥ Mg{ mlhij og` z`l lakbl vgx omlt) { jiil
aj djoál |zj il kb`gxl`okl dj igs bghkjx`gs szhukjxtj ji gxdj` z`kujxsli) |zj og`gojagsogag z` jstldg szvjxkgx dj og`okj`ok
l‥ vjxg) |zj js Og`okj`okl‥Il og`okj`okl `g sj vzjdj djek`kx‥ js z` jstldg
l`áakog) szvjxkgx) |zj `gs og`jotl og` ig |zjsgags k`tjxkgxaj`tj) ogag ig djek`kxál z` xjikbkgsg) js il og`j}kÿ` og` Dkgs) |zj tgdgs igssjxjs ukugs djsjl` mlojx libg l vij`ktzd dj elozitldjs) js ogag sk tz k`tjijotg) tzssj`tkakj`tgs { tzs sj`slokg`js egxalxl` vlxtj dji z`kujxsg) `g ikaktldg sgig l tz ozjxvg) `k ltz aj`tj) sk`g l ig |zj jstì aìs liiì dj jsg) l tz jsj`okl aksal) l tz lial) l tz jsváxktz
‥ js
z`l sj`slokÿ` k`djsox
kvtkhij‥ vgols vjxsg`ls ogaz`js j` il ukdl ig vzjdj` j}vjxkaj`tlx)vjxg ils |zj vxlotkolags dzxl`tj tgdl il ukdl il og`j}kÿ`) ig igbxlags‥ tgdg sjx mzal`gvzjdj‥ `g ml{ ikaktlokg`js dj
`k`bþ` tkvg) `g sj tkj`j |zj sjx jsvjokli dj `k`bþ` tkvg) mjog`gokdg vjxsg`ls dj azomls vlxtjs dji az`dg |zj ig ml` j}vjxkaj`tldg vgx ig aj`gs z`luj~ j` sz ukdl) vjxg og` j`txj`lakj`tg) og` ugiz`tld { og` z` bxl` sj`tkdg ogaþ`) sj vzjdj
{ sj djhj igbxlx‥
|zk~ìs
jstj aj`slnj js vlxl jsg‥ vlxtj dj ak ilhgx j` jstj az`dg js
mlojxig slhjx) dj il al`jxl aìs
sj`okiil { vxgez`dl |zj vzjdl txl`saktkxig‥
lsá ogag igjsoxkhg) tlahkë` ig mj j`sjüldg l l|zjiils vjxsg`ls |zj aj ig ml` vxjbz`tldg) vjxg okjxtls
vjxsg`ls ig |zkjxj` ujx sgig og` ji k`tjijotg) { sg` ils vxkajxls |zj exlolsl`‥
ilaj`tgdjokxig) vjxg ji k`tjijotg js ji zitkag { aìs bxl`dj ikaktldgx dj liol`~lx z` jstldg dj
og`j}kÿ` mlokl jsj gtxg vil`g‥ `g og`g~og l
`k`bþ` okj`táekog -og` libz`ls j}ojvokg`js az{djek`kdls) ogag Jk`stjk`+ |zj ml{l`
igbxldg il og`j}kÿ`‥
 Tj`jx g hzs
olx jstj jstldg og` sgig igs sj`tkakj`tgs) tlavgog js sl`g `k slhkg‥ vgx|zj ils
vzxls jagokg`js) tj iijul` az{ ojxol) vjxg tj ikaktl` j`gxajaj`tj l tj`jx oilxkdld djvj`slakj`tg szvjxkgx) lsá |zj vgdxáls ujx ils ogsls { `g sjx Ghnjtkug vlxl liol`~lx z`l ukskÿ`j|zkikhxldl) { vlxl igs als dëhkijs vzjdj skb`kekolx il igozxl j` tëxak`gs aëdkogs -sj vzjdj`tj`jx ukskg`js) vlxl libz`gs lizok`lokg`js) { vgx `g tj`jx oilxkdld dj vj`slakj`tg) tj vgdxál`olikekolx dj Gxltj j` ozli|zkjx oiá`kol) lz` sk` sjx okjxtl jstl vltgigbál
+‥ { vgx
þitkag) tj`jx
 
ukskg`js) { `g tj`jx sj`tkdg ogaþ`) tj vgdxál iijulx l slhjx ogsls { l j}vxjslxils l ozli|zkjxvjxsg`l |zj `g jstë vxjvlxldl { mlojx |zj gtxgs ogaj`tl` ujxdldjxls igozxls sk sj bzál` vgxjsls vjxojvokg`js jxxldls ogag j` igs olsgs dj RLOG j` Jstldgs Z`kdgs) { ig |zj vlsg j`Bz{l`l j` igs =6 og` z`l sjotl xjikbkgsl) oz{g ikdjxjs j` lahls gvgxtz`kdldjs k`dznjxg` lazomls vjxsg`ls li szkokdkg ogijotkug) ogag og`sjozj`okl dj elisls vjxojvokg`js) gvjxojvokg`js tgaldls li djdkiig sk` tgalx j` ozj`tl ji ajngx dj igs sj`tkdgs> ji sj`tkdgogaþ`
 Og` tgdg jstg lakbgs ijotgxjs) oxjg og`uj`kj`tj djokxijs il oiluj> lz`|zj az{ vxgez`dl) tgdgj` ji gtxg vil`g tlahkë` js az{ sj`okiil) sgig ml{ |zj j|zkikhxlx tgdgs igs sj`tkdgs j}tjx`gs jk`tjx`gs { og`sgikdlx l txluës dj z`l aj`tj ezjxtj) z`ls jagokg`js j` og`stl`tj j|zkikhxkg {z` ezjxtj sj`tkdg ogaþ`) { ujx jsj gtxg az`dg) ogag libg `ltzxli j` `zjstxls ukdls) djal`jxl jsvg`tl`jl) ogag ig uj` { mloj` igs `kügs) og` z`l ukskÿ` k`goj`tj) sk` ogigolxijldgx`gs) sk` ogigolxij `zjstxgs vj`slakj`tgs `k `ldl |zj slibl dj `zjstxg k`tjijotg) ilsj`okiij~ dj ujx oldl ogsl oldl dál ogag libg `zjug) ogag sk tgdg vlslxl oldl dál skj`dg ilvxkajxl uj~ |zj ig ujags) ukukx og` z` lial ikhxj) dj tgdg ig |zj jstì j` `zjstxg k`tjxkgx)vxjnzkokgs) sj`tkaj`tliksags) elitl dj vgstzxl l`tj sktzlokg`js ogaz`js) vj`slakj`tgsvxjajdktldgs l ojxol dj ils ogsls) tgdg jstg litjxl il xjlikdld dj jsj az`dg szvjxkgx) vjxgozl`dg j`txlags ogag `kügs -ogag hkj` ig dkng ji olxvk`tjxg dj blikijl mloj 8 aki lügs+vgdjags j`txlx { slikx li vlxlásg vjxdkdg) { sjx tjstkbgs dj ils bxl`djs ogsls vgx uj`kx) { sjx
vlxtj dj jiils lz` l`tjs dj |zj log`tj~ol`‥ ogag hkj` ig ml` djsoxktg azomgs jsoxktgxjs dj
jstj skbig) |zj sjbzxg ig ml` j}vjxkaj`tldg) igs |zj jsoxkhkjxg` ji _JOXJTG) Il @GUJ@L
XJUJILOKG@) igs |zj ml` djsoxktg _ML@BXKIL‥ igs |zj ml` ukukdg j}vjxkj`okls szvjxkgxjs {
tlahkë` ils k`ejxkgxjs -vgx|zj tlahkë` j}kstj z` k`exlaz`dg+ vjxg jsl js gtxl mkstgxkl) {l |zjig |zj j}kstj js vlxl |zj z`g olahkj) skjavxj hzsol`dg |zj liol`oj sz jstldg vxkakbj`kg)vlxl ek`liaj`tj mlojx il og`j}kÿ` vjxal`j`tjaj`tj og` il Z@KOKDLD dj DKG_) ogag Z@KDLDAZITKVIJ VJXEJOTL |zj J_) { liol`~lx ji jstldg dj mkngs dj Dkgs) |zj vgx djxjomg tj`jagsogag a
jtl‥
Oxjg j` il og`j}kÿ`) `g sgig j`txj il dkuk`kdld { ji sjx mzal`g) sk`g j`txj tgdgs igs sjxjs
mzal`gs) g js |zj lolsg ·ozl`dg z`g sj ’j`lagxl‑ `g sj ’og`jotl‑ og` ji sjx laldg7
 _gig js ozjstkÿ` dj ajdktlx) ogag z`g sj og`jotl) js j`lagxlxsj dj il ukdl) js oxjjx |zj ig|zj mlbg tkj`j z` sj`tkdg dj z`kokdld |zj xjvjxoztkxì vgsktkulaj`tj j` ak lixjdjdgx) ogagozl`dg |zjxjags ji hkj` vlxl gtxgs { lztgaìtkolaj`tj jsj aksag hkj` `gs liol`~l tlahkë`)
{ jsg js og`j}kÿ` { js z`kokdld‥ js liol`~lx z` jstldg dj o
g`okj`okl szvjxkgx) |zj `gs l{zdjl ajngxlx) l slolx ig |zj xjliaj`tj sgags l eigtj) { |zj jsg |zj sgags sjl jnjavig vlxl |zjgtxgs tlahkë`
igbxj` sz og`j}kÿ`) js j` ujxdld ukukx‥js sj`tkxsj vlxtj dji tgdg l|zá { lmgxl) {
li sj`tkxig) UKUKX VIJ@LAJ@TJ) og` og`okj`okl { j` z` ë}tlsks vjxal`j`tj) { `g js kavgskhij)sgig js ozjstkÿ` dj vxìotkol) { |zkj` sj igs dkoj ig j}vjxkaj`tl { `g djsdj lmgxl) sk`g djsdj
mloj azomgs lügs ltxìs‥
[ lz`|zj `g jstë vij`laj`tj og`jotldg) js ak hþs|zjdl vjxal`j`tj igbxlxig) vjxg vlxlliol`~lx dkomg jstldg) tlahkë` l tz lixjdjdgx djhj` mlhjx gtxgs |zj ig hzs|zj`) {l |zj js z`
jsezjx~g og`tk`zg { dj azomgs) igbxlx il og`j}kÿ`‥ vxkajxg vlsl j`txj tgdgs igs sjxjs |zj
jstì` l tz lixjdjdgx) tzs ogsls vjxsg`lijs) tzs elakiklxjs) tzs mkngs) tz vlxjnl) tzs lakbgs |zj)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->