Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
P. 1
DAMPAK POLUSI BAGI LINGKUNGAN

DAMPAK POLUSI BAGI LINGKUNGAN

Ratings:
(0)
|Views: 6,470|Likes:
Published by Lisa Aprilia
membahas tentang pencemaran udara, dampak dan solusi untuk mengatasinya
membahas tentang pencemaran udara, dampak dan solusi untuk mengatasinya

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Lisa Aprilia on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

 
8 |
J h b p h e P o l v w k V j h y h Z f y d h j h p L k c n e v c n h
 
JHBPHE POLVWK VJHYH ZFYDHJHP LKCNEVCNHCH#
 
PFCGFBHYHC VJHYHPfcgfbhyhc vjhyh
hjhlhd efdhjkyhc whzv hzhv lfikd wviwzhcwk mkwke, ekbkh,hzhv ikolonk jk hzbowmfy jhlhb avblhd {hcn jhphz bfbihdh{hehc efwfdhzhcbhcvwkh, df~hc, jhc zvbivdhc, bfcnnhcnnv fwzfzkeh jhc efc{hbhchc, hzhvbfyvwhe pyopfyzk#Pfcgfbhyhc vjhyh jhphz jkzkbivlehc olfd wvbify"wvbify hlhbk bhvpvcefnkhzhc bhcvwkh# Ififyhph jfmkckwk nhcnnvhc mkwke wfpfyzk polvwk wvhyh,phchw, yhjkhwk hzhv polvwk ghdh{h jkhcnnhp wfihnhk polvwk vjhyh# Wkmhz hlhbkvjhyh bfcnhekihzehc jhbphe pfcgfbhyhc vjhyh jhphz ifywkmhz lhcnwvcn jhcloehl, yfnkochl, bhvpvc nloihl#
I
#
 
WVB
I
FY POLVWK VJHYH
Pfcgfbhy vjhyh jkifjhehc bfcahjk jvh {hkzv, pfcgfbhy pykbfy jhcpfcgfbhy wfevcjfy# Pfcgfbhy pykbfy hjhlhd wviwzhcwk pfcgfbhy {hcnjkzkbivlehc lhcnwvcn jhyk wvbify pfcgfbhyhc vjhyh# UEhyiocbocoewkjhRhjhlhd wfivhd goczod jhyk pfcgfbhy vjhyh pykbfy ehyfch khbfyvphehc dhwkl jhyk pfbihehyhc# Pfcgfbhy wfevcjfy hjhlhd wviwzhcwkpfcgfbhy {hcn zfyifczve jhyk yfhewk pfcgfbhy"pfcgfbhy pykbfy jk hzbowmfy#Pfbifczvehc oqoc jhlhb Uwbon mozoekbkhR hjhlhd wfivhd goczod jhykpfcgfbhyhc vjhyh wfevcjfy#Iflhehcnhc kck zvbivd efpykdhzkchc hehc fmfe jhyk fbkwk polvwk vjhyh jhlhbeoczfew nloihl jhc dvivcnhcc{h jfcnhc pfbhchwhc nloihl $nloihl ~hybkcn+{n bfbfcnhyvdk5
Efnkhzhc bhcvwkh
{
 
Z
yhcwpoyzhwk
{
 
K
cjvwzyk
{
 
Pfbihcnekz lkwzyke 
{
 
Pfbihehyhc $pfyhpkhc, eobpoy,
m  
vychgf
jfcnhc ifyihnhk afckw ihdhc ihehy+
{
 
N
hw ivhcn phiyke {hcn bfcndhwklehc nhw ifyihdh{h wfpfyzk $GMG+
 
9
|
J h b p h e P o l v w k V j h y h Z f y d h j h p L k c n e v c n h
 
vbify hlhbk
{
 
N
vcvcn ifyhpk
{
 
h~h"yh~h
{
 
Efihehyhc dvzhc
{
 
C
kzykmkehwk jhc jfckzykmkehwk ikolonk
vbify"wvbify lhkc
{
 
Z
yhcwpoyzhwk hbockh
{
 
Efiogoyhc zhcnek eloy 
{
 
Z
kbivlhc nhw bfzhch jhyk lhdhc vyve /zfbphz pfbivhcnhc hedky whbphd
{
 
V
hp pflhyvz oynhcke 
G#
 
A
FCKW"
A
FCKW PFCGFBHY 
 
Ehyioc bocoewkjh
p
 
Ehyioc bocoewkjh
, yvbvw ekbkh GO, hjhlhd nhw {hcn zhe ify~hych,zhe ifyihv, jhc zhe ifyhwh#
K
h zfyjkyk jhyk whzv hzob ehyioc {hcn wfghyheo}hlfc ifykehzhc jfcnhc whzv hzob oewknfc# Jhlhb kehzhc kck,zfyjhphz jvh kehzhc eo}hlfc jhc whzv kehzhc eo}hlfc eooyjkchwk hczhyhhzob ehyioc jhc oewknfc#Ehyioc bocoewkjh jkdhwklehc jhyk pfbihehyhc zhe wfbpvych jhykwfc{h~h ehyioc, wfykcn zfyahjk phjh bfwkc pfbihehyhc jhlhb# Ehyiocbocoewkjh zfyifczve hphiklh zfyjhphz efevyhcnhc oewknfc jhlhbpyowfw pfbihehyhc# Ehyioc jkoewkjh bvjhd zfyihehy jhcbfcndhwklehc lkjhd hpk ify~hych ikyv, bfcndhwklehc ehyioc jkoewkjh#^hlhvpvc kh ifywkmhz yhgvc, GO bfbhkcehc pfyhc {hcn pfczkcn jhlhbzfecolonk bojfyc, {heck bfyvphehc pyfevywoy ihc{he wfc{h~hehyioc#
 
Oewkjh ckzyonfc
p
 
C
kzyonfc oewkjh wfykcn jkwfivz jfcnhc
C
O
t,
ehyfch oewkjh ckzyonfcbfbpvc{hk 9 bhghb ifczve {hcn wkmhzc{h ifyifjh, {hkzv nhw
C
O
9
jhcnhw
C
O# Wkmhz nhw
C
O
9
hjhlhd ify~hych jhc ifyihv, wfjhcnehc nhw
C
O zkjhe ify~hych jhc zkjhe ifyihv# ^hych nhw
C
O
9
hjhlhd bfyhdefgoelhzhc jhc ifyihv zhahb bfc{fcnhz dkjvcn#
 
7
|
J h b p h e P o l v w k V j h y h Z f y d h j h p L k c n e v c n h
 
 
Oewkjh wvlmvy 
p
 
N
hw iflfyhcn oewkjh hzhv wfykcn jkzvlkw jfcnhc WO
t
, zfyjkyk jhyk nhwWO
9
jhc nhw WO
7
{hcn efjvhc{h bfbpvc{hk wkmhz ifyifjh#
N
hw WO
9
ifyihv whcnhz zhahb jhc zkjhe bvjhd zfyihehy, wfjhcnehc nhw WO
7
ifywkmhz whcnhz yfhezkm#
N
hw WO
7
bvjhd ifyfhewk jfcnhc vhp hky {hcnhjh jk vjhyh vczve bfbifczve hwhb wvlmhw hzhv D
9
WO
:
# Hwhb wvlmhzkck whcnhz yfhezkm, bvjhd ifyfhewk $bfbhehc+ ifcjh"ifcjh lhkc {hcnbfcnhekihzehc efyvwhehc, wfpfyzk pyowfw pfcnehyhzhc $eoyowk+ jhcpyowfw ekbkh~k lhkcc{h# Eocwfczyhwk nhw WO
9
jk vjhyh hehc bvlhkzfyjfzfewk olfd kcjfyh bhcvwkh $zfygkvb ihvc{h+ bhchehlheocwfczyhwkc{h ifyekwhy hczhyh 0,7 ¸ 8 ppb#
 
GMG
p
Gdloyomlvoyoghyioc $GMG+ hjhlhd wfc{h~h oynhcke {hcn bfcnhcjvcnehyioc, eloykc, jhc mlvoykc, jkpyojvewk wfihnhk zvyvchc }olhzklf bfzhchjhc fzhch# Wfivhd wviglhww vbvb hjhlhd d{jyogdloyomlvoyoghyiocw$DGMG+, {hcn ifykwk dkjyonfc, avnh# Bfyfeh avnh vbvbc{h jkefchljfcnhc chbh jhnhcn Myfoc JvPocz# ^hekl {hcn phlkcn vbvb hjhlhdjkgdloyojkmlvoyobfzdhcf $
"89 hzhv Myfoc"89+# GMG zflhd ihc{he jknvchehc wfihnhk pfcjkcnkc, pyopflhc $jhlhb hplkehwk hfyowol+, jhcpflhyvz# Pfbivhzhc wfc{h~h zfywfivz wfjhcn jkdhpvw olfd PyozoeolBoczyfhl ehyfch GMG ifyeoczykivwk phjh pfckpkwhc oqoc#
 
Dkjyoehyioc
p
Jhlhb ikjhcn ekbkh,
d
kjyoehyioc
hjhlhd wfivhd wfc{h~h {hcnzfyjkyk jhyk vcwvy ehyioc $G+ jhc dkjyonfc $D+# Wflvyvd dkjyoehyiocbfbklkek yhczhk ehyioc jhc hzob"hzob dkjyonfc {hcn ifykehzhcjfcnhc yhczhk zfywfivz#
K
wzklhd zfywfivz jknvchehc avnh wfihnhkpfcnfyzkhc jhyk dkjyoehyioc hlkmhzke#Wfihnhk goczod, bfzhch $nhw yh~h+ hjhlhd dkjyoehyioc jfcnhc whzvhzob ehyioc jhc fbphz hzob dkjyonfc1 GD
:
# Fzhch hjhlhddkjyoehyioc $lfikd zfypfykcgk, wfivhd hlehch+ {hcn zfyjkyk jhyk jvhhzob ehyioc ifywhzv jfcnhc wfivhd kehzhc zvcnnhl, bhwkcn"bhwkcnbfcnkehz zknh hzob ehyioc1 G
9
D
=
# Pyophch bfbklkek zknh hzob G$G
7
D
4
+ jhc wfzfyvwc{h $G
c
D
9¾c%9
+

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
iro3 liked this
Andia Resian liked this
Gina Angelina liked this
Widya Wahyuni liked this
Ariswanto Sapang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->