Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
P. 1
DAMPAK POLUSI BAGI LINGKUNGAN

DAMPAK POLUSI BAGI LINGKUNGAN

Ratings:
(0)
|Views: 6,527|Likes:
Published by Lisa Aprilia
membahas tentang pencemaran udara, dampak dan solusi untuk mengatasinya
membahas tentang pencemaran udara, dampak dan solusi untuk mengatasinya

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Lisa Aprilia on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

 
8 |
J h b p h e P o l v w k V j h y h Z f y d h j h p L k c n e v c n h
 
JHBPHE POLVWK VJHYH ZFYDHJHP LKCNEVCNHCH#
 
PFCGFBHYHC VJHYHPfcgfbhyhc vjhyh
hjhlhd efdhjkyhc whzv hzhv lfikd wviwzhcwk mkwke, ekbkh,hzhv ikolonk jk hzbowmfy jhlhb avblhd {hcn jhphz bfbihdh{hehc efwfdhzhcbhcvwkh, df~hc, jhc zvbivdhc, bfcnnhcnnv fwzfzkeh jhc efc{hbhchc, hzhvbfyvwhe pyopfyzk#Pfcgfbhyhc vjhyh jhphz jkzkbivlehc olfd wvbify"wvbify hlhbk bhvpvcefnkhzhc bhcvwkh# Ififyhph jfmkckwk nhcnnvhc mkwke wfpfyzk polvwk wvhyh,phchw, yhjkhwk hzhv polvwk ghdh{h jkhcnnhp wfihnhk polvwk vjhyh# Wkmhz hlhbkvjhyh bfcnhekihzehc jhbphe pfcgfbhyhc vjhyh jhphz ifywkmhz lhcnwvcn jhcloehl, yfnkochl, bhvpvc nloihl#
I
#
 
WVB
I
FY POLVWK VJHYH
Pfcgfbhy vjhyh jkifjhehc bfcahjk jvh {hkzv, pfcgfbhy pykbfy jhcpfcgfbhy wfevcjfy# Pfcgfbhy pykbfy hjhlhd wviwzhcwk pfcgfbhy {hcnjkzkbivlehc lhcnwvcn jhyk wvbify pfcgfbhyhc vjhyh# UEhyiocbocoewkjhRhjhlhd wfivhd goczod jhyk pfcgfbhy vjhyh pykbfy ehyfch khbfyvphehc dhwkl jhyk pfbihehyhc# Pfcgfbhy wfevcjfy hjhlhd wviwzhcwkpfcgfbhy {hcn zfyifczve jhyk yfhewk pfcgfbhy"pfcgfbhy pykbfy jk hzbowmfy#Pfbifczvehc oqoc jhlhb Uwbon mozoekbkhR hjhlhd wfivhd goczod jhykpfcgfbhyhc vjhyh wfevcjfy#Iflhehcnhc kck zvbivd efpykdhzkchc hehc fmfe jhyk fbkwk polvwk vjhyh jhlhbeoczfew nloihl jhc dvivcnhcc{h jfcnhc pfbhchwhc nloihl $nloihl ~hybkcn+{n bfbfcnhyvdk5
Efnkhzhc bhcvwkh
{
 
Z
yhcwpoyzhwk
{
 
K
cjvwzyk
{
 
Pfbihcnekz lkwzyke 
{
 
Pfbihehyhc $pfyhpkhc, eobpoy,
m  
vychgf
jfcnhc ifyihnhk afckw ihdhc ihehy+
{
 
N
hw ivhcn phiyke {hcn bfcndhwklehc nhw ifyihdh{h wfpfyzk $GMG+
 
9
|
J h b p h e P o l v w k V j h y h Z f y d h j h p L k c n e v c n h
 
vbify hlhbk
{
 
N
vcvcn ifyhpk
{
 
h~h"yh~h
{
 
Efihehyhc dvzhc
{
 
C
kzykmkehwk jhc jfckzykmkehwk ikolonk
vbify"wvbify lhkc
{
 
Z
yhcwpoyzhwk hbockh
{
 
Efiogoyhc zhcnek eloy 
{
 
Z
kbivlhc nhw bfzhch jhyk lhdhc vyve /zfbphz pfbivhcnhc hedky whbphd
{
 
V
hp pflhyvz oynhcke 
G#
 
A
FCKW"
A
FCKW PFCGFBHY 
 
Ehyioc bocoewkjh
p
 
Ehyioc bocoewkjh
, yvbvw ekbkh GO, hjhlhd nhw {hcn zhe ify~hych,zhe ifyihv, jhc zhe ifyhwh#
K
h zfyjkyk jhyk whzv hzob ehyioc {hcn wfghyheo}hlfc ifykehzhc jfcnhc whzv hzob oewknfc# Jhlhb kehzhc kck,zfyjhphz jvh kehzhc eo}hlfc jhc whzv kehzhc eo}hlfc eooyjkchwk hczhyhhzob ehyioc jhc oewknfc#Ehyioc bocoewkjh jkdhwklehc jhyk pfbihehyhc zhe wfbpvych jhykwfc{h~h ehyioc, wfykcn zfyahjk phjh bfwkc pfbihehyhc jhlhb# Ehyiocbocoewkjh zfyifczve hphiklh zfyjhphz efevyhcnhc oewknfc jhlhbpyowfw pfbihehyhc# Ehyioc jkoewkjh bvjhd zfyihehy jhcbfcndhwklehc lkjhd hpk ify~hych ikyv, bfcndhwklehc ehyioc jkoewkjh#^hlhvpvc kh ifywkmhz yhgvc, GO bfbhkcehc pfyhc {hcn pfczkcn jhlhbzfecolonk bojfyc, {heck bfyvphehc pyfevywoy ihc{he wfc{h~hehyioc#
 
Oewkjh ckzyonfc
p
 
C
kzyonfc oewkjh wfykcn jkwfivz jfcnhc
C
O
t,
ehyfch oewkjh ckzyonfcbfbpvc{hk 9 bhghb ifczve {hcn wkmhzc{h ifyifjh, {hkzv nhw
C
O
9
jhcnhw
C
O# Wkmhz nhw
C
O
9
hjhlhd ify~hych jhc ifyihv, wfjhcnehc nhw
C
O zkjhe ify~hych jhc zkjhe ifyihv# ^hych nhw
C
O
9
hjhlhd bfyhdefgoelhzhc jhc ifyihv zhahb bfc{fcnhz dkjvcn#
 
7
|
J h b p h e P o l v w k V j h y h Z f y d h j h p L k c n e v c n h
 
 
Oewkjh wvlmvy 
p
 
N
hw iflfyhcn oewkjh hzhv wfykcn jkzvlkw jfcnhc WO
t
, zfyjkyk jhyk nhwWO
9
jhc nhw WO
7
{hcn efjvhc{h bfbpvc{hk wkmhz ifyifjh#
N
hw WO
9
ifyihv whcnhz zhahb jhc zkjhe bvjhd zfyihehy, wfjhcnehc nhw WO
7
ifywkmhz whcnhz yfhezkm#
N
hw WO
7
bvjhd ifyfhewk jfcnhc vhp hky {hcnhjh jk vjhyh vczve bfbifczve hwhb wvlmhw hzhv D
9
WO
:
# Hwhb wvlmhzkck whcnhz yfhezkm, bvjhd ifyfhewk $bfbhehc+ ifcjh"ifcjh lhkc {hcnbfcnhekihzehc efyvwhehc, wfpfyzk pyowfw pfcnehyhzhc $eoyowk+ jhcpyowfw ekbkh~k lhkcc{h# Eocwfczyhwk nhw WO
9
jk vjhyh hehc bvlhkzfyjfzfewk olfd kcjfyh bhcvwkh $zfygkvb ihvc{h+ bhchehlheocwfczyhwkc{h ifyekwhy hczhyh 0,7 ¸ 8 ppb#
 
GMG
p
Gdloyomlvoyoghyioc $GMG+ hjhlhd wfc{h~h oynhcke {hcn bfcnhcjvcnehyioc, eloykc, jhc mlvoykc, jkpyojvewk wfihnhk zvyvchc }olhzklf bfzhchjhc fzhch# Wfivhd wviglhww vbvb hjhlhd d{jyogdloyomlvoyoghyiocw$DGMG+, {hcn ifykwk dkjyonfc, avnh# Bfyfeh avnh vbvbc{h jkefchljfcnhc chbh jhnhcn Myfoc JvPocz# ^hekl {hcn phlkcn vbvb hjhlhdjkgdloyojkmlvoyobfzdhcf $
"89 hzhv Myfoc"89+# GMG zflhd ihc{he jknvchehc wfihnhk pfcjkcnkc, pyopflhc $jhlhb hplkehwk hfyowol+, jhcpflhyvz# Pfbivhzhc wfc{h~h zfywfivz wfjhcn jkdhpvw olfd PyozoeolBoczyfhl ehyfch GMG ifyeoczykivwk phjh pfckpkwhc oqoc#
 
Dkjyoehyioc
p
Jhlhb ikjhcn ekbkh,
d
kjyoehyioc
hjhlhd wfivhd wfc{h~h {hcnzfyjkyk jhyk vcwvy ehyioc $G+ jhc dkjyonfc $D+# Wflvyvd dkjyoehyiocbfbklkek yhczhk ehyioc jhc hzob"hzob dkjyonfc {hcn ifykehzhcjfcnhc yhczhk zfywfivz#
K
wzklhd zfywfivz jknvchehc avnh wfihnhkpfcnfyzkhc jhyk dkjyoehyioc hlkmhzke#Wfihnhk goczod, bfzhch $nhw yh~h+ hjhlhd dkjyoehyioc jfcnhc whzvhzob ehyioc jhc fbphz hzob dkjyonfc1 GD
:
# Fzhch hjhlhddkjyoehyioc $lfikd zfypfykcgk, wfivhd hlehch+ {hcn zfyjkyk jhyk jvhhzob ehyioc ifywhzv jfcnhc wfivhd kehzhc zvcnnhl, bhwkcn"bhwkcnbfcnkehz zknh hzob ehyioc1 G
9
D
=
# Pyophch bfbklkek zknh hzob G$G
7
D
4
+ jhc wfzfyvwc{h $G
c
D
9¾c%9
+

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
iro3 liked this
Andia Resian liked this
Gina Angelina liked this
Dhe Dhew Soelazthree liked this
Khallid AL FurQon liked this
Widya Wahyuni liked this
Ariswanto Sapang liked this
Hamood Qonita Nasyoetion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->