Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hakdama Zohar p.1

Hakdama Zohar p.1

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Maciej Antczak

More info:

Published by: Maciej Antczak on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
Hakdama ZoharHakdama Zohar p.1
Autor: Raszbi
ż
a
1. Rabi Haskija odkrył (rozpocz
ą 
ł): "Powiedziano, jak ró
ż
a po
ś
ród kolców" (Szir Aszirim 2,2). Pyta: "Cooznacza ró
ż
a?" Odpowiada: "Jest to Zebranie Izraela, czyli Malchut". Dlatego
ż
e jest ró
ż
a i jest ró
ż
a. Jak
ż
a po
ś
ród kolców, jest w niej czerwone i białe, tak i Zebranie Izraela, Malchut, jest w nim prawo imiłosierdzie. Jak ró
ż
a ma 13 li
ś
ci, tak Zebranie Izraela składa si
ę
z 13-tu rodzajów miłosierdzia,otaczaj
ą 
cych go ze wszystkich stron. Przecie
ż
Elokim (Imi
ę
Stwórcy, wskazuj
ą 
ce na relacje do ni
ż
szychsił
ą 
prawa), jak powiedziano: "Na pocz
ą 
tku stworzył Elokim" (pierwszy wyraz w Torze), na pocz
ą 
tku,kiedy zamy
ś
lił, stworzył 13 słów dla ochrony Zebrania Izraela, otoczy
ć
nimi Zebranie Izraela, i to one: ET,NIEBO, I-ET, ZIEMIA, I-ZIEMIA, BYŁA, PUSTA, I-CHAOTYCZNA, I-CIEMNO
ŚĆ
, NAD, POWIERZCHNI
Ą 
,OTCHŁANI, I-DUCH - do słowa Elokim" (literka "i" w hebrajskim pisze si
ę
razem z nast
ę
puj
ą 
cym po nimsłowem, i dlatego uwa
ż
ana jako jedno słowo).
Wyja
ś
nienie: 10 sfirot keter, hochma, bina, hesed, gwura, tiferet, necach, hod, jesod, malchut. Lecz ogólnie jestich 5: keter, hochma, bina, tiferet, malchut, dlatego
ż
e tiferet (która nazywa si
ę
równie
ż
Zeir Anpin - Z'A) składasi
ę
z 6-ciu sfirot, od hesed do jesod. 5 sfirot KaHa'B Zo'N stworzyło 5 parcufim w ka
ż
dym
ś
wiecie. W
ś
wiecieAcilut s
ą 
to parcufim: Arich Anpin (A'A), Aba we Ima (Aw'I), Zeir Anpin i Nukwa (Zo'N). Keter nazywa si
ę
ArichAnpin (A'A), hochma i bina nazywane odpowiednio imieniem Aba i Ima (Aw'I), tiferet i malchut nazywaneodpowiednio imieniem Zo'N.Istota 7-miu dni stworzenia zawarta w parcufim Zeir Anpin (Z'A) i Nukwa
ś
wiata Acilut, składaj
ą 
cych si
ę
z 7-miusfirot HaGa'T NeHI'M. A z opisu stworzenia wyja
ś
nia si
ę
, jak Aw'I, hochma i bina rodz
ą 
Zo'N, całe stworzenie,ł
ą 
cznie z nami, i wychowuj
ą 
je do całkowitego ko
ń
cowego stanu w ci
ą 
gu 6.000 lat. I o tym pisze nam dalejKsi
ę
ga Zohar.Rabi Haskija rozpocz
ą 
ł swoje wyja
ś
nienia od nukwy Z'A
ś
wiata Acilut, wyja
ś
nieniem urodzenia Zo'N z Imy, biny,która nazywa si
ę
Elokim. Dlatego
ż
e rozpocz
ą 
ł swoje wyja
ś
nienia od ró
ż
y, nukwy Z'A. Nukwa Z'A, w stanieswego wielkiego pełnego rozwoju, nazywa si
ę
Kneset Israel - Zebranie Izraela. Dlatego
ż
e nukwa składa si
ę
zewszystkich dusz, które nazywane s
ą 
Izrael, dlatego powiedziano,
ż
e ró
ż
a - jest to Kneset Israel.S
ą 
w ró
ż
y, malchut, dwa stany: ni
ż
szy, pocz
ą 
tkowy, mały - kiedy ona składa si
ę
wył
ą 
cznie z jednej sfiry keter ze
ś
wiatłem nefesz w niej, a reszta, jej 9 sfirot - spadły ze
ś
wiata Acilut w
ś
wiat Bria. I jest w nukwie stan dojrzały,wielki, pełny - kiedy wznosi si
ę
jej 9 sfirot ze
ś
wiata Bria w
ś
wiat Acilut i wypełnia si
ę
jej parcuf do pełnego w 10sfirot. I wtedy ona jest równa swojemu m
ęż
owi, Z'A, wznosi si
ę
razem z nim w Aw'I i ubiera si
ę
na nie, czyliotrzymuje ich
ś
wiatło.Obłóczenie si
ę
ni
ż
szego zewn
ę
trznego parcufa na wy
ż
szy, wewn
ę
trzny, oznacza,
ż
e ni
ż
szy osi
ą 
gn
ą 
ł cz
ęść
 wy
ż
szego, wznosi si
ę
na bardziej wysoki duchowy poziom, staje si
ę
w czym
ś
podobny do bardziej wy
ż
szego.I wtedy nazywa si
ę
Z'A imieniem Izrael, od liter LI (mnie) ROSZ (głowa), co oznacza wielki stan (gadlut), a nukwanazywa si
ę
Zebranie Izraela, dlatego
ż
e zbiera w siebie całe
ś
wiatło swego m
ęż
a, Z'A, i przekazuje je ni
ż
szym -duszom w
ś
wiatach BE'A.Mały stan nukwy (katnut) nazywa si
ę
"ró
ż
a pomi
ę
dzy kolcami", dlatego
ż
e 9 ni
ż
szych jej sfirot w stanie katnutspadły pod pars
ę
 
ś
wiata Acilut, i dlatego stały si
ę
puste od
ś
wiatła
ś
wiata Acilut, stały si
ę
suche jak kolce. A wstanie gadlut ona nazywa si
ę
po prostu ró
ż
a lub Zebranie Izraela. I dlatego powiedziano "jest ró
ż
a i jest ró
ż
a".Czerwony kolor mówi o tym,
ż
e jest w ró
ż
y poł
ą 
czenie z zewn
ę
trznymi nieczystymi siłami, które z powodu tejwi
ę
zi mog
ą 
ssa
ć
z niej siły -
ś
wiatło. Dlatego
ż
e 9 sfirot jej znajduje si
ę
na wygnaniu, pod
ś
wiatem Acilut, w
ś
wiecie Bria, gdzie ju
ż
znajduj
ą 
si
ę
nieczyste siły. I jest w ró
ż
y równie
ż
biały kolor, w jej sfirze keter, dlatego
ż
esfira keter jej znajduje si
ę
w
ś
wiecie Acilut, nad pars
ą 
, gdzie nie ma poł
ą 
czenia z ni
ż
szymi, nieczystymi. Czylidwa przeciwne stany, doskonało
ść
i jego brak,
ś
wiatło i ciemno
ść
. One odczuwalne poprzez człowieka, który stałsi
ę
godny tego.I dlatego powiedziano, jak w ró
ż
y po
ś
ród kolców jest czerwone i białe, tak i Zebranie Izraela składa si
ę
z prawa imiłosierdzia,
ż
eby pokaza
ć
,
ż
e i w stanie gadlut, kiedy malchut nazywa si
ę
Kneset Israel, bez wzgl
ę
du na to,
ż
ewzniosła si
ę
i ubrała na bin
ę
, pozostaje w niej wła
ś
ciwo
ść
prawa, ograniczenia, ostrego sprawiedliwego, a nierelacji współczucia, dlatego
ż
e ona potrzebuje ekranu, siły przeciwdziałania swoim egoistycznym
ż
yczeniom,który, je
ż
eli jest w niej, pozwala otrzyma
ć
wy
ż
sze
ś
wiatło. Prawo, s
ą 
d, ograniczenie nie pozwala otrzyma
ć
 
ś
wiatła w egoistyczne
ż
yczenia. Ekran, pragnienie przeciwstawi
ć
si
ę
własnym egoistycznym
ż
yczeniom, odpycha

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->