Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Guião do Projecto Tipográfico (Type Design @ DeCA v3)

Guião do Projecto Tipográfico (Type Design @ DeCA v3)

Ratings: (0)|Views: 225|Likes:
Published by pedamado
Guião do projeto de Design Tipográfico no DeCA. Mais informações: http://pedamado.wordpress.com/2011/04/12/type-design-deca/
Guião do projeto de Design Tipográfico no DeCA. Mais informações: http://pedamado.wordpress.com/2011/04/12/type-design-deca/

More info:

Published by: pedamado on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

 
 8 | : Olkcjh Bhyzkcw f Pfjyo Hbhjo, 9080"0:"89
Pyoafgzo Zkponyèmkgo
O Pyoafgzo Zkponyèmkgo $PZ+ ë vbh pyopowzh jf zyhihldo xvf zfb poy oiafgzk}o ojfwfc}ol}kbfczo fb nyvpo jf moczfw jknkzhkw co}hw, ifb gobo o jfwfc}ol}kbfczo jfgobpfzácgkhw zkponyèmkghw poy phyzf jow hlvcow jh jkwgkplkch# Kyè jfwfc}ol}fy"wf fb wfkw hvlhwjh Vckjhjf Gvyykgvlhy jf Zkponyhmkh jo JfGH#O pyoafgzo wfyè lhcîhjo gob vbh wfwwço jf jfwfcdo golhioyhzk}o f jfmkckîöfw jf phyébfzyowzkponyèmkgow pflo Pyom# Pfjyo Hbhjo#Wfnvf"wf vbh gocmfyácgkh gob vb Jfwkncfy jf zkpow co jkh 9= jf Hiykl#O hgobphcdhbfczo jo pyoafgzo kyè wfy mfkzo pyfwfcgkhlbfczf pflo Pyom# Èl}hyo Wovwh fbzojhw hw hvlhw, f wfyè hgobphcdhjo fb jvhw wfwwöfw pflo Pyom# Pfjyo Hbhjo# Zhbiëb kyèwfy mfkzo o hgobphcdhbfczo jf vbh moybh goczâcvh à jkwzécgkh, hzyh}ëw jh plhzhmoybhoclkcf pyopowzh‚Moczwzyvgz#Fwpfyh"wf xvf ow hlvcow ftphcjhb o lfxvf jf gocdfgkbfczow ftployhjow ch jkwgkplkch, xvfhjxvkyhb gobpfzácgkhw jf jfwfcdo bkgyo f bhgyo zkponyèmkgo, ifb gobo ojfwfc}ol}kbfczo jhw gobpfzácgkhw jf h}hlkhîço gyâzkgh jf bhzfykhl zkponyèmkgo ftkwzfczf#
GYOCONYHBH YFWVBKJO JHW WFWWÖFW
JHZH OYKFCZHJOYFW
4 89 JF HIYKL80100‚87100
Hpyfwfczhîço jh Pyopowzh jf zyhihldo PZKczyojvîço ho jfwfcdo zkponyèmkgoKczyojvîço ho bëzojo jf Myhce Iloelhcj f Jh}f Gyowwlhcj
OLKCJH BHYZKCW,ÈL]HYO WOVWH FPFJYO HBHJO
 
; 9= JF HIYKL80100‚87100
Gocmfyácgkh woiyf Jfwknc Zkponyèmkgo
OLKCJH BHYZKCW FPFJYO HBHJO80 7 JF BHKO88100‚87100
Zyhihldo hvz÷cobo#
ÈL]HYO WOVWH88 8> JF BHKO80100‚87100
Wkwzfbh Zkponyèmkgo#Hpyfwfczhîço f kczyojvîço ho MoczwzyvgzZyhihldo hvz÷cobo# Pvilkghîço hzë 90 jf Bhko $wftzh mfkyh+
OLKCJH BHYZKCW,ÈL]HYO WOVWH FPFJYO HBHJO89 9: JF BHKO88100‚87100
Hgobphcdhbfczo jo pyoafgzoZyhihldo hvz÷cobo# H}hlkhîço f gobfczèykow hzë 9> jf Bhko $wftzh mfkyh+
ÈL]HYO WOVWH87 78 JF BHKO88100‚87100
Poczo jf Wkzvhîço#
ÈL]HYO WOVWH8: 0> JF AVCDO88100‚87100
Fczyfnh jow ftfbplhyfw mâwkgow, pvilkghîço f hpyfwfczhîço mkchl jo fwpëgkbf f jhmoczf jo Pyoafgzo Zkponyèmkgo#
OLKCJH BHYZKCW,ÈL]HYO WOVWH FPFJYO HBHJO
 
 9 | : Olkcjh Bhyzkcw f Pfjyo Hbhjo, 9080"0:"89
HVLH 4, 89 JF HIYKL, 80100‚87100
HPYFWFCZHÎÇO JO NVKÇO JH PYOPOWZH JF ZYHIHLDO F PYKCGKPHKW MHWFW JFJFWFC]OL]KBFCZOKCZYOJVÎÇO HO JFWFCDO ZKPONYÈMKGO
Kyço wfy hioyjhjhw, ov yflfbiyhjhw hw xvfwzöfw jf hchzobkh f glhwwkmkghîço zkponyèmkgh# Owhlvcow wfyço kczyojvqkjow à Zfoykh jh Mhgf
8
jf Nfyykz Cooyjqka gob h ftpowkîço zf÷ykgh f gobh jfbocwzyhîço f yfhlkqhîço jf ftfygâgkow jf ghlknyhmkh gob phpfl f lèpkw#
PYFPHYHÎÇO
Ow hlvcow jf}fb moybhy nyvpow jf 6 flfbfczow f moycfgfy h lkwzh jow cobfw f cñbfyowbfghconyèmkgow how jogfczfw#
FTFYGÂGKOW JF JFWFCDO FB HVLH#
Zojow ow hlvcow jf}fb gobfîhy poy jfwfcdhy ow ghyhgzfyfw “c‒ f “o‒ gob gfygh jf 80 h 86gb jf hlzvyh $jf}fb gobfîhy poy vwhy jokw lèpkw DI fb phyhlflo gobo mfyyhbfczh jf fwgykzh+#Ghjh nyvpo jf}f flfnfy o bfldoy fwpëgkbf phyh hpyfwfczhîço f gologh"lo ch phyfjf#Hp÷w flfkzo o fwpëgkbf bhkw hjfxvhjo, zojow ow nyvpow kyço zyhihldhy woiyf fwzf,hgyfwgfczhcjo ow ghyhgzfyfw “d‒, “p‒ f mkchlbfczf o “w‒#O oiafgzk}o mkchl ë fwgyf}fy h phlh}yh “wdop‒
BHZFYKHL CFGFWWÈYKO PHYH FWZH WFWWÇO
 
9 Lèpkw DI5
 
9 flèwzkgow jf ioyyhgdh5
 
80 ov bhkw moldhw jf Phpfl iyhcgo H75
 
Bhyghjoy pfybhcfczf fwphzvlhjo pyfzo $jo zkpo Fjjkcn+
ZYHIHLDO HVZ×COBO
 
Fb nyvpo, mkchlkqhy o jfwfcdo jh phlh}yh “wdoplkmzfy‒ phyh hpyfwfczhîço f jkwgvwwçofb hvlh#
HVLH 80, 7 JF BHKO, 88100‚87100
HGOBPHCDHBFCZO JO PYOAFGZO FB HVLH
 
Mkchlkqhîço f flfkîço jo jfwfcdo jh phlh}yh “wdoplkmzfy‒#
 
O jfwfcdo flfkzo wfyè jknkzhlkqhjo f jkwpockiklkqhjo how nyvpow#
8
dzzp1//~~~#lfzzfyyoy#gob/cooyjqka/wzyffe/kcjft#dzbl
 
 7 | : Olkcjh Bhyzkcw f Pfjyo Hbhjo, 9080"0:"89
HVLH 88, 8> JF BHKO, 80100‚87100
KCZYOJVÎÇO HO WKWZFBH ZKPONYÈMKGO
Kyço wfy hioyjhjow ow zfbhw jh zkponyhmkh bojvlhy f h zfoykh fwzyvzvyhl jf ^kllk Evcq
9
# Jfwfnvkjh kyè wfy vzklkqhjo o bëzojo jf jfwfcdo f jfwfc}ol}kbfczo jow ghyhgzfyfw jf EhyfcGdfcn
7
hplkghcjo hw zhiflhw jf pyopoyîöfw jf Pfzfy Ehyo~
:
phyh h moybh f phyh ofwphîhbfczo# Kyço wfy jfwfc}ol}kjow ftfygâgkow jf pyogvyh jf fwzyvzvyh f moybhw bojvlhyfwcow fwpëgkbf jf ghjh nyvpo#
KCZYOJVÎÇO HO MOCZWZYVGZ
Kyè wfy hpyfwfczhjo o Moczwzyvgz
6
fcxvhczo mfyyhbfczh f gobvckjhjf oclkcf phyh h phyzkldh fgykhîço# Ow jfwfcdow jow ghyhgzfyfw kcjk}kjvhkw }ço wfy fwzvjhjow f zyhcwpowzow phyh fwzhplhzhmoybh#
BHZFYKHL CFGFWWÈYKO PHYH FWZH WFWWÇO1
 
Gobpvzhjoy $jo lhioyhz÷yko ov pfwwohl+5
 
Lknhîço à Kczfycfz5
 
Goczh jf f"bhkl phyh gykhy vbh goczh pfwwohl co Mocwzyvgz5
ZYHIHLDO HVZ×COBO
 
Mkchlkqhy o fwzvjo f zyhcwpowkîço jow ghyhgzfyfw “wdoplkmzfy‒ phyh o Moczwzyvgz cvbhñckgh moczf $Moczwzyvgzkoc+ poy nyvpo co Moczwzyvgz5
 
H Moczwzyvgzkoc jf}f fwzhy hgfwwâ}fl h zojow‚zfy fb hzfcîço o bëzojo jf zyhihldof golhioyhîço ifb gobo h lkgfcîh f pvilkghy h moczf gob pfybkwwöfw jf}kwvhlkqhîço f fjkîço ho pñilkgo5
 
Pvilkghîço jh moczf f fc}ko jo lkce phyh o fbhkl jow jogfczfw $phbhjo@vh#pz,olkcjh#bhyzkcw@vh#pz
 
,hl}hyowovwh@vh#pz
 
+
hzë wftzh mfkyh 90 jf Bhko
#
HVLH 89, 9: JF BHKO, 88100‚87100
HGOBPHCDHBFCZO JO PYOAFGZO FB HVLHZYHIHLDO HVZ×COBO
Ghjh nyvpo jf}f gobfczhy jf moybh gyâzkgh f gocwzyvzk}h h moczf $ch phlh}yh “wdoplkmzfy‒+ chpènkch jf ghjh Moczwzyvgzkoc $moczfw oclkcf co Moczwzyvgz+
hzë wftzh mfkyh 9> jf Bhko
1
 
Hzykivkcjo vb
yhzkcn
5
 
Gobo h}hlkhb h zyhcwpowkîço jo fwpëgkbf phyh h
Mocwzyvgzkoc
5
 
Hwpfgzow xvf o nyvpo pojkh zfy ftployhjo bhkw co jfwfcdo $zklfw, ov hjhpzhîço jhmoybh+5
 
$kjfczkmkghy o nyvpo xvf gobfczh+
9
Evcq, ^ ‚ Z{ponyhpd{1 Bhgyo%Bkgyo Hfwzdfzkgw## Qvykgd1 ]fylhn Cknnlk, 9009
7
Gdfcn, G ‚ Jfwknckcn Z{pf# Locjoc1 Lhvyfcgf Ekcn, 900=
:
Ehyo~, P ‚ Jknkzhl Moybhzw moy Z{pmhgfw# Dhbivyn1 VY^ ]fylhn, 8;4>
6
dzzp1//moczwzyvgz#moczwdop#gob/

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
siouxie73 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->