Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Moj tekst

Moj tekst

Ratings:
(0)
|Views: 490|Likes:
iz časopisa Detinjstvo
iz časopisa Detinjstvo

More info:

Published by: Marina Tokin Ex Pantelin on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
Dragoslava @UTI]ON CRISIS OF READING IN ELEMENTARYSCHOOL, ITS CAUSES ANDSOME POSSIBILITIES OF OVERCOMINGSummaryThe issue that this work deals with is whether a readingcrisis could be considered in general terms. “@arko Zrenjanin“primary school is an example of this, where an opinion pollhas been conducted in two classes of six-grade students andtwo classes of eight-grade students about how many of thecompulsory items in the reading list are read, possible rea-sons for non-reading, which books are read and which lite-rary works are popular at this age and for what reasons. Oneof the questions has been whether students are members of any other libraries apart from the school library. The resultsof the poll have shown that six-graders read more thaneight-graders, that both choose to read items they like fromtheir compulsory reading list as well as that they read accor-ding to their own preferences or what has been recommen-ded to them. This work emphasizes the role of a parent incherishing children’s love for books together with the roles of pre-school teachers, lower-grade primary school teachers,upper-grade primary school teachers and librarians as teach-ing associates. The results of the poll have shown that stu-dents read books to a large extent and that those who donot might be stimulated if adjustments were made by addingnew titles to suit the readers’ tastes. The possible readingcrisis could also be overcome with teachers’ greater creati-vity which may be used in making various workshops.Key words: reading crisis, cause of crisis, possibilitiesof overcoming
UDC 028.5:373.3
Marina TOKIN 
KWIGA ZA DECUI [KOLA(jedan od problema)
SA@ETAK: Rad se bavi oblicima krize ~itawa u os-novnoj {koli. Pokazuje se da su vi{e u krizi po`eqnividovi ~itawa, oni za koje se {kola zala`e, nego ~itawesamo. Krivica za to se otkriva ne samo u novoj kulturnojsituaciji u znaku masovnih medija i novih oblika komuni-kacije, ve} i u {kolskim programima. Rad sadr`i i anke-tu u kojoj u~enici petog i sedmog razreda odgovaraju napitawa vezana za ~itawe {kolske lektire i ~itawe posopstvenom izboru. Otkriva se da deca radije ~itaju ono{to nije deo {kolske obaveze.KQU^NE RE^I: ~itawe, lektira, kriza ~itawa, na-stavni program, poezija, pripovetka, roman
Odavno se govori i pi{e o krizi ~itawa. Pre-~esto su to sentimentalne re~enice pune preuveli-~avawa kojima sa tuguje nad kwigom – prerano pre-minulim pokojnikom, kude se mladi nara{taji, od-sustvo kwige u wihovom `ivotu ili pak wihov lo{~itala~ki ukus... Kada se u ~itavu pri~u ukqu~ijo{ i pogubni uticaj medija, novih vidova komuni-kacije i zabave, nije te{ko zakqu~iti da je i presame borbe kwiga ve} uveliko pora`ena. Stvarnostawe ba{ i nije takvo.Kriza ~itawa postoji, u osnovnoj {koli je odav-no i uveliko prisutna, ali vi{e kao kriza ~itawaonoga {to bismo mi `eleli ili na~ina na kojibismo mi `eleli da na{i {kolarci ~itaju
1
.80
1
Anketa ura|ena u Novom Sadu u Osnovnoj {koli „Prva voj-vo|anska brigada” me|u u~enicima petog i sedmog razreda ot-
 
Krivac se naj~e{}e tra`i u svemu onome na {tane mo`emo da uti~emo. Retko kada se pitamo gde sugre{ke u onome {to mo`emo da mewamo, gde to gre-{e roditeqi, u~iteqi, nastavnici, nastavni pla-novi i programi, metodolo{ki pristupi... Jedno jesigurno – posmatraju}i |ake kada, kako, koliko i{ta ~itaju, mo`emo lako videti da im je {kola sve-srdno pomogla u odbacivawu ovog „papirnatog pri-jateqa“.Navela bih samo jedan od problema. U osnovnoj{koli caruje odlomak. On je sa velikom lako}ompregazio doma}u lektiru, pretvorio je samo u lek-tiru
2
, mic po mic brisao romane... i danas je situ-acija takva da se davimo u moru poezije uz po kojubajku i pripovetku (u odlomku), poneki odlomakdrame, romana, a vrlo ~esto su tu i odlomci odlo-maka, „bez glave i repa“
3
... Spiskovi dela koja se~itaju u celini (nekada{we doma}e lektire) sve sukra}i, a ~itanke su iz godine u godinu sve debqe ive}e. ^ini se da je {kola svojim nastavnim plano-vima odlu~ila da kwige za decu protera iz u~ioni-ca i u~eni~kih ruku i {kolski susret sa kwigomsvede na uxbenik.Sa teorijske strane sve je dobro osmi{qeno,ali je prakti~no te{ko izvodqivo. Silno {areni-lo na{ih ~itanki trebalo bi mladim ~itaocima dapredo~i kakvo se more interesantnih dela, tema iautora nalazi pred wima. Nastavni planovi i pro-grami treba da ih uvedu, upute i zainteresuju za toblago pisanih re~i, a u~enici zatim sami razbori-to i savesno da biraju i ~itaju {ta `ele, bez ika-kve obaveze prema nastavniku, oceni, {koli. Tako}e i u~initi, ali samo 3 od 33 u~enika jednog ode-qewa. Sa druge strane, zapawuju}a je ~iwenica da11,84% u~enika petog i 31,15% u~enika sedmog ra-zreda ne ~ita i nikada ni{ta nije pro~italo osimlektire koju (nasuprot o~ekivawima) redovno ~i-ta
4
. Sve nam to pokazuje da su ocene i obaveze ko-je name}e {kola jo{ uvek bitne i uticajne. Na`a-lost, zahtevi koji se postavqaju pred u~enike, kojise odnose na wihov samostalni rad, na ~itawe kwi-`evnih dela u celini, sve su ni`i. Problemi ko-ji se pojavquju pri obradi romana
Tom Sojer
i
Ro-binzon Kruso
u petom razredu, direktna su posle-dica „ne~itawa” za koje je zaslu`na {kola. Iz ge-neracije u generaciju ove kwige se sve lo{ije pri-hvataju. Neki od nastavnika skloni su da ove lekti-re ~ak i okarakteri{u kao „neprimerene uzrastu“,ali u kom drugom uzrastu, ako ne u ovom |aci tre-ba da ~itaju
Toma Sojera
i
Robinzona Krusoa
? Dali su za nove generacije ove teme dosadne i depla-sirane? Da li ove romane treba izbaciti iz oba-vezne lektire? Problem je sasvim druge prirode –u~enici nisu navikli na roman, ne poznaju ga kaoformu, ne snalaze se u radu na wemu, jer se od pr-vog do ~etvrtog razreda osnovne {kole kao (doma-}a) lektira obra|uju gotovo same zbirke poezije, a{to se proze u nastavi ti~e prisutne su bajke, ba-sne, pripovetke... i odlomak. Iz razumqivih razlo-ga – tek savladanog ~itawa i pisawa – u prvom ra-zredu nema romana. U drugom razredu nekada se obra-|ivalo od dva do ~etiri romana za decu (u zavisno-81
krila je neobi~no veliki broj naslova koje u~enici smatrajuinteresantnim i tako pokazala da |aci „ipak ~itaju”.
2
U novom sistemu obrazovawa, koji ministarstvo jo{ uveknije sprovelo do kraja, vi{e ne postoji podela na {kolsku idoma}u lektiru.
3
Nepotpuni odlomci izvu~eni iz konteksta, bez dovoqno ja-snih dodatnih obja{wewa, par~i}i teksta pore|ani po ne~ijemproizvoqnom izboru, odlomci pesama kod kojih nije dovoqnojasno istaknuto da predstavqaju samo odlomak...
4
Ovaj podatak pojavio se sasvim spontano, jer su mnogi u~e-nici na posledwe pitawe („Kwiga koju sam pro~itao, a ne spa-da u lektiru je (mo`e i vi{e primera)”) u anketi sasvim otvo-reno odgovarali kako ne ~itaju ili ~ak nikada nisu pro~italini{ta osim obavezne lektire.Npr: „Samo sam jednu kwigu pro~itao u celom mom `ivotu,a da nije lektira tako da nemam izbora da biram (davno, davnosam je ~itao nese}am se imena)”. Gotovo svi u~enici koji su od-govorili na ovaj ili sli~an na~in lektiru ~itaju redovno.
 
sti od generacije, plana i programa), a danas nije-dan. U tre}em razredu trebalo je pro~itati ~etiriromana, a danas nijedan. U ~etvrtom razredu ~ita-lo se od ~etiri do {est romana, a danas samo dva.Ako bismo sveli ra~unicu, nekada su u~enici do-lazili u peti razred sa iskustvom od deset do ~etr-naest pro~itanih romana, a sada samo sa dva.Romani koji se u celini ~itaju i obra|uju u ~e-tvrtom razredu su
Bela griva
i
Alisa u zemqi ~uda
.Smawivawe je godinama i{lo polako, gotovo ne-primetno, uz stalne promene izbora. Ono {to pra-ti umawivawe broja romana je i promena uzrasnegrupe za koju su predvi|eni. Odnos nekad – sad lakoje uo~qiv:82
NEKADAVladimir Nazor,
Bjeli jelen
Aleksandar Popovi},
Sudbina jednog ^arlija
Luis Kerol,
Alisa u zemqi ~uda
France Bevk,
[areni svet
Rene Gijo,
Bela griva
Luis Kerol,
Alisa u zemqi ~uda
Karlo Kolodi,
Pinokio
Aleksej Tolstoj,
Zlatni kqu~i}ili Buratinovi do`ivqaji
Van~o Nikoleski,
^arobno samar~e
France Bevk,
Mali buntovnik
Aleksandar Popovi},
Devoj~ica u plavoj haqini
France Bevk,
Kwiga o Titu
Rene Gijo,
Bela griva
Luis Kerol,
Alisa u zemqi ~uda
Mato Lovrak,
Vlak u snijegu
Anto Stani~i},
Mali pirat
Josip Vandot,
Kekec
Elin Pelin,
Jan Bibijan na Mesecu
Mirko Vuja~i},
Morski jastreb 
Mirko Vuja~i},
Tu`ni cirkusanti
Vilijem Sarojan,
Tata ti si lud
Vladimir Stoj{in,
Bioskop u kutiji {ibica
An|elka Marti},
Pirgo
Oskar Vajld,
Sre}ni princ
Ahmet Hromaxi},
Patuqak iz zaboravqene zemqe
^edo Vujovi},
Svemo}no oko
^edo Vujovi},
Tim lavqe srce
Anton Ingoli~,
Tajno dru{tvo PGC 
Gabro Vidovi},
Kurir sa Psuwa
Arkadij Petrovi~ Gajdar,
Timur i wegova ~eta
SADARene Gijo,
Bela griva
Luis Kerol,
Alisa u zemqi ~uda
nema romananema romananema romana2 romana
IIIIIIIV
nema romana2 do 4romana4 romana4 do 6romana

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Марија Цонић liked this
Igor Djeviki liked this
Marina Tokin Ex Pantelin liked this
nikotlea liked this
Сања Станковић liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->