Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Broken Record

The Broken Record

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
Published by Bobby D. Lux
The Broken Record is a story from my collection, "The Exciting Life and Death of The Amazing Henry and Other Stories." In it, Vinnie Morelli needs to get back to The Broken Record to get help for his brother who has been ambushed and is dying in an alley. He's just having some trouble getting there in time.
The Broken Record is a story from my collection, "The Exciting Life and Death of The Amazing Henry and Other Stories." In it, Vinnie Morelli needs to get back to The Broken Record to get help for his brother who has been ambushed and is dying in an alley. He's just having some trouble getting there in time.

More info:

Published by: Bobby D. Lux on Apr 12, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2012

 
« 9088, Ioii{ J# Lvt# Hll Ykndzw Yfwfy}fj#
^
 
Zdf Iyoefc Yfgoyj
I{ Ioii{ J# LvtMyob
Zdf Ftgkzkcn Lkmf hcj Jfhzd om Zdf Hbhqkcn Dfcy{ hcj Ozdfy Wzoykfw
 
d{ dh}fc‛z zdf{ ghvndz bf?
Ovz om zdf dhlm joqfc om zdfb, ocf om zdfb dhj zo if hilf zoovz yvc h moyz{ zdyff {fhy olj kc h wvkz# K avwz zvycfj zdf goycfy oczo Olk}f Wz# K noz zo if nfzzkcnglowf zo Zdf Iyoefc Yfgoyj i{ co~#K bkwwfj zdf nhw wzhzkoc# K govlj dh}f w~oyc zdfyf ~hw h nhw wzhzkoc oc 88
zd
# K ~hczfj zoeffp b{ f{fw opfc moy gdhcgf zo nfz h ghy, wobfzdkcn mhwz, hw K yhc i{# K dh}f zdf ~dolf hybfj,w~fhz{, ~fll"jyfwwfj Kzhlkhc zdkcn nokcn moy bf# Wobfocf ~ovlj dh}f zo if h mool coz zo nk}f bf
zdfky ghy# Zdf{ ~ovljc‛z eco~ b{ nvc kw fbpz{#
K govlj avwz wzop hcj wzfhl ocf, ivz zdhz ~ovlj bfhc boyf gopw zo jfhl ~kzd# Co#
K‛b ifzzfy
omm
yvcckcn zdf yfwz om zdf ~h{ zo Zdf Iyoefc Yfgoyj Lovcnf# K‛b coz zdk
cekcn wzyhkndz# Bvwz ifzdf hjyfchlk
cf# Kz jofwc‛z dflp zdf
phkc om wpykczkcn kc mk}f dvcjyfj jollhy wdofw# B{ mffz mffl lkef
zdf{‛yf hiovz zo ftplojf#
 Co, K ~hw zoo ivw{ ~hzgdkcn zdf gyo~j om pfoplf wvyyovcjkcn ~dhz bvwz if h dobflfwwbhc oc zdf goycfy zo wff zdf wzhzkoc#
Wdovlj K zhef h wdoz h ilfcjkcn kc ~kzd zdfb? K‛j wzkge ovz# K~ovlj# Kz govljc‛z dvyz zo zy{, govlj kz?Zhefw ihllw zo phww ovz oc h bhaoy kczfywfgzkoc### hgzvhll{ kz‛w h wbhyz bo}f km {ov iv{ kczo
zdf
dobflfww hw gy{ moy dflp
zdfoy{# [ov iloge zyhmmkg hcj pfoplf hyf nokcn zo ghyf moy {ov, km ocl{vczkl zdf{ jyhn {ovy ghyghww ovz om zdf ~h{ om zdfky ghy#
K bvwz‛}f nocf h bklf wzyhkndz ~kzdovz wzoppkcn ~dklf yvcckcn hw mhwz hw K govlj# Mkzcfww
~hw cf}fy h pykoykz{ moy bf, wo K ~hw wdogefj hz ~dhz bvwz if chzvyhl hzdlfzkg hiklkz{# B{ lo~fyihge ~hw ekllkcn bf zdovnd# K nvfww zdf bvwglfw ihge zdfyf dhj nozzfc vwfj zo zdfky lkmf om lfkwvyf
 
Z d f I y o e f c Y f g o y j9 |P h n f « 9088, Ioii{ J# Lvt# Hll Ykndzw Yfwfy}fj#
hcj hppyfgkhzfj zdhz zdfky dowz cf}fy yfxvkyfj bvgd om zdfb# Vczkl co~ zdhz kw hcj zdf{gobplhkcfj lkef vckoc ~oyefyw moygfj omm lvcgd fhyl{#K zvycfj hcozdfy goycfy hcj mkchll{ Zdf Iyoefc Yfgoyj ~hw kc f{fwkndz# Zdf {fllo~kwd lkndzavzzkcn ovz om zdf myocz om zdf fwzhilkwdbfcz mlhwdfj oc hcj zdf Oljf Fcnlkwd lfzzfyw hjoyckcn kzghbf zo lkmf# ^kzd zdf fcj kc wkndz, K ghvndz b{wflm wlo~kcn jo~c# B{ wdofw dhj pyo}fc zo if
hjfxvhzf yfplhgfbfcz yvcckcn wdofw vclfww zdf{ cffjfj zo gobf zo h gobplfzf wzop hcj zdhz‛w
~dfc K wzvbilfj hcj hlbowz mfll jo~c# Zdfc zdf wzyffz ~fcz iykndz ~dkzf#Zdf wzyffz xvkgel{ mhjfj kczo h pkfygkcn lkndz lkef ~dfc wobfocf jkfw kc h bo}kf hcj zdfkywkldovfzzf wlo~l{ hcj jflkifyhzfl{ phgfw kczo fzfyckz{# ^dfc K yfgo}fyfj, zdf lkndz dhj }hckwdfj#
Noj jhbc, K‛b jkqq{
#^d{ ~hw K kc wvgd h ikn dvyy{ zo nfz zo Zdf Iyoefc Yfgoyj?K yfbfbifyfj ifkcn zdfyf zdf ckndz kzw chbf ~hw ommkgkhll{ gdhcnfj myob
‑Loghl Fjjkf‛w―
 zo Zdf Iyoefc Yfgoyj# Kz bvwz dh}f iffc hiovz z~fcz{ {fhyw hno# Wobf zovykwzw, ~do bvwz dh}flooekcn moy wobfzdkcn omm zdf bhp, wo zo wpfhe, ghbf kc zdf aokcz# Lkef zockndz, hll zdf io{w ~fyfzdfyf# Bowz om zdf whbf nv{w hz lfhwz, bkcvw mf~ zdhz hyf co locnfy ~kzd vw oy hyf vpwzhzf#Zdfwf zovykwzw gobf kc, mk}f nv{w hcj ocf nkyl,
hcj zdf{‛yf jyfwwfj ckgf hcj looe lkef
gollfnf ekjw wo ~f lfh}f zdfb hlocf# Govplf dovyw no i{ hcj zdf{ hll nfz jyvce# Zdf nkyl bowz om
hll# Coybhll{, Loghl Fjjkf‛w ~hwc‛z h plhg
f ~dfyf pfoplf ~fcz zo nfz jyvce# [ov ghc jo zdhz ~kzdzdf gocwzyvgzkoc ~oyef
yw jo~czo~c# Hz Fjjkf‛w, {ov dh}f h gogezhkl
hcj {ov cf}fy nozifllknfyfcz# [ov cf}fy bhef h mool om {ovywflm ifghvwf wobfocf kbpoyzhcz ~hw hl~h{w zdfyf# Zdhzckndz ~kzd zdf gollfnf nv{w ~hw co ftgfpzkoc#Mloykjh Akbb{ dhj iffc yflfhwfj zdhz jh{ hcj ~f ~fyf dh}kcn h phyz{
hz Fjjkf‛w# Vclkef
zdf yfwz om vw, Akbb{ dhj oc dkw lovjfwz Dh~hkkhc wdkyz# Avwz lkef zdf yfwz om vw, df hlwo dhj dkwzfbpfy# Effp kc bkcj, zdkw zfbpfy ~hw vcjfy zdf kcmlvfcgf om h pykwoc"wz{lf mkcf"zvckcn# Wo, zdkwwzvpkj nkyl ivbpw kczo dkb, wpkllkcn h Locn Kwlhcj oc dkw gdfwz#
‑^hzgd kz, nyfhwfy,― wdf whkj#
 
‑Jk
j {ov avwz ghll bf h nyfhwfy?
― Mloykjh Akbb{ whkj#
 
 
Z d f I y o e f c Y f g o y j7 |P h n f « 9088, Ioii{ J# Lvt# Hll Ykndzw Yfwfy}fj#
‑[fhd# ^dhz hyf {ov nocch jo, {ov mvge?―
 
‑Do~ hiovz K wdooz {ov kc zdf mvgekcn dfhj, ~yhp {ov
y ioj{ kc plhwzkg, jyhn {ov kczo zdfihge dfyf, gdop {ov vp ~kzd h mvgekcn bfhz glfh}fy, mffj wobf zo zdf jon, hcj mffj zdf yfwz zo
cftz ivcgd om mvgekcn ykgd ekjw looekcn moy h gdfhp ckndz ovz# Do~ hiovz zdhz?―
 
‑Od mvge {ov,― wdf wchylfj ihge#
 Zdfc zdf io{mykfcj zykfj zo kczfy}fcf#
‑Df{ jvjf,― df whkj, wzfppkcn ifz~ffc Akbb{ hcj zdf wzvbilkcn nkyl# ‑Lfz‛w hll avwz
gdkll#
Co cffj moy zdkcnw zo nfz ovz om dhcj#―
 
‑Zoo lhzf,― Mloykjh Akbb{ whkj#
 Zdf io{mykfcj wxvhyfj dkw wdovljfyw zo Akbb{#
‑Df{ jvjf,― df whkj# ‑Kz‛w coz zoo lhzf# Lfz‛w avwz iozd zvyc hyovcj hcj moynfz hiovz kz# Coocf nfzw dvyz#―
 
‑K‛b woyy{?― Mloykjh Akbb{ whkj, wpkzzkcn ovz dkw jykce kc lhvndzfy# ‑Zdkw kw ovy mvgekcnplhgf# K zdkce kz‛w zkbf {ov mvgekcn ekjw lfmz# Df{ nv{w, zdkw jvbi mvge zdkcew df‛ll dvyz bf#―
 
‑Ilhge iflz kc Zhf E~oc Jo, phl#―
 
‑[fhd,― zdf nkylmykfcj gdkbfj kc, ‑df‛ll
mvge {ov vp wo mhwz# [ov eco~, K noz ykndzw( K ghcivbp kczo ~dof}fy K ~hcz zo# B{ Nyhcjmhzdfy movndz kc Nfybhc{ wo K dh}f zdf mvgekcn ykndz zo"
 Kc zdf bkjjlf om dfy pyoglhbhzkoc om ykndzw, Akbb{ nyhiifj zdf io{mykfcj i{ zdf wdkyz hcjahbbfj dkw dfhj kczo zdf avefiot, bhekcn kz wekp pfybhcfczl{ oc zdf whbf yfgoyj,
Zy{ h LkzzlfZfcjfycfww
i{ Ozkw Yfjjkcn#
Zvycw ovz, zdkw nkyl‛w mhzdfy ~hw wobf hzzoycf{ hcj avwz lkef zd
hz, Mloykjh Akbb{ lfmz vwhnhkc#
‑A
vwz lkef zdf avefiot,
― wobfocf whkj# ‑
Mloykjh Akbb{ ~hw h iyoefc yfgoyj#
 Zdf chbf wzvge hcj dfyf ~f hyf#K moynfz ~do zolj zdhz wzoy{# K mknvyf Fyckf eco~w#Zdf Iyoefc Yfgoyj#
Zdhz‛w ykndz(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->