Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lal Kitab

Lal Kitab

Ratings:
(0)
|Views: 898|Likes:
Published by Suneel Dhariwal
I worked whole Navratra for this work. The work has a table of contents and is fully searchable. You can go to a location by pressing control and clicking. It needs cooperation of all Lal Kitab enthusiasts to render it error free. It is in simple Hindi.I will try to improve it continually. It requires Chanakya font for reading and Word 2007.
I worked whole Navratra for this work. The work has a table of contents and is fully searchable. You can go to a location by pressing control and clicking. It needs cooperation of all Lal Kitab enthusiasts to render it error free. It is in simple Hindi.I will try to improve it continually. It requires Chanakya font for reading and Word 2007.

More info:

Published by: Suneel Dhariwal on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

 
2011
Shri Roop ChandJoshiWELCOME;SuneelDhariwal
[•LAL KITAB]
It is a searchable clickable indexed book on astrology.
 
Contents
Contents.................................................................................................2  ÂýÍ×........................................................................................................8·é¤‡ÇUÜè ·¤è ÕÙæßÅU ¥æñÚU ÎéL¤SÌè Ñ-..........................................23€ØæÈ¤æ ·¤è âãUæØÌæÑ- ãUSÌ ÚðU¹æ âð Á‹× ·é ‡ÇUÜè ÕÙæÙð ·¤æ É¢U» Ñ- .................................................................................................24
ȤÚU×æÙ Ù¢06...................................................................................41·é¤‡ÇUÜè ·ð¤ »ýãUæð´ ·¤æ ÂP¤æ ƒæÚU ............................................44»ýãUæð´ ·¤è çטæÌæ àæ˜æéÌæ .........................................................44»ýãUæð´ ·¤æ ·¤æÜ â×Ø çÎÙ................................................................45»ýãUæð´ ·¤è çטæÌæ °ß¢ àæ˜æéÌæ (çßàæðá)...................................45àæÚUèÚU ß »ýãU ·¤æ â¢Õ¢Ï..............................................................46»ýãUæð´ ·¤è ¥ßçÏ.................................................................................47»ýãUæð´ ·¤æ â×Ø...............................................................................47»ýãU ·¤è ¥æØé ·¤æ ÂýÖæßU...............................................................49âÖè »ýãU Ìæ·¤Ì ·ð¤ ÎëçCïU·¤æð‡æ âð .................................................50âêØü, ¿‹¼ý, àæé·ý¤, ßëãUSÂçÌ, ×¢»Ü, ÕéÏ, àæçÙ, ÚUæãéU, ·ð¤Ìé ·ý¤×âð ¥æÂâè ×é·¤æÕÜð ×ð´ Ìæ·¤Ì ×ð´ ·¤× ãñUÐ...................................51»ýãU ·¤è ÎêâÚUè ¥ßSÍæ Ñ »ýãU È¤Ü ¥æñÚU ÚUæçàæÈÜ...............51xz âæÜæ ¿P¤Ú.....................................................................................52Á‹× çÎÙ ·¤æ »ýãU ¥æñÚU Á‹× â×Ø ·¤æ »ýãU....................................53§â ¥Íü ×ð´ »ýãUæð´ ·¤ð ÂP𤠃æÚ......................................................54âæ×æ‹Ø ÕæÌð´....................................................................................54»ýãU ÚUæçàæ ·¤æ ¥æÂâè â¢Õ¢Ï.......................................................58€ØæȤæ Ñ- (ÂǸUæðâèð »ýãU) Ñ- ãUÍðÜè ·ð¤ ÕæãUÚUè ãUÎ ·¤æÂýÖæß..................................................................................................60»ýãU ÕéÁü Øæ ÚUæçàæØæð´ ·¤è Öý×.............................................62ÜæÜ ç·¤ÌæÕ ·ð¤ ¹æÙð..........................................................................63¹æÙæ Ù¢0 v ........................................................................................64¹æÙæ Ù¢0 2.........................................................................................66¹æÙæ Ù¢0 3.........................................................................................71¹æÙæ Ù¢0 4.........................................................................................73¹æÙæ Ù¢0 5 ........................................................................................76¹æÙæ Ù¢0 6 ........................................................................................77¹æÙæ Ù¢0 7.........................................................................................80¹æÙæ Ù¢0 8.........................................................................................82¹æÙæ Ù¢0 9.........................................................................................84
 
¹æÙæ Ù¢0 v0.......................................................................................85¹æÙæ Ù¢0 11.......................................................................................87¹æÙæ Ù¢0 12.......................................................................................92âæðØæ »ýãU Øæ âæðØæ ƒæÚU..........................................................95»ýãU ÎëçCïU..........................................................................................98«¤‡æ çÂÌë...........................................................................................108¿‹¼ý ·é¤‡ÇUÜè...................................................................................119×ãUæÎàææ ·ð¤ âæÜ .........................................................................121Ïæð¹ð ·¤æ »ýãU..................................................................................124ç·¤S×Ì ·¤æ »ýãU.................................................................................126ȤÚU×æÙ Ù¢0 9................................................................................127Á‹× çÎÙ ·ð¤ âãæØ·¤ ©UÂæØ.............................................................130S˜æè-ÂéL¤á ·é¤‡ÇUÜè ·¤æ Ȥ·ü¤......................................................133»ýãU ÚUæçàæ çÙàææÙ ãUæÍ ÂÚU ..................................................134ȤÚU×æÙ 10.....................................................................................135»ýãU ·¤æ ÂýÖæß..............................................................................135Ùð·¤ »ýãU ·¤æ ×¢Îæ ÂýÖæßU...........................................................136~ »ýãUæð´ ·¤æ â Õç‹ÏØæð´ âð â Õ‹Ï
 
..............................................142¥æÂâè ƒæÚUæð´ ·¤æ ÂýÖæßU Îð¹Ùð ·¤æ É¢U»................................143ãUÚU »ýãU ·ð¤ ¥‘ÀðU-×¢Îð ãUæð ÁæÙð ·¤è çÙàææÙè....................152ȤÚU×æÙ Ù¢0 vv..............................................................................152ȤÚU×æÙ Ù¢ vw ...............................................................................157.....................................................................................................167բΠ×é_ïUè ß ·é¤‡ÇUÜè ·¤æ ¥æÂâè â Õ‹Ï
.......................................167ȤÜæÎðàæ Îð¹Ùð ·¤æ É¢U»...............................................................167×·¤æÙ ·¤è Îàææ ×æÜê× ãUæðÙð âð ÅðUßæ ÕÙæÙð ·¤æ É¢U».....174âæÚðU ÂçÚUßæÚU ·¤è §·¤_ïUè ·é¤‡ÇUÜè Ñ- ....................................174 ¥ 
Øæ⠷餇ÇUÜè Ñ- .........................................................................175 È¤ÚU×æÙ Ù¢Ñ vy..............................................................................183ÅðUßæ ÂéL¤á ·¤æ ÂýÕÜ ãæððð»æ Øæ S˜æè ·¤æ............................184ȤÚU×æÙ Ù¢Ñ- vz.............................................................................184âêØü...................................................................................................189.....................................................190 vw ƒæÚUæð´ ×ð´ âêØü ·¤è Îàææ......................................................190âêØü âæ¢âæçÚU·¤ ÚUæÁæ, ÁæÌ·¤ ·ð¤ àæÚUèÚU ¥æñÚUÚUæÁÎÚUÕæÚU ·¤æ ÂýÖæß..............................................................191  ¹æÙæ Ù¢0 v Ñ-...................................................................................191  ¹æÙæ Ù¢0 w Ñ-..................................................................................191  ¹æÙæ Ù¢0 x Ñ-...................................................................................191  ¹æÙæ Ù¢0 y Ñ-...................................................................................191  ¹æÙæ Ù¢0 z Ñ-...................................................................................192  ¹æÙæ Ù¢0 { Ñ-...................................................................................192  ¹æÙæ Ù¢0 | Ñ-...................................................................................192 

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
purinaresh85 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
harsh421 liked this
padmacat liked this
Sachin Kapoor liked this
talabira liked this
anilkeshwania2003 liked this
sulekha67 liked this
_omkaram_ liked this

You're Reading a Free Preview

Download