Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13 - Lich Nhac Viec (11.04.2011 - 17.04.2011) - updated 11.04

13 - Lich Nhac Viec (11.04.2011 - 17.04.2011) - updated 11.04

Ratings: (0)|Views: 613 |Likes:
Published by Nương Đoàn

More info:

Published by: Nương Đoàn on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2011

pdf

text

original

 
 
KHOA S
Ư 
PH
M TI
NG ANH
L
CH NH
C VI
C
(11.04.2011 – 17.04.2011)
TH
HAI, 11.04.2011
ngày 
: Toàn tr 
ườ
ng ngh
ỉ 
làm vi
c bù ngày th
b
y, 09/4/2011.
TH
BA, 12.04.2011
ngày 
: Toàn tr 
ườ
ng ngh
ỉ 
L
Gi
t
Hùng V
ươ
ng (10/3 Âm l
ch).
TH
T
Ư
, 13.04.2011
 
9h00 t 
i phòng 901 - nhà
đ 
u hành
Đ
HQG:
T
p hu
n v
nh
p d
li
u sinh viên trên c
ngthông tin
đ
i
n t
VNU
Thành ph
n
: Lãnh
đạ
o PCTCHHS, GIÁO V
các khoa
đ
ào t
o
 
11h30 t 
i 207B2:
Bàn v
k
ế
ho
ch Language Camp
 
Thành ph
n
: Thày Khoa Anh Vi
t, cô Ngô Vi
t Hà Ph
ươ
ng, Tr 
n Hoài Giang, kh
i tr 
ưở
ng,kh
i phó, l
p tr 
ưở
ng các l
p QH09.
 
13h00 t 
i 207B2:
H
p tri
n khai FELTE Quarterly
 
Thành ph
n
: Ban ch
nhi
m khoa và Ban biên t
p.
 
14h00 t 
i 207B2:
H
p giao ban tháng 4
 
Thành ph
n
: Ban ch
nhi
m khoa và các th
y cô tr 
ưở
ng các b
môn
 
17h30 t 
i phòng 207B2:
H
p nhóm làm phim “Ulis in my eyes” c
a EEC
Thành ph
n
: Ban ch
nhi
m câu l
c b
Ti
ế
ng Anh và các thành viên
1
 
2
TH
N
Ă
M, 14.04.2011
 
ngày (sáng t 
ừ 
9h00, chi 
u t 
ừ 
14h00) t 
i HT V 
ũ
 
Đ
ình Liên
:
i th
o “Ti 
ế
p t 
ụ 
đổ
i m
ớ 
i quy trình
đ 
ào
o theo ph
ươ 
ng th
ứ 
c tín ch
ỉ 
(ki 
m tra
đ 
ánh giá) và nâng cao ch
t l 
ượ 
ng 
đ 
ào t 
o sau 
đạ
i h
c ngành ngo
i ng 
ữ 
 
ở 
Vi 
t Nam trong tình hình m
ớ 
i”.
 
Thành ph
n
: Ban Giám hi
u và các
đạ
i bi
u m
i.
 
8h30 t 
i phòng 410, A1
: BG
Đ
 
Đ
HQGHN làm vi
c v
i Tr 
ườ
ng v
tình hình th
c hi
n K
ế
ho
chnhi
m v
n
ă
m h
c.
 
Thành ph
n
: PG
Đ
Phùng Xuân Nh
, Ph
trách VP và tr 
ưở
ng các ban thu
c
Đ
HQGHN; PGS.Nguy
n V
ă
n
Đị
nh (
Đ
HQGHN), Ban Giám hi
u,
Đả
ng
y và Tr 
ưở
ng các
đơ
n v
thu
c Tr 
ườ
ng .
 
 
11h15 t 
i 207 B2:
 
H
p Student support
 
Thành ph
n:
Th
y Khoa Anh Vi
t và nhóm Student support
 
11h30 t 
i 207 B2:
 
H
p v
vi
c thành l
p Câu l
c b
721
 
Thành ph
n:
Th
y Khoa Anh Vi
t,
Đạ
i di
n BCH Liên chi
Đ
oàn,
Đạ
i di
n BCH Liên chi H
i,
đạ
idi
n các l
p c
a 721 QH.2009 và QH.2010.
 
14h00 t 
i 207B2:
H
i ngh
NCKH t
b
môn Ti
ế
ng Anh 3 và t
PPGDTA
 
Thành ph
n
: Giáo viên ti
ế
ng Anh 3, PPGDTA và các giáo viên quan tâm.
 
14h00 t 
i P 201, G2, tr 
ườ 
ng 
ĐẠ
I H 
Ọ 
C CÔNG NGH 
Ệ 
Đ
HQGHN:
 
T
p hu
n v
nh
p d
li
u sinhviên trên c
ng thông tin
đ
i
n t
VNU
Thành ph
n:
L
p tr 
ưở
ng ho
c l
p phó t
n
ă
m th
nh
t
đế
n n
ă
m th
4.
TH
SÁU, 15.04.2011
 
8h00 t 
i phòng 710, A2 
: T
p hu
n s
d
ng trang thi
ế
t b
gi
ng d
y ngo
i ng
ng d
ngCNTT.
 
Thành ph
n
: PHT
Đỗ
Tu
n Minh, cán b
k
thu
t Phòng Qu
n tr 
, cán b
k
thu
t Trung tâmCNTT và gi
ng viên các Khoa
đượ
c c
tham d
.
 
 
8h30 - 11h30 t 
i207 B2:
 
H
i ngh
khoa h
c B
môn D
ch - B
môn ESP
 
Thành ph
n:
Các th
y cô t
d
ch và t
ESP
 
11h30 t 
i 207 B2:
Ki 
n toàn BCH Liên Chi Khoa SPTA
 Thành ph
n:
Bí th
ư
chi b
(Cô
Đ
inh H
i Y
ế
n), Phó tr 
ưở
ng khoa (thày Khoa Anh Vi
t), Bi th
ư
 Liên chi (thày Tr 
n Hoàng Anh), cô
Đ
oàn Th
N
ươ
ng,
y viên BCN Liên Chi.
 
3
 
14h00 t 
i B2:
H
i ngh
khoa h
c T
Ti
ế
ng Anh 2
Thành ph
n:
Các th
y cô T
ế
ng Anh 2
THÔNG BÁO – NH
C VI
C
 
Các 
đơ 
n v 
ị 
tri 
n khai vi 
c kí T 
ờ 
khai c 
p s
B
o hi 
m xã h
i cho ng 
ườ 
i lao
độ
ng 
đợ 
t n
ă
m 2011 theoThông báo s
116/TCCB ngày 04/3/2011 c 
ủ 
a Hi 
u tr 
ưở 
ng.
 
ừ 
ngày 01/4/2011, Ban Giám hi 
u, các phòng, ban ch
ứ 
c n
ă
ng, các trung tâm, b
ph
n nghi 
p v 
ụ 
ă
n phòng c 
ủ 
a các 
đơ 
n v 
ị 
 
đ 
ào t 
o, các v 
ă
n phòng 
đ 
oàn th
th
ự 
c hi 
n gi 
ờ 
làm vi 
c hành chính theogi 
ờ 
mùa hè, c 
ụ 
th
:
 
 
- Sáng:
ừ 
7h30 
đế 
n 12h00 
 
 
- Chi 
u:
ừ 
13h00 
đế 
n 16h30.
.
 
 
Sinh viên khoá QH2007.F.1.E thi l 
i các môn ELT1, VH M 
ỹ 
, TH D
ị 
ch (SP,
Đ
NH Anh, Ti 
ế
ng Trung CS3, CS4 xem l 
ị 
ch thi l 
i t 
i b
ng thông báo c 
ủ 
a khoa
ở 
B2.
 
L
ị 
ch thi và phân công giáo viên coi thi H 
c k 
ỳ 
2 n
ă
m h
c 2010-2011 s
 
đượ 
c thông báo trên m
ng 
ủ 
a khoa. Ngày thi 
đầ
u tiên: 25/4/2011.
 
L
ị 
ch phát hành E-Magazine c 
ủ 
a t 
Tíêng Anh 1
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
 
 
L
ị 
ch thi 
đấ
u bóng 
đ 
á c 
ủ 
a
độ
i tuy 
n bóng 
đ 
á c 
ủ 
a cán b
tr 
ườ 
ng trong gi 
i thi 
đấ
Đ
HQGHN - 9h30 ngày 17.4.2011: g 
p
độ
i Tr 
ườ 
ng Kinh t 
ế
 - 8h00 ngày 24.4.2011: g 
p
độ
i tr 
ườ 
ng 
Đ
H Xã h
i nhân v 
ă
n ( 
độ
i m
nh)- 9h30 ngày 8.5.2011: g 
p TT thông tin th
ư 
vi 
n
 
Tuan 12 cua HK (11/4-15/4/2011): Hoan Listening Minitest 2 cua QH2009 do nghi Gio To Hung Vuong. Tuan 13 (18/4-22/4/2011): Tien hanh Listening Minitest 2 cho Qh2009
 
 
L
ị 
ch thi và phân công giáo viên coi thi H 
c k 
ỳ 
2 n
ă
m h
c 2010-2011 s
 
đượ 
c thông báo trên m
ng 
ủ 
a khoa. Ngày thi 
đầ
u tiên: 25/4/2011.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->