Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10.Sınıf edebiyat konu anlatım

10.Sınıf edebiyat konu anlatım

Ratings: (0)|Views: 4,903 |Likes:
Published by anon_352395789

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: anon_352395789 on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
 Yılmaz DAĞ
İslamiyet öncesi ve islamiyet dönemi türk edebiyat
ı
 TÜRK EDEB İYATININ DEVRELER İ
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
A- Sözlü Dönem Türk Edebiyatı(…- 8.yy.)
B- Yazılı Dönem Türk Edebiyatı(8.yy.-11.yy.)
İslami Dönem Türk Edebiyatı(11.yy.-1860)
A- İlk İslami Türk EdebiyatıEserleri
B- Divan Edebiyatı
C- Halk Edebiyatı (1.AnonimHalk Edebiyatı, 2.AşıkEdebiyatı,3.Tekke (Tasavvuf)Edebiyatı
Batı Kültürü EtkisindekiTürk Edebiyatı
A- Tanzimat Edebiyatı(1860-1895)
B- Servet-i Fünun Edebiyatı(Edebiyat-ı Cedide) (1895-1901)
C- Fecr-i Ati Edebiyatı (1909-1911)
D-Milli Edebiyat Akımı (1911-1923)
E-Milli Mücadele DönemiEdebiyatı
F-Beş Hececiler
G- Cumhuriyet Dönemi TürkEdebiyatı (1923-…)
(1. Yedi Meşaleciler, 2.-Garipçiler( l.Yeni Hareketi), 3.İkinci Yeni Hareketi,4. Hisarcılar, 5. ToplumsalGerçekçiler )Edebiyat-tarih ili 
 
ş
 
 
kisi 
Edebiyat :
Olay,düşünce,duyguve hayallerin dil aracılığıylasözlü veya yazılı olarak etkilibir dille biçimlendirilmesisanatıdır.
 
Edebi Metin :
Sanatsal niteliktaşıyan,insanda estetik zevkuyandıran metinlere denir.
Edebi metinlerde sözcüklerdaha çok yan ve mecazanlamlarıyla kullanılır.
Metinlerde öğretme yerinesezdirme,hissettirme,çağrıştırma söz konusudur.
Edebiyat tarihi:
 Yüzyıllarboyunca edebi eserleri,eserinait olduğu milletin dygu vedüşüncede izlediği değişimlerinesnel olarak inceleyen bilimdalıdır.
Edebiyat tarihi hem edebiyatlahem tarihle ilişkilidir.
Edebi
dönemleri,yazarları,şairleri,sanatçıların dil
ve anlatım özellikleriniinceleyen bilim dalıdır.
Edebiyat tarihi alanındaçalışanlara da
 
edebiyattarihçisi
denir.
Fuat Köprülü,Vasfi MahirKocatürk,Ahmet Kabaklı,AhmetHamdi Tanpınar,Nihat SamiBanarlı,Agah Sırrı Levendönemli edebiyattarihçilerimizdendir.1 Tarih ve edebiyat tarihi aynıkonuları işleyip aynı yöntemlerikullanmaklaberaber,uygulamada farklılıklargösterir.Edebi eser insanındugu,düşünce ve hayaldünyasının etkilediği içinedebiyat tarihçisi eseriincelerkenduygularının,heyecanlarınınetkisinde kalıp tarafsızdavranmayabilir. Tarihçi ise olayları sebep-sonuçilişkisiyle ele aldığı ve belgeyedayandığı için edebiyattarihçisine göre dahatarafsızdır. Tarihçinin ilk önce gruplarıincelemesine karşılık,edebiyattarihçisi fertleri inceler.
 
Edebiyat tarihçisi ve tarihçi aras
ı
ndaki farklar
 
 Yılmaz DAĞ
İslamiyet öncesi ve islamiyet dönemi türk edebiyat
ı
Edebiyat tarihinin kapsam
 
ı
Edebiyat tarihi,ait olduklarıdönemin,insanlarının,toplumlarının yaşamlarını bütünözellikleriyle anlatan bir belgeniteliği taşır.
Edebiyat tarihçisi tarafsızdır.
Edebiyat tarihinin
geneltarihle
ilişkisi vardır.
Genel tarih insanlığıntoplumsal,kültürel,ekonomikgelişmesini belgeleredayandırarak anlatır.
Edebiyat ürünleri de belgeniteliği taşıdıkları için geneltarihe ışık tutarlar.
Edebiyat tarihinin
toplumbilimiyle
ilişkisi vardır.
 Toplumlarıninnaçları,töreleri,yaşayışbiçimleri edebi eserlere yansır.
Edebiyat tarihinin
halk bilimi
ile ilişkisi vardır.
Bir ülkede yaşayan halkınkültürürünlerini,törenlerini,inançlarını,müziğini,oyunlarını,masallarınıvb. inceleyerek saptayan bilimdalıdır halk bilimi.Uygarl
ı
k
Bir ülke veya toplumun maddive manevivarlıklarının;bilim,sant,düşünceve teknoloji ürünlerinintamamını ifade eder.
Uygarlık ve medeniyet çoğuzaman aynı anlamda kullanılır.
Uygarlığın “Batı uygarlığı,İslamuygarlığı,Hint uygarlığı …”şeklinde sınıflandırılmasınıntemelinde söz konusutoplumların yaşam tarzı,inanışve gelenekleri vardır.
Not:Türk edebiyatının dönemlereayrılmasındaki ölçütler;
Dini hayat,kültürelfarklılaşma,uygarlıkdeğişmeleri,dil coğrafyası.2
EdebiyatTarihçininKapsamı
 
Sanatçıların edebianlayışlarını veya dahiloldukları edebitopluluğu inceler.Dönemin siyasiolaylarını inceler.
 
Sanatçılarınhayatını ele alır.Dönemin sosyalhayatını inceler.Edebi türleringelişiminiinceler.Sanatçıların eserleriniinceler.Uygarlık TarihiFelsefe TarihiMimarlık TarihiEdebiyat TarihiAskeri TarihEkonomi TarihiBilim TarihiDinler TarihiSiyaset Tarihi
İSLAMİYET ÖNCESİOLUŞAN METİNİSLAM UYGARLIĞIÇEVRESİNDE OLUŞANMETİNOlaylar,doğaüstütanrısal güçlerleifade edlir.
Ağacın ilahi bir ışıketkisiyle hamile kalarakçocuk doğurduğuna
 
inanılıyor.
Konar göçer yaşamvardır. Yerleşik hayatageçiş sözkonusudur. Yaratıcının Tanrıolduğuna inanılıyor.Olaylar ve kâinatAllah inancıylaanlatılır.
 
 Yılmaz DAĞ
İslamiyet öncesi ve islamiyet dönemi türk edebiyat
ı
Edebi eserlerden hareketle birmilletin duygu ve düşüncedegeçirdiği evreleri inceleyenkişiye ……………. denir.
…………..duygu,düşünce vehayallerin söz veya yazıylaedebi biçimde ifade edilmesanatıdır.
 Tarih ve edebiyat tarihi“geçmiş”i inceler;fakat tarihinincelediği,”geçmiş” tarihe malolmuştur.Edebiyat tarihçisininele aldığı “geçmiş” ise……………….eserleriyle canlıolarak yaşamaktadır.
Klasik Türk Edebiyatındaki………………günümüz edebiyattarihi çalışmalarının yerinitutuyordu.
Edebi eserler kendileriniyaratan sanatçılarla birlikteyazıldıklarıdönemin,askeri,dini,ekonomik,sosyal,kültürel özelliklerinikısaca dönemin…………..yansıtır.
 Türklerin İslamiyeti kabuletmesi edebiyatımızındönemlere ayrılmasında ölçütolmuştur.
Roman,Batı Uygarlığı EtkisindeGelişen Türk Edebiyatıürünüdür.
 Tarihi olayları kronolojik sırayagöre düzenlemek edebiyattarihçisinin görevidir.
Şair ve yazarların hayatınıincelemek edebiyateleştirmenlerinin görevidir.
İslamiyet’in kabulünden öncekimetinlerde saf Türkçekullanılırken,İslamiyet’inkabulünden sonraki metinlerdeArapça ve Farsça sözcüklere deyer verilmiştir.
3
 
Arapça-Farsça sözcükbulunmayan,saf  Türkçeyle yazılmıştır
.
Metin,yapı olarakmensur biçimindeyazıya geçirilmiştir.
Orta Asya’dayaşayan o dönem Türk kültürününözellikleri vardır. Türk-İslammedeniyetiniyansıtanifadeler,özelliklervardır.Beyitlerle ve aruzlakaleme alınmıştır.
 Türkçe’nin yanındaArapça-Farsçasözcükler de kullanıldı.
1.ünite/Tarih İçinde TürkEdebiyatı
UYGULAMALAR1.Dolduralım2.Doğru- Yanlış3.Eşleştirelim
 Toplumlarınyaşadıklarıolaylarısebep-sonuçilişkisiiçerisindeinceler
 
Duygu,düşünceve hayallerinestetik zevkleruyandıracakşekilde,sözleveya yazıylaetkili olarakanlatılmasısonucu ortayaçıkan eserlerdir.
Mitolojikunsurları daiçeren,olay vekişilerinolağanüstüözellik taşıdığımanzumürünlerdir.
İslam uygarlığıetkisinde gelişenedebiyatürünüdür.
Batı uygarlığıetkisindegelişenedebiyatürünüdür.
EdebiEser

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
atilla liked this
Çğty Ulusoy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->