Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Biblia Szatana

Biblia Szatana

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,663|Likes:
Published by Church_of_Satan
Biblia Szatana
Biblia Szatana

More info:

Published by: Church_of_Satan on Aug 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

 
 Anton Szandor LaVey
 
BIBLIA SZATANA
PRZEDMOWA
Ksi
ąż
ka ta powsta
ł
a, poniewa
ż
- oprócz kilku wyj
ą 
tków - ka
ż
da rozprawa, praca naukowalub "tajemniczy" grimo-ire, wszystkie "wielkie dzie
ł
a" na temat magii, to nic innego jak ob
ł
udne k 
ł
amstwa tworzone przez kierowanych poczuciem winy w
ł
ócz
ę
gów i ezoteryczny be
ł
kot kronikarzy magicznej wiedzy, niezdolnych do obiektywnego przedstawienia tematulub temu niech
ę
tnych. Kolejni pisarze w swoich wysi
ł
kach zebrania zasad "bia
ł
ej i czarnej"magii zaciemniali obraz ca
ł
ego zagadnienia do tego stopnia,
ż
e niedosz
ł
y badacz czarówko
ń
czy wszystko g
ł
upio - wyci
ą 
ga plansz
ę
z literami, maj
ą 
c
ą 
u
ł
atwi
ć
kontakt z "tamtastron
ą 
", stoi w obr 
ę
 bie pentagramu i czekaj
ą 
c na pojawienie si
ę
demona, podrzuca lekko
ź
d
ź
 b
ł
a krwawnika (co praktykuje si
ę
w I-Ching) niczym czerstwe precle na stolnicy, aby przepowiedzie
ć
przysz
ł
o
ść
, która straci
ł
a jakiekolwiek znaczenie, ucz
ę
szcza na seminariagwarantuj
ą 
ce st
ł
amszenie jego ego - a to samo czyni
ą 
z jego portfelem - i w ogóle robiz siebie sko
ń
czonego durnia w oczach tych, którzy wiedz
ą 
!Prawdziwy mag zna okultystyczn
ą 
literatur 
ę
obfituj
ą 
c
ą 
w kruche zw
ł
oki wystraszonychumys
ł
ów i sterylnych cia
ł
, samooszukuj
ą 
ce si
ę
metafizyczne dzienniki i ksi
ę
gi zasadwschodniego mistycyzmu. Zbyt d
ł
ugo temat satanistycznej magii i filozofii opisywany by
ł
  przez dziennikarzy o dzikim wzroku wybieraj
ą 
cych
ś
cie
ż
ę
prawej r 
ę
ki. Dawna literaturastanowi produkt uboczny umys
ł
ów przesi
ą 
kni
ę
tych strachem i pora
ż
ka, nie
ś
wiadomienapisany w sposób pomagaj
ą 
cy tym, którzy naprawd
ę
rz
ą 
dz
ą 
 
ś
wiatem i którzy z piekielnychtronów
ś
miej
ą 
si
ę
z obrzydliw
ą 
rado
ś
ci
ą 
.P
ł
omienie Piek 
ł
a pal
ą 
si
ę
ja
ś
niej z powodu opa
ł
u, jakiego dostarczy
ł
y owe tomy s
ę
dziwejdezinformacji i fa
ł
szywych przepowiedni.W tej ksi
ąż
ce znajdziesz prawd
ę
- i fantazj
ę
. Obie s
ą 
sobie niezb
ę
dne, ale ka
ż
da musi by
ć
  poznana jako to, czym w istocie jest. Nie zawsze mo
ż
esz by
ć
zadowolony z tego, cozobaczysz, zobaczysz!Jest tutaj zawarta satanistyczna my
ś
l przedstawiona z prawdziwie satanistycznego punktuwidzenia.Anton Szandor LaVeyKo
ś
ció
ł
SzatanaSan Francisco, Walpurgisnacht 1968
 
 
PROLOG
Bogowie
ś
cie
ż
ki prawej r 
ę
ki sprzeczali si
ę
i k 
ł
ócili w ci
ą 
gu ca
ł
ej historii ziemi. Ka
ż
dez tych bóstw oraz ich ksi
ęż
a i pastorzy próbowali do swych w
ł
asnych k 
ł
amstw dopasowa
ć
 filozofi
ę
. Okres zlodowacenia religijnej my
ś
li mo
ż
e trwa
ć
w tym wielkim schemacieludzkiego istnienia tylko przez okre
ś
lony czas. Bogowie skalani m
ą 
dro
ś
ci
ą 
mieli swoje sagi,a ich milenium traktowano jak rzeczywisto
ść
. Ka
ż
dy z nich, krocz
ą 
cy w
ł
asn
ą 
"bosk 
ą 
"
ś
cie
ż
ą 
 do raju, oskar 
ż
a
ł
pozosta
ł
ych o herezje i duchow
ą 
nierozwa
ż
no
ść
. Pier 
ś
cie
ń
Nibelungówrzeczywi
ś
cie niesie wieczne przekle
ń
stwo, ale tylko dlatego,
ż
e ci, którzy go szukaj
ą 
, my
ś
l
ą 
 w kategoriach "Dobra" i "Z
ł
a" - sami b
ę
d
ą 
c przez ca
ł
y czas "Dobrymi". Bogowie przesz
ł
o
ś
ci,aby
ż
y
ć
, stali si
ę
podobni do swoich diab
ł
ów. Ich kap
ł
ani kiepsko grali rol
ę
diab
ł
a, cho
ć
 starali si
ę
w ten sposób zape
ł
ni
ć
swoje przybytki i p
ł
aci
ć
czynsz za
ś
wi
ą 
tynie. Niestety, zbytd
ł
ugo studiowali "sprawiedliwo
ść
", przez co stworzyli marny i wypaczony obraz diab
ł
a. Tak wi
ę
c wszyscy
łą 
cz
ą 
ę
ce w "braterskiej" jedno
ś
ci i w desperacji id
ą 
do Walhalli na sweostatnie wielkie ekumeniczne zgromadzenie. "Znajduj
ą 
c si
ę
blisko mroków i zmierzch bogów". Kruki nocy wylatuj
ą 
, aby przywo
ł
a
ć
Lokiego, który pod
ł
o
ż
y
ł
p
ł
omienie podWalhall
ę
za pomoc
ą 
pal
ą 
cego si
ę
piekielnego trójz
ę
 bu. Nasta
ł
 
ś
wit. Blask nowego
ś
wiat
ł
azrodzi
ł
si
ę
z ciemno
ś
ci nocy i powsta
ł
Lucyfer, aby po raz kolejny powiedzie
ć
: "To wiek Szatana! Szatan rz
ą 
dzi
ś
wiatem!" Bogowie niesprawiedliwych nie
ż
yj
ą 
. Jest to okres narodzinmagii i nieskalanej m
ą 
dro
ś
ci. CIA
Ł
O zatriumfowa
ł
o i zostanie zbudowany wielki Ko
ś
ció
ł
  po
ś
wi
ę
cony jego imieniu. Zbawienie cz
ł
owieka nie b
ę
dzie ju
ż
zale
ż
a
ł
o od jegosamozaprzeczenia. I stanie si
ę
wiadomym,
ż
e
ś
wiat cia
ł
a i
ż
ycia oka
ż
e si
ę
najwi
ę
kszymwst
ę
 pem do wszelkich wiecznych rozkoszy!REGIE SATANAS!AVE SATANAS!CHWA
Ł
A SZATANOWI! DZIEWI
ĘĆ
TWIERDZE
 Ń
SATANIZMU1 Szatan reprezentuje zaspokojenie
żą 
dz zamiast wstrzemi
ęź
liwo
ś
ci.2 Szatan reprezentuje pe
ł
ni
ę
 
ż
ycia zamiast duchowych mrzonek!3 Szatan reprezentuje nieskalan
ą 
m
ą 
dro
ść
zamiast ob
ł
udnego oszukiwania samego siebie.4 Szatan reprezentuje przychylno
ść
dla tych, którzy na to zas
ł
uguj
ą 
, zamiast marnowaniami
ł
o
ś
ci na niewdzi
ę
czników.5 Szatan reprezentuje zemst
ę
zamiast nadstawiania drugiego policzka!6 Szatan reprezentuje odpowiedzialno
ść
w stosunku do odpowiedzialnych zamiast troskio psychicznych wampirów!7 Szatan reprezentuje opini
ę
,
ż
e cz
ł
owiek jest zwierz
ę
ciem, niekiedy lepszym, alecz
ęś
ciej gorszym od czworonogów, z powodu za
ś
swojego "boskiego - duchowegoi intelektualnego rozwoju" sta
ł
si
ę
najbardziej drapie
ż
nym zwierz
ę
ciem ze wszystkich!8 Szatan reprezentuje wszystkie tak zwane grzechy, poniewa
ż
prowadz
ą 
one do psychicznego, umys
ł
owego i emocjonalnego zadowolenia!9 Szatan jest najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek Ko
ś
ció
ł
posiada
ł
, poniewa
ż
  przez wszystkie te lata dawa
ł
mu zaj
ę
cie!
 
 
(OGIE
Ń
) - KSI
Ę
GA SZATANA -PIEKIELNA DIATRYBA
Pierwsza cz
ęść
Biblii Szatana nie jest prób
ą 
blu
ź
nierstwa, lecz raczej wyra
ż
eniem, jak tomo
ż
na okre
ś
li
ć
, "diabolicznego oburzenia". Diabe
ł
zawsze by
ł
atakowany przezsprzymierze
ń
ców Boga z ca
łą 
bezwzgl
ę
dno
ś
ci
ą 
i bez
ż
adnych zahamowa
ń
. Ksi
ążę
 Ciemno
ś
ci, z powodu braku literatury nigdy nie mia
ł
szansy, aby wypowiedzie
ć
si
ę
w takisam sposób jak rzecznicy Pana Sprawiedliwych. Twardog
ł
owi kaznodzieje definiowaliw przesz
ł
o
ś
ci "dobro" i "z
ł
o" tak jak im pasowa
ł
o, pozostawiaj
ą 
c w zapomnieniu ka
ż
dego,kto nie zgadza
ł
si
ę
z ich k 
ł
amstwami - zarówno w s
ł
owach, jak i czasami fizycznie. Ichwypowiedzi o "mi
ł
osierdziu", gdy dotycz
ą 
Jego Piekielnej Mo
ś
ci, staj
ą 
si
ę
wierutnym
ł
amstwem i - co najbardziej nieuczciwe - ich religie leg
ł
yby w gruzach bez szata
ń
skiegowroga. Smutne,
ż
e alegoryczna posta
ć
najbardziej odpowiedzialna za sukces duchowychreligii przedstawiana jest w sposób mo
ż
liwie najmniej mi
ł
osierny, okazuj
ą 
cy si
ę
ponadtonajkonsekwentniejszym nadu
ż
yciem - a dzieje si
ę
to za spraw
ą 
tych, którzy ob
ł
udnie g
ł
osz
ą 
 zasady fair play! Przez te wszystkie stulecia, w ci
ą 
gu których Diabe
ł
by
ł
zakrzykiwany, nigdynie zareplikowa
ł
swoim oszczercom. Zawsze pozostawa
ł
d
ż
entelmenem, podczas gdy ci,których wspiera
ł
, w
ś
ciekali si
ę
i szaleli. Pokaza
ł
si
ę
jako wzór dobrych manier, ale teraz poczu
ł
,
ż
e nadszed
ł
czas, aby wrzasn
ąć
z oburzeniem. Zdecydowa
ł
,
ż
e ju
ż
najwy
ż
sza poraodebra
ć
to, co mu nale
ż
ne. Opas
ł
e tomy pe
ł
ne hipokryzji nikomu nie s
ą 
ju
ż
potrzebne. Do ponownego nauczania Prawa D
ż
ungli wystarczy ma
ł
a, krótka diatryba. Ka
ż
dy jej wers jest piek 
ł
em. Ka
ż
de s
ł
owo j
ę
zykiem ognia. P
ł
omienie Piek 
ł
a buchaj
ą 
dziko... i oczyszczaj
ą 
!Czytaj i poznaj Prawa! _I1 W
ś
ród tej ja
ł
owej dziczy z kamienia i stali wznosz
ę
swój g
ł
os aby
ś
móg
ł
go us
ł
ysze
ć
.Zwracam si
ę
na Wschód i na Zachód. Pó
ł
noc i na Po
ł
udnie daj
ę
znak i og
ł
aszam:
Ś
mier 
ć
dlas
ł
abeuszy, bogactwa dla silnych!2 Otwórzcie swoje oczy, aby
ś
cie mogli zobaczy
ć
. O! ludzie o sple
ś
nia
ł
ych umys
ł
ach,s
ł
uchajcie mnie, wy b
łą 
dz
ą 
ce miliony!3 Staj
ę
bowiem na czele, aby rzuci
ć
wyzwanie m
ą 
dro
ś
ci
ś
wiata i zakwestionowa
ć
 "prawa" cz
ł
owieka i "Boga"!4 Prosz
ę
o uzasadnienie waszych z
ł
otych zasad i pytam was, z jakiego powodu przestrzegacie waszych dziesi
ę
ciu przykaza
ń
.5 Poniewa
ż
do tej pory nie uczyni
ł
tego
ż
aden z twoich bo
ż
ków, ja ci pozwalam, a ten,kto powiedzia
ł
do mnie "i b
ę
dziesz", jest moim
ś
miertelnym wrogiem!6 Zanurzam palec wskazuj
ą 
cy w wodnistej krwi waszego bezsilnego, szalonegoodkupiciela i pisz
ę
nad jego rozdarta cierniem brwi
ą 
: PRAWDZIWY ksi
ążę
z
ł
a - królniewolników!

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jan Wołoszyn liked this
Katarzyna Nowak-makselan liked this
666milten666 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->