Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NHIỆT NHÔM. LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

NHIỆT NHÔM. LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Ratings: (0)|Views: 2,317 |Likes:
Published by quocsp

More info:

Published by: quocsp on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
Thường gặp là phản ứng nhiệt nhôm: Gọi a là số mol của Al; b là số mol của oxit sắt.(Fe
2
O
3
 )2Al + Fe
2
O
3
Al 
2
O
3
+ 2Fe
 I. Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn:
Thường do không biết số mol Al và Fe
2
O
3
là bao nhiêu nên phải xét đủ 3trường hợp rồi tìm nghiệm hợp lí:
1. Trường hợp 1
: Al và Fe
2
O
3
dùng vừa đủ:2Al + Fe
2
O
3
Al 
2
O
3
+ 2Fea a/2 a/2 a- Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: a mol; Al 
2
O
3
: a/2 mol 
2. Trường hợp 2
: Al dùng dư: 2Al + Fe
2
O
3
Al 
2
O
3
+ 2Fe2b → b → b → 2b- Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: 2b mol; Al 
2
O
3
: b mol; Al 
dư 
: (a-2b) mol. Điều kiện: (a-2b>0)
3. Trường hợp 3
: Fe
2
O
3
dùng dư: 2Al + Fe
2
O
3
Al 
2
O
3
+ 2Fea a/2 a/2 a- Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: a mol; Al 
2
O
3
: ; Fe
2
O
3
: (b-a/2 )mol. Điều kiện: (b- a/2)>0)
 II. Nếu phản ứng xảy ra không hoàn toàn
: Gọi x là số mol Fe
2
O
3
tham gia phản ứng 2Al + Fe
2
O
3
Al 
2
O
3
+ 2Fe2x → x → x → 2x- Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: 2x mol; Al 
2
O
3
: x mol; Fe
2
O
3
dư: (b-x)mol; Al dư: (a-2x)mol 
Chú ý : Nếu đề yêu cầu tính hiệu suất phản ứng ta giải trường hợp phản ứng xảy ra không hoàn toàn
.
 Để tính hiệu suất của các phản ứng. ta thực hiện các buớc sau:B
1
giả sử hiệu suất của phản ứng là 100% từ đó suy ra chất nào hếtB
2
tính theo chất hết,Ví dụ: trong phản ứng nhiệt nhôm, nếu H=100% thì nhôm hết ta có
 Al và Fe
2
O
3
dùng vừa đủ:2Al + Fe
2
O
3
Al 
2
O
3
+ 2Fex x/2 x/2 x H= x.100/a (%)
a…………………………….100%x…………………………… H%
 H= x.100/a (%)
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1:
Trộn 12,15 gam Alvới 72 gam Fe
2
O
3
rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiền không có khôngkhí, kết thúc phản ứng khối lượng chất rắn thu được là.A. 92,25g B. 84,15 gam C. 97,65 gam D. 77,4 gamCâu 2 : Trộn 8,1 gam Al với bột Fe
2
O
3
và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm một thời gian, thuđược hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dich HNO
3
đun nóng thu được V lít khí NO( sản phẩm khử duynhất). Giá trị của V là.A. 2,24 lít B. 6,72 lít C. 0,224 lít D. 0,672 lít
Câu 3 :
Trộn 0,54 gam bột Al với bột Fe
2
O
3
và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt Al thu được hỗn hợp X. Hòa tanhoàn toàn X trong dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp khí NO và NO
2
có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 3. Thể tích khí NO là.A. 2,24 lít B. 0,224 lít C.6,72 lít D. 6,72 lít
Câu 4 :
Thực hiện phản ứng nhiệt Al 0,35 mol Al với 0,3 mol Fe
2
O
3
thu được 0,2 mol Fe. Hiệu suất phản ứng làA. 57,14% B. 83,33% D. 68,25% D. 66,67%
 
Câu 5 :
Hỗn hơp A gồm 0,56gam Fe, 16 gam Fe
2
O
3
và x mol Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí đượchỗn hợp D. Nếu cho D tan trong H
2
SO
4
loãng dư được V lít khí nhưng nếu cho D tác dụng với NAOH dư thì thuđược 0,25V lít khí. Giá trị của X là:A. 0,1233 B. 0,2466 C. 0,12 D. 0.3699
Câu 6 :
Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4g bột Fe
3
O
4
rồi tiến hành phản ứng nhiệt Al(giả sử chỉ xảy ra phản ứng khửFe
3
O
4
thành Fe) .Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư thì thu được5,376 lít H
2
(đktc). Hiệu suất phản ứng là.A. 62,5 % B. 20% C. 60% D. 80%
Câu 7 :
Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt Al với Fe
3
O
4
thu được chất rắn A và nhận thấy khối lượng nhôm tăng0,96 gam. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,762 lít (đktc), (giả sử phản ứng đều xảy ra với hiệusuất 100%). Khối lượng A là:A, 1,08 g B. 1,62 g C. 2,1 g D. 5,1 g
Câu 8*:
Trộn 16,2 gam bột Al với 69,9 gam bột Fe
3
O
4
thu được hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗnhợp X trong điều hiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dụng với dung dịch HCl dư thuđược 17,64lít khí H
2
ở(đktc).Hiệu suất của phản ưng nhiệt nhôm là.A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%
Câu 9 :
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 92,35 gam hỗn hợp X gồm Al và oxit sắt FexOy thu được chất rắn Y. Hòatan Y trong dung dịch NaOH dư thấy có 8,4 lít khí thoát ra và còn lại chất rắn không tan Z. hòa tan ¼ lượng Z hết60 gam dung dịch H
2
SO
4
98%( đặc nóng), giả sử chỉ tạo muối Fe (III). Khối lượngAl
2
O
3
trong hỗn hợp làA. 2, 04 gam B. 40,8 gam D. 20,4 gam D. 4,08 gam
Câu 10:
Khi nung hỗn hợpX gồm Al vàFe
2
O
3
thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:-phần 1 tan trong dung dịch NaOH dư, không có khí thoát ra và còn lại 4,4 gam chất rắn không tan.-phần 2trong dung dịch H
2
SO
4
loãng dư thu được 1,12 lít khí(đktc).A. 5,6 gam B. 11,2 gam C. 16 gam D. 8 gam
Câu 11;
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với Fe
3
O
4
trong điều kiện không có không khí, cho biết phản ứng xảy rahoàn toàn và Fe
3
O
4
chỉ bị khử thành Fe. Chia hỗn hợp sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụnghết vơi dung dịch NaOH( dư) thu được2,52 lít H
2
(đktc). Hòa tan hết phần 2 vào dung dịch HNO
3
đặc nóng(dư)thấy có 11,76 lít khí bay ra (đktc). Khối lườnge sinh ra sau phản ứng nhiệt nhôm là.A.8,4 g B5,6 g C. 11,2 g D. 16,8 g
Câu 12
:
 
Trộn 10,8 gam bột nhôm với 34,8g bột Fe
3
O
4
rồi tiến hành phản ứng nhiẹt nhôm thu được hỗn hợp A. hòatan hết A bằng HCl thu được 10,752 lít H
2
(đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cầndùng là?
 A. 80% và 1,08lít 
B. 20% và 10,8lítC. 60% 10,8lít D. 40% 1,08lít
Câu 13:
Nung hỗn hợp A gồm Al, Fe
2
O
3
được hỗn hợp B (hiệu suất 100%). Hòa tan hết B bằng HCl dư được 2,24lít khí (đktc), cũng lượng B này nếu cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy còn 8,8g rắn C. Khối lượng cácchất trong A là?
 A. m
 Al 
=2,7g, mFe
2
O
3
=1,12g 
B. m
Al
=5,4g, mFe
2
O
3
=1,12gC. m
Al
=2,7g, mFe
2
O
3
=11,2g D. m
Al
=5,4g, mFe
2
O
3
=11,2g
 
Câu 14 
:
 
Hỗn hợp A gồm 0,56g Fe và 16g Fe
2
O
3
m (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí được hỗnhợp D. Nếu cho D tan trong H
2
SO
4
loãng được v(lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được0,25V lít khí. Gía trị của m là?A. 0,1233
 B. 0,2466 
C. 0,12 D. 0,3699
Câu 15
:
 
Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe
2
O
3
. Tiến hành nhiệt nhôm cho tới hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H
2
(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là?A. m
Al
=10,8g;m
 
=1,6g B. m
Al
=1,08g;m
 
=16gC. m
Al
=1,08g;m
 
=16g
 D. m
 Al 
=10,8g;m
 
=16g 
Câu 16 
:
 
Hỗn hợp X gồm Al và Fe
2
O
3
. Lấy 85,6gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau mộtthời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:- Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH thấy thoát ra 3,36lít khí (đktc) còn lại m
1
gam chất không tan.- Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thấy thoat ra 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Fe trong Ylà?A. 18% B. 39,25% C. 19,6% D. 40%
Câu 17 
:
 
Hỗn hợp X gồm Al và Fe
2
O
3
. Lấy 85,6gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau mộtthời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:- Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH thấy thoát ra 3,36lít khí (đktc) còn lại m
1
gam chất không tan.- Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thấy thoat ra 10,08 lít khí (đktc). Thành phần chất rắn Y gồm các chấtlà?A. Al, Fe
2
O
3
, Fe, Al
2
O
3
B. Al, Fe, Al
2
O
3
C. Fe, Al
2
O
3
D. Cả A, C đúng
Câu 18 :
Trộn 8,1 gam Al với bột Fe
2
O
3
và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm một thời gian, thuđược hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dich HNO
3
đun nóng thu được V lít khí NO ( sản phẩm khử duynhất). Giá trị của V là.A. 2,24 lít B. 6,72 lít C. 0,224 lít D. 0,672 lít
Câu 19 :
Trộn 0,54 gam bột Al với bột Fe
2
O
3
và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt Al thu được hỗn hợp X. Hòa tanhoàn toàn X trong dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp khí NO và NO
2
có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 3. Thể tích khí NO là.A. 2,24 lít B. 0,224 lít C.6,72 lít D. 6,72 lít
Câu 20 :
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. 0,35 mol Al với 0,3 mol Fe
2
O
3
thu được 0,2 mol Fe. Hiệu suất phản ứnglà.A. 57,14% B. 83,33% D. 68,25% D. 66,67%
Câu 21 :
Hỗn hơp A gồm 0,56gam Fe, 16 gam Fe
2
O
3
và x mol Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí đượchỗn hợp D. Nếu cho D tan trong H
2
SO
4
loãng dư được V lít khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thuđược 0,25V lít khí. Giá trị của X là:A. 0,1233 B. 0,2466 C. 0,12 D. 0.3699
Câu 22 :
Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4g bột Fe
3
O
4
rồi tiến hành phản ứng nhiệt Al(giả sử chỉ xảy ra phản ứng khửFe
3
O
4
thành Fe) .Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư thì thu được5,376 lít H
2
(đktc). Hiệu suất phản ứng là.A. 62,5 % B. 20% C. 60% D. 80%
Câu 23 :
Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt Al với Fe
3
O
4
thu được chất rắn A và nhận thấy khối lượng nhôm tăng0,96 gam. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,762 lít (đktc), (giả sử phản ứng đều xảy ra với hiệusuất 100%). Khối lượng A là:A, 1,08 g B. 1,62 g C. 2,1 g D. 5,1 g

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hanh Tran liked this
Dinh BuiDuc liked this
Thach Le liked this
QuynhLeyb liked this
MinBê Êhêhê liked this
duongxa liked this
akdungkt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->