Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Holy Qur'an (Romanized Version-Complete Text) by Prof. M. S. Tajar- Part 2

The Holy Qur'an (Romanized Version-Complete Text) by Prof. M. S. Tajar- Part 2

Ratings: (0)|Views: 549|Likes:
Published by Cairoden Dimasangca

More info:

Published by: Cairoden Dimasangca on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

 
754
fakhalaqnal -‘alaqata modh-ghatan-fa-khalaqnal-modh-ghata edhaaman-fa-kasawnal- ‘edhaa-ma lahmaa; thum- ma ansha’-naahu khalqan ’aakhar.Fa-tabaa-rakal-laahu ’Ahsanol khaa-li-qiin!
15. Thum-ma ’in-nakum ba‘-da daalika la-may-yituun.
16. Thum-ma ’in-nakum Yawmal Qiyaamati tub-‘athuun.17. Wa laqad khalaq-naa fawqakum sab-‘a taraaa-’iqa wa maa kun-naa ‘anil-khalqi ghaafiliin.18. Wa ’anzalnaa minas - samaaa-’iy maaa-’am-bi-qadarin fa-’as-kan-naahu fil-’ardi wa ’In-naa ‘alaadahaabim-bihii la-Qaadiruun.19. Fa-’ansha’-naa lakum-bihii jan-naatim-min-nakhii-linw-wa ’a‘naab. Lakum fiihaa fawaakihu,kathiira-tonw-wa minhaa ta‘-koluun,–20. Wa shaja-ratan-takh-ruju min-Tuuri Saynaaa-’a tambutu bid-dohni wa sibghil-lil-’aakiliin.21. Wa ’in-na lakom fil-‘an-‘aami la-‘ibrah: nosqiikommim-maa fii botuu-nihaa wa lakom fiihaa manaafi‘okathiratonw-wa minhaa ta’kuluun;22. Wa ‘alayhaa wa ‘alal-folki toh-maluun.23.Wa laqad ’arsalnaa Nuuhan ’ilaa qawmihiifaqaala yaa qawmi‘-bodol-laaha maa lakom- min’ilaahin ghayroh. ’Afalaa tat-taquun?24. Faqaalal - mala - ’ol-laziina kafaruu minqawmihii maa-haadaa ’il-laa basharom-mithlokomyoriido ’an-yata-fad-dhala ‘alaykom:wa lau shaaa-MU’-MINUUN–23Verses 118–Sections 6Bis - mil-laa - hir-Rahmaa-nir-Rahiim.1. QAD ’AFLAHAL-MU’-MINUUN,–2. ’Al-laziina hum fii Salaatihim khaashi-’uun;3. Wal-laziina hum a‘nil-laghwi mu-ri-dhuun;4. Wal-laziina hum liz-Zakaati Faa-‘iluun;5. Wal-laziina hum li-furuuji-him haafi-dhuun,6. ’Il-laa ‘alaaa ’azwaa-jihim ’aw maa malakat ’aymaanu-hum fa - ’in-nahum ghayru maluumin.7. Famanib - taghaa waraaa-’a daalika fa’ulaaa-’ikahumul- ‘aaduun.8. Wal-laziina hom li-amaa-naatihim wa ah-dihimraa-uun.9. Wal-laziina hom alaa sala-waa-tihim yoha-fi-dhuun.10. Ulaa-ika homol waa-rithuun!11. Al-laziina yarithu-nal Firdausa, hom fiiha khaa-liduun.12. Wa laqad khalaq-nal-’insaana min-sulaa-latim-min-tiin;13. Thum-ma ja-‘alnaahu nutfatan-fii qaraarim-makiin;14. Thum-ma khalaq-nan-nutfata ‘alaqatan-
752754
 
755
S
ECTION
3.
756758
’al-laahu la-’anzala malaaa-’ikah: maa sami‘naabihaadaa fiii ’aabaaa-’inal-’aw-waliin.25. ’In huwa ’il-laa rajulum-bihii jin-natun fa-tarab-basuu bihii hat-taa hiin.26. Qaala Rab-binsur-nii bimaa kad-dabuun!27. Fa - ’awhay-naaa ’ilayhi ’anisna - ‘il - Fulka bi-’a‘-yuni- naa wa wahyinaa fa-’izaa jaaa-’a ’Amrunaawa faarat-tannuuru fas-lok fiihaa min- kul-linzawjaynith-nayni wa ’ahlaka ’il-laa man sabaqa‘alayhil Qawlu minhum: wa laa tukhaa-tibnii fil-laziina dhalamuu; ’in-nahum-mughra-quun.28. Fa- ’izasta-wayta ’anta wa mam-ma-‘aka ‘alal-Fulki faqulil-Hamdu lil-laahil- lazii naj-jaanaa minal-qawmid-dhaalimiin.29. Wa qur - Rab-bi ’anzilnii munzalam -mubaa-rakanw - wa ’Anta Khayrul- Munziliin.30. ’In-na fii daalika la-’Aayaatinw-wa ‘in-kun-naa la-mubtaliin.31. Thum-ma ’ansha’-naa mimba ‘-dihim qarnan’aakhariin.32. Fa-’arsalnaa fiihim rasuulam-min-hum ani‘-budul-laaha maa lakum-min ilaahin ghayruh.’Afalaa tat-taquun?33. Wa qaalal - mala-’u min qawmihil - laziinakafaruu wa kad-dabuu bi-Liqaaa-’il-’Aakhirati wa’atraf-naahum fil - hayaatid-dunyaa m a ahaazaaa ’il-laa basharum - mith-lukum ya’-kolomim-maa ta’-kuluuna minhu wa yashrabu mim-maatash-rabuun.34. Wa la-’in ’ata‘-tum-basha-ram-mith-lakum’in-nakum ’idal-la-khaa-siruun.35. ’A-ya - ’idukum ’an-nakum ’idaa mit-tumwa kuntum tu-raa-banw wa ‘idhaaman ’an-nakum-mukh-rajuun?36. Hay - haata hay - haata li-maa tuu-‘ aduun!37. ’In hiya ’il-laa hayaa-tunad dunyaa namuutuwa nahyaa wa maa nahnu bi-mab-‘uuthiin!38. ’In huwa ’il-laa rajulu-nif-taraa ‘alal-laahikadibanw-wa maa nahnu lahuu be - mu’-mi-niin!39. Qaala Rab-binsur-nii bimaa kad-dabuun.
40. Qaala ‘am-maa qaliilil-la-yusbi-hun-na naadimiin!
41. Fa-’akhazat - humus - Say-hatu bil-haq-qi faja-‘alnaahum ghuthaaa-’aa! Fa-bu‘-dal-lil - qaw-mid-dhaalimiin!42. Thum-ma ’ansha’-naa mim-ba‘-dihim quru-unan ’aakhariin.43. Maa tasbiqu min ’um-matin ’ajalahaa wa maayasta’-khiruun.44. Thum-ma ’arsalnaa rusulanaa tatraa. Kul-lamaa jaaa-’a ’um-matar - rasuu-luhaa kad-da-buhu fa-at-ba-naa ba-dha-hum ba‘- dhanw-waja -‘alnaa-hum ’ahaadiith: fa-bu‘-dal-li - qaw-mil-laayu’-minuun!45. Thum-ma ’arsalnaa Muusaa wa ’akhaahoHaaruuna bi-’ayaatina wa sultaa-nim-mubuiin.
 
756
761
760
46. ’Ilaa Fir-‘awna wa mala-’ihii fas-tak-baruu wakaanuu qawman ‘aaliin.47. Fa-qaaluuu ’anu’-minu li-basha-rayni mith-linaa wa qaw-muhumaa lanaa ‘aabiduun?48. Fakad-dabuu-humaa fakaa-nuu minal-muhlakiin.49. Wa laqad ’aataynaa Muusal-Kitaaba la-‘al-lahum yahta-duun.50. Wa ja-‘alnab-na Maryama wa ’um-mahuuu’Aayatanw-wa ’aaway-naa-humaa ’ilaa rabwatindaati qaraa-rinw-wa ma-‘-iyn.
S
ECTION
4.
51. Yaaa-’ay-yuhar-rusulu kuluu minat-tay-yibaatiwa‘-ma-luu saalihaa: ’in-nii bimaa ta‘-maluuna‘Aliim.52. Wa ’in-na haadihiii ’um-ma-tukum ’um-matanw-Waahida-tanw-wa ’ana Rab-bukum fat- ta-quun.53. Fa-taqat-ta-‘uuu ’amrahum-baynahumzuburaa: kul-lu hiz-bim-bimaa laday-him-farihuun.54. Fa-zarhum fii ghamra-tihim hat-taa hiin.55. ’Ayah-sabuuna ’an-namaa numid-duhum-bihiimim-maa-linw-wa baniin,56. Nusaari-‘u lahum fil-khay-raat? Bal-laa yash-uruun!57. ’In-nal-laziina hum - min khash-yati Rab-bihim-mushfi-quun;58. Wal-laziina hum-bi-’ Aayaati Rab-bihim yu’-minuun;
59. Wal-laziina hom bi-Rab-bi-him laa yosh-rikuun;60. Wal-laziina yo‘-tuuna maaa ’aataw-wa qoluu-bohom wajila-ton ’an-nahom ’ilaa Rab-bihim raaji-‘oun;61. ’Olaaa-’ika yosaari-‘ouna fil - khay-raati wa homlahaa saabiquun.62. Wa laa nokal-lifu nafsan ’il-laa wos-‘ahaa waladaynaa Kitaabon - yantiqo bil-haq-qi wa hom laayodh-lamuun.63. Bal qoluu-bohom fii gham-ratim-min haadaa walahom ’a‘-maalom-min-duuni daalika hom lahaa‘aamiluun,–64. Hat-taaa ’izaaa ’akhaznaa motra-fiihim-bil‘Adaabi ’idaa hom yaj-’aruun!65. Laa taj-’arul-yawm: ’in-nakom min-naa laatonsa-ruun.66. Qad kaanat ’Aayaatii tot-laa ‘alaykom fa-kontom ‘alaaaa ’a‘-qaabikom tankisuun–67. Mostak-biriina bihii saa-miran tahjuruun.68. ’Afalam yad-dab-barul-Qaw-la ’am jaaa - ’ahommaa lam ya’-ti ‘aabaaa-’ahumol-’aw-wa- liin?69. ’Am lam ya‘-rifuu Rasuu-lahom fahom lahuumonki-ruun?70. ’Am yaquu-luuna bihii jin-nah? Bal jaaa-’ahom bil-Haq-qi wa ’ak-tharohom lil-Haq-qikaarihuun.71. Wa la-wit-taba-‘al-Haq-qo ’ahwaaa-’ahomlafasa-datis-sa-maa-waatu wal-’ardo wa man-

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mtajar liked this
mtajar liked this
mtajar liked this
mtajar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->