Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ

YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ

Ratings: (0)|Views: 4,915 |Likes:
Published by kimyauzerine

More info:

Published by: kimyauzerine on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
1
 Y  Y ÜÜKSEK PERFORMANS SIVIKSEK PERFORMANS SIVIKROMATOGRAFKROMATOGRAFİİSSİİ( HPLC )( HPLC )
HAZIRLAYANHAZIRLAYANÖÖmer ERCANmer ERCAN
GENEL GGENEL GİİİŞİŞ
Klasik LCKlasik LC’ ’ de numune ve hareketli faz kolonunde numune ve hareketli faz kolonunüüzerinden ilave edilir.Hareketli fazzerinden ilave edilir.Hareketli fazıın kolondann kolondanssüürrüüklenmesiyle bileklenmesiyle bileşşenlerin bantlar halindeenlerin bantlar halindeayrayrıılmalarlmalarıısasağğlanlanıır.Ayrr.Ayrıılmaylmayııiyileiyileşştirmek itirmek iççin;in;daha uzun kolonlar (daha fazla sdaha uzun kolonlar (daha fazla süüre)re)kullankullanıılabilir veya dolgu maddesilabilir veya dolgu maddesiinceltilebilir.Arainceltilebilir.Araşşttıırmalar sonucunda; kolonunrmalar sonucunda; kolonunuygun buygun büüyyüüklklüükte dolgu maddesiylekte dolgu maddesiyledolduruldudoldurulduğğu ve kolonunu ve kolonunüüststüünden ynden yüüksek ksek basbasıınnççuygulanduygulandığıığıHPLC elde edilmiHPLC elde edilmişştir.tir.
 Y  Y üüksek performanslksek performanslııssııvvııkromatografisinde,kromatografisinde,
Hareketli faz: SHareketli faz: Sııvvıı
Durgun faz:Durgun faz:ÇÇok k ok k üçüüçük katk katııparparççacacııklardanklardanoluoluşşur.ur.
Uygun ak Uygun ak ışışhhıızlarzlarııelde edebilmek elde edebilmek iiççin,sin,sııvvııya birkaya birkaççyyüüz psiz psi’ ’ lik veya dahalik veya dahayyüüksek bir basksek bir basıınnççuygulanmasuygulanmasııgerekir.gerekir.
HPLC 4 bHPLC 4 bööllüümde incelenir.mde incelenir.
1)Da1)Dağığılma kromatografisi (slma kromatografisi (sııvvıı--ssııvvııkrom.)krom.)
2)Adsorpsiyon kromatografisi (s2)Adsorpsiyon kromatografisi (sııvvıı--katkatııkrom.)krom.)
3)3)İİyon deyon değğiişştirici kromatografitirici kromatografi
4)Jel kromatografisi (jel ge4)Jel kromatografisi (jel geççirgenlik ve jelirgenlik ve jelssüüzme kromatografisi)zme kromatografisi)
Bu sBu sııvvııkromatografi teknikleri aslkromatografi teknikleri aslıındandauygulamalarda birbirini tamamlayanuygulamalarda birbirini tamamlayantekniklerdir. (tekniklerdir. (ŞŞekil 1 )ekil 1 )
ŞŞekil 1 Sekil 1 Sııvvııkromatografinin uygulamalarkromatografinin uygulamalarıı
HPLCHPLC’ ’ ninninÖÖneminemi
HPLC, bHPLC, büüttüün analitik ayn analitik ayıırma metotlarrma metotlarııarasarasıında ennda enççok kullanok kullanıılanlanıılanlanııddıır.Bununr.Bununnedenleri:nedenleri:
Hassas olmasHassas olmasıı
SSııcaklcaklığığa hassas olan maddelere bilea hassas olan maddelere bileuygulanabilmesiuygulanabilmesi
DoDoğğruluk dereceleri ve kesinlikleri yruluk dereceleri ve kesinlikleri yüüksek ksek sonusonuççlar vermesilar vermesi
 
2
Metodun uygulanabildiMetodun uygulanabildiğği bai başşllııcacaalanlaralanlarşşunlardunlardıır:r:
NNüükleik asitlerkleik asitler
TerpenoitlerTerpenoitler
PestisitlerPestisitler
 Antibiyotikler Antibiyotikler
SteroitlerSteroitler
ProteinlerProteinler
 Amino asitler Amino asitler
HidrokarbonlarHidrokarbonlar
KarbonhidratlarKarbonhidratlar
Organometalik bileOrganometalik bileşşikler ve bazikler ve bazııinorganik inorganik maddelermaddeler
 
HPLCHPLC’ ’ de Ekstra Bant Genide Ekstra Bant Genişşlemesilemesi
HPLCHPLC’ ’ de bazen kolon dolgu maddesininde bazen kolon dolgu maddesininharicindeharicindeöönemli bir bant geninemli bir bant genişşlemesilemesiolur.Bant geniolur.Bant genişşlemesi genel olarak;lemesi genel olarak;enjeksiyondan,dedektenjeksiyondan,dedektöörden veya borurden veya borubirlebirleşştirme k tirme k ııssıımlarmlarıından kaynaklandndan kaynaklandığıığıhaldehaldeekstra bant geniekstra bant genişşlemesi, slemesi, sııvvıınnıın kolonn kolonduvarlarduvarlarıına yak na yak ıın bn böölgelerindeki ve ortalgelerindeki ve ortaııssıımlardaki ak mlardaki ak ışışhhıızlarzlarıınnıın farkln farklııllığıığındanndankaynaklankaynaklanıır. GCr. GC’ ’ de bu genide bu genişşleme dif leme dif üüzyonlazyonlabertaraf edilebilirken LCbertaraf edilebilirken LC’ ’ de bu pek mde bu pek müümk mk üünndedeğğildir.ildir.
HPLC CHPLC CİİHAZIHAZIve Bave Başşllııca K ca K ııssıımlarmlarıı
ÇöÇözzüüccüüHaznesi veHaznesi veÇöÇözzüüccüü
 Y  Y üüksek Basksek BasıınnççPompasPompasıı(Pompa Sistemleri)(Pompa Sistemleri)
 Ak  Ak ışışKontrolKontrolüüve Programlama Sistemlerive Programlama Sistemleri
Numune EnjeksiyonuNumune Enjeksiyonu
Kolonlar ve Kolon TermostatlarKolonlar ve Kolon Termostatlarıı
Kolon Dolgu Maddesi TipleriKolon Dolgu Maddesi Tipleri
DedektDedektöörlerrler
ŞŞekil 2 HPLC cihazekil 2 HPLC cihazıınnıınnşşematik gematik göörrüünnüümmüü
ÇöÇözzüüccüüHaznesi veHaznesi veÇöÇözzüüccüü
Her cihazda en az bir tane 500 mLHer cihazda en az bir tane 500 mL’ ’ lik birlik birçöçözzüüccüühaznesi bulunur.haznesi bulunur.ÇöÇözzüüccüüssııvvıılardalardabulunabilecek tozlarbulunabilecek tozlarııveveçöçözzüünmnmüüşşgazlargazlarııuzaklauzaklaşşttıırmak irmak iççininöönlemler alnlemler alıınnıır.(pik r.(pik genigenişşlemesi ve girilemesi ve girişşime sebep olurlar)ime sebep olurlar)
HPLC metodunda izokratik elHPLC metodunda izokratik elüüsyon,syon,çöçözzüüccüübilebileşşiminin sabit tutulduiminin sabit tutulduğğu bir tekniktir.u bir tekniktir.
HPLCHPLC’ ’ de gradiyent elde gradiyent elüüsyonsyonçöçözzüüccüübilebileşşiminin siminin süürekli veya basamaklrekli veya basamaklııdedeğğiişştirilditirildiğği bir tekniktir.i bir tekniktir.
 
3
Pompa SistemleriPompa Sistemleri
LCLC’ ’ de kullande kullanıılan pompalarlan pompalarıınnöözellikleri:zellikleri:
6000 psi6000 psi’ ’ ye kadar basye kadar basıınnççoluoluşşturabilmeliturabilmeli
Pulssuz sPulssuz sııvvııççııışıışıbulunmalbulunmalıı
 Ak  Ak ışışhhıızzıı0,10,1--10 mL/dakikaya10 mL/dakikayaayarlanabilmeliayarlanabilmeli
 Ak  Ak ışışhhıızzııtekrarlanabilirlitekrarlanabilirliğği >%5 olmali >%5 olmalıı
ÇÇok sayok sayııdadaçöçözzüüccüünnüün korozyon etkisinen korozyon etkisinekarkarşışıdayandayanııklklııolmalolmalıı
İİki tip mekanik pompa vardki tip mekanik pompa vardıır:r:
1)Vidal1)Vidalıışışırrıınga:Ak nga:Ak ışışhhıızzııkolay kontrolkolay kontroledilebilen,pulsuz ak edilebilen,pulsuz ak ışışsasağğlar.Kapasitelerilar.Kapasitelerissıınnıırlrlııddıır.r.
2)Reciprocating pompa:Daha yayg2)Reciprocating pompa:Daha yaygıınnkullankullanııllıır.r.İİççhacminin k hacminin k üçüüçüklklüüğğüü,y,yüüksek ksek ççııışışbasbasııncncıı,gradiyent el,gradiyent elüüsyon teknisyon tekniğğineinekolay uyarlanabilme ve sabit ak kolay uyarlanabilme ve sabit ak ışışhhıızzııüüststüünlnlüükleri vardkleri vardıır.r.
ŞŞekil 3 HPLCekil 3 HPLC’ ’ de kullande kullanıılan reciprocating pompalan reciprocating pompa
Numune Enjeksiyon SistemiNumune Enjeksiyon Sistemi
Elastomerik bir septum iElastomerik bir septum iççerisindenerisindenşışırrıınga ilenga ileenjeksiyon yaygenjeksiyon yaygıındndıır ama tekrarlanabilirlir ama tekrarlanabilirliğğiiddüüşşüüktktüür.r.
 Ak  Ak ışış--durdurma enjeksiyon sistemlerindedurdurma enjeksiyon sistemlerindeçöçözzüüccüüak ak ışıışıani olarak durdurulur,kolondaki baani olarak durdurulur,kolondaki bağğlantlantııççııkarkarıılarak larak şışırrıınga ile dolgulu kolona enjektenga ile dolgulu kolona enjekteedilir.Bu numune uygulama luplaredilir.Bu numune uygulama luplarııile yapile yapııllıır.5r.5--500500µµl enjeksiyona uygun luplar vardl enjeksiyona uygun luplar vardıır.Bu sistemr.Bu sistemenjeksiyonun tekrarlanabilir ve uygun basenjeksiyonun tekrarlanabilir ve uygun basıınnççtatayapyapıılmaslmasıınnıısasağğlar.lar.
ŞŞekil 4 Numuneekil 4 Numuneuygulama lupu.uygulama lupu.
Kolon SistemleriKolon Sistemleri
KolonKolonççaplaraplarııve uzunluklarve uzunluklarııyapyapıılacak ilacak işşlerelerebabağğllııddıır.Kolonlarr.Kolonlarıın uzunlun uzunluğğu 130 cm ve iu 130 cm ve iççççapapıı44--10 mm civar10 mm civarıındadndadıır.Dolgu parr.Dolgu parççacacıık boyutu 5k boyutu 5--1010µµm kadardm kadardıır.Bu kolonlarr.Bu kolonlarıın 1 metresinde 40.000n 1 metresinde 40.000--60.000 tabaka bulunur.Son y60.000 tabaka bulunur.Son yııllarda uzunlullarda uzunluğğu 3u 3--7,5 cm i7,5 cm iççççapapıı11--4,6 mm olan mikro kolonlarda4,6 mm olan mikro kolonlardaüüretilmeye baretilmeye başşlamlamışışttıır.Tabaka sayr.Tabaka sayııssıı100.000100.000’ ’ eekadarkadarççııkmaktadkmaktadıır.r.
LCLC’ ’ de kullande kullanıılan en yayglan en yaygıın dolgu maddelerin dolgu maddelerisilisyum dioksittir.Parsilisyum dioksittir.Parççacacııklarklarıın yn yüüzeyi fizikselzeyi fizikselveya kimyasal baveya kimyasal bağğlarla ince organik bir filmlelarla ince organik bir filmlekaplankaplanıır.r.
 Al Alüümina, polimerler ve iyon demina, polimerler ve iyon değğiişştirici retirici reççinelerdeinelerdedolgu maddesi olarak kullandolgu maddesi olarak kullanıılmaktadlmaktadıır.r.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tuğba Çiftel liked this
Gizem Soylu liked this
Evren Sener liked this
Irfan Çapan liked this
Sevgi Tur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->