Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011-03-25 - Ustawa o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym

2011-03-25 - Ustawa o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym

Ratings: (0)|Views: 271 |Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Published by: Paweł Wyszomirski on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2011

pdf

text

original

 
1
Krótki przewodnik do projektu ustawy o wzmocnieniu udziałumieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin,powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw
Przygotowywana prezydencka inicjatywa legislacyjna skupia się wokół dwóchgłównych zagadnień i zbiorowo – kilku spraw drobniejszych. Znajduje toswoje odbicie bezpośrednio w tytule ustawy, gdzie wyraźnie mona owe trzy części wyrónić, a następnie w strukturze projektu ustawy – gdzieposzczególne elementy są ułoone w odpowiedniej sekwencji. Zawarte wprzygotowywanym projekcie rozwiązania są oparte na „Białej KsiędzeSamorządu” przedłoonej przez korporacje samorządowe oraz na uwagach iwnioskach zgłaszanych w ramach poszczególnych spotkań Forum Debaty Publicznej.
Rozdział I. Przepis ogólny
Rozdział ten – jednoartykułowy – pełni funkcję preambuły. Wskazuje onbowiem na podstawowe cele, które mają zostać osiągnięte dzięki uchwaleniuustawy oraz wartości, które legły u jej podstaw.Bezpośrednio po nim znajduje się ciąg rozdziałów odnoszących się dowzmocnienia wpływu mieszkańców na funkcjonowanie organów jednosteksamorządu terytorialnego. Samorząd to bowiem wspólnota obejmującawszystkich zamieszkujących na danym terenie. Kady zatem mieszkaniec zmocy prawa uczestniczy w samorządzie. Jest to jednak częstokroć jedynieteoria – w praktyce często okazuje się, i w powszechnym rozumieniusamorząd ogranicza się do władz, które związek z terenem odczuwają częstojedynie do okresu w okolicach wyborów samorządowych, a i wówczas – niepoprzez rzetelną dyskusję o sprawach publicznych, lecz poprzez marketingpolityczny.Rozdziały 2-5 przedstawiają sekwencyjnie narzędzia, za pomocą którychmieszkańcy mogą wpływać na funkcjonowanie organów własnej jednostkisamorządu. Kolejność omawianych instytucji nie jest przypadkowa – są oneuszeregowane od najsłabszych po najsilniejszą. I tak:
Rozdział 2. Konsultacje społeczne
Rozdział ten stanowi rozwinięcie istniejących ju dzisiaj regulacji dotyczącychkonsultacji społecznych. Problemem zgłaszanym przez organizacjepozarządowe jest jednak to, i – mimo istnienia ustawowego obowiązku – wiele jednostek bądź nie przyjęło zasad konsultacji społecznych, bądźprzyjęło je w szczątkowej formie. Jako odpowiedź proponuje się przyjęcieminimalnego zakresu regulacji dotyczącego konsultacji społecznych.Zachowana zostaje kompetencja do ustalania zasad konsultacji przez organstanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego, jednake podwarunkiem e przyjęte rozwiązania nie będą mniej korzystne niprzewidziane w ustawie.
Rozdział 3. Wysłuchanie obywatelskie
Wysłuchanie obywatelskie stanowi szczególny przypadek konsultacjispołecznych. Celem wysłuchania obywatelskiego jest zebranie opiniiwspólnoty samorządowej o opracowanym projekcie uchwały organustanowiącego. Ustawa przewiduje obligatoryjne wysłuchanie dla trzechkategorii uchwał (statut i zmiany w statucie, budet – lecz ju bez jego zmianoraz uchwały dotyczące planowania rozwoju), przewidując fakultatywne
 
2
wysłuchanie dla innych uchwał. Konstrukcyjnie rozwiązania są analogicznedo tych zamieszczonych w rozdziale 1 – ustawa przewiduje minimumrozwiązań, które mogą być rozszerzone na podstawie uchwały odpowiedniegoorganu stanowiącego.
Rozdział 4. Interpelacja obywatelska
Interpelacja obywatelska jest sposobem przedłoenia określonej sprawy publicznej pod dyskusję na sesji organu stanowiącego, poniewa odpowiedźna interpelację i ewentualna dyskusja nad nią muszą odbywać się na sesjitego organu. Jest to moliwe w przypadku zebrania odpowiedniej liczby osóbpopierających daną inicjatywę.
Rozdział 5. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
Jeśli podniesienie danej sprawy w postaci interpelacji obywatelskiej byłoby wopinii mieszkańców niewystarczające, ustawa przewiduje moliwośćwniesienia konkretnego projektu uchwały pod obrady właściwego organustanowiącego. Podobnie jak w przypadku interpelacji wymaga to uzyskaniaodpowiedniego poparcia dla wnoszonej inicjatywy, przy czym tutaj następujeograniczenie czasu, w jakim które poparcie moe być zbierane.Ostatnią w hierarchii metod wpływu mieszkańców na władze gminy jestreferendum lokalne, które uregulowane jest w odrębnych przepisach.Kolejne trzy rozdziały odnoszą się do zagadnień samoorganizacjispołeczeństwa. Aktywny udział społeczeństwa w działaniu samorządu jestskorelowany ze stopniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dlatego terozdziały te są poświęcone rónym sposobom wsparcia szeroko pojętychinstytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Rozdział 6. Jednostki pomocnicze gminy
Rozdział ten stanowi weryfikację obowiązujących do tej pory przepisówdotyczących jednostek pomocniczych. Prócz kilku zmian porządkowychukierunkowanych na uelastycznienie obecnie obowiązujących regulacjirozdział ten przynosi trzy nowe rozwiązania. Są to kolejno: uregulowaniezagadnienia jednostek pomocniczych stanowiących formę dekoncentracjirealizacji zadań publicznych, przyznanie jednostkom pomocniczym prawainicjatywy uchwałodawczej, a wreszcie obligatoryjne stworzenie organówdoradczych złoonych z przewodniczących jednostek pomocniczych.
Rozdział 7. Stowarzyszenia mieszkańców
Stowarzyszenia mieszkańców mają w zamierzeniu projektodawców stanowićformę uproszczonej samoorganizacji obywateli wokół określonych istotnychcelów publicznych, róniącą się od istniejących obecnie stowarzyszeńzwykłych posiadaniem zdolności prawnej, a w konsekwencji moliwością pozyskiwania środków publicznychna realizację poszczególnych zadań.
Rozdział 8 Fundusz inicjatyw lokalnych
Rozdział ten stwarza zainteresowanym gminom moliwość utworzeniafunduszu z przeznaczeniem na finansowanie realizacji przez instytucjespołeczeństwa obywatelskiego przedsięwzięć mieszczących się w kataloguzadań własnych odpowiednio gminy lub powiatu. Konstrukcja funduszuopiera się na zebraniu środków w jednym roku budetowym z ofiarnościpublicznej, a następnie wydatkowaniem na wskazany powyej cel w kolejnymroku budetowym dwukrotności zebranych środków (metoda złotówka dozłotówki).
 
3
Kolejna grupa rozdziałów poświęcona jest mechanizmom współdziałaniajednostek samorządu terytorialnego.Polski samorząd terytorialny jest oparty na zasadzie rozłącznościkompetencji przypisanych poszczególnym szczeblom samorządu. Nie zmieniato postaci rzeczy, e w ramach wielu systemów (np. edukacja, ochronazdrowia) zasadne jest nawiązanie ścisłej współpracy czy to horyzontalnej, czy to wertykalnej. Niestety – mimo istnienia odpowiednich przepisów ju wobowiązującym stanie prawnym – obserwuje się deficyt takiej współpracy. Wzwiązku z tym w ramach ustawy proponuje się z jednej strony stworzeniewarunków do funkcjonowania narzędzi pozainstytucjonalnych, a z drugiej – mechanizmów instytucjonalnych. Te pierwsze są przedmiotem rozdziałów 9-11.
Rozdział 9. Lokalne fora debaty publicznej
Zadaniem forum ma być dyskusja nad kierunkami działania samorządulokalnego oraz problemami i stanem zarządzania publicznego w określonejdziedzinie w skali lokalnej, a take wypracowywanie postulatów dotyczącychpracy instytucji publicznych w tym zakresie. Forum powołuje rada powiatu,a jego uczestników wyznaczają starosta i wójtowie.
Rozdział 10. Konwenty powiatoweRozdział 11. Konwenty wojewódzkie
Instytucje uregulowane w rozdziałach 10 i 11 mają na celu stworzenie stałejpłaszczyzny współpracy na linii gmina-powiat oraz jednostki samorządulokalnego – województwo samorządowe. Konwenty złoone z przedstawicielijednostek niszego szczebla otrzymują ponadto prawo zgłaszania wiąącegosprzeciwu wobec niektórych rozstrzygnięć tak organu stanowiącego, jak iwykonawczego.
Rozdział 12. Współpraca terytorialna w samorządzie lokalnym
 
Rozdział 13. Wspólny organ wykonawczy powiatu i miasta na prawachpowiatu.
Przedłoona ustawa stwarza moliwość unii personalnej organuwykonawczego miasta na prawach powiatu i sąsiadującego z nim powiatuziemskiego. Istota propozycji ogranicza się do dopuszczania, by prezydentmiasta na prawach powiatu sąsiadującego z powiatem ziemskim mógł zostaćwybrany starostą tego powiatu. Nie pociąga to za sobą adnych trwałychzmian organizacyjnych w strukturze połączonych wspólnym organemwykonawczym jednostek. Połączone ewentualnie za zgodną wolą obuorganów stanowiących aparaty pomocnicze prezydenta miasta na prawachpowiatu i starosty w jedną całość ulegają rozdzieleniu z mocy prawa w chwiliustania unii personalnej.
Rozdział 14. Terytorialne związki gmin i powiatów
W obowiązującym stanie prawnym moliwe jest tworzenie jedynie związkówcelowych jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma natomiast moliwościwspółpracy opartej na czynniku terytorialnym. Z tego względu w ramachustawy proponuje się wprowadzenie dobrowolnych mechanizmówwspółpracy sąsiadujących jednostek samorządu lokalnego w zakresiezagospodarowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz wspólnychprzedsięwzięć i zadań mających znaczenie dla całego obszaru. Jednocześnienastępuje zasygnalizowanie moliwości utworzenia zespołu miejskiego w

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->