Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23098, 13.4.2011]

Oslobođenje [broj 23098, 13.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 238 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Federalni Zavod PIO ~etiri mjeseca bez UO
Danas vanredna sjednica NSRS-a
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 13. 4. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.098Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Preformulisano pitanje
2. strana
DANAS PRILOG
Dodik sada pita:
Da li podr`avatenametnuteodlukevisokogpredstavnika, posebno one o Zakonu o sudu i tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine
Japanproglasionajvi{istepennuklearnekrize
KATASTROFA U FUKUSHIMI
IZJEDNA^ENA S ^ERNOBILJOM
Reuters
Stvoritiambijentza doma}ai strana ulaganja
Denis Zvizdi}
5. strana
HDZ istraguzavr{io prijepolicije
Nakon ek splozije u Zenici
3. strana
Aprilskapenzija nakon prvomajskihpraznika
4. strana17. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 13. april 2011. godine
U @I@I
2
Ministarstvo finansija FBiH potvrdilo
Novi rok zafiskalizaciju je 15. juli
Na prijedlogkomisija za fskalizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu zaklju~ka ederalne Vlade, e- deralni ministar inansija je donio Pra- vilnik o izmjenama pravilnika o dina- mici iskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se produ`ava rok  za iskalizaciju i kojim je utvr|ena no- va dinamika uvo|enja iskalnih siste- ma u Federaciji BiH. Kao {to je za Oslobo|enje ve} najavioministar inansija Ante Krajina, novirokovi odnose se na trgovine na maloi veliko. Tako }e, trgovine na malo, koje spadaju u drugu grupu opisanu u dinamici iskalizacije i trgovine na ve- liko, iz tre}e grupe, kao i ostale nespo- menute djelatnosti koje su navedene u ~lanovima 3, 4. i 5. pravilnika, imati no- vi rok produ`en do 15. jula.Pravilnik o izmjenama pravilnika o dinamici iskalizacije u Federaciji Bo- sne i Hercegovine mo`e se preuzeti na internet-stranici ederalnog Ministar- stvainansija (www.m.gov.ba), a bit }e objav ljen i u dana{njem izdanju Slu`benih novina Federacije Bosne i Hercegovine, saop}eno je iz ederalnog Ministarstva inansija. Ministarstvo priprema i dopune iizmjene Zakona o iskalnim sistemima,kako bi se otklonile prepreke sa kojimase susre}e praksa.
S. [e.
VIJESTI
Na zahtjev predsjednika RS-a MiloradaDodika u BanjojLucida- nas }e biti odr`ana posebna sje- dnica Narodne skup{tine RS-a, na kojoj bi se poslanici trebali izjasniti o dosada{njim eaktima radaSuda i Tu`ila{tva BiH u pre- dmetima procesuiranja ratnih zlo~ina.
(Ne)selektivno
Materijal koji }e poslu`iti kao osnov za raspravu podijeljen je u nekolikosegmenata i ~ini ga vi- {edesetinastranicatek sta, me|u kojima je inormacija o istra`iva- nju i precesuiranjuratnihzlo~ina i tra`enjunestalih, mjestastrada- nja Srba tokom proteklog rata u BiH, osnovni pojmovi iz huma- nitarnogprava,teek spozekojije Dodik podnio NSRS-u u aprilu 2009, nakon{to je visokipredsta- vnik produ`io mandat stranim sudijama i tu`iocima u Odjelu za procesuiranjeratnihzlo~ina, kao i Dodikovo obra}anje ambasa- dorima PIC-a iz ebruara ove godine.Ministar prav de RS-a D`erard Selman izjavio je da je odr`ava- nje posebne sjednice NSRS-a neophodno, jer RS odluku Usta- vnog suda BiH, kojom je re~enoda su dr`avni Sud i Tu`ila{tvoosnovani u skladu sa Ustavnom BiH, smatra neprihvatljivom. Ova sjednica NSRS-a, kazao je Selman, da}e poseban zna~aj i radupravosudnihinstitucija RS- a, jer }e to pokazati da pravosu|e RS-a, za razliku od dr`avnog Su- da, ne provodi selektivnu prav - du u procesuiranju ratnih zlo~ina.“Mi smo i do sadaukazivali da je potrebno izvr{iti reorganizaciju dr`avnog pravosu|a, ali to nije prihva}eno. NSRS ima mogu}nostda doneseodluku o raspisivanjure- erenduma, a Vlada RS-a}e iza}i sa svojominormacijom i prijedlogom da pravosudneinstitucije{to bolje unkcioni{u. Nijenamainteresra- spisivanje reerenduma, ve} prije svega da se udovoljina{emzahtje- vu da se reormi{udr`avnepravo- sudne institucije“, rekao je Sel- man.Zoran \eri}, {e poslani~kog kluba PDP-a, izjavio je da materi- jali koji su uru~eni poslanicima predstav ljajusveobuhvatnuana- lizu tematike o kojoj }e se voditi rasprava, ali ono {to nedostaje jesuzaklju~ci. “Dakle, u materija- lunedostajurje{enjakojapredsje- dnik RS-a predla`e vezano za pi- tanje rada Suda i Tu`ila{tva BiH, kao i stav Vlade RS-a. Mi ondapostav ljamopitanje{ta je uop{te smisao rasprave“, kazao je \eri}. LiderDemokratskepartijeDragan ^avi}tako|esmatra da je materi- jal koji je dostav ljen poslanicima toliko obiman, te da }e tok skup- {tinske rasprave zavisti prevas- hodno od sadr`ajaek spozeapred- sjednika RS-akoji}e izlo`itiposla- nicima.
^udni vjetrovi
PotpredsjednikNSRS-a i posla- nik SDA Ramiz Salki} ka`e da jeglobalnasituacija u RS-u i BiHta- kva da se nad tim pitanjem treba dobrozamisliticijelame|unaro- dnazajednica kao pokrovitelj BiH, pa i RS-a.“Ovi vjetrovi koji pu{u u RS-u mislim da nisu dobronamjerni kada je dr`ava BiH u pitanju i ja odgovorno tvrdim da tu nije ri- je~ o manipulaciji namijenjenoj gra|anima RS-a, nego o ozbilj- nom politi~kom procesu za ko- na~nu dezintegraciju BiH“, tvrdi Salki}.
G. KATANA
Referendum nije
interesantan
Nije nama interes raspisivanje referenduma, ve} prije svega da se udovolji na{em zahtjevu da se reformi{udr`avnepravosudneinstitucije, rekao je Selman
D`erardSelman: Odavnoupozoravamo
POLITI^KI PROCES Odgovorno tvrdim da tu nije rije~ omanipulaciji namijenjenoj gra|anima RS-a, negoo ozbiljnompoliti~kom procesu za kona~nudezintegraciju BiH, tvrdi Salki}
Senat Republike Srpske
Posebna sjednica NSRS-a
Senatori Republike Srpske ju~er su jednoglasnopodr`ali inormaciju o ratnimzlo~ini- ma nad gra|animasrpskena-cionalnostikojinisuprocesu- irani pred Tu`ila{tvom i Su- dom BiH, a koju }e predsje- dnik RS-aMiloradDodikpre- do~itiposlanicima na dana{- njoj posebnoj sjednici Naro- dne skup{tine RS-a.
Dejtonska osnova
Senatori su sa Dodikom, uo~i skup{tinskog zasjeda- nja, razgovarali o zakonima nametnutim od visokogpred- stavnika za BiH i o nadle`nos- tima koje su prenesene sa entiteta na dr`avu BiH. PremaDodikovimrije~ima, na sjednici je konstatovano da Sud i Tu`ila{tvo BiH nemaju dejtonskuosnovu ve}su or- mirani, kako je kazao, “volun- taristi~komodlukomvisokog predstavnika za BiH koji se pozivao na bonska ovla{te- nja“. Dodik je novinare upo- znao i s odlukama koje }e predlo`iti na usvajanjenaro- dnim poslanicima. “Narodnojskup{tini}u pre- dlo`itizaklju~akkojim se kon- statuje da RS nikadanije dao saglasnost na osnivanjeSuda i Tu`ila{tva BiH. Predlo`i}u izaklju~ak kojim NSRS odba- cuje sve odlukenametnute od visokog predstavnika, te da Narodnaskup{tina ne mo`e da amnestiraodluku o osnivanjuSuda i Tu`ila{- tva BiH”, kazao je Dodik.Predsjednik RS-a sa- op{tio je da }e nakon {toobavi konsultacije sa po- slani~kimklubovima u enti- tetskom parlamentu, pre- dlo`iti zaklju~ke unutar ko- jih }e biti i inicijativa o ree- rendumu.
Posljedice
Iako je Dodikproteklihdana u vi{enavrataponovio da }e se reerendumskopitanjeodnosi- ti na rad Suda i Tu`ila{tvaBosne i Hercegovine, reerendumsko pitanjesada je preormulisano i glasi}e: Da li podr`avatename- tnuteodlukevisokogpredsta- vnika, posebno one oZakonu o sudu i tu`ila{tvu BiH.Govore}i o eventualnimpo- sljedicama reerenduma, pr- edsjednik RS-a izjavio je da ukoliko on budepotvrdan-da se ne prihvataju nametnute nadle`nosti- obavezasvihin- stitucija i predstavnika RS-a je da se prema tome odnose na pravi na~in. Prijedlog pred- sjednika RS-aMiloradaDodi- ka o reerendumu o nametn- utimodlukamavisokogpred- stavnikatako je kona~norazot- krio i prvenstvenu namjeru vladaju}estrukture u RS-u da otvaranjempri~e o dr`avnom Sudu i Tu`ila{tvu stvori pre- tpostav ke za pokretanjeproce- sapovratanadle`nosti sa BiH na entitete.
G. KATANA
Preformulisano
pitanje
Dodik sada pita:
Da li podr`avatenametnuteodlukevisokogpredstavnika, posebno one o Zakonu o sudu i tu`ila{tvu BiH
MiloradDodik:Malo sepredomislio
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 13. april 2011. godine
3
Izetbegovi} - Josipovi} Predsjedni{tvo BiH Budimir - Potts Zlatko Lagumd`ija
Danas u Biha}ui Rijeci
^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbegovi} danas}e se u Biha}usastati sa predsjednikom HrvatskeIvomJosipovi}em. Temasastanka, kojem }e prisustvovati i premijer USK-a HamdijaLipova~a, bi}emogu}nostprekogra- ni~nesaradnjedvijudr`avakrozrealizaciju projektaaktiviranjabiv {egvojnogaerodroma @eljava u privrednesvrhe. Nakonsastanka, delegacije dviju dr`ava posjetit }e Islamski centar u izgradnji u Rijeci uHrvatskoj. Tako|er }e razgovarati sa slu`benicima IZ-a, predsta- vnicimaMed`lisaBosanskiNovi, te posjeti- tid`amiju na Urijama i polo`iticvije}e na {e- hidskospomen-obilje`je.
Radmanovi} putuje u Ma|arsku
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{a Radmanovi} otputovat }e sutra u dvodnevnuzvani~nuposjetuMa|arskoj, na poziv predsjednika Ma|arske Schmitta Pála. Sve~anido~ekbit }e odr`an na TrguSzentGyörgy uz intoniranjehimni, preda- juraportai sve~anuceremonijuvojni~ke i policijskegarde, saop}eno je iz Radmano- vi}evogkabineta. Nakontoga, Radmanovi} }e razgovaratis Pálom, a plenarnirazgovo- ridvijuzvani~nihdelegacijabi}eodr`ani u pala~iSándor. Drugogdanapredvi|en je su- sret s predsjednikomParlamentaMa|arske LászlómKövérom.
FBiH otvorena zaulaganja
PredsjednikFederacije BiH @iv koBudi- mirprimio je ju~erMichaelaPottsa, amba- sadora Australije za BiH sa sjedi{tem u Be~u. Glavnetemesastanka su bileaktual- napoliti~kasituacija u FBiH, konstituiranje Parlamenta BiH te politi~ki i ekonomski odnosi BiH i Australije. Razgovarano je o mogu}nostimadodatnogpobolj{anjaeko- nomskihodnosa. Usuglasili su se kako je, unato~ velikoj udaljenosti, po`eljno po- ve}anjeulaganjaaustralijskihtvrtki u ener- getskisektor BiH. Razgovaralo se, tako|er, i o drugimvidovimaulaganja u Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu.
Susret s Moonom iHar~enkom
Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDP-a BiH, u Sarajevuse u odvojenimsusretimasas- tao sa ambasadorima SAD-a i RuskeFede- racije u BiH PatrickomMoonom i Aleksan- dromBocanom-Har~enkom. Urazgovoru sa Har~enkom, Lagumd`ija je istakao da bi na nivou BiH najprakti~nije i najlogi~nijebilo da vladaju}akoalicija u RS-u i strankepotpisni- ceplatformeformirajuvlast. Dodaoje da su potpisniciplatformespremni da u|u u for- miranjevlasti i sa dva HDZ-a i SDS-om, sa- mo ako bi to bila{irokakoalicijaspremna da odgovorno u|e u ustavnepromjene i napra- vikonkretnupodjeluodgovornosti.
U @I@I
Dan nakonek splozije na auto- mobilu zastupnika u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona i izaslanika u DomunarodaPar- lamentaFederacije BiH Ive Ta- di}a iz @ep~a, istragomkojuza- jedni~ki provode MUP ZDK-a i MUPFBiH jo{ nisu utvr|eniuzroci koji su doveli do toga. Iz kantonalnog MUP-a je saop- {teno kako je nedvojbeno da je ek splodiraladesnazadnjaguma na automobilu. Me|utim, ne zna se uzrok te, kazano je,obavit}e se analizekoje}e to rasvijetliti. Iako istraga jo{ nijeokon~ana, ju~er je @upanijski odbor Hrvatske de- mokratske zajednice ZDK-a to okarakterisao kao teroristi~kina- pad na legalne i legitimnezastu- pnike hrvatskog naroda, te ga najo{trijeosudio.
Guma (ni)je sama pukla
„Zajedno sa na{imistra`itelji- ma, anga`ovani su i istra`itelji iz federalnog MUP-a. Na licumjes- ta nisu prona|eni materijalni dokazi da se radi o napadu. No, sve ide na vje{ta~enje, a hemijska analiza}e datirezultat da li je bi- lo ek sploziva ili ne. Dok se ne obave sve te analize, ne mogu re}i ni da je to bio teroristi~ki~in, nitimogure}i da je gumasama od sebeek splodirala. Za mene je doga|ajnepobitan, a istragako- ja je na najvi{emnivou}e utvrdi- tiuzroke“, kazao je RifatDeli}, mi- nistar MUP-a ZDK-a.Vlada ZDK-a ju~er je odr`alavanrednusjednicu te su nakonto- ga poslali medijima saop{tenje za javnost u kojemnavode da su jedinstveni u namjeri da se sve okolnosti ovog doga|aja izvedu na~istac, te da gospodi Tadi}u i Mami}u izra`avaju `aljenje radi pretrpljenogdoga|aja i pru`aju im potpunu, iskrenu i nesebi~nuko- legijalnu i ljudskupodr{ku. @upanijskiodbor HDZ-a ZDK-asastao se u Zenici. Istakli su da o~ekuju i tra`e od svihnadle`nihinstitucijasustavabrzu, odgovor- nu i profesionalnuistragu, te otkri- vanjeuzroka, povoda, izvr{itelja i naru~iteljaovogteroristi~kog~ina kako bi se izbjeglododatnouzne- miravanjejavnosti i bilokakvih i bilo~ijih{pekulacija. „Vrijeme, mjesto, `rtve i na~in napadaposebno su zabrinjavaju}i ako se ima u viduaktuelnapoli- ti~ko-sigurnosnasituacija u Bosni i Hercegovini. Bilokakvi, bilo~iji pritisci, prijetnje i napadi na legal- ne i legitimnepredstavnikehrvat- skognarodane}e nas obeshrabri- ti u ustrajavanju za jednakopra- vnosthrvatskognaroda u ZDK-u, ali i ~itavoj BiH. Hrvatskinarod i sve drugegra|ane ZDK-apoziva- mo na smirenost i punu sara- dnju sa institucijama sustava“, rekao je Mato Zov ko, predsje- dnik@O HDZ-a ZDK-a.
Nikin krater
Na pitanjekako su sigurni da se radi o teroristi~kom napadu jer jo{ nije okon~ana istraga, Niko Lozan~i}, zamjenik pred- sjednik HDZ-a BiH, istakao je da, prema informacijama koje on ima, ispod automobila ima krater, a to nijemoglo tek tako da bude od gume.Dio parkinga gdje se nalazio automobil Ive Tadi}anije pod vi- deonadzorom. Taj parking je ja- vni parking, a desetak metara od mjesta ek splozije nalazi se ugostiteljskiobjekt u kojem je u to dobabilopoprili~nogostiju, ali i prolaz za pje{ake. S obzirom na to da se to dogodilo u ponedje- ljak, svega nekoliko minuta na- kon zavr{etka sjednice Skup{ti- ne, na tom dijelu je bio i ve}ibrojpolicajaca, ali i novinara, skup- {tinskihzastupnika, ~lanovakan- tonalneVlade...
M. DAJI]
Nakonek splozije na automobilu skup{tinskogzastupnika
 
„Ako negdje na nekom selu izgori koko{i- njac, to je zabrinjavaju}e. Ako se na slu`be- nom parkingu institucija najvi{eg zakonoda- vnog tijela i najvi{eg izvr{nog tijela vlasti u nekom prostoru, {to je u ovom slu~aju u ZDK-u, dogodi ek splozija, mo`ete procjenji- vati {ta je to. Mi u ovom trenutku procjenju- jemo da se radi o teroristi~kom napadu“, na- glasio je Niko Lozan~i}, zamjenik predsje- dnik HDZ-a BiH.
Iako istraga jo{ nije okon~ana, ju~er je @upanijski odbor Hrvatske demokratske zajednice ZDK-a to okarakterisao kao teroristi~ki napad na legalne i legitimne zastupnike hrvatskog naroda, te ga najo{trije osudio
HDZistraguzavr{io
prijepolicije
RifatDeli}: Doga|aj je nepobitan HDZZDK: Ne}e nas obeshrabriti
Koko{injac i parking 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->