Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
134Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai_giang_CTDL&GT

Bai_giang_CTDL&GT

Ratings: (0)|Views: 15,976 |Likes:
Published by Cóc Đại Hiệp

More info:

Published by: Cóc Đại Hiệp on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
 
ĐẠ
I H
C
Đ
À N
NGTR 
ƯỜ 
NG CAO
ĐẲ
NG CÔNG NGH
THÔNG TIN
 
BÀI GI
NG
C
U TRÚC D
Ữ 
LI
U VÀGI
I TH
T
 
NGUYÃÙN ÂÆÏC HIÃØN ÂAÌNÀÔNG
2007
 
4 C
u trúc d
li
u và Gi
i thu
t
 
http://www.ebook.edu.vnTRU
 NG CAO
ĐẲ
 NG CÔNG NGH
THÔNG TIN 
M
C L
C
M
C L
C.................................................................................................................................................................4
 
T
NG QUAN V
THU
T TOÁN VÀ C
U TRÚC D
LI
U
............................................................................6
 
I.
 
CÁC
 
B
ƯỚ
C
 
C
Ơ
 
B
 N
 
KHI
 
GI
I
 
QUY
T
 
BÀI
 
TOÁN
 
TIN
 
H
C..............................................................6
 
 I.1.
 
 Xác
đị
nh bài toán...............................................................................................................................
 
 I.2.
 
 Xác
đ 
inh c
ấ 
u trúc d 
ữ 
li
u...................................................................................................................
 
 I.3.
 
Tìm thu
t toán....................................................................................................................................7 
 
 I.4.
 
 L
 p trình.............................................................................................................................................8
 
 I.5.
 
 Ki
ể 
m th
ử 
.............................................................................................................................................9
 
 I.6.
 
ố 
i
ư 
u hoá ch
ươ 
ng trình..................................................................................................................10
 
II.
 
DI
 N
 
T
 
THU
T
 
TOÁN..........................................................................................................................11
 
 II.1.
 
 Dùng l 
ư 
u
đồ
......................................................................................................................................11
 
 II.2.
 
 Dùng ngôn ng 
ữ 
 p trình c
th
ể 
.......................................................................................................12
 
 II.3.
 
 Dùng ngôn ng 
ữ 
gi
...........................................................................................................................13
 
III.
 
THU
T
 
TOÁN
 
ĐỆ
 
QUI.......................................................................................................................16
 
 III.1.
 
 Khái ni
m
đệ
qui..............................................................................................................................16 
 
 III.2.
 
Thu
t toán
đệ
qui.............................................................................................................................16 
 
 III.3.
 
 Hi
u l 
ự 
c c
a
đệ
qui..........................................................................................................................18
 
 III.4.
 
Thu
t toán quay lui..........................................................................................................................19
 
IV.
 
Đ
ÁNH
 
GIÁ
 
THU
T
 
TOÁN.................................................................................................................20
 
 IV.1.
 
 Phân tích thu
t toán.........................................................................................................................20
 
 IV.2.
 
 Xác
đ 
inh
độ
ph
ứ 
c t 
 p tính toán c
a thu
t toán................................................................................22
 
DANH SÁCH
..........................................................................................................................................................26
 
I.
 
KHÁI
 
 NI
M
 
DANH
 
SÁCH.......................................................................................................................26
 
II.
 
BI
U
 
DI
 N
 
DANH
 
SÁCH
 
TRÊN
 
MÁY
 
TÍNH........................................................................................27
 
III.
 
M
 NG
 
 
DANH
 
SÁCH
 
ĐẶ
C...........................................................................................................27
 
 III.1.
 
Cài
đặ 
t m
ng....................................................................................................................................27 
 
 III.2.
 
Các thao tác trên danh sách.............................................................................................................27 
 
IV.
 
DANH
 
SÁCH
 
LIÊN
 
T.....................................................................................................................30
 
 IV.1.
 
 Danh sách n
ố 
i
đơ 
n...........................................................................................................................31
 
 IV.2.
 
 Danh sách n
ố 
i vòng..........................................................................................................................34
 
 IV.3.
 
 Danh sách n
ố 
i kép............................................................................................................................37 
 
 IV.4.
 
 Đ
a danh sách....................................................................................................................................39
 
V.
 
 NG
Ă
 N
 
X
P...............................................................................................................................................39
 
V.1.
 
 Đị
nh ngh
ĩ 
a ng 
ă 
n x
ế 
 p........................................................................................................................39
 
V.2.
 
Cài
đặ 
t ng 
ă 
n x
ế 
 p b
ằ 
ng m
ng............................................................................................................40
 
V.3.
 
Cài
đặ 
t ng 
ă 
n x
ế 
 p b
ằ 
ng danh sách liên k 
ế 
đơ 
n................................................................................42
 
V.4.
 
Ứ 
ng d 
ng ng 
ă 
n x
ế 
 p
để 
kh
ử 
 
đệ
qui....................................................................................................43
 
VI.
 
HÀNG
 
ĐỢ
I...........................................................................................................................................45
 
VI.1.
 
 Đị
nh ngh
ĩ 
a hàng 
đợ 
i........................................................................................................................45
 
VI.2.
 
Cài
đặ 
t hàng 
đợ 
i b
ằ 
ng m
ng............................................................................................................46 
 
VI.3.
 
Cài
đặ 
t hàng 
đợ 
i b
ằ 
ng danh sách liên k 
ế 
đơ 
n.................................................................................48
 
CÂY
.........................................................................................................................................................................50
 
I.
 
M
T
 
S
 
KHÁI
 
 NI
M
 
V
 
CÂY................................................................................................................50
 
 I.1.
 
 Khái ni
m.........................................................................................................................................50
 
 I.2.
 
 Bi
ể 
u di
ễ 
n cây....................................................................................................................................51
 
 I.3.
 
 Duy
t cây..........................................................................................................................................53
 
II.
 
CÂY
 
 NH
 
PHÂN.......................................................................................................................................54
 
 II.1.
 
 Đị
nh ngh
ĩ 
a........................................................................................................................................54
 
 II.2.
 
Cài
đặ 
t cây nh
phân........................................................................................................................55
 
 II.3.
 
Các phép duy
t cây nh
phân...........................................................................................................57 
 
III.
 
CÂY
 
BI
U
 
DI
 N
 
BI
U
 
TH
Ứ 
C............................................................................................................58
 
 
C
u trúc d
li
u và Gi
i thu
t 5
TR 
ƯỜ
 NG CAO
ĐẲ
 NG CÔNG NGH
THÔNG TIN
 
 III.1.
 
 Bi
ể 
u di
ễ 
n bi
ể 
u th
ứ 
c d 
ướ 
i d 
ng cây...................................................................................................58
 
 III.2.
 
Các ký pháp dùng cho bi
ể 
u th
ứ 
c......................................................................................................59
 
 III.3.
 
t s
ố 
thu
t toán
đố 
i v
ớ 
i bi
ể 
u th
ứ 
c..................................................................................................60
 
IV.
 
CÂY
 
T
 NG
 
QUÁT..............................................................................................................................62
 
 IV.1.
 
Cây K phân....................................................................................................................................63
 
 IV.2.
 
Cây t 
ổ 
ng quát...................................................................................................................................63
 
THU
T TOÁN S
P X
P
.....................................................................................................................................66
 
I.
 
BÀI
 
TOÁN
 
S
P
 
X
P................................................................................................................................66
 
II.
 
M
T
 
S
 
THU
T
 
TOÁN
 
S
P
 
X
P
 
ĐƠ
 N
 
GI
 N......................................................................................68
 
 II.1.
 
ắ 
 p x
ế 
 p ki
ể 
u ch
n.............................................................................................................................68
 
 II.2.
 
ắ 
 p x
ế 
 p ki
ể 
u n
ổ 
i b
t.........................................................................................................................69
 
 II.3.
 
ắ 
 p x
ế 
 p ki
ể 
u chèn.............................................................................................................................69
 
III.
 
S
P
 
X
P
 
KI
U
 
PHÂN
 
Đ
O
 N
 
(
QUICK SORT
)......................................................................................70
 
IV.
 
S
P
 
X
P
 
KI
U
 
VUN
 
ĐỐ
 NG...............................................................................................................72
 
V.
 
M
T
 
S
 
THU
T
 
TOÁN
 
KHÁC..............................................................................................................75
 
V.1.
 
 Ph
ươ 
ng pháp
đế 
m............................................................................................................................75
 
V.2.
 
 Ph
ươ 
ng pháp dùng hàng 
đợ 
i............................................................................................................76 
 
V.3.
 
 Ph
ươ 
ng pháp s
ắ 
 p x
ế 
 p tr 
n...............................................................................................................77 
 
CÁC THU
T TOÁN TÌM KI
M
...........................................................................................................................80
 
I.
 
BÀI
 
TOÁN
 
TÌM
 
KI
M..............................................................................................................................80
 
II.
 
TÌM
 
KI
M
 
TU
 N
 
T
Ự 
...............................................................................................................................80
 
III.
 
TÌM
 
KI
M
 
 NH
 
PHÂN.........................................................................................................................81
 
IV.
 
PHÉP
 
B
Ă
M
 
(HASH).............................................................................................................................81
 
V.
 
CÂY
 
TÌM
 
KI
M
 
 NH
 
PHÂN....................................................................................................................82
 
V.1.
 
 Đị
nh ngh
ĩ 
a........................................................................................................................................82
 
V.2.
 
Cài
đặ 
t cây tìm ki
ế 
m nh
phân..........................................................................................................82
 
VI.
 
CÂY
 
TÌM
 
KI
M
 
C
Ơ
 
S
 
(RADIX
 
SEARCH
 
TREE
 
 – 
 
RST).................................................................86
 
BI
U DI
N
ĐỒ
TH
...............................................................................................................................................90
 
I.
 
M
T
 
S
 
KHÁI
 
 NI
M...............................................................................................................................90
 
II.
 
CÁC
 
CÁCH
 
BI
U
 
DI
 N
 
ĐỒ
 
TH
.............................................................................................................91
 
 II.1.
 
 Bi
ể 
u di
ễ 
n
đồ
th
b
ằ 
ng ma tr 
n k 
ề 
.....................................................................................................91
 
 II.2.
 
 Bi
ể 
u di
ễ 
n
đồ
th
b
ằ 
ng danh sách các
đỉ 
nh k 
ề 
:..................................................................................93
 
III.
 
CÁC
 
PHÉP
 
DUY
T
 
ĐỒ
 
TH
 
(TRAVERSALS
 
OF
 
GRAPH)..............................................................94
 
 III.1.
 
 Duy
t theo chi
ề 
u sâu (depth-first search)........................................................................................94
 
 III.2.
 
 Duy
t theo chi
ề 
u r 
ng (breadth-first search)...................................................................................95
 
IV.
 
M
T
 
S
 
BÀI
 
TOÁN
 
TRÊN
 
ĐỒ
 
TH
...................................................................................................96
 
 IV.1.
 
 Bài toán tìm
đ 
u
ờ 
ng 
đ 
i ng 
ắ 
n nh
ấ 
t t 
ừ 
m
đỉ 
nh c
a
đồ
th
.................................................................97 
 
 IV.2.
 
Tìm
đườ 
ng 
đ 
i ng 
ắ 
n nh
ấ 
t gi
ữ 
a t 
ấ 
t c
các c
ặ 
 p
đỉ 
nh...........................................................................99
 
TÀI LI
U THAM KH
O...................................................................................................................................100
 

Activity (134)

You've already reviewed this. Edit your review.
vovinhhung89 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Hùng Godi liked this
Hung Luong liked this
Quỷ Long liked this
Hung Hanviet liked this
Thạch Mina liked this
Truong Tranhuu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->