Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tomluoc1-TimKiem

Tomluoc1-TimKiem

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Le Anh Khoa

More info:

Published by: Le Anh Khoa on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2011

pdf

text

original

 
 
GII BÀI TOÁN BN
Biu din bài toán
Mt bài toán tìm kim có năm th
 
Q
là mt tp hu hn các tr
 
Q
mt tp khác rng cá
 
G
 
 
Q
mt tp khác rng cá
 
succs
:
Q
 
 
P(Q)
là mt hàtrng thái.
succs
(
s
) nghĩa là
 
cost
:
Q
,
Q
 
 
S Dương 
phí mt bưc ca vic di chthái con ca
s
.Mc ñích ca bài toán tìm kim:thái bt ñu ñn trng thái thúcchi phí ca các bưc chuyn (coVí d cho ñ th sau:Trong ñ th trên: các trng tháiký hiu bng cnh ni có hưngmi cnh.Q = {START,
a
,
b
,
c
,
 S = {START}G = {GOAL}
succs
(
b
) = {
a
};
succs
(
e
 
cost
(d, b) = 1;
cost
(d, c)1
PHƯƠNG PHÁP TÌM KIM
ành phn:
Q
,
,
G
,
succs
,
cost
 ng thái.trng thái ban ñu.c trng thái ñích.m nhn mt trng thái làm ñu vào và tr v k tp các trng thái có th ñn t s trong mt bưmt hàm nhn hai trng thái,
s
s
’, làm ñu vyn t
s
ñn
s
’. Hàm chi phí ch ñưc ñnh ngTìm mt ñưng ñi (chui các trng thái ni tisao cho
chi phí ñưng ñi là nh nht 
. Chi phít) trên ñưng ñi.là các hình tròn có gán nhãn; ñưng ñi gia ha(ñi theo du mũi tên); chi phí là giá tr dương,
e
,
,
h
,
p
,
q
,
, GOAL}= {
h
,
};
succs
(
a
) = NULL … v.v…8;
cost
(d,e) = 2; … v.v…
TÌM KIM
 
t qu là mt tpc”.o. Nó tr v chiĩa khi
s
’ là trngp nhau) t trngưng ñi là tngi trng thái ñưcưc ký hiu trên
 
 ðưng ñi có chi phí thp nht ttng chi phí = .Nu trong ñ th biu dinhưng (không có ký hiu mTrong trưng hp chi phí ch
cost
(
s
,
s’ 
) = 1 cho tt c cKhi ñó ñ th ñưc gi là không
s bưc ít nht 
.ðưng ñi ngn nht là:s bưc = .
Thut toán tìm kim chi 
Thut toán
ðnh nghĩa: Hàng ñi ưutiên ca nó và khi ly ph
 
Ví d: Xét hàng ñi ưu ti
o
 
Ly mt phn t:
o
 
Thêm (d, 7) vào P
o
 
Thêm (e, 12) vào
o
 
Ly mt phn t:
o
 
Ly mt phn t:
o
 
Ly mt phn t:Cho mt trng thái
n
, ký hiu
g( ñu S 
ñn trng thái
n
. Thut tolưu tr và duyt các trng thái tlưu tr các trng thái ñã ñưc xé 2Start ñn Goal:ca bài toán, các ñưng ñi ñưc biu din bi tên) là các ñưng ñi hai chiu.uyn ñi gia tt c các trng thái ñu bng nhac bin ñicó chi phí; ñưng ñi có chi phí nh nht tương
phí ñng nht (Uniform Cost Sear 
tiên PQ là cu trúc d liu lưu tr các phn tn t ra khi hàng ñi s căn c vào ñ ưu tiên nên gm 3 phn t PQ = {(a, 8), (b, 16), (c, 3)},PQ = {(a, 8), (b, 16)}
(c,Q: PQ = {(a, 8), (b, 16), (d, 7)}PQ: PQ = {(a, 8), (b, 16), (d, 7), (e,12)}PQ = {(a, 8), (b, 16), (e,12)}
(d,PQ = {(b, 16), (e,12)}
(a,PQ = {(b, 16)}
(a,
)
là tng chi phí ñưng ñi ngn nht (hin có)n UCS s dng mt hàng ñi ưu tiên (Priorityên ñưng ñi. Thut toán dùng thêm mt danh.ng các cnh vông vi ñưng ñi
h – UCS)
cùng vi ñ ưuh nht.ét các thao tác3)7)8)12)
trng thái ban
Queue – PQ) ñsách CLOSE ñ
 
3Khi to: PQ rng, CLOSE rng.ðưa trng thái ban ñu START vào PQ, ñ ưu tiên
g(START)
= 0Lp ñn khi
PQ rng 
 
Ly mt trng thái
n
(có
thp nht) ra khi PQ. ðưa
n
vào CLOSE.Nu
n
là trng thái ñích GOAL thì “ñã tìm thy”. Dng thut toán.Nu không, vi mi trng thái con
n’ 
 
chưa xét 
(
n’ 
không thuc CLOSE) ca
n
:Tính ñ ưu tiên:
g(n’)
=
g(n)
+
cost(n, n’)
 ðưa
(n’, g(n’))
vào PQCui lpThông báo không có ñưng ñi t START ñn GOAL.
Ví d biu din thut toán
Xét bài toán tìm ñưng ñi ngn nht t
Start 
ñn
Goal 
 trên, mô t các bưc thc hin ca thuttoán UCS:1.
 
Biu din theo Hàng ñi ưu tiên: Biu din hàng ñi ưu tiên và các trng thái ñưc ly rakhi hàng ñi ưu tiên theo tng bưc cho ñn khi ly ñưc trng thái ñích

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->