Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tomluoc2-TimKiemHeuristic

Tomluoc2-TimKiemHeuristic

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Le Anh Khoa

More info:

Published by: Le Anh Khoa on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
TÌM KIM CÓ THÔNG
1 ðt vn ñ
ði vi nhng bài toán tìm kim, ttheo chin lưc tìm kim ca mình
trng thái ban ñu
(có
nh nht) tr duyt qua nhiu trng thái (tn khôtrng thái ñích. Tìm kim UCS do ñóTìm kim có thông tin heuristic givi nhng trng thái
gn trng thái
heuristic ñt ra mt
hàm heuristic h
 ñích.Ví d ñi vi bài toán tìm ñưngmt trng thái so vi trng thái ñícEuclide). Các giá tr này ñưc cho bcách Euclide cũng là hàm heuristicgi là “khong cách ñưng chim bayPhương pháp ñ xác ñnh các hàtrong ñiu kin ni lng chính là mth  trên, khi di chuyn t mt trngbng cách cho phép “bay” gia haicách thng gia hai trng thái. Cáchtrên bn ñ thc.ði vi bài toán 8-puzzles, ta cóñu: ch ñưc ñy 1 s vào ô trng li
 
Cách 1: ta có th ly 1 s  vban ñu v trng thái ñích vi
 
Cách 2: ta ñưc phép ñy 1 sTrong ñiu kin này, ñ ñy 1chiu ngang và khong cáchtrng thái ñích–khong cáchtrưng hp này là tng các khMt s ví d tính heuristic cho bài to1
TIN HEURISTIC
ut toán UCS luôn tìm ra li gii ti ưu (UCS cn phi duyt ln lưt qua
các trn
ưc khi ñn ñưc trng thái ñích. ðiu nàyg gian lưu tr cũng như thi gian thc thkhông hiu qu.i quyt vn ñ hiu qu bng cách thc hi
ích trưc
. ð ñánh giá khái nim “gn”, tì ch khong cách
ưc lưng 
t mt trngi trong ñ th, mt giá tr có th dùng ñ ư là khong cách ñon thng ni hai trngi các giá tr h ñi kèm vi mi trng thái tưc s dng trong bài toán tìm ñưng ñi t.heuristic là ni lng ñiu kin bài toán. Lt hàm heuristic ca bài toán. Trong ví d tìthái ñn mt trng thái khác, ta ñã ni lntrng thái. Vì th chi phí ca ñon ñưnglàm tương t cũng ñưc áp dng ñi vi bàh ni lng ñiu kin bng cách thay ñi ln k) theo hai cách như sau: trí bt kỳ và ñt vào ô trng. Vi cách nàs ln ñy bng ñúng s ô nm sai v trí gi bt kỳ sang v trí bên cnh
mà không c
v ñúng v trí, ta cn s bưc ñy bng tnheo chiu dc gia v trí ca ô s trong tr anhattan. Chi phí ca li gii và cũng là ging cách Manhattan ca tt c các ô s.n 8-puzzles:u có). Tuy nhiên,
g thái xung quanh
có nghĩa là UCS si) trưc khi tìm ravic tìm kim ñikim có thông tinthái ñn trng tháic lưng ñ gn cathái (khong cáchrong hình. Khongên bn ñ và ñưci gii ca bài toánñưng ñi trên ññiu kin bài toánbng ñúng khongtoán tìm ñưng ñit ñy s (lut ban, ñ ñưa trng tháihai trng thái.
n ñy vào ô trng 
.khong cách theong thái hin ti vàá tr heuristic trong
 
2
11 52 6 37 4 81 2 34 5 67 8
Heuristic s ô sai v trí:h = 6Heuristic tng khong cách Manhattan:h = 0 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 0 + 1 = 9
22 8 31 47 6 51 2 38 47 6 5
Heuristic s ô sai v trí:h = ______________________________ Heuristic tng khong cách Manhattan:h = ______________________________ 
31 3 54 27 8 61 2 34 5 67 8
Heuristic s ô sai v trí:h = ______________________________ Heuristic tng khong cách Manhattan:h = ______________________________ 
2 Các chin lưc tìm kim có thông tin heuristic
Các chin lưc tìm kim có thông tin heuristic s dng tri thc b sung dưi dng các hàm heuristicnhm nâng cao hiu qu tìm kim. Hai thut toán s dng tri thc b sung là tìm kim tt nht vàtìm kim A*.
2.1 Chin lc tìm kim có thông tin heuristic tt nht (best-first search)
Thut toán tìm kim tt nht s dng hàng ñi ưu tiên và hot ñng tương t UCS ngoi tr victìm kim tt nht
s dng hàm heuristic h(n) làm ñ ưu tiên
. Ví d thc hin tìm kim tt nht ñivi bài toán tìm ñưng ñi  trên t
Start 
ñn
Goal.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->