Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

1. CULTURĂ ŞI ISTORIE
Necesitatea unei reinterpretări a culturii române
Domenii, teme, personalităţi şi opere
Tradiţie şi inovaţie în evoluţia culturii
Respectarea adevărului istoric şi cunoaşterea operelor
Criterii ce privesc analiza şi interpretarea
Criterii privind evaluarea şi judecăţile de valoare
Cultură şi naţiune
Culturi şi civilizaţii
Comunicarea dintre culturi
Cultură şi dezvoltare socială
Culturi şi contexte sociale
1. EPOCI ŞI STRUCTURI CULTURALE PREMODERNE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC
Problema periodizării culturii române
Epoci şi tipuri de culturi premoderne
2. CARACTERISTICI ALE CULTURII MEDIEVALE ROMÂNEŞTI
Caracterul lucrării lui Neagoe Basarab
Viziunea asupra omului
Concepţia politică şi etică
Semnificaţia operei lui Neagoe Basarab
4. PERIODIZAREA EPOCII DE TRANZIŢIE SPRE CULTURA MODERNĂ
Particularităţi ale umanismului românesc
Introducerea tiparului şi evoluţia scrisului românesc
Învăţământ, cărţi religioase şi coduri de legi
Inorogul la “răscruce de vremuri”
Opera lui Cantemir. Lucrări, teme şi idei
Concepţia filosofică a lui Cantemir
Deschideri spre raţionalism şi modernitate
Imaginea românilor în opera lui Cantemir
1. EPOCA LUMINILOR ÎN CULTURA ROMÂNĂ. ŞCOALA ARDELEANĂ
Epoca Luminilor în cultura română
Şcoala Ardeleană. Contextul istoric şi programul naţional
Samuil Micu (1745-1806)
Gheorghe Şincai (1754-1816)
Petru Maior (1761-1821)
Ion Budai-Deleanu 1760-1820
Alţi reprezentanţi
Lecţia Şcolii Ardelene
Luminism şi modernizare culturală în veacul fanariot
Întemeietori şi animatori culturali. Gheorghe Lazăr
2. CADRUL TEORETIC ŞI IDEOLOGIC AL MIŞCĂRII PAŞOPTISTE
Schimbări politice, intelectuale şi ideologice
3. NICOLAE BĂLCESCU (1819-1852)
Concepţia despre societate
O nouă concepţie despre istorie
Concepţia asupra revoluţiei
4. ION HELIADE-RĂDULESCU (1802-1872)
5. SIMION BĂRNUŢIU (1808-1864)
6. MIHAIL KOGĂLNICEANU (1817-1891)
Concepţia istorică şi socială
Programul specificului naţional
1. SERIA SHIMBĂRILOR POLITICE ŞI ECONOMICE
Viaţa politică între 1866-1918
Problematica economică şi reflexul ei cultural
2. INSTITUŢIONALIZAREA VIEŢII CULTURALE
Instituţii şi asociaţii culturale
Învăţământul şi viaţa ştiinţifică
3. DE LA PAŞOPTISM LA JUNIMISM
De la epoca fondatorilor titanici la epoca specialiştilor
De la “cultura eroică” la “cultura critică”
Texte din studiile lui Maiorescu
5. MIHAI EMINESCU (1850-1889)
Personalitatea lui Eminescu
Gândirea filosofică, socială şi politică
Concepţia despre societate şi stat
Raportul dintre politic şi economic
Teoria păturii superpuse
Teoria compensaţiei sociale
Raportul dintre nevoi şi aptitudini în evoluţia socială
Sociologia periferiei şi a evoluţiei dependente
Progresul social ca sinteză
Naţional şi universal în cultură
Eminescu – jurnalist complet
Semnificaţia gândirii lui Eminescu
Literatura şi presa
Evoluţia teatrului şi a dramaturgiei naţionale
Artele plastice şi arhitectura
Instituţii muzicale
2. ORIENTĂRI TEORETICE ŞI POLITICE
Evoluţionism, pozitivism, istorism
Liberalism şi conservatorism
3. CONCEPŢIA FILOSOFICĂ A LUI VASILE CONTA (1845-1882)
O concepţie materialistă şi deterministă
Concepţia asupra religiei
1. BOGDAN PETRICEICU HASDEU (1838-1907)
Hasdeu - “un geniu universal”
Istoria ca disciplină integratoare
Raportul dintre natură şi istorie
Elemente de filosofie a culturii
Limba – temelia societăţii
Capitol suplimentar. Istorie şi limbă în gândirea românească
2. ALEXANDRU D. XENOPOL (1847-1920)
Concepţia filosofică
Ideea de serie istorică
Seria istorică şi factorii istorici
3. NICOLAE IORGA (1871 - 1940)
Concepţia asupra istoriei
Teoria permanenţelor istorice
Idei lansate în istoriografia românească
4. VASILE PÂRVAN (1882-1927)
Istorie şi devenire cosmică
Factori istorici şi valori istorice
Revalorizarea fondului autohton
1. CONTEXTUL ISTORIC. PROBLEME SOCIALE ŞI CURENTE DE IDEI
2. SĂMĂNĂTORISMUL
Geneza curentului
Tradiţie şi ideal naţional
Teoria evoluţiei organice a societăţii româneşti
Ruptura dintre clasele dirigente şi ţărănime
Programul cultural. Refacerea solidarităţii naţionale
Texte din articolele lui Nicolae Iorga
3. MIŞCAREA SOCIALISTĂ. C-TIN DOBROGEANU GHEREA (1855-1920)
Neoiobăgia – “un organism economico-social monstruos”
Legea “interdependenţei” şi condiţia ţărilor înapoiate
4. POPORANISMUL –DOCTRINĂ POLITICĂ ŞI PROGRAM CULTURAL
Repere pentru definirea doctrinei poporaniste
Contextul social, politic şi cultural
Antecedente culturale, afinităţi şi delimitări teoretice
Principii filosofice şi sociologice
Confruntarea cu marxismul dogmatic şi revizionist
Sistemul cooperaţiei - o cale de evoluţie viabilă
Poporanismul şi problema industriei
Ţările înapoiate - câmpul de acţiune al "capitalului vagabond"
Garabet Ibrăileanu. Teoria “spiritului critic”
Poporanismul ca doctrină neoevoluţionistă
5. SPIRU HARET (1851-1912)
6. AUREL C. POPOVICI (1863-1918)
7. VASILE GOLDIŞ (1862-1934)
8. DUMITRU DRĂGHICESCU (1870-1945)
9. ALTE PERSONALITĂŢI (C-TIN DUMITRESCU-IAŞI, C-TIN ANTONIADE)
1. TEME, ORIENTĂRI ŞI CONFRUNTĂRI DE IDEI
Temele modernizării
Dificultăţile sintezei
Câmpul teoretic şi literar
Trăsături dominante
Curente şi direcţii
2. POLITICI ŞI STRUCTURI CULTURALE
Reconstrucţia sistemului de învăţământ
Publicaţii şi orientări culturale
3. EVOLUŢII ŞI CARACTERISTICI ALE FENOMENULUI ARTISTIC
Arhitectura românească în secolul XX
George Matei Cantacuzino (1899-1960)
Arhitectura, “ideograma” unei civilizaţii
Satul – “podoabă a pământului românesc”
Tradiţii şi forme istorice în evoluţia artei româneşti
Sculptura. Constantin Brâncuşi (1876-1957)
Teatrul, cinematografia şi artele spectacolului
4. ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE
1. SISTEMUL FILOSOFIC AL LUI C-TIN RĂDULESCU-MOTRU (1868-1957)
Conştiinţa ca rezultat al evoluţiei universale
Natură şi personalitate
Structura personalităţii
Personalitate şi vocaţie
Semnificaţia ideii de personalitate energetică
2. PETRE P. NEGULESCU (1872-1951)
Progresul social şi formele culturii
3. D.D. ROŞCA (1895-1981)
Filosofia – formă de cunoaştere şi atitudine în faţa lumii
Mitul cunoaşterii integrale a existenţei
Existenţa este raţională şi iraţională
Neliniştea metafizică – sursă a creaţiei
Mitul utilului şi criza civilizaţiei moderne
Semnificaţia poziţiei lui D.D.Roşca în epocă
4. MIRCEA FLORIAN (1888-1960)
Experienţa ca fundament al filosofiei
Recesivitatea. Structura antitetică a lumii
X. SISTEMUL FILOSOFIC AL LUI LUCIAN BLAGA
Omul ca existenţă întru mister şi pentru revelare
Cunoaştere şi mister
Despre semnificaţia cunoaşterii luciferice
Cultura ca expresie a modului specific uman de existenţă
Cultură şi civilizaţie
Factorii inconştienţi ai matricii stilistice
Matricea stilistică a culturii româneşti
Diferenţe stilistice în interiorul culturii europene
Diagrama istorică a lumii româneşti
Texte din lucrările lui Blaga
1. SISTEMUL SOCIOLOGIC AL LUI DIMITRIE GUSTI (1880-1955)
Personalitatea ştiinţifică şi culturală a lui D. Gusti
Elementele sistemului sociologic
Cercetarea monografică
Sociologia naţiunii
Semnificaţia Şcolii sociologice de la Bucureşti
2. PETRE ANDREI (1891-1940)
3. VIRGIL MADGEARU (1887-1940)
4. MIHAIL MANOILESCU (1891-1950)
1. E. LOVINESCU ŞI TEORIA SINCRONISMULUI
Legea sincronismului şi formarea civilizaţiei române moderne
Mutaţia valorilor estetice şi susţinerea modernismului
2. NEOLIBERALISMUL LUI ŞTEFAN ZELETIN (1882-1934)
3. CONFRUNTĂRI DE IDEI ÎN JURUL ACESTOR TEORII
Reacţii critice în epocă
Modernism şi antitradiţionalism
Prelungiri, ecouri critice şi replici la teoria sincronismului
4. ORTODOXISMUL GÂNDIRIST. NICHIFOR CRAINIC (1889-1972)
Reprezentanţi ai gândirismului
Revalorizarea tradiţiei şi a ortodoxiei
Ideea statului etnocratic
5. NAE IONESCU (1890-1940)
Personalitatea lui Nae Ionescu
Teme şi atitudini filosofice
Nae Ionescu – aspecte controversate
6. EMIL CIORAN (1911-1993)
Deconstrucţia raţionalismului modern
Texte din lucrarea Schimbarea la faţă a României
Filosofia culturii – un domeniu de vîrf al gândirii româneşti
1. SIMION MEHEDINŢI (1868-1962)
De la geografie la antropologie
Cultura şi civilizaţia – componente distincte ale vieţii umane
Deosebiri şi convergenţe între cei doi poli ai vieţii umane
Dezvoltări geopolitice. Fazele istoriei umane
2. TUDOR VIANU (1897-1964)
Cultură şi valoare
Autonomia valorilor
Concepţia “activistă” a lui Vianu asupra culturii
3. MIHAI RALEA (1896-1964)
Ideea de amânare ca temei al teoriei sale antropologice
Dialectica datului şi a construitului
Teoria lui Ralea despre “fenomenul românesc”
4. MIRCEA ELIADE (1907-1986)
Personalitatea şi opera lui Mircea Eliade
Religia ca structură de permanenţă a condiţiei umane
Morfologia sacrului. Hierofaniile
Arhetipuri, mituri, simboluri, rituri
Dualitatea arhaic-modern şi “teroarea istoriei”
Noua paradigmă a “universalului global”
Alţi gânditori români preocupaţi de istoria religiei
5. MIRCEA VULCĂNESCU (1904-1952)
Asociaţia “Criterion”
Noua generaţie şi “noua spiritualitate”
Viziunea românească asupra existenţei
Modelul cultural european
“Logica lui Hermes” şi metafora şenilei
7. GEORGE CĂLINESCU (1899-1965)
Vocaţia critică
Arta - imaginaţie creatoare şi construcţie simbolică
Tipologii umane, culturale şi artistice
Istoria ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică
Tradiţie şi cultură naţională modernă
Naţional şi universal
8. ANTON DUMITRIU (1905-1992)
9. ALTE PERSONALITĂŢI DIN PERIOADA INTERBELICĂ
Represiunea şi instituţionalizarea controlului ideologic: cenzura
Suprimarea elitelor culturale
2. PERIOADE, TEME ŞI ATITUDINI
Periada proletcultismului şi a dogmatismului stalinist
Perioada de reideologizare şi de dizidenţă culturală
3. EVOLUŢII CULTURALE ŞI EFECTE SOCIALE
Alfabetizare, instrucţie şi formarea unui nou fond cultural
Autonomizarea câmpului artistic
Personalităţi ale exilului românesc
Unele realizări din domeniul ştiinţific
4. CULTURA ÎN PERIOADA TRANZIŢIEI POSTCOMUNISTE
Politică şi cultură în perioada de tranziţie
Tranziţia şi criza culturii
XV. BIBLIOGRAFIE
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9604774-IstoriaCulturiiRomaneModerne

9604774-IstoriaCulturiiRomaneModerne

Ratings: (0)|Views: 105|Likes:
Published by jeanne_jae

More info:

Published by: jeanne_jae on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 11 to 58 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 69 to 145 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 156 to 450 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 467 to 510 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Diaconu Cristina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->