Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
เจอจิตแจ้งธรรม

เจอจิตแจ้งธรรม

Ratings: (0)|Views: 279|Likes:
รวมธรรมบรรยายของ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี หรือ พระครูเกษมธรรมทัต ซึ่งชมรมกัลยาณธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ในวาระมงคลการจัดงานธรรมบรรยาย ณ หอประชุมธรรมศาสตร์ 28 สิงหาคม ศกนี้ ซึ่งพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุรศักดิ์ เมตตามาแสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรม แจกเป็นธรรมทานแก่ญาติธรรม ที่เข้าฟังธรรมและแจกหนังสือเจอจิต แจ้งธรรม .... นี้คือหนึ่งในหลาย ๆ เล่มหนังสือดีมีสาระที่แจกในงานนี้
การนำหนังสือมาเสนอผ่านคอลัมน์นี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาล่วงหน้า จากธรรมบรรยาย 4 เรื่อง ซึ่งให้แนวคิดและผลการศึกษาสภาวธรรม ในหลายแนวทาง
1. การหาจิตให้เจอ
2. ฝึกจิตถึงจุดดุษณีภาพ
3. รู้แจ้ง เห็นจริงสิ่งปัจจุบัน
4. เอกซเรย์สภาวธรรม
รวมธรรมบรรยายของ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี หรือ พระครูเกษมธรรมทัต ซึ่งชมรมกัลยาณธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ในวาระมงคลการจัดงานธรรมบรรยาย ณ หอประชุมธรรมศาสตร์ 28 สิงหาคม ศกนี้ ซึ่งพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุรศักดิ์ เมตตามาแสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรม แจกเป็นธรรมทานแก่ญาติธรรม ที่เข้าฟังธรรมและแจกหนังสือเจอจิต แจ้งธรรม .... นี้คือหนึ่งในหลาย ๆ เล่มหนังสือดีมีสาระที่แจกในงานนี้
การนำหนังสือมาเสนอผ่านคอลัมน์นี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาล่วงหน้า จากธรรมบรรยาย 4 เรื่อง ซึ่งให้แนวคิดและผลการศึกษาสภาวธรรม ในหลายแนวทาง
1. การหาจิตให้เจอ
2. ฝึกจิตถึงจุดดุษณีภาพ
3. รู้แจ้ง เห็นจริงสิ่งปัจจุบัน
4. เอกซเรย์สภาวธรรม

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
°“
À“®‘µ„À⇮Õ
π
¡µ⁄
ÿ
µ
π
µ⁄µ¬
¢Õ
«“¬§«“¡
π
Õ
∫π
âÕ¡·¥àæ
—µ
π
µ
—¬¢Õ§«“¡º“
ÿ°§«“¡‡®
π∏√√
¡ ®ß¡’·°à
“µ‘
— ¡¡“ªØ‘
— µ‘
∏√√
¡
— È ßÀ
“¬‚Õ°“
µàÕ‰ª
π
È®–‰¥âª
¿
∏√
¡ µ“¡À
—°
∏√
¡§”
— Ëß
Õ
π
¢ÕßÕߧå 
¡‡¥Á®æ
—¡¡“
—¡æÿ
∑∏
‡®â“ ‡æ
ËÕ
à߇
√
‘¡
µ‘ªí
≠≠
“ §«“¡
Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„
π
°“
ªØ‘
—µ‘ ‚¥¬‡©æ“–°“
ªØ‘
—µ‘«‘ªí
π
“°
√√
¡
π
໓
π
√◊
ËÕß
Ë®–µâÕßÕ“»— ¬§«“¡
Ÿâ§«“¡‡¢â“„®
Ⓣ¡à‡¢â“„®°Á‰¡à
“¡“
ö
®–ªØ‘
—µ‘¥â«¬µ
π
‡Õß„Àâ
Ÿ°µâÕ߉¥â
«‘ªí 
π
“°Á§
Õ §«“¡
Ÿâ·®â߇ÀÁ
π
®
‘ß
‡æ
“–©–
π
— È 
π
°“
‡®
≠
µ‘°Á®–µâÕß
÷°„Àâµ
ßµàÕ
¿“«–
∏√√
¡™“µ‘
ˇªì
π
®
‘ß
 
â“
÷°‰¡àµ
ßµàÕ
¿“«–
∏√√
¡™“µ‘
ˇªì
π
®
ß ¡— 
π
°Á‰¡à
“¡“
ö
®–„Àâ
Ÿâ·®âß
Ÿâ®
ß µ“¡§«“¡
 
°“
À“®‘µ„À⇮Õ
2
໓
π
®
߉¥â‡æ
“–©–
π
— È 
π
 
µ‘µâÕß
÷°„Àâµ
ßµàÕ¢Õß®
ß §
Õ ª
¡— µ
∂∏√√
¡
µ‘µâÕß
÷°
— ¡º— 
„Àâ
Ÿ°µ
ß
Ÿ°µâÕßµ
ßµàÕª
¡— µ
∂∏√√
¡ À
√◊
Õ
Ë
¬°ª
¡— µ
å «à
ٻ
∏√√
¡
π
“¡
∏√√
¡ Õ— 
π
‰¥â·°à®‘µ ‡®µ
°
ٻ
µ‘µâÕß
÷°
— ¡º— 
„Àâµ
ß
Ⓣ¡à
÷°µ
ßµàÕ
ٻ-
π
“¡ ‰¡à
÷°„Àâµ
ßµàÕª
¡— µ
å ¡— 
π
°Á‰ª
Ÿâ
Ë
— 
≠≠
— µ‘Õ“
¡
å Õ— 
π
໓
π
à«
π
¡¡ÿµ‘‰¡à¡’
¿“«– ‰¡à¡’
¿“æ·Ààߧ«“¡‡ªì
π
®
ß‚¥¬·
â®÷߉¡à¡’°“
‡°‘¥ °“
¥— 
°“
‡ª
ˬ
π
·ª
ß ‰¡à¡’Õ
π
®®— ß
ÿ°¢— ßÕ
π
—µµ“ µâÕß
÷°„Àâµ
ßµàÕª
¡—µ
å ª
¡—µ
∂∏√√
¡®–¡’°“
‡°‘¥-¥— 
ٻ-
π
“¡ ¡’§«“¡‡°‘¥-¥— 
‡¡
ËÕ¡— 
π
‡°‘¥¡— 
π
¥— 
¡— 
π
°Á‡
à“°— 
‰¡à‡
ˬߧ
Õ‡ª
ˬ
π
·ª
ß ‡°‘¥¢÷È 
π
·
â«°Á·ª
√
¿“扪·
â«°Á¥— 
‰ª
°“
√∑
˵âÕߥ— 
‰ª‡
¬°«à
 
໓
π∑
ÿ°¢å 
ÿ°¢
— °…
§
Õ
¿“æ
Ë
∑π
Õ¬Ÿà
π∂
π
–‡¥‘¡‰¡à‰¥âµâÕß ¥— 
‰ª
§
Õ ‡°‘¥·
⫵âÕߥ— 
‰ª Õ“°“
√π
— È 
π
¬°«à
ÿ°¢å  
à«
π
‰¡à
∫
“¬°“¬‰¡à
∫
“¬„®‡ªì
π∑
ÿ°¢‡«
∑π
‡¡
ËÕ
Ëß„¥‰¡à
ˬß
Ëß
π
— È 
π
°Á‡ªì
π∑
ÿ°¢å  
Ëß„¥‡ªì
π
ÿ°¢å 
Ëß
π
— È 
π
°Á‡ªì
π
Õ
π
— µµ“ §
Õ
— ß§— 
∫∫
— 
™“‰¡à‰¥â¡— 
π
®–‡°‘¥¡— 
π
®–¥— 
¡— 
π
°Á‡ªì
π
‰ªµ“¡‡Àµÿµ“¡ªí®®—¬¢Õß
∏√
¡™“µ‘
π
— È 
π
Ê ©–
π
— È 
π
 
â“
µ‘
÷°µ
ßµàÕª
¡—µ
å 
àÕ¬ Ê ‡
π◊
Õß Ê ¡’
µ‘
—¡ª™— 
≠≠
Ë·¬
§“¬ °Á®–µâÕ߇ÀÁ
π
§«“¡‡°‘¥§«“¡¥— 
¢Õß
Ÿª ¢Õß
π
“¡ ¢Õߪ
¡— µ
å 
¬°«à
‡ÀÁ
π
§«“¡®
ߢÕß
¿“«– ‡ÀÁ
π
¢Õß®
‘ßµ“¡§«“¡‡ªì
π
®
‘ß §
Õ ‡ÀÁ
π√
Ÿª ‡ÀÁ
ππ
“¡‡°‘¥-¥— 
໓
π
Õ
π
®®— ß
ÿ°¢— ß Õ
π
— µµ“
©–
π
— È 
π
‡¡
ËÕ‡
ñ°ªØ‘
—µ‘¡“¡“°¢÷È 
π
Ê °Á®–µâÕß
Èß
¡¡ÿµ‘ÕÕ°‰ª‡æ‘°
— 
≠≠
—µ‘ÕÕ°‰ª„Àâ
÷°Õ¬Ÿà°— 
ª
¡—µ
∂∏√√
¡
â«
π
Ê „Àâ¡“°¢÷È 
π
„Àâ
 
æ
–§
Ÿ‡°…¡
∏√√
¡
— µ (
ÿ
»— °¥‘Ï ‡¢¡
Ì
)
3
µàÕ‡
π◊
ËÕߢ÷È 
π
·
–°Á
ñ°°“
ª
— 
„ÀâæÕ¥’ „Àâª
àÕ¬„Àâ«“ß „À≡à¬÷¥‰¡àµ‘¥‰¡à‡Õ“Õ–‰
√∑
— ÈßÀ¡¥ „Àâ
”§«“¡‡¢â“„®«à“ª
¡—µ
å 
π
— È 
π
®–µâÕ߉¡à„™à
ٻ
à“߉¡à„™à
à“
“ß
∑√
«¥
∑√
ß
— 
≥∞
π
‰¡à„™à§«“¡À¡“¬ ‰¡à„™à™
ËÕ‰¡à„™à¿“…“
ËÕ¿“…“
Ë®‘µ‰ª§‘¥
π
÷°
÷ß®¥®”¡“‰«â
¬°«à“™
ËÕ æÕ
π
÷°
÷ß™
ËÕµà“ß Ê ¡— 
π
°Á‡ªì
π
¿“…“ ‡ªì
π
§” ‡ªì
π
ª
–‚¬§ ‡°‘¥¢÷È 
π
໓
π
Õ“
¡
å ¢Õß®‘µ ‡æ
“–©–
π
— È 
π
π
¢
Ë®‘µ¡’Õ“
¡
凪ì
π
ËÕ‡ªì
π
¿“…“
π
— Ë
π
’¬°«à“ ®‘µ°”
—ßÕ¬Ÿà°— 
— 
≠≠
— µ‘Õ“
¡
å
ºŸâªØ‘
— µ‘®–µâÕß
— ß‡°µ„ÀâÕÕ° ‡æ
“–«à“¡— 
π
®–µâÕß¡’
ÿ°§
π
π∞
π
ˬ—ßÕ¬Ÿà
–À«à“ß°“
√Ω
ñ°ªØ‘
—µ‘
π
È ‰¡à¡’„§
√∑
Ë¡’
µ‘Õ¬Ÿà°— 
ª
¡—µ
å µ
Õ¥‡«
“ µâÕ߉ª
Ÿà
— 
≠≠
—µ‘
â“ß ¬‘Ëߢ
ˇ¥‘
π
‡¥‘
π
‰ª
ÿ
â“®‘µ‰¡à
Ÿâ®— °
— 
≠≠
—µ‘¡— 
π
°Á‡¥‘
π
‰¡à
Ÿ°
“ß
Ȭ«‰¡à
Ÿ° ‡¢â“ÀâÕß
π
È ”ÀâÕß
â«¡‰¡à
Ÿ°°“
√∑
ˇ¥‘
π
‰ª
Ÿ°
“ß
Ÿâ®—°®–‰ª
”Õ–‰
 
”¬—ß‰ß ‡ªî¥ª
–µŸ ªî¥ª
–µŸ®‘µ®–µâÕß¡’Õ“
¡
å ‡ªì
π
¡¡ÿµ‘µ
Õ¥ §
Õ ¡’Õ“
¡
å ‡ªì
π
§«“¡À¡“¬
Ÿâ®— ° §«“¡À¡“¬«à“µâÕß
”Õ¬à“ß
π
È®÷ß®–‡°‘¥Õ¬à“ß
π
È 
”Õ¬à“ß
π
— È 
π
໓
π
Õ¬à“ß
π
— È 
ππ
˧
Õ
— 
≠≠
—µ‘Õ“
¡
å  
π
È ¢
Ë¡“ªØ‘
— µ‘
π
— ËßÕ¬Ÿà
π
Ëß Ê °Á‰¡à®”‡ªì
π
µâÕ߇Փ
— 
≠≠
— µ‘·
⫇
”„Àâ¡“°¬‘Ëߢ÷È 
π
‰ª‡
“‰¡à‰¥â‡¥‘
π
‡À‘
π
Õ–‰
Õ¬Ÿà‡©¬ Ê ®÷ߧ— ¥
— 
≠≠
— µ‘„Àâ¡— 
π
À¡¥‰ª¡“°
Ë
ÿ¥ ·µà·¡â®–§— ¥ÕÕ°¡— 
π
°Á¬— ß§Õ¬®–
π
÷°
֧
— 
≠≠
— µ‘
π
— Ë߉ª·
â«¡— 
π
°Á§Õ¬®–
π
÷°
֧
ËÕ ¿“…“ ‡
√◊
ËÕß
“«µà“ß Ê ‡ªì
π
§«“¡À¡“¬‡ªì
π√
ٻ
à“ß ‡ªì
π
¡‚
π
¿“æ ‡ªì
π
ËÕ‡
’¬° ‡¡
ËÕ§‘¥‰ª
÷ßÕ–‰
¡— 
π
°Á¡’™
ËÕ¢Õß
Ëß
π
— È 
π
§”查À
√◊
Õ®–‡
’¬°«à“查լŸà
π
„®µ
Õ¥ ¡— 
π
æ“°…åÕ¬Ÿà
π
„®‡À¡
Õ
π
«à“¥ŸÀ
π
—ß°Á¡’§
π
æ“°…å„Àâøíß «à“Õ¬à“ß
π
— È 
π
«à“Õ¬à“ß
π
È ®‘µ
π
Ë°Á‡À¡
Õ
π
°— 
π
·À
–¡— 
π√
— 
Õ“
¡
å 
”Õ–‰
¡— 
π
°Áª
ÿ߉ª„
π
ËÕ
π
§«“¡À¡“¬ „
π

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->