Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity
P. 1
yüksek gerilim tesis projeleri

yüksek gerilim tesis projeleri

Ratings: (0)|Views: 6,014|Likes:
Published by furkan84

More info:

Published by: furkan84 on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 YG TES
İ
S PROJE ve
Ş
EMALARI
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR...............................................................................................................ii
 
G
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................3
 
1. PLAN ve PROJELER......................................................................................................3
 
1.1. Plan ve Projelerin
İ
ncelenmesi...................................................................................4
 
1.1.1. Proje Ölçekleri.....................................................................................................5
 
1.1.2. Vaziyet Planlar
ı
...................................................................................................5
 
1.1.3. Semboller............................................................................................................5
 
1.1.4. Hesaplamalar.......................................................................................................7
 
1.1.5. Trafo Tesisi Ke
ş
if Listesi...................................................................................13
 
1.1.6. Tek Hat
Ş
emas
ı
.................................................................................................14
 
1.1.7. OG Yerle
ş
im Plan
ı
............................................................................................17
 
1.1.8. Direk Tipi Trafo Plan ve Kesiti..........................................................................18
 
1.1.9. Trafo Binas
ı
Plan ve Kesitleri............................................................................19
 
1.1.10. AG Da
ğı
t
ı
m Plan
ı
............................................................................................22
 
1.2. Direk Tipi Trafo Tesis Tek Hat
Ş
emas
ı
n
ı
n Çizimi....................................................23
 
1.3. Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeli
ğ
i..............................................................24
 
1.4. Topraklama Yönetmeli
ğ
i..........................................................................................29
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
............................................................................................30
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..................................................................................31
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...............................................................................................32
 
2. PANO BA
Ğ
LANTI
Ş
EMALARI...................................................................................32
 
2.1. OG/YG Tesis Panolar
ı
Malzeme Sembolleri............................................................32
 
2.2. Pano Görünü
ş
Çizimleri...........................................................................................33
 
2.2.1. Ölçüm Panosu...................................................................................................33
 
2.2.2. AG Da
ğı
t
ı
m Panosu...........................................................................................33
 
2.2.3. Kompanzasyon Panosu......................................................................................35
 
2.2.4. OG Modüler Hücreler ve Tek hat
Ş
emalar
ı
........................................................37
 
2.3. Pano Ba
ğ
lant
ı
Tek Hat
Ş
emalar
ı
Çizimi...................................................................40
 
2.3.1. Ölçüm Panosu...................................................................................................40
 
2.3.2. AG Da
ğı
t
ı
m Panosu...........................................................................................40
 
2.3.3. Kompanzasyon Panosu......................................................................................42
 
2.5. Kuvvetli Ak
ı
m Tesisleri Yönetmeli
ğ
i.......................................................................42
 
2.6. Topraklamalar Yönetmeli
ğ
i......................................................................................44
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
............................................................................................47
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..................................................................................48
 
MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................................49
 
CEVAP ANAHTARLARI.................................................................................................50
 
ÖNER
İ
LEN KAYNAKLAR..............................................................................................51
 
KAYNAKÇA....................................................................................................................52
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
azocan liked this
Özkan Kodalak liked this
necmettinsengun liked this
acapulcoserkan liked this
necmettinsengun liked this
sedatb_72 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->