Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E

E

Ratings: (0)|Views: 2,635|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

text

 
Copyright © by Võ Ng
ọc B
 ình, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
CÁCH VI
ẾT ĐỒNG PHÂN VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TẠO ESTE
D
ỰA V
ÀO B
ẢN CHẤT
PH
ẢN ỨNG
 
 
Cách vi
ết đồng phân este
: RCOOR’ (R’ # H)
Bước 1: Viết các đồng phân của este fomiat HCOOR’ (R’ mạch không nhánh, có
nhánh).
Bước 2: Viết các đồng phân với R l
à 1C,
2C,…tương ứng với R’ giảm 1C, 2C,…đểđảm bảo số nguy
ên t
ử C trong este.
 *
Công th
ức tính nhanh số đồng phân este no, đơn chức
: 2
n – 2
(n
≤ 4).
 
Ví d
: S
ố đồng phân este ứng với công thức phân tử C
5
H
10
O
2
A. 5 B. 7 C. 9 D. 10
 Phân tích, hướng dẫn giả
i:
-
Bước 1
: Vi
ết các đồng phân của este fomiat HCOOR’
 -
Bước 2:
Vi
ết các đồng phân với R là 1C, 2C,…tương ứng với R’ giảm 1C, 2C,…
 CH
3
COO–CH
2
–CH
2
–CH
3
;CH
3
–CH
2
–COO–CH
2
–CH
3
 CH
3
–CH
2
–CH
2
–COO–CH
3
;
=> Đáp án C
 HCOOCH
2
–CH
2
–CH
2
–CH
3
 CH
3
 HCOOCH–CH
2
–CH
3
 HCOOCH
2
–CH–CH
3
 CH
3
 HCOO–C–CH
3
 CH
3
 CH
3
 CH
3
COO–CH–CH
3
 CH
3
 CH
3
–CH–COO–CH
3
 CH
3
 
 
Copyright © by Võ Ng
ọc B
 ình, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
*
Chú ý 
:
ứng vớ 
i công th
ức C
n
H
2n
O
2
có các lo
ại đồng phân mạch hở sau:
 -
Axit no, đơn chức: C
2
H
5
COOH-
Este no, đơn chức: CH
3
COOCH
3
 -
Anđehit
rượu: HO
–CH
2
–CH
2
–CHO- Xeton –
rượu: CH
3
–CO–CH
2
OH-
Anđehit
– ete: CH
3
–O–CH
2
–CHO- Xeton – ete: CH
3
–O–CH
2
–CO–CH
3
 
 
Xác định cấu
t
ạo este dựa v
ào tính ch
ất hóa học
 - Este t
ạo bởi axit fomic HCOOR’ có phản ứng tráng bạc v
à ph
ản ứng với Cu(OH)
2
 /OH
-
 
tương tự anđehit.
 - Este + NaOH
→ 1 muối + 1 anđehit
 => Este có g
ốc rượu chưa no (liên kết đôi kề nhóm chức este
, nguyên t
C
ở 
n
ối đôi l
àb
ậc 1
) d
ạng
–CH=CH–R.
Ví d
:
0
t33332
CHCOOCH=CHCH + NaOH CHCOONa + CHCHCHO
 Do
332
CHCH=CHOH CHCHCHO
 Không b
ền bền
 - Este + NaOH
→ 1 muối + 1 xeton
 => Este có g
ốc rượu chưa no (liên kết đôi kề nhóm chức este
, nguyên t
ử C ở nối đôi l
àb
ậc 2
) d
ạng:
Ví d
:
0
t332333
CHCOOCCHCH + NaOH CHCOONa + CHCOCH
 DoKhông b
ền
b
ền
- Este + NaOH
2 muối +
H
2
O=> Este có g
ốc rượu l
à g
ốc thơm (nhóm chức este li
ên k 
ết trực tiếp với nhân thơm).
 
Ví d
: RCOOC
6
H
5
+ NaOH
→ RCOONa + C
6
H
5
ONa + H
2
O–C=C–R’R R’’CH
2
=C–OHCH
3
 CH
2
–C=OCH
3
 
 
Copyright © by Võ Ng
ọc B
 ình, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
- Este + NaOH
1 muối + 1 anđehit + H
2
O
=> Hiđroxi
– este d
ạng:
+ NaOH
0
t
 
 
RCOONa + R’CHO + H
2
ODo- Este + NaOH
→ 1 muối + 1 xeton + H
2
O
=> Hiđroxi
– este d
ạng:
(
 Hai nhóm
−OH đính c
ùng m
ột nguy
ên t 
ử C bậc 1 chuyển thành anđehit, 2 nhóm
–OH
đính cùng một nguy
ên t 
ử C bậc 2 chuyển th
ành xeton
)*
Ghi chú
: B
ậc của nguy
ên t
ử C l
à s
ố nguy
ên t
ử C li
ên
ết trực tiếp với nguy
ên t
ử C đó.
 - Este + NaOH
1 sản phẩm duy nhất hoặc “m
r
ắn
= m
este
+ m
NaOH
=> Este đơn chức, mạch v
òng
Ví d
:-
Este chưa no, mạch hở có tính chất tương tự hiđrocacbon không no (phản
 
ứng cộng,
trùng h
ợp). Ví dụ: l
àm m
ất màu nước Br 
2
, dung d
ịch
KMnO
4
,…
 Ngoài ra
, để xác định nhanh độ bất b
ão hòa (s
li
ên
ết
 
và vòng) trong g
ốc
hi
đ
rocacbon c
ủa este ta làm như sau: “
 m
ất 2H, tương ứng 
1
 
RCOO–CH–R’OHRCOO–CH–R’OHR’–CH–OHOHRCHOb
ền
 RCOO–COH–R’R’’C
n
H
2n
O
2
 
Este no, đơn chức
 C
n
H
2n – 2
O
2
 Este không no, 1 n
ối đôi đơn chức
 - 2HCH
2
–C=OO+ NaOH
HO
–CH
2
–COONa

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Trương Pham liked this
Trương Pham liked this
leminhtham liked this
trinhdangki liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->