Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
БРАЋА ГРИМ - БАЈКЕ

БРАЋА ГРИМ - БАЈКЕ

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:

More info:

Published by: Баба Лепосава on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
 
Јакпб и Вилхелм Грим
 
БАЈКЕ
 
Снежана И СЕДАМ АТУЉАКА
 
Билп је тп једнпм давнп усред зиме. Са неба су ахуљице лерщале кап аерје. Једна
 
краљица је са ђерђефпм (дрвени рам на кпји се риликпм везеоа затеже латнп) пд црне
 
ебанпвине (ебанпвина, абпнпс –
 
тамнп, тврдп, тещкп дрвп из јужних крајева) везла крај
 
птвпренпг рпзпра. а какп је везући пгледала у даљину, убпде се иглпм у рст и у снег
 
адпще три каи крви. пщтп је црвенилп такп леп изгледалп у белпме снегу, пна
 
пмисли: "Кад бих имала дете, белп кап снег, руменп кап крв и црне кпсе кап
 
ебанпвина." Ни гпдина није рпщла пна рпди кћеркицу кпја је била бела пут снега, кап
 
крв румена и кпсе тамне бпје ебанпвине, а је затп и назваще Снежанпм. А кад се
 
дете рпди, умрије краљица.
 
Недугп псле оене смрти краљ се пжени другпм женпм. Била је леа, али пхпла и
 
надмена и није мпгла пднети да је некп лептпм надмащи. Имала је шарпбнп пгледалп,
 
 
а кад би стала ред оега и пгледала се, гпвприла би:
 
 –
 
Пгледалце, пгледалце, кажи
 
ми, кп је најлещи на свету? А пгледалп би пдгпваралп:
 
 –
 
Ви сте, краљице, најлещи!
 
Знала је да пгледалп гпвпри истину и била је задпвпљна.
 
А Снежана је расла и бивала све леща. Кад је наунила седам гпдина била је леа
 
пут ведрпг дана, леща шак и пд краљице. Кад краљица тада пнпвп уита пгледалп:
 
 –
 
Пгледалце, пгледалце, кажи ми, кп је најлещи на свету?
 
Пнп јпј пдгпвпри:
 
 –
 
Ви сте леи, краљице, али Снежана је леща!
 
Краљица се улащи и пзелени пд зависти. Птада кад гпд би угледала Снежану, срце би јпј
 
засталп пд беса, тпликп је замрзела девпјшицу. Завист и пхплпст расле су у оенпм срцу
 
кап кпрпв, такп да се није мпгла смирити ни даоу ни нпћу. Стпга пзва једнпг лпвца и
 
нареди му:
 
 –
 
Пдведи девпјшицу у щуму, нећу вище да је видим. Убиј је, а мени, кап дпказ, дпнеси
 
оенп срце.
 
Лпвац пдведе Снежану у щуму, али кад извуше лпвашки нпж да јпј рпбпде недужнп
 
срце, пна залака и реше:
 
 –
 
Ах, драги лпвше, пщтеди ми живпт, птићи ћу у дивљу щуму и никад се нећу кући вратити!
 
Сажали се лпвац на релеу девпјшицу и реше:
 
 –
 
Хајде, бежи, јаднп дете. "Ипнакп ће те пјести дивље звери", пмисли пн, а пщтп је није убип,псети какп му
 
пгрпман камен аде са срца. У тај шас пјави се један млади веар, пн га уби, извади
 
оегпвп срце и пднесе кап дпказ краљици. Тп срце кувар је мпрап псплити и скухати да га
 
зла краљица пједе мислећи да је Соегуљишинп.
 
Јаднп малп дете псталп је сасвим самп у великпј щуми и билп га је страх пд свакпг щума
 
лищћа, свакпг стабла, и није зналп какп да се саси.
 
пше тршати п грубпм камеоу и троу.
 
 
Дивље живптиое су скакале пкп ое, али је нису наадале. Тршала је кпликп су је нпге нпсиле
 
све дп сумрака, а тада угледа неку малу кућицу, пбрадпва се и уђе да се пдмпри. У тпј
 
кућици је све билп маленп, али такп леп и шистп да се не да писати. Бип је ту стплић
 
рекривен белим стплоакпм, а на оему седам таоирића, крај свакпг таоирића кащишица,
 
мали нпжић, виљущкица и мали врш. пкрај зида билп је преданп седам креветића, пкривених
 
белим шарщафима.
 
Снежана је била гладна и жедна и затп из свакпг таоирића пједе малп пврћа и хлеба и
 
из свакпг врша пи каљицу вина. Није хтела да све узме пд једнпга. Била је стращнп
 
умпрна и хтеде да легне у један пд креветића, али јпј ни један није пдгпварап: један бејаще
 
редуг, други рекратак, дпк јпј најзад седми не би сасвим дпбар, а пна пста у оему и
 
заса.
 
Кад аде нпћ, дпђпще гпспдари кућице –
 
седам атуљака кпји су у гпри тражили златп.
 
Уалище свпјих седам светиљки и кад псветлище кућу, риметище да је некп ту бип, јер
 
није билп све пнакп какп су пставили.
 
рви реше: –
 
Кпје седеп на мпјпј стплици?
 
Други реше: –
 
Кп је јеп из мпг таоирића?
 
Трећи реше: –
 
Кп је щтикап мпј хлеб?
 
Четврти: –
 
Кп је крадуцкап мпје пврће?
 
ети: –
 
Кп је бпцкап мпјпм виљущкпм?
 
Шести: –
 
Кп је резап мпјим нпжићем?
 
Седми: –
 
Кп је ип из мпг врша?
 
Тад се псврну рви и римети удубљеое на свпм кревету а реше:
 
 –
 
Кп је лежап у мпм креветићу?
 
Пстали дптршаще и пвикаще:
 
 –
 
И у мпм је некп лежап!
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Stana Batinović liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->