Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E DREJTA FINANCIARE

E DREJTA FINANCIARE

Ratings: (0)|Views: 8,865|Likes:
Published by olger202687

More info:

Published by: olger202687 on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

 
E DREJTA FINANCIARE1-
E DREJT FINANCIARE-quhet teresia e normave jiuridike qerregullojne mardheniet financeiare juridike qe zhvillohen gjatmbledhjes, ndarjes dhe shpenzimit te mjeteve te destinuara per finsnacimin e shpnzimeve publike2-TERMIN E DREJT FINANCIARE E PERDORIM NE 2KUPTIME-a-si teresi dispoxitash juridike b-si disiplin shkencoreqe studion mardh shoqerore3-CILAT JANE DETYRAT E SHKENCES MBI FINANCAT- a-si,sad he prej kujt duhet te mblidhen mjetet b-si te behen ndarja etyre midis subjekteve c-si te shpenxohen kto mjete4-KU NDRYSHON VEPRIMTARIA FINANCIARE E SHTETIT NGA AJO E INDIVIDIT- a-shteti nuk synon te realixoje fitimendersa individi po b-nuk ndjek parimin ekundersherbimit,kunderveprimit c-veprimtarit e shtetit jane tenatyres jo materiale d-shteti shfrytezon te hyrat e detyrushme per te plotesuar nevojat e-plotesimin e nevojave mbar shoqerore f-organi qe vendos per te hyrat ,shpenzimet I vendos kuvendi5-CILAT JANE PARIMET E PERBASHKTA NDERMJETSHTETIT DHE INDIVIDIT- a-kursimi b-efikasitetei ne shpenzim6-MARDHENIE FINANCIARE JURIDIKE DHE OBJEKTI ESUBJEKTI I TYRE-jane mardh shoqerore qe krijohen ,ekzistojnedhe pushojne ne sferen e veprimit,financiar te shtetit+ organe tecaktuara dhe rregullohen me dispoxita juridike te organevekopetente. OBJEKT-eshet paraja SUBJEKT-shteti ne njeren anedhe personat fizik ne anene tj
 
7-BURIMET E SE DR FINANACIARE NDERKOMBTARE- a-kontratat nderkombtare b-zakonet nderkombtare c-aktgjykimet egjykatatve dhe arbritrazheve nderkombtare d-ligjet e brendshmee-dispoxita te caktuara te organixatave nderkombtare8-TE HYRAT PUBLIKE-kuptojm mjete moneteare me ane te cilatshtatti I mbledh me sovranitetin e tij dhe ploteson nevojat e veta ne baze te kopetencave te tij9-KARAKTERISTIKAT E TE HYRAVE PUBLIKE- a-ne paradhe sherbejne per plotesimin e nevojave publike shoqerore te cilatndryshojne nga ato personale ,mblidhe ne interest e pergjithshem,mblidhen ne para b-te hyrat e shtetit jane pjes evleres te krijuar rishtazi10-NGA SE PERBEHET SISTEMI NGA SHTETET FEUDALE-a-rerita feudale b-dormeni c-regale d-taksat e-tatimet te cilat jenedirekte dhe indirekte f-huat publike11-KARAKTERISTIKAT E SISITEMIT TATIMOR NEKAPITALIZEM-a-zgjerimi I rrethit te obliguesve tatimor b-rritja enr te formave tatimore c-rritja e ngarkimit tatimor 12-NGA SE PERBEHET SISTEMI I TE HURAVE NESHTETET SOCIALISTE- a-te hyra nga ndermarje shtetrore b-ngakoperativet c-nga popullsia13-KLASIFIKIMI I TE HYRAVE PUBLIKE- a-burimore dhe te prejardhura b-juridiko publike ,private c-te rregullta e jot erregullta d-nga person fizik,juridik e-te kthyshme,pakthyshme f-tedestinuarar te adestinuara g-ne para ne natyr 14-TE HYRA BIMORE ,DERIVATIVE ,JURIDIKO PUBLIKEPRIVATE- TE HYRA BIMORE-te hyra qe shteti I realizon meaktivitetin e tij ek ose ne baze te se dr pronsis .PREJARDHURA-I
 
realizon ne baze te pushtetit te tij Sovran, jane te prejardhura ngaforcat ek dhe personave juridik e fizizk .JURIDIKO PUBLIKO– ne rastin kur pozita e shtetit e shte me e priviligjuar se atyre privat.JURIDIKO PRIVATE-ku pozita e shtetit eshte e pjeserisht e barabart me ate privat15-TATIMET-jane pages ate detyrushme ne ngargkim tekontribusve qe sherbejne ne plotsimin e nevojave mbar shoqerore16-KARAKTERISTIKAT E TATIMEVE-a-ne para b-tedetyrushme c-derivative d-te shtetit e-me interes public f-pakundershperblim g-pa destinancion h-territorialiteti shtetror dheterritory pra paguhen sipas tatimit territorial17-DERIVATSHMERI TE TATIMEVE-kuptojm tatimet devijonenga pasuria e personave fizik e juridik ne pasurin e shtetit18-MENYRAT E APLIKIMIT TE DETYRIMIT TATIMOR NESISTEME TE NDRYSHME- a-ne sistemin skllavapronar medhune b-ne sisitemin feudal aplikimi behet ne baze te kontarates c-aplikimi tatimor ne kapitalizem behet me ligj ne baze te parimevekushtetuse19-PSE THEMI QE TATIMET MBLIDHEN PAKUNDERSHPERBLIM TE DR - sepse per Shumen e tatimit te paguar shteti nuk jep kompesim ted r por kjo nuk do te thotobligusi nuk ka asnje dobi, dobia eshte indirekte20-SI MBLIDHEN TATIMET--ne para ,jane pafesa te detyrushme,jane pa kundershperblim te drejteperdrejt, mblidhen me interest e pergjithdhem21-PSE MBLIDHEN PER INTERES TE PERGJITHSHEM,PSEJANE PA DESTINANCION-sepse plotsohen nevojat mbar 

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nertila Kurani liked this
Urim Kamerolli added this note
.
semrahalili added this note
ccc
NakshijeKastrati liked this
Urim Kamerolli liked this
boni112 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Islam Kosumi liked this
Emiliano Aliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->