Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Third Point Investor Letter 4.8.2011

Third Point Investor Letter 4.8.2011

Ratings: (0)|Views: 1,392|Likes:
Published by Absolute Return
More from AR Magazine: http://www.absolutereturn-alpha.com/Article/2808876/Latest-News/Third-Point-surges-to-67-billion-adds-to-research-team.html
More from AR Magazine: http://www.absolutereturn-alpha.com/Article/2808876/Latest-News/Third-Point-surges-to-67-billion-adds-to-research-team.html

More info:

Published by: Absolute Return on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2011

 
 
8
Hpykl 4, 9088
Mkywz 
 
Xvhyzfy
 
9088
 
Kc}fwzoy
 
Lfzzfy
 
Wfz moyzd iflo~ hyf ovy yfwvlzw zdyovnd Bhygd 78
wz 
, 9088 hcj h iykfm jkwgvwwkoc om wflfgzfjpowkzkocw zdhz kbphgzfj zdf poyzmolko jvykcn zdf xvhyzfy#Zdkyj Pokcz Ommwdoyf MvcjLzj# W-P 600 GW F}fcz Jyk}fc
!
 9088 Mkywz Xvhyzfy 4#=& 6#;& 7#7&Hccvhlkqfj Yfzvyc WkcgfKcgfpzkoc 8;#0& 6#4& ;#;&
!GW F}fcz Jyk}fc jhzh yfmlfgzw yfzvycw zdyovnd Mfiyvhy{, 9088
Zdf zop ~kccfyw moy zdf xvhyzfy ~fyf G]Y Fcfyn{, Zfgdckgoloy, ^kllkhbw Gow, CTPWfbkgocjvgzoy C], hcj h wdoyz powkzkoc kc zdf Wvipykbf HIT Kcjft# Zdf zop lowfyw moy zdfxvhyzfy ~fyf Kcbhywhz PLG, ^fllw Mhyno - Go, Hggvykjf Goyp, Wdoyz H hcj GKZ Nyovp#Nyoww ftpowvyf hz Ahcvhy{ 8
wz 
~hw 8:8&, ~kzd zdf locn/wdoyz fxvkz{ iooe hz 67& cfz#Nyoww ftpowvyf hz Bhygd 78
wz 
~hw 87>&, ~kzd zdf locn/wdoyz fxvkz{ iooe hz :6& cfz# Pfhe nyoww ftpowvyf ~hw 8:=& oc Mfiyvhy{ 8>
zd
, hcj lo~fwz nyoww ftpowvyf ~hw 897& ocBhygd 88
zd
# Zdf dkndfwz cfz ftpowvyf kc zdf locn/wdoyz fxvkz{ iooe ~hw ==& oc Mfiyvhy{84
zd
, hcj zdf lo~fwz cfz ftpowvyf kc zdf locn/wdoyz fxvkz{ iooe ~hw 76& oc Bhygd 80
zd
#Zdf hlloghzkocw zo ovy pfymoybkcn, jkwzyfwwfj hcj boyznhnf gyfjkz wzyhzfnkfw ~fyf }kyzvhll{vcgdhcnfj jvykcn zdf Mkywz Xvhyzfy#Mkyb hwwfzw vcjfy bhchnfbfcz hz Bhygd 78
wz 
, 9088 ~fyf *=#9 ikllkoc#
Wflfgz 
 
Poyzmolko
 
Powkzkocw
 
Hz ovy hccvhl Kc}fwzoy Jh{ kc Ahcvhy{, ~f zolj {ov zdhz ~f ~fyf fczdvwkhwzkg hiovz fxvkzkfwkc h bhyefz pokwfj moy h ~h}f om goypoyhzf zyhcwhgzkochl hgzk}kz{ oc h wghlf coz wffc wkcgf900># H gobikchzkoc om mhgzoyw kcglvjkcn yfgoyj dknd lf}flw om ghwd oc goypoyhzf ihlhcgfwdffzw, dkndl{ kcgfczk}kqfj LIO mkybw, zdf yfzvyc om gdfhp jfiz mkchcgkcn, hcj hcfbkg zoplkcf nyo~zd kw gocwpkykcn zo bhef zdkw hc kjfhl pfykoj moy zdf ekcj om wpfgkhl wkzvhzkoc
 
 
9
fxvkz{ oppoyzvckzkfw zdhz hyf h goyf phyz om ovy wzyhzfn{# Zdf Mkywz Xvhyzfy om 9088pyfwfczfj h plfzdoyh om wpkc‐ovzw hcj bfynfy kc}fwzbfcz oppoyzvckzkfw kc zdf VW hcjFvyopf, hcj wflfgz fthbplfw om zdowf kc ~dkgd zdf mvcjw phyzkgkphzfj hyf jfwgykifj iflo~#
Wpkc
¢
Ovzw
 
Ifnkcckcn kc zdf Movyzd Xvhyzfy om 9080, ~f wzhyzfj mogvwkcn oc zyhcwhgzkochl hgzk}kz{ kczdf fcfyn{ wfgzoy, wpfgkmkghll{ wpkc‐ovzw om fbifjjfj ivwkcfww vckzw# Bhc{ om zdfwfzyhcwhgzkocw kcglvjf vwf om hc BLP wzyvgzvyf, ~dkgd gocmfyw zht hj}hczhnfw moy kc}fwzoywhcj zdfyfmoyf lfhjw zo dkndfy bvlzkplfw moy zdf fczkz{ mollo~kcn zdf wpkc# Zdfwf kc}fwzbfczwhyf ihwfj oc zdf glhwwkg f}fcz‐jyk}fc yfgkpf om vclogekcn wdhyfdoljfy }hlvf zdyovndyfwzyvgzvykcn, hw oppowfj zo jkyfgzkochl ifzw oc fcfyn{ pykgfw#Ovy gvyyfcz poyzmolko dhw wkt om zdfwf fcfyn{ kcmyhwzyvgzvyf wpkc‐ovz powkzkocw, ~kzd hco}fyhll gocgfczyhzkoc om s89&# Iflo~ hyf dkndlkndzw om zdyff om zdfwf powkzkocw# ^dklffhgd om zdf iflo~ dhw kzw o~c vckxvf flfbfczw hcj wpfgkmkg ghzhl{wzw, zdf ihwkg ilvfpykczwhyf wkbklhy#
^kllkhbw
 
Zdf ^kllkhbw Gobphckfw kw h jk}fywkmkfj fcfyn{ gobphc{ ~kzd z~o pykbhy{ wfnbfczw1fcfyn{ ftployhzkoc hcj pkpflkcfw# Kz dhj locn iffc wffc hw hc hzzyhgzk}f ghcjkjhzf moy hwpkc‐omm yfwzyvgzvykcn# Kc 9006, zdf Gobphc{ dhj wpvc ovz h poyzkoc om kzw pkpflkcfivwkcfww kczo h pvilkgl{ zyhjfj BLP $^kllkhbw Phyzcfyw LP ‗ ^PQ+ ivz dhj cf}fy bo}fjwfykovwl{ zo wplkz zdf z~o ivwkcfwwfw gobplfzfl{# Do~f}fy, kc zdf Movyzd Xvhyzfy om 9080,z~o kbpoyzhcz “zfllw‒ wvnnfwzfj zo vw zdhz zdf wkzvhzkoc dhj gdhcnfj# Mkywz, zdf Gobphc{‛wlocn zkbf GFO, ~do dhj iffc oppowfj zo pvywvkcn h wpkc‐ovz, hccovcgfj dkw yfzkyfbfcz#Wfgocj, kc Co}fbify zdf Gobphc{ hccovcgfj zdf hgxvkwkzkoc om wobf hzzyhgzk}f hgyfhnf kczdf Iheefc Wdhlf, hc hgxvkwkzkoc zdhz ~f iflkf}fj ~hw hz lfhwz phyzl{ bozk}hzfj i{ h jfwkyfzo kbpyo}f zdf wzhcjhlocf kc}fwzbfcz hppfhl om kzw F-P ivwkcfww wfnbfcz# ^f kc}fwzfjhyovcj zdkw zkbf, hcj ~fyf yf~hyjfj kc Mfiyvhy{ ~dfc zdf Gobphc{ hccovcgfj kz ~ovljwplkz zdf Gobphc{ }kh hc kckzkhl KPO om zdf F-P ivwkcfww $wfllkcn 8;& om zdhz ivwkcfww zo zdfpvilkg+ kc zdf wfgocj dhlm om 9088 hcj zdfc ftfgvzf h mvll wpkc om zdf yfbhkckcn 48& zowdhyfdoljfyw kc fhyl{ 9089#Wkcgf ovy kckzkhl kc}fwzbfcz, pyowpfgzw moy zdf gobphc{ hcj kzw }hlvhzkoc dh}f goczkcvfj zokbpyo}f jvf zo mhgzoyw kcglvjkcn1 8+ zdf yfgfcz KPO om Ekcjfy Boynhc, h wkbklhyl{ powkzkocfjgobphc{, ~dkgd dkndlkndzfj zdf }hlvf om Nfcfyhl Phyzcfywdkp $NP+ kczfyfwzw kc BLPw, 9+goczkcvfj ftfgvzkoc i{ zdf ^BI bhchnfbfcz zfhb oc hjjkzkochl bkjwzyfhb kc}fwzbfczw,hcj 7+ kbpyo}fj lkxvfmkfj chzvyhl nhw pykgfw jvf zo wzyocn gdfbkghl jfbhcj hcj dkndfy okl
 
 
7
pykgfw# ^f iflkf}f zdhz zdf wdhyfw yfbhkc wknckmkghczl{ vcjfy}hlvfj hcj dh}f hjjfj zo zdfpowkzkoc#
Fl
 
Phwo
 
Fl Phwo kw hlwo h jk}fywkmkfj fcfyn{ gobphc{ ~kzd zdf whbf z~o pykbhy{ wfnbfczw1 fcfyn{ftployhzkoc hcj pyojvgzkoc hcj pkpflkcfw# ^f pvygdhwfj zdf powkzkoc fhyl{ kc zdf Mkywz Xvhyzfy om 9088 oc zdf zdfwkw zdhz kz ~ovlj mollo~ zdf whbf plh{iooe hw ^kllkhbw, hcj ~fyfnyhzkmkfj ~dfc bhchnfbfcz hccovcgfj kc bkj‐Mfiyvhy{ zdhz zdf{ ~fyf opfc zo ftploykcnh wpkc‐ovz om zdf wfnbfczw zo fcdhcgf zdf }hlvf om zdf gobphc{ hcj ~ovlj glowfl{ ~hzgdzdf pfymoybhcgf om pffyw pvywvkcn wvgd wzyhzfnkfw# ^f iflkf}f zdhz zdf gobphc{‛w wdhyfwhyf gvyyfczl{ wknckmkghczl{ vcjfy}hlvfj ifghvwf1 8+ jkwhnnyfnhzkcn zdf hmmklkhzfj pkpflkcfgobphc{ kw gobplft wkcgf zdf gobphc{ dhw h poyzkoc om wobf om kzw vckzw kc hc BLPwzyvgzvyf, 9+ hchl{wzw hyf o}fylooekcn zdf }hlvf om zdf NP kczfyfwz, ~dkgd, ~dklf wbhll zojh{,wdovlj wff h wknckmkghcz kcgyfhwf kc }hlvf hw zdf BLP wdovlj nyo~ jyhbhzkghll{ o}fy zdfcftz 7‐6 {fhyw, 7+ zdf gobphc{ dhw wf}fyhl bhaoy pkpflkcf pyojvgzw yhbpkcn vp o}fy zdfcftz {fhy, ~dkgd ~f iflkf}f ~kll wviwzhczkhll{ kcgyfhwf FIKZJH, hcj :+ ~dklf bhc{ hchl{wzwgocjvgz “wvb om zdf phyzw‒ hchl{wkw, ~f iflkf}f zdf{ hyf mlh~fj ifghvwf zdowf zdhz pykbhykl{ mollo~ zdf pkpflkcf ivwkcfww jyhbhzkghll{ vcjfy}hlvf zdf F-P wkjf om zdfivwkcfww, hcj zdowf zdhz pykbhykl{ mollo~ zdf F-P wkjf vcjfy}hlvf zdf pkpflkcf ivwkcfww#^f wff :0‐=0& vpwkjf myob zdf lf}flw ~dfyf ~f kckzkhzfj ovy powkzkoc#
G]Y
 
Fcfyn{
 
G]Y Fcfyn{ dhw z~o hwwfzw1 hc okl yfmkcfy{ hcj h ckzyonfc mfyzklkqfy plhcz, iozd loghzfj kcGommf{}kllf, Ehcwhw# Fhgd om zdfwf hwwfzw kw ifcfmkzkcn myob dvnf wzyvgzvyhl zhkl~kcjw, hcjzdf Gobphc{ kw pvywvkcn h wpkc‐ovz om zdf mfyzklkqfy ivwkcfww zdhz ~kll, gocwkwzfcz ~kzd zdfzdfbf jfwgykifj hio}f, dkndlkndz zdf }hlvf om zdfwf hwwfzw# ^f oyknkchll{ pvygdhwfj G]Y kcCo}fbify 9080 oc zdf iflkfm zdhz zdf Gobphc{ ~ovlj if hc kjfhl wpkc‐ovz ghcjkjhzf,hjjfj zo zdf powkzkoc kc h Mfiyvhy{ wfgocjhy{ ommfykcn, hcj wviwfxvfczl{ dh}f pvygdhwfjhjjkzkochl wdhyfw kc zdf bhyefz#G]Y mklfj hc W‐8 moy zdf KPO om kzw mfyzklkqfy ivwkcfww kc lhzf Bhygd# Ihwfj oc gobphyhilf}hlvhzkocw, G]Y‛w nfonyhpdkghll{ hj}hczhnfj hwwfzw, hcj zdf wzyocn ovzlooe moy ckzyonfcmfyzklkqfy, ~f iflkf}f zdf Gobphc{ ~kll yfgfk}f h yoivwz }hlvhzkoc moy zdfwf hwwfzw hz zdfzkbf om zdf KPO# Hjjkzkochll{, G]Y kw pvywvkcn hc BLP wzyvgzvyf moy zdkw ommfykcn, ~dkgd ~fiflkf}f ~kll yfwvlz kc zdf mfyzklkqfy plhcz zyhjkcn hz h }fy{ dknd }hlvhzkoc jvf zo kc}fwzoyw‛jfwkyf moy {kflj kc zojh{‛w lo~ kczfyfwz yhzf fc}kyocbfcz#

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andy Kaufman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->