P. 1
MERMER BLOK ÜRETİMİ

MERMER BLOK ÜRETİMİ

Ratings: (0)|Views: 2,168 |Likes:
Published by Yakup Çoban
MEGEP
MEGEP

More info:

Published by: Yakup Çoban on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
MAK
İ
NE TEKNOLOJ
İ
S
İ
MERMER BLOK ÜRET
İ
M
İ
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
iAÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................31. MERMER OCAKLARI GENEL ÇALI
Ş
MA PRENS
İ
PLER
İ
............................................31.1. Arama Yöntemleri.........................................................................................................31.2. Üretim Yöntemleri........................................................................................................41.3. Ocaklarda
İş
Güvenli
ğ
inin Önemi ................................................................................51.3.1. Koruyucu Malzemeler...........................................................................................61.3.2. Ocaklarda Meydana Gelen
İş
Kazalar
ı
..................................................................81.3.3. Mermer Ocaklar
ı
nda Al
ı
nacak
İş
Güvenlik Tedbirleri........................................101.4. Elmas Tel Kesme Makineleri ile Kesim Haz
ı
rl
ığı
......................................................151.4.1. Elmas Tel Kesme Makineleri ..............................................................................15UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................21ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................22Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................262. MERMER OCAKLARI
İ
LE
İ
LG
İ
L
İ
YASAL PROSEDÜRLER .....................................262.1. Maden Kanunu............................................................................................................262.2.
İş
Kanunu....................................................................................................................362.3.Mali
İş
lemler................................................................................................................382.3.1. Mükellefiyet Ba
ş
lang
ı
c
ı
.......................................................................................382.3.2.
İş
e Ba
ş
lama,
İş
i B
ı
rakma ve Mükellefiyette Meydana Gelen De
ğ
i
ş
ikliklerdeBildirim
Ş
ekli ................................................................................................................392.3.3.
İş
e Ba
ş
lamada Vergi Dairesine Ba
ş
vuru .............................................................392.4. Ocak A
ğ
z
ı
Açma.........................................................................................................402.4.1. Mermer Ocak
İş
letmecili
ğ
inde Ön Çal
ış
malar....................................................402.4.2. Mermer Ocak
Ş
ekilleri ........................................................................................422.4.3. Blok Ç
ı
karma Teknikleri.....................................................................................422.4.4. Dekapaj
ı
n (Örtü Tabakas
ı
n
ı
n) Kald
ı
r
ı
lmas
ı
........................................................43ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................44MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................47CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................48KAYNAKÇA.........................................................................................................................50
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gökhan Yıldız liked this
Mehmet Kabas liked this
Mehmet Kabas liked this
Ali Varki liked this
ergincsoysal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->