Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8_ trang 91-100

8_ trang 91-100

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Thang Pham

More info:

Published by: Thang Pham on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2011

pdf

text

original

 
 91M
t hôm khác, chúng tôi
đ
i t
 p s
t
i m
t tr 
i nuôi bò c
a Tr 
ườ 
ng, ch
y
ế
u
để
tìm hi
ucách ch
ă
n nuôi, chu
ng tr 
i, th
c
ă
n gia súc, cách v
t s
a bò, phòng ng
a b
nh t
t và th
tinhnhân t
o. Không hi
u do vi
c chích ng
a hôm
y hay m
t lý do nào khác, ng
ườ 
i ta cho chúng tôi bi
ế
t có m
t con bò ch
ế
t vào
đ
êm hôm
đ
ó và sinh viên chúng tôi có
đượ 
c m
t b
a
ă
n
t th
nhso
n t
i ký túc xá tr 
ườ 
ng! Trong nh
ng ngày t
 p s
 
ở 
Blao, chúng tôi không
đượ 
c phép
đ
i lên
Đ
àL
t rong ch
ơ 
i trong hai ngày cu
i tu
n và không
đượ 
c
đ
i ra kh
i ph
m vi nhà tr 
ườ 
ng sau 8 gi
ờ 
 
đ
êm. Th
ế
mà chúng tôi c
ũ
ng “nh
y dù”
đ
ón xe
đ
ò
đ
i d
o ph
 
Đ
à L
t, và
đ
i
ă
n chè m
i
đ
êm bên b
ờ 
h
Blao
để
hóng gió mát. Tôi c
ũ
ng nghe tin vài b
n Nông Khoa
đ
i “chôm” cam quít trongv
ườ 
n trái cây s
ư
u t
 p, m
c dù
đượ 
c giám sát nghiêm nh
t. Vài b
n Súc Khoa c
ũ
ng
đ
em th
vàolàm th
t và
ă
n u
ng t
i nhà b
ế
 p c
ư
xá…M
t s
sinh viên khác th
ườ 
ng
đế
n vi
ế
ng nhà Gi
ng viên Nông C
ơ 
(Hình 4)
để
tán dóc vì... n
ơ 
i
đ
ó có m
t ng
ườ 
i
đẹ
 p tên H
nh (?) t
M
Tho
đế
n ngh
hè! Nh
t qu
nhì ma th
ba h
c trò!
Hình 4:
Toán t 
 p s
ự 
nông c
ơ 
và Gi
ng viên (áo qu
n xanh
đậ
m)
ở 
Blao, 1964
 Vào n
ă
m h
c th
ứ 
hai,
Nhà Tr 
ườ 
ng cho phép các sinh viên Khóa 5
đượ 
c
đổ
i ngành h
cc
a mình do yêu c
u c
a m
t s
sinh viên. L
ớ 
 p tôi có vài anh xin
đổ
i t
ban Nông Khoa quaLâm Khoa vì có t
ươ 
ng lai v
t ch
t t
t h
ơ 
n sau khi ra tr 
ườ 
ng. C
ũ
ng có anh ch
t
ban Súc Khoachuy
n qua Nông Khoa…
Qua n
ă
m th
ứ 
2 và 3,
chúng tôi
đ
i th
c t
 p hè trong t
nh M
Tho và C
n Th
ơ 
, theo th
t
.
Đ
ây c
ũ
ng là th
ờ 
i gian vui v
và tho
i mái c
a chúng tôi sau m
t n
ă
m h
c dài. Chuy
ế
n
đ
i th
c t
 pt
i T
nh C
n Th
ơ 
còn
để
l
i trong tôi nhi
u
n t
ượ 
ng t
t. Ông Tr 
ưở 
ng Ty Nông Nghi
 p Nguy
nQuang Th
nh và Bác Hai Th
c (Nguy
n Thu
n Th
c, Thân ph
c
a ch
Nguy
n Th
Kim Thu)
đ
ã ti
ế
 p
đ
ón nhóm sinh viên r 
t n
ng h
u. Chúng tôi
đượ 
c h
ướ 
ng d
n vi
ế
ng th
ă
m v
ườ 
n cây
ở 
bênc
n, v
ườ 
n
ươ 
ng, các c
ơ 
s
ở 
nông nghi
 p
đị
a ph
ươ 
ng, ti
ế
 p xúc chính quy
n, nông dân trong t
nh…và chiêu
đ
ãi r 
t thân m
t t
i nhà Ông Tr 
ưở 
ng Ty và nhà Bác Hai Th
c. Tôi còn nh
ớ 
c
hai ng
ườ 
inày còn b
o riêng tôi (Tr 
ưở 
ng nhóm) hai Ông r 
t hài lòng v
ớ 
i phép l
ch s
và siêng n
ă
ng h
c h
ic
a sinh viên Sài Gòn. Tôi ch
bi
ế
t c
m
ơ 
n l
ờ 
i khen và không ngh
 ĩ 
gì xa h
ơ 
n
đờ 
i s
ng sinhviên hi
n t
i c
a mình.
 
92 Ngoài ra, trong các niên h
c chúng tôi
đượ 
c phân chia ra t
ng nhóm kho
ng 10 ng
ườ 
i
để
 tham gia "
 Đ
oàn công tác nông thôn
" do nhà tr 
ườ 
ng t
ch
c v
ớ 
i tài tr 
ợ 
c
a IVS (InternationalVoluntary Service),
ở 
các t
nh lân c
n Sài Gòn, nh
ư
 
 p Thân C
u Ngh
 ĩ 
a, M
Tho và xã LinhXuân Thôn thu
c qu
n Th
 
Đứ
c. Chúng tôi
đế
n làng
 p làm vi
c và s
ng chung v
ớ 
i nông dântrong m
t ho
c hai ngày cu
i tu
n. Trong m
t chuy
ế
n công tác vào ngày cu
i tu
n
ở 
 
 p ThânC
u Ngh
 ĩ 
a, Ông Ba H
i, m
t nông dân tiên ti
ế
n c
a M
Tho, h
ướ 
ng d
n m
t s
sinh viên
đế
nlàm vi
c trong
 p theo l
ờ 
i yêu c
u c
a nông dân; nh
ư
ng khi
đ
i
đế
n gi
a
đườ 
ng b
m
y ông dukích xu
t hi
n thình lình v
ớ 
i súng AK trong tay, ch
n l
i xét h
i r 
i cho
đ
i...; làm toán công tács
ợ 
h
i không ít. Sau
đ
ó,
đ
oàn công tác chúng tôi chuy
n
đế
n
đị
a
đ
i
m khác
ở 
 
 p Linh Xuân Thôn,Th
 
Đứ
c. Nh
ng chuy
ế
n công tác này
đ
ã giúp sinh viên s
ng g
n g
ũ
i v
ớ 
i nông dân, hi
u rõ h
ơ 
n
đờ 
i s
ng c
a h
c
ũ
ng nh
ư
nh
ng sinh ho
t, phong t
c thôn
 p, l
l
i tr 
ng tr 
t và th
ươ 
ng m
inông s
n. Tôi
đượ 
c nhà tr 
ườ 
ng ch
 
đị
nh làm Tr 
ưở 
ng Nhóm công tác nông thôn và 2 l
n t
 p s
 
ở 
 M
Tho và C
n Th
ơ 
.
N
ă
m th
ứ 
3
(1965-66), tôi
đượ 
c b
u làm Ch
T
ch H
i sinh viên tr 
ườ 
ng Cao
Đẳ
ng NLSSài Gòn; ngoài ra, còn có quý anh Nguy
n Xuân S
ơ 
n (Ngo
i V
), anh Nguy
n Xuân Hi
n (N
iV
), anh Nguy
n Ng
c C
ư
(Khóa 6: T
ng Th
ư
Ký), anh Võ H
u
Để
(Ban Báo Chí), anh PhanH
u Trinh, ch
Võ Th
Ph
ươ 
ng Lan (Khóa 7: Th
Qu
)... ph
giúp trong Ban Ch
 p Hành. M
tvi
c làm mà tôi còn nh
ớ 
 
đế
n nay: vào n
ă
m 1965, v
ớ 
i khuy
ế
n khích và h
tr 
ợ 
tinh th
n c
aTr 
ườ 
ng, Ban
Đạ
i Di
n sinh viên (có thêm anh Nguy
n Ng
c C
ư
và Nguy
n Xuân S
ơ 
n)
đ
ã xing
 p Bác S
 ĩ 
Tr 
n Ng
c Ninh, T
ng Tr 
ưở 
ng Giáo D
c th
ờ 
i b
y gi
ờ 
 
để
 
yêu c
u chuy
n
đổ
i khóah
c t
ừ 
3 n
ă
m lên 4 n
ă
m
nh
ư
các tr 
ườ 
ng Cao
Đẳ
ng khác
ở 
Sài Gòn và
đổ
i tên tr
ườ 
ng Cao
Đẳ
ng NLS thành H
c Vi
n Nông Nghi
p
; nh
ư
ng ch
có khóa h
c 4 n
ă
m
đượ 
c ch
 p thu
n ngay,còn tên tr 
ườ 
ng ph
i ch
ờ 
 
đế
n n
ă
m 1972. Tôi còn nh
ớ 
BS Tr 
n Ng
c Ninh b
o v
ớ 
i chúng tôi r 
ng:
 Ngh
ề 
u
ố 
n tóc c
ũ
ng có Vi
n u
ố 
n tóc
!” Ngoài ra, còn có nh
ng cu
c h
i th
o,
đ
i bi
u tình, bãikhóa... trong th
ờ 
i
h
n lo
n
ở 
 
Đ
à N
ng d
ướ 
i th
ờ 
i Th
t
ướ 
ng Nguy
n Cao K 
. Nh
ng ho
t
độ
ng sinh viên này giúp chúng tôi có nhi
u kinh nghi
m s
ng, làm vi
c xã h
i, tinh th
n
đ
oànth
; nh
ư
ng c
ũ
ng làm m
t r 
t nhi
u th
ờ 
i gi
ờ 
h
c t
 p quý báu c
a mình!
Vào n
ă
m h
c cu
i cùng hay n
ă
m th
ứ 
t
ư 
, chúng tôi ch
n ngành chuyên môn. Riêng tôich
n ngành nông h
c và làm thí nghi
m trên cây lúa cho Lu
n Trình ra tr 
ườ 
ng c
a mình, vì ngh
 ĩ 
 
ng lúa g
o là lo
i l
ươ 
ng th
c chính c
a dân t
c Vi
t Nam. Trong khi làm thí nghi
m cho Lu
nTrình, tôi
đượ 
c G.S. Tôn Th
t Trình h
ướ 
ng d
n
đề
tài "
 Ả 
nh h
ưở 
ng Quang K 
 ỳ
Tính (Quang C 
m)trên m
t s
ố 
gi
ố 
ng lúa c
i thi
n
" (Hình 5). Trong thí nghi
m này có nhi
u gi
ng lúa
đị
a ph
ươ 
ngtuy
n ch
n và IR8. Cu
c thí nghi
m
đượ 
c th
c hi
n t
i v
ườ 
n thí nghi
m c
a Tr 
ườ 
ng trong haimùa lúa c
a niên h
c 1966-67, v
ớ 
i s
tr 
ợ 
giúp lao
độ
ng c
a m
t s
b
n
đồ
ng môn, nh
ư
ch
Hàng Ng
c
n, anh Nguy
n V
ă
n Hu
nh, ch
Lê Th
Châu, ch
Nguy
n Th
 
Đẩ
u, anh Nguy
n Phú H
u(Khóa 6), Tr 
n C
nh Thu, Phan H
u Trinh, Nguy
n Bá Kh
ươ 
ng. H
V
ă
n Lâm (Khóa 5)... Trongthí nghi
m,
th
ờ 
i gian ánh sáng (quang k 
bây gi
ờ 
g
i quang c
m)
dành cho m
i th
nghi
mtrên các gi
ng lúa trong các phòng t
i
t quan tr 
ng; cho nên, m
t gian nhà khá r 
ng v
ớ 
i máil
ướ 
i
đượ 
c bao ph
chung quanh b
ng v
i
đ
en có nhi
u ng
ă
n và g
n
đ
èn
đ
i
n,
đượ 
c thi
ế
t l
 p phía
 
 93sau tr 
ườ 
ng. Chúng tôi ph
i khuân các ch
u lúa ra vào phòng t
i g
n
đ
ó (t
ng h
m) trong các th
ờ 
i
đ
i
m khác nhau trong ngày, nên t
n r 
t nhi
u s
c lao
độ
ng và th
ờ 
i gian vào m
i bu
i sáng s
ớ 
mvà chi
u t
i. Do
đ
ó, công tác thí nghi
m này c
n
t nhi
u s
giúp
đỡ 
su
t n
ă
m c
a nhi
u b
n
đồ
ng môn. C
m
ơ 
n các B
n th
t nhi
u!
Hình 5:
 
Thí nghi
m lúa, Sài Gòn, 1966: Gi
ố 
ng lúa Giàu Dumont tr 
ổ 
bông s
ớ 
m h
ơ 
n trong quang 
 ỳ
11,30 gi
ờ 
so v
ớ 
i quang k 
 ỳ
12 gi
ờ 
ch
ư 
a tr 
ổ 
bông.
 Ngoài ra, chúng tôi g
m các anh Phan H
u Trinh, Tr 
n C
nh Thu, tôi (Khóa 5), cùng cácch
Nguy
n Th
 
Đẩ
u, ch
Hàng Ng
c
n và ch
Lê Th
Châu (Khóa 6) góp v
n l
 p tr 
i nuôi gàv
t t
i nhà ch
 
Đẩ
u
ở 
khu ph
Hàng Xanh. Cu
i cùng, tr 
i gà không có l
ờ 
i gì nhi
u, nh
ư
ng chúngtôi có m
t thêm ít kinh nghi
m ch
ă
n nuôi gia súc và có tình
đ
oàn k 
ế
t sinh viên NLS.Vào nh
ng tháng h
c cu
i cùng c
a n
ă
m th
t
ư
, chúng tôi và vài sinh viên Khóa 6 (Chi
n, anh Hu
nh…) còn h
ợ 
 p tác v
ớ 
i Ông Ba H
i, xã Thân C
u Ngh
 ĩ 
a, M
Tho th
c hi
n tr 
ngm
t công lúa IR8 d
c theo qu
c l
4 (1A)
để
trình di
n m
t gi
ng lúa cao n
ă
ng m
ớ 
i, g
m cácho
t
độ
ng t
s
a so
n h
t gi
ng, làm
đấ
t ru
ng cho
đế
n khi thu ho
ch. K 
t
 
đ
ó và sau ngày ratr 
ườ 
ng, cu
c
đờ 
i và ngh
nghi
 p c
a tôi luôn g
n li
n v
ớ 
i lo
i hòa th
o này cho
đế
n ngày nay.Trong su
t th
ờ 
i gian làm vi
c trong n
ướ 
c và ngo
i qu
c, tôi luôn h
ướ 
ng v
lãnh v
c kh
o c
u,s
n xu
t và h
u thu ho
ch c
a cây lúa, m
t lo
i th
c ph
m c
ă
n b
n c
a ng
ườ 
i Vi
t Nam, châu Ác
a h
ơ 
n 3 t
ng
ườ 
i hay h
ơ 
n phân n
a dân s
th
ế
gi
ớ 
i, v
ớ 
i lòng
đ
am mê c
a mình. Nh
ờ 
t
mquan tr 
ng
đ
ó, khi làm vi
c v
ớ 
i C
ơ 
quan L
ươ 
ng Nông Liên Hi
 p Qu
c (FAO)
ở 
thành ph
Rome,n
ướ 
c Ý, ngh
nghi
 p tôi t
ươ 
ng
đố
i g
 p
đượ 
c nhi
u thu
n l
ợ 
i, phát huy t
t trên di
n
đ
àn nôngnghi
 p và l
ươ 
ng th
c th
ế
gi
ớ 
i.
Đặ
c bi
t h
ơ 
n h
ế
t k 
t
1998, tôi tham gia vào “Nhóm làm vi
c”(working group) th
o l
 p
ế
ho
ch và t
ch
c
N
ă
m Lúa G
o Qu
c T
ế
-2004
do H
i
Đồ
ngKhoáng
Đạ
i Liên Hi
 p Qu
c tuyên b
ngày 16-12-2002 t
i New York, Hoa K 
, v
ớ 
i m
c
đ
íchnêu cao t
m quan tr 
ng c
a loài th
o m
c này
đố
i v
ớ 
i v
n
đề
an ninh l
ươ 
ng th
c th
ế
gi
ớ 
i và
đờ 
is
ng nghèo khó c
a nông dân tr 
ng lúa
ở 
các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n.
Đ
ây là
tr
ườ 
ng h
ợ 
p duy nh
tcho m
t lo
i cây l
ươ 
ng th
ự 
c
 
đượ 
c vinh danh trên di
n
đ
àn Liên Hi
 p Qu
c. Tôi
đượ 
c C
ơ 
QuanFAO trao t
ng Huy ch
ươ 
ng v
công tác này.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->