Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lstk11_phanphoichuan

lstk11_phanphoichuan

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Thang Pham

More info:

Published by: Thang Pham on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình hu
n luy
n y khoa – YKHOA.NET Training – Nguy
n V
ă
n Tu
n
1
Lâm sàng th
ng kê
Phân ph
i chu
n
Nguy
n V
ă
n Tu
nTu
n v
a qua tôi nh
n
ư 
c m
t câu h
i r
t c
ă
n b
n, mà tôi th
y c
n ph
i gi
ithích rõ ràng, vì
ây là c
ơ 
s
 
cho nh
ng phân tích th
ng kê. Khi ph
trách m
c này, tôigi
 

nh b
n

c
ã bi
t qua vài
i
u c
ă
n b
n v
th
ng kê và xác su
t, nh
ư
ng có l
gi
 

nh
ó không
úng, vì theo câu h
i c
a b
n

c này, v
n có nhi
u ng
ư 
i ch
ư
a h
c qua,ho
c
ã h
c qua mà … không hi
u. C
ũ
ng gi
ng nh
ư
tôi ngày x
ư
a, h
c qua th
ng kê màkhông hi
u vì nó quá tr
u t
ư 
ng. Không dám

th
a th
y gi
i thích không rõ, nh
ư
ng cól
vì khi gi
ng th
y không

c
p

n
ng d
ng nên h
c ch
 

h
c ch
ch
ng bi
t

làmgì.
“G
 
i anh Tu
 
n!
 
Tôi là m
t bác s
ĩ 
già, nên không rành v
 
th
 
ng kê gì c
 , vì h
i x
ư 
a tôikhông có h
c th
 
ng kê. Nh
ư 
ng bây gi
 
làm nghiên c
 
u tôi m
 
i th
 
 y s
 
quan tr 
ng c
anó. Tôi tìm sách
 
 
h
c, nh
ư 
ng

c hoài v
 
n không hi
 
u! Trong khi s
 
 p “

u hàng”tình c
 
tôi vào trang nhà ykhoanet và

c
ư 
c t 
 
t c
nh
 
ng bài gi
ng c
a anh. Ph
i nóith
t anh gi
ng hay l
 
m, quá rõ ràng, làm cho m
t bác s
ĩ 
già nh
ư 
tôi mà c
ũ
ng hi
 
u
ư 
ccác khái ni
m th
 
ng kê, và tôi th
 
 y yêu cái môn h
c này! Có l
 
anh không bi
 
t r 
 
ng anh
 
ã giúp cho tôi r 
 
t nhi
 
u. Xin cám
ơ 
n anh.Tôi r 
 
t mong

c ti
 
 p lo
t bài gi
ng “lâm sàng th
 
ng kê” c
a anh. Nhân
 
ây tôi mu
 
nh
i anh m
t câu nh
. Trong m
 
 y bài v
 
a qua, anh nh
 
c
 
n “phân ph
 
i chu
 
n” và cons
 
1,96 
 
tính kho
ng tin c
 y 95% r 
 
t nhi
 
u l
n. V 
 y xin h
i anh, con s
 
1,96 này
 
n t 
 
 
 
âu và phân ph
 
i chu
 
n là phân ph
 
i gì? Xin cám
ơ 
n anh tr 
ư 
c.TV 
 
Xin thành th
t cám
ơ 
n b
n

c TV
v
nh
ng câu ch
 

y khích l
. Vi
t ra màcó ng
ư 
i

c và theo dõi thì th
t là quí l
m.
ó c
ũ
ng là

ng c
ơ 
 

tôi vi
t ti
p. Nhând
p này, tôi mu
n m
ư 
n câu h
i

gi
i thích v
m
t

nh lu
t phân ph
i tr
c
t c
ath
ng kê h
c:
ó là phân ph
i chu
n.Thú th
t v
 
i các b
n, ngày x
ư
a, m
i l
n nghe

n hai ch
“distribution” (phânph
i) là tôi
ã th
y lùng bùng trong

u r
i, vì không bi
t nó có ngh
 ĩ 
a gì. Cái kh
c
am
t sinh viên ngo
i qu
c nh
ư
tôi (t
c là trình

ti
ng Anh lúc
ó còn kém, nhúc nhác)gi
a

ng môn ng
ư 
i b
n x
, tôi không dám h
i th
y, s
 
b
m
ng là … d
t. Sau này, tôim
 
i nghi
m ra r
ng bi
t
ư 
c mình d
t là m
t
i
u c
c kì có ích và c
ũ
ng là m
t h
nhphúc. Cái d
t c
a tôi b
t

u t
ch
distribution, mà tôi th
y ch
ư
a có sách giáo khoa nàogi
i thích c
th
c
, hay gi
i thích theo ki
u toán h
c r
t tr
u t
ư 
ng.
 
Ch
ươ 
ng trình hu
n luy
n y khoa – YKHOA.NET Training – Nguy
n V
ă
n Tu
n
2

c
th
hóa v
n

, b
n

c có th
làm m
t thí nghi
m (hay t
ư 
ng t
ư 
ng m
tthí nghi
m)
ơ 
n gi
n nh
ư
sau: ch
n ng
u nhiên 100

ng nghi
p hay sinh viên,
o chi
ucao c
a h
. K
t qu
mà b
n

c s
thu th
p
ư 
c có th
nh
ư
sau:
176.1 176.0 160.6 158.4 165.3 158.0 155.3 164.2 157.2 159.0167.7 155.6 165.1 170.0 167.4 166.4 162.3 167.1 154.0 159.3164.5 171.5 151.9 166.0 166.9 162.0 152.5 147.6 163.6 163.5172.2 165.8 172.4 162.0 149.6 159.9 157.0 154.6 162.3 171.2171.1 162.0 158.6 164.4 176.6 159.5 149.9 164.0 162.2 162.0167.3 156.1 162.5 158.4 156.8 167.8 168.7 164.6 170.6 165.2168.9 166.2 155.3 157.9 167.4 171.8 170.2 178.7 171.7 171.5164.0 171.7 162.7 155.8 161.4 163.4 148.3 160.9 156.1 165.6157.9 166.8 157.2 158.8 162.7 157.1 165.9 162.7 176.7 172.1157.0 160.8 165.2 161.8 163.8 164.2 174.7 158.2 162.3 168.9
Tr
ư 
c m
t “r
ng” con s
nh
ư
th
, chúng ta ph
i làm gì? Câu h
i
ó còn tùythu
c vào m
c
ích c
a nghiên c
u. Nh
ư
ng
 
 
ây, chúng ta mu
n mô t
chi
u cao vàhuy
t áp c
a 100

i t
ư 
ng. Trong v
ă
n ch
ươ 
ng, “mô t
” có ngh
 ĩ 
a là dùng t
ng
 

nói

n nh
ng khía c
nh c
a m
t s
ki
n mà trong ti
ng Anh nó tóm g
n trong nh
ng ch
 cái
:
what 
(s
ki
n gì),
when
(x
y ra
 
 
âu),
where
(x
y ra lúc nào), và khó h
ơ 
n chút là
why
(t
i sao s
ki
n x
y ra). Trong khoa h
c, chúng ta c
ũ
ng mô t
s
ki
n v
 
i nh
ngkhía c
nh
ó, nh
ư
ng chúng ta s
d
ng c
t
ng
và con s
. t
b
ng con s
, chúngta c
n h
i thêm nh
ng câu h
i nh
ư
“bao nhiêu” (
how many
hay
how much
) nh
ư
: chi
ucao th
p nh
t và cao nh
t là bao nhiêu, chi
u cao trung bình bao nhiêu,

dao

ng caoth
p bao nhiêu, v.v…V
 
i hàng tr
ă
m con s
nh
ư
th
, r
t khó c
m nh
n
ư 
c v
n

. M
t cách khác t
th
ơ 
n là chúng ta s
p x
p s
li
u t
th
p nh
t

n cao nh
t nh
ư
sau:
147.6 148.3 149.6 149.9 151.9 152.5 154.0 154.6 155.3 155.3155.6 155.8 156.1 156.1 156.8 157.0 157.0 157.1 157.2 157.2157.9 157.9 158.0 158.2 158.4 158.4 158.6 158.8 159.0 159.3159.5 159.9 160.6 160.8 160.9 161.4 161.8 162.0 162.0 162.0162.0 162.2 162.3 162.3 162.3 162.5 162.7 162.7 162.7 163.4163.5 163.6 163.8 164.0 164.0 164.2 164.2 164.4 164.5 164.6165.1 165.2 165.2 165.3 165.6 165.8 165.9 166.0 166.2 166.4166.8 166.9 167.1 167.3 167.4 167.4 167.7 167.8 168.7 168.9168.9 170.0 170.2 170.6 171.1 171.2 171.5 171.5 171.7 171.7171.8 172.1 172.2 172.4 174.7 176.0 176.1 176.6 176.7 178.7
Cách s
p x
p này (ti
ng Anh g
i
sort 
) cho chúng ta th
y ng
ư 
i có chi
u caoth
p nh
t là 148.7 cm, và ng
ư 
i cao nh
t là 178.7 cm. Nh
ư
ng n
u nhìn k 
 ĩ 
, chúng ta c
ũ
ngchú ý r
ng ph
n l
 
n các

i t
ư 
ng có chi
u cao kho
ng 160

n 165 cm.

n
ây thì câu h
i

t ra là có bao nhiêu

i t
ư 
ng v
 
i m
i chi
u cao t
160

n165 cm, và có bao nhiêu

i t
ư 
ng có chi
u cao th
p h
ơ 
n hay cao h
ơ 
n hai giá tr
 
ó? C
 
 
Ch
ươ 
ng trình hu
n luy
n y khoa – YKHOA.NET Training – Nguy
n V
ă
n Tu
n
3nhiên, cách hay nh
t là chúng ta

m. Nh
ư
ng v
 
i máy tính, chúng ta có th
yêu c
u máytính

m và t
t h
ơ 
n n
a là v
bi
u

d
ư 
i
ây.
Frequency distribution of height
Height
       F     r     e     q     u     e     n     c     y
145150155160165170175180
       0       5       1       0       1       5       2       0       2       5
 
150155160165170175
       0 .       0       0 .       2       0 .       4       0 .       6       0 .       8       1 .       0
Height
       (       1     :     n       )       /     n
 
Bi
u

1
: (a) M
t

phân ph
i c
a chi
u cao, v
 
i tr
c tung là s
 

i t
ư 
ng. (b) Bi
u

 bên ph
i là xác su
t tích l
ũ
y (cumulative probability) c
a chi
u cao.Trong Bi
u

trên (phía trái), tr
c tung là s
 

i t
ư 
ng và tr
c hoành là chi
ucao. Nh
ư
b
n

c có th
th
y, có 4

i t
ư 
ng v
 
i chi
u cao t
145

n 150 cm, và t
151

n 155 cm. T
ươ 
ng t
, ch
có 4

i t
ư 
ng có chi
u cao t
175

n 180 cm.
úng nh
ư
 c
m nh
n ban

u,

nh c
a bi
u

là s
 

i t
ư 
ng có chi
u cao t
160

n 170 cm.Bi
u

bên ph
i th
hi
n xác su
t tích l
ũ
y chi
u cao. Nhìn qua bi
u

này,chúng ta có th
nói r
ng kho
ng 30%

i t
ư 
ng có chi
u cao th
p h
ơ 
n 160 cm, và kho
ng80%

i t
ư 
ng có chi
u cao th
p h
ơ 
n hay b
ng 170 cm. Nói cách khác, s
 

i t
ư 
ng cóchi
u cao t
160

n 170 cm chi
m kho
ng 50% t
ng s
c
 
m
u.Do
ó, nói

n “phân ph
i” là

c
p

n t
n s
kh
d
 ĩ 
(hay xác su
t) c
a các giátr
chi
u cao.V
hình d
ng, chúng ta d
dàng th
y r
ng s
phân ph
i chi
u cao
 
100

i t
ư 
ngnày gi
ng nh
ư
m
t hình chuông. Các phân ph
i có hình d
ng này
ư 
c g
i là “Normaldistribution” (ch
N c
a normal vi
t hoa), hay phân ph
i bình th
ư 
ng
.
Nh
ư
ng vì tínhcách chu
n hóa c
a phân ph
i này, nên tôi t
m d
ch là
 phân ph
 
i chu
 
n
.

cho có v
 khoa h
c và “trí th
c” m
t chút (và làm cho nhi
u ng
ư 
i ph
i b
c tóc gãi

u), gi
 
i toánh
c th
nh tho
ng thêm ch
“lu
t” thành “lu
t phân ph
i”!Phân ph
i bình th
ư 
ng còn
ư 
c g
i là Gaussian distribution, b
 
i vì ng
ư 
i pháthi
n ra lu
t phân ph
i này là nhà toán h
c danh ti
ng Carl F. Gauss (ng
ư 
i

c). Th
t ra,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->