Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Instalatii Electrice

Instalatii Electrice

Ratings: (0)|Views: 123 |Likes:
Published by Flaviu Bogdan
Cap 1 Caracteristici Generale
Cap 1 Caracteristici Generale

More info:

Published by: Flaviu Bogdan on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
 
1.1
Cap. 1 Caracteristici generale ale echipamentului electric al clădirilor
1.1 Structura instalaŃiilor electrice
 
 Problematica- terminologie: echipament electric, instalaŃie electrică, receptor electricconsumator, furnizor, sistem energetic naŃional instalaŃie de producere, transport, distribuŃie şi utilizare- schema de principiu a instalaŃiilor electriceelemente componentetensiuni utilizate- instalaŃii electrice la consumator gradul de dotare a clădirilor cu instalaŃii electrice- categorii de consumatori 
Energia primară furnizată omului de către natură nu poate fi consumată în locul, subforma sau în cantitatea existentă. În mod firesc este necesară transformarea, transportul şistocarea ei direct sau după transformări intermediare. Cea mai răspândită formă intermediară deutilizare a energiei este cea 
electrică
.
 Echipament electric
- orice dispozitiv care asigură folosirea energiei electrice, atât înunităŃi globale cât şi în unităŃi individuale, pentru producere, transport, distribuŃie sau utilizare.
 InstalaŃie electrică
- totalitatea echipamentelor electrice interconectate într-un spaŃiu dat.
 Receptor electric
(plural: receptoare) - echipamentul destinat consumului energieielectrice în scop util - receptoare de lumină, de forŃă (electromagnetice, electrotermice,electrochimice), de telecomunicaŃii.
Consumator de energie electrică
(plural: consumatori) - totalitatea instalaŃiilor electricece asigură desfăşurarea unei activităŃi umane specifice - construcŃii civile, industriale, agricole,staŃii de pompare, şantiere de construcŃii, studiori de radio/televiziune, teatre ş.a.Consumatorii se racordează la reŃeaua electrică a 
 furnizorului de energie
 
electrică
 (Sucursala de furnizare şi distribuŃie a energiei electrice).
Sistem ElectroEnergetic - SEE 
- asigură alimentarea consumatorilor prin conexiunea de oformă oarecare între toate elementele de producere, transport şi distribuŃie a energiei electrice. Înstructura acestuia sunt cuprinse totalitatea instalaŃiilor de
producere
(centralele electrice),
transport 
(liniile electrice de 700, 400, 220 şi 110 kV, staŃiile de transformare) şi
distribuŃie
 (liniile electrice de 20, 10 şi 6 kV, staŃiile şi posturile de transformare şi/sau distribuŃie) a energiei electrice, având un regim comun şi continuu de producŃie şi consum de energie electrică.În figura 1.1 este dată o schemă generală, de principiu, a instalaŃiilor electrice necesarealimentării unei zone de consum. Energia electrică este produsă în centrale electrice -
CE 
aflateîn apropierea surselor de energie primară, tensiunea furnizată de generatoarele electrice sincronefiind de 10 kV (tensiune optimă de producere a energiei electrice).Pentru realizarea unui transport economic al energiei pe teritoriul Ńării, tensiunea este ridicată într-o staŃie de transformare -
SR
la un nivel de 110, 220 sau 400 kV. Valoarea tensiunii îninstalaŃiile de transport este determinată de caracteristica energetică “sarcină·distanŃă”[MVA·km] a sistemului şi influenŃează mărimea pierderilor tehnologice de energie electrică înreŃeaua de transport. Centralele electrice şi liniile de transport sunt interconectate pe teritoriulnaŃional; coordonarea funcŃionării acestora este realizată prin dispecerate teritoriale şidispeceratul naŃional. În apropierea zonei de consum, tensiunea este coborâtă într-o staŃie detransformare -
SC 
la un nivel de 110 sau 20 kV, de unde este distribuită la staŃiile de transformare-
ST 
amplasate în centrele de greutate ale subzonelor de consum. Apoi, prin intermediul unorpuncte de alimentare -
 PA
(staŃii de distribuŃie) se alimentează posturile de transformare -
 PT 
, încare tensiunea este din nou coborâtă la valoarea de utilizare a sistemului trifazat 3x380/220 V.Consumatorii sunt alimentaŃi prin staŃii de transformare (cazul ST
3
), cu distribuŃia în incintă în
 
 
1.2
medie tensiune sau prin posturi de transformare (cazul PT
2.2
), cu distribuŃia în incintă în joasă tensiune. Consumatorii casnici sunt alimentaŃi din reŃeaua de distribuŃie de joasă tensiune a furnizorului (cazul PT
1.1
), prin cofrete de branşament.
Figura 1.1.
Schema de principiu a instalaŃiilor electrice.CE – centrală electrică; SR – staŃie de transformare ridicătoare; LEA-ÎT – linie electrică aeriană de înaltătensiune; SC – staŃie de transformare coborâtoare; ST – staŃie de transformare; PA – punct de alimentare;PT – post de transformare; LEA (LEC)–JT – linie electrică aeriană (linie electrică în cablu) de joasătensiune; C – cofret (firidă) de branşament; Wh – contor de energie activă; TG, TGL, TGF – tablougeneral, tablou general de lumină, tablou general de forŃă.
 Pierderea de putere
în conductoare prin efect Joule este dată de relaŃia 
ϕ 
222222
cos
 RPm RS mmRI  p
===
, (1.1)în care
m
este numărul fazelor liniei electrice;
 R
- rezistenŃa ohmică a conductorului; S,
 P
-puterea aparentă, respectiv activă transportată prin conducŃie pe o fază a liniei;
- tensiunea liniei electrice;
ϕ 
- defazajul între tensiune/curent. Se constată cu uşurinŃă importanŃa uneitensiuni cât mai ridicate (400 kV) pentru obŃinerea unor pierderi cât mai reduse, la fel scăderea numărului fazelor liniei electrice - egal cu 3 în sistemul de curent alternativ trifazat fără conductor neutru (în transmisia în curent continuu se foloseşte un singur conductor activ, cel de-al doilea fiind “pământul”), a unei rezistenŃe ohmice cât mai scăzute şi a unui factor de putere -
cos
ϕ 
cât mai ridicat (valoarea neutrală în sistemul energetic naŃional este de 0,92).
 
 
1.3
 Exemplu
. Să se compare pierderile de putere într-o linie trifazată de alimentare a unui consumator cuurmătoarele caracteristici: puterea transportată 5 MVA, lungimea liniei 1 km, pentru două variante:tensiunea 110 kV, rezistenŃa ohmică de 1,81
Ω 
 /km (corespunzător unui conductor de aluminiu cusecŃiunea de 25 mm
2
 ), respectiv tensiunea 20 kV, rezistenŃa ohmică de 0,30
Ω 
 /km (corespunzător unuiconductor de aluminiu cu secŃiunea de 95 mm
2
 ).SoluŃie. Aplicarea relaŃiei (1.1), cu precizarea că în sistemul trifazat S =
√  
3
⋅ 
UI, conduce laurmătoarele valori:
 P
110 kV 
= RS 
2
 /U 
2
= 1,81
⋅ 
(5000)
2
 /(110)
2
=3740 W, adică 0,07%;
 P
20 kV 
= RS 
2
 /U 
2
= 0,30
⋅ 
(5000)
2
 /(20)
2
=18.750 W, adică 0,37%. DistribuŃia energiei electrice la tensiunea de 20 kV conduce la o pierdere tehnologică de peste 5ori mai mare decât dacă s-ar utiliza tensiunea de 110 kV.
InstalaŃiile electrice la consumator
sunt instalaŃiile ce asigură funcŃionarea acestuia,sunt situate în aval faŃă de punctele de delimitare cu reŃeaua furnizorului de energie electrică şi seaflă în exploatarea consumatorului. Ele se pot clasifica după destinaŃie:- instalaŃii electrice de
iluminat 
- normal şi de siguranŃă, interior şi exterior;- instalaŃii electrice de
 forŃă
;- instalaŃii de
 prize
- de uz general, industrial;- instalaŃii de
telecomunicaŃii interioare
;- instalaŃii de
 protecŃie împotriva şocurilor electrice
;- instalaŃii de
 protecŃie împotriva trăsnetului
;- instalaŃii
speciale
- instalaŃii de ameliorarea factorului de putere şi atenuare (combatere)a regimului deformant; instalaŃii de curent continuu; instalaŃii de iluminat tehnologic.
Gradul de dotare
a consumatorilor (clădirilor) cu diferite categorii de instalaŃii esteindicat prin normative şi reglementări specifice pentru diferitele tipuri de clădiri - de locuit,social-culturale (şcoli, creşe şi grădiniŃe, internate şi cămine, cantine şi restaurante, săli de sport,săli de spectacole), administrative, industriale ş.a.
Categorii de consumatori.
Conform RFUEE - Regulamentul pentru Furnizarea şiUtilizarea Energiei Electrice (PE 932),
consumator
este o persoană fizică sau juridică ale căreiinstalaŃii electrice de utilizare sunt conectate la reŃeaua furnizorului prin unul sau mai multepuncte de alimentare prin care primeşte şi livrează, dacă are centrală electrică proprie, energieelectrică. După natura consumului de energie electrică, consumatorii se împart în: c
onsumatoricasnici
care folosesc energia electrică pentru iluminat şi receptoare electrocasnice necesare înpropria locuinŃă; c
onsumatori industriali şi similari
care folosesc energia electrică, în principal,în domeniul extragerii de materii prime, fabricării unor materiale sau prelucrării materiilor prime,a materialelor sau a unor produse agricole în mijloace de producŃie sau bunuri de consum şi, prinasimilare, şantierele de construcŃii, staŃiile de pompare, inclusiv cele pentru irigaŃii, unităŃile detransporturi feroviare, rutiere, navale şi aeriene şi altele asemenea; c
onsumatori terŃiari
suntrestul consumatorilor, în afara consumatorilor casnici şi a celor industriali şi similari.În funcŃie de puterea contractată, consumatorii se împart în
mici consumatori
, cu putericontractate sub 100 kW şi
mari consumatori
, cu puteri contractate de 100 kW sau mai mari.
 
În funcŃie de sarcina maximă de durată absorbită în punctele distincte de delimitare, mariiconsumatori se clasifică în:
clasa A
- peste 50 MVA,
clasa B
- între 7,5 ... 50 MVA
 , clasa C 
-între 2,5 ... 7,5 MVA,
clasa D
- între 0,1 ... 2,5 MVA (se observă că sarcina aparentă de 0,1MVA corespunde puterii active de 100 kW pentru un factor de putere unitar).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->