Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Instalatii Electrice

Instalatii Electrice

Ratings: (0)|Views: 2,362|Likes:
Published by Flaviu Bogdan
Cap 5 Lampi electrice
Cap 5 Lampi electrice

More info:

Published by: Flaviu Bogdan on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
 
5.1
Cap. 5 Lămpi electrice
 Problematica- lămpi cu incandescenŃă- de uz general - cu halogeni(cu ciclu regenerator)- lămpi fluorescente - tubulare, trifosfor- compacte- lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune- cu balon fluorescent - cu lumină mixtă - cu ioduri metalice- lămpi cu vapori de sodiu- de joasă presiune- de înaltă presiune- lămpi fără electrozi - lampa cu inducŃie- lampa cu microunde (cu sulf)- sisteme de iluminat cu conducte de lumină (tuburi de lumină)- etichetarea energetică 
Lămpile electrice
utilizate în instalaŃiile de iluminat pot fi grupate în următoarele categoriiprincipale: incandescente normale (de uz general), incandescente cu halogeni, fluorescente(tubulare, compacte), cu mercur de înaltă presiune (cu balon fluorescent, cu lumină mixtă, cuhalogenuri metalice), cu sodiu (de joasă presiune, de înaltă presiune), fără electrozi (cu inducŃie -cu mercur, cu microunde - cu sulf). Lămpile sunt diferenŃiate prin construcŃie, funcŃionare,caracteristici (eficacitatea luminoasă, durata de viaŃă, deprecierea fluxului luminos, proprietăŃilecolorimetrice), alimentare.
 Eficacitatea luminoasă
a unei lămpi se exprimă în lumen pe watt (lm/W) şi reprezintă raportul între fluxul luminos emis de lampă ("flux luminos iniŃial", după 100 ore de funcŃionare)şi puterea electrică consumată (în cazul lămpilor cu descărcări, fără luarea în considerare a pierderilor electrice în echipamentul auxiliar).
 Exemplu.
O lampă fluorescentă emite 3000 lm şi consumă 40 W, iar balastul său consumă 10 W;eficacitatea luminoasă a lămpii este 3000/40=75 lm/W iar a sistemului lampă-balast este3000/(40+10)=60 lm/W.
 Durata de viaŃă
şi
deprecierea fluxului luminos emis
se referă la grupuri de lămpi şi sedetermină în condiŃii standard de testare. Durata de viaŃă este: (a) pentru lămpile cuincandescenŃă - numărul de ore de funcŃionare în care se deteriorează 50% din lămpile grupuluitestat; (b) pentru lămpile cu descărcări - numărul de ore de funcŃionare în care fluxul luminosemis (sau eficacitatea luminoasă) scade la un procent dat (în general 70%) faŃă de valoarea iniŃială (după 100 ore de funcŃionare). Uneori se utilizează ambele noŃiuni, sub denumirea de"durată de supravieŃuire", respectiv "durată de viaŃă economică" (în care se obŃine o cantitate delumină cu un consum optim de energie). Deprecierea fluxului luminos pe durata de viaŃă sedatorează "îmbătrânirii" lămpii şi este cauzată de mai mulŃi factori. Aceste două caracteristicisunt stabilite de fiecare producător în parte şi sunt incluse în cataloagele de prezentare. În tabelul5.6 sunt date valori informative pentru lămpile electrice de uz general, cu menŃionarea ambelordurate de viaŃă pentru lămpile cu descărcări. În condiŃii reale de funcŃionare, caracteristicilemenŃionate au valori inferioare celor standard, datorită unor factori externi ca variaŃii de tensiune,frecvenŃă de conectare, vibraŃii, temperatura mediului ambiant, tipul balasturilor.
 ProprietăŃile colorimetrice
sunt descrise prin
temperatura de culoare corelată
a lămpii(culoarea aparentă a radiaŃiei emise) - tabelul 5.1 şi
indicele de redare a culorii
(calitatea uneilămpi de a asigura unui obiect iluminat culoarea sa naturală), caracteristici ce determină încadrarea lămpii într-o anumită categorie specifică - tabelul 5.2.
5.1 Lămpi cu incandescenŃă
 
 
5.2
a. Lămpi cu incandescenŃă de uz general - LIG 
 
ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare.
Lampa (fig. 5.1) este alcătuită din filamentul de wolframspiralat, suporturile de alimentare şi fixare a filamentului, balonul de sticlă, gazul de umplere şisoclul. Filamentul încălzit electric la o temperatură suficient de mare (2800 ... 3000 K) emite oradiaŃie cuprinsă parŃial în domeniul vizibil al spectrului. Cu cât mai ridicată este temperatura filamentului, cu atât mai mare este atât procentul de radiaŃie vizibilă cât şi eficacitatea luminoasă a lămpii. Particulele de wolfram ce se evaporă de pe filament în timpul funcŃionării se depun pebalonul de sticlă. Durata de viaŃă este determinată de ruperea filamentului, subŃierea acestuia şiînnegrirea balonului de sticlă conducând la scăderea fluxului luminos emis. Evaporarea filamentului este redusă prin umplerea balonului de sticlă cu un gaz inert sau amestec de gaze(uzual, argon şi azot). Balonul de sticlă poate fi clar, mat, opal, colorat sau oglindat. Soclul estede tip filet sau baionetă. În unele aplicaŃii restrânse se folosesc lămpi cu incandescenŃă tubularede formă liniară, cu filament axial şi alimentare la unul sau ambele capete ale tubului.
Figura 5.1
Lampa cu incandescnŃă
Caracteristici de funcŃionare.
Lămpile cu incandescenŃă de uz general - LIG au: - puterea nominală între 15 ... 2000 W, majoritatea fiind între 25 ... 200 W; - eficacitatea luminoasă între 8... 20 lm/W, maximul teoretic de 53 lm/W obŃinându-se la temperatura de topire a wolframuluide 3655 K (eficacitatea luminoasă creşte cu puterea lămpii: 15 W - 8 lm/W; 100 W - 14 lm/W;2000 W - 20 lm/W); - durata de viaŃă de 1000 ore, cu o depreciere a fluxului luminos de circa 20%; - luminanŃă mare, de ordinul a (200 ... 1200) ·10
4
nt, reducerea ei fiind posibilă prinutilizarea baloanelor mate sau opale. Temperatura de culoare scăzută de circa 2800 K şi radiaŃia ce acoperă întregul spectru vizibil conferă acestei lămpi o excelentă culoare aparentă şi o foartebună redare a culorilor (având R 
= 100). Aprinderi şi stingeri repetate la scurte intervale de timpnu afectează durata de viaŃă a lămpii. Reglajul (diminuarea) fluxului luminos este posibil fără restricŃii, însă trebuie avut în vedere că o lampă alimentată cu tensiune scăzută va avea şi otemperatură a filamentului mai scăzută (ceea ce este echivalent cu o temperatură de culoare şi oeficacitate reduse, dar o durată de viaŃă mărită). VariaŃia tensiunii de alimentare influenŃează puternic caracteristicile lămpii. În reŃeaua de joasă tensiune de alimentare a lămpilor electricefiind admisă o variaŃie a tensiunii de alimentare de +/- (3 ... 5)%, se observă că mărirea tensiuniicu 5% conduce la scăderea duratei de viaŃă cu 50%. FuncŃionarea lămpii nu este afectată detemperatura mediului ambiant. În tabelul 5.3 sunt date unele caracteristici ale LIG.
 Alimentare.
Se conectează direct la reŃea, fără aparataj special.
Utilizare.
Avantajele LIG (construcŃie simplă şi preŃ de cost scăzut, puteri mari la gabaritereduse, lipsa unui aparataj suplimentar) îi asigură o largă răspândire şi aplicabilitate în locuinŃe,iluminat local, încăperi cu rol de divertisment, încăperi auxiliare, iluminat de siguranŃă. Înultimul timp este însă puternic concurată de lampa fluorescentă compactă - LFC, realizată tocmaica o alternativă economică în utilizări generale.
 
 
5.3
b. Lămpi cu incandescenŃă cu halogeni - LIH 
 
ConstrucŃie şi principiu de funcŃionare
. Introducerea unui halogen (iod, clor sau brom) îninteriorul balonului de sticlă al unei lămpi cu incandescenŃă normale măreşte eficacitatea luminoasă şi reduce spectaculos deprecierea fluxului luminos al acesteia. Principiul defuncŃionare descoperit în 1958 se bazează pe ciclul regenerator al halogenului. Wolframulevaporat se combină cu halogenul şi formează halogenura de wolfram, la o temperatură sub 2000K. Halogenura este volatilă şi nu aderă pe balonul de sticlă, dacă temperatura balonului estedestul de ridicată (peste 500 K) pentru a nu se condensa. În apropierea filamentului, la temperatura peste 2800 K, halogenura de wolfram se descompune în wolfram şi halogen;wolframul se depune pe filament iar halogenul îşi continuă rolul în funcŃionarea ciclului.Temperatura ridicată necesară balonului determină dimensiuni mai reduse ale acestuia,comparativ cu o lampă cu incandescenŃă normală de aceeaşi putere şi impune utilizarea sticlei decuarŃ în locul sticlei obişnuite. Forma balonului de sticlă este cel mai adesea tubulară, cufilamentul poziŃionat axial şi alimentare la unul sau ambele capete ale tubului. Lampa tubulară sefoloseşte numai în poziŃie orizontală. Pentru evitarea atingerii cu mâna a sticlei de cuarŃ (fapt ceconduce în timp la distrugerea lămpii datorită acŃiunii grăsimii de pe pielea mâinii asupra structurii cristaline a cuarŃului), unele tipuri constructive de lămpi au un balon suplimentar deprotecŃie din sticlă obişnuită sau lampa este introdusă într-un reflector din aluminiu sau de tipdicroic, prevăzut eventual cu geam de protecŃie.
Caracteristici de funcŃionare.
Avantajele LIH faŃă de LIG constau în: - eficacitatea luminoasă mai mare cu circa 10%; - durata de viaŃă dublă, de 2000 ore, deprecierea fluxuluiluminos redusă la circa 4%; - temperatura de culoare mai ridicată, între 2800 ... 3200 K, lumina emisă fiind mai "albă". Reglajul (diminuarea) fluxului luminos emis este posibil până la unanumit punct, datorită faptului că temperatura lămpii scade şi astfel este stopată funcŃionarea ciclului regenerator. Sub acest punct, LIH se comportă ca o lampă cu incandescenŃă normală,balonul de sticlă se înnegreşte rapid iar halogenul atacă chimic filamentul de wolfram. De aceea nu se recomandă funcŃionarea timp îndelungat a LIH având fluxul luminos diminuat.
 Alimentare.
Se execută în două variante principale, pentru alimentare directă la reŃea la tensiunea de 220 V (cu puteri între 60 ... 2000 W) sau prin transformator de tensiune redusă la 6,12 sau 24 V (cu puteri între 10 ... 250 W).
Utilizare.
Avantajele LIH (construcŃie compactă, dimensiuni reduse şi un sistem optic perfectcontrolabil) îi asigură multiple aplicaŃii în sistemele de iluminat tip spot (expoziŃii, vitrine,încăperi comerciale, iluminat decorativ, iluminatul local), în proiectoare pentru iluminatulterenurilor sportive sau în iluminatul artistic (studiouri de filmare, televiziune, săli despectacole).

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ilie Grecu liked this
Alex Vlas liked this
Stancu Lucian liked this
berchone liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->