Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Instalatii Electrice

Instalatii Electrice

Ratings: (0)|Views: 265|Likes:
Published by Flaviu Bogdan
Cap 6 Strategii de control al instalatiilor de ilumina
Cap 6 Strategii de control al instalatiilor de ilumina

More info:

Published by: Flaviu Bogdan on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

 
6.1
Cap. 6 Strategii de control al instalaŃiilor de iluminat
6.1 Componentele energetice şi de cost ale iluminatului
 InstalaŃiile de iluminat trebuie astfel proiectate încât să asigure o ambianŃă cât mai confortabilă cu consumuri energetice minime. Cu toate că iluminatul este destinat să promoveze performanŃa vizuală, confortul vizual, plăcerea sau o combinaŃie a acestora, trebuie avut însă în vedereeficienŃa energetică şi costul cu care se împlinesc aceste cerinŃe.Este important să nu fie compromise aspectele vizuale ale instalaŃiilor de iluminat prinsimpla reducere a consumului de energie, luând în considerare faptul că, în multe locuri, costulenergiei consumate în iluminat, deşi substanŃial, reprezintă doar o mică parte din costul totalasociat activităŃii desfăşurate. În spaŃii industriale, sistemul de iluminat consumă 10-15% dinenergia electrică şi costurile de energie (fără considerarea consumului tehnologic). În clădiri debirouri, consumă aproape 60% din energie şi circa 1% din costurile totale (ce includ şiechipamente, salarii, călătorii, conferinŃe).Costul anual total al sistemului de iluminat este compus din costul de capital (investiŃie,instalare) şi costurile de funcŃionare (electricitate, lămpi, întreŃinere) – figura 6.1. Componenteleacestor costuri scot în evidenŃă ponderea însemnată pe care o are durata de funcŃionare a instalaŃiei de iluminat. Energia consumată de instalaŃiile de iluminat depinde de puterea instalată şi de durata consumului. Numărul orelor de utilizare este determinat de: - prezenŃa utilizatorilorîn încăpere; - lumina naturală disponibilă; - sistemul de control aplicat.Este important să se cunoască consumul de energie al unei instalaŃii existente sauproiectate, când se analizează costul măsurilor de îmbunătăŃire a eficienŃei energetice a instalaŃiei. Aceste măsuri necesită fonduri băneşti pentru a fi introduse, dar, ulterior, vor conducela reducerea consumului de energie. Este posibil ca la o instalaŃie cu o putere instalată mare,combinată cu un sistem de control favorabil să se obŃină un număr mic de ore de utilizare, ceea ce duce la un consum de energie mai redus decât într-o instalaŃie cu o putere mai mică dar cu unsistem de control neadecvat, care face ca timpul de utilizare al ei să fie mare.Cele mai scăzute valori ale puterii instalate specifice realizate de sisteme moderne deiluminat sunt de circa 10 W/m
2
, respectiv 2 W/m
2
100 lx, la niveluri de iluminare medie peplanul de lucru de 350-550 lux, cu un consum de energie de 29-30 kWh/m
2
pe an (de exemplu,La Tour Elf, La Défense, Paris, France - Stadtparkasse, München, Germania).
Figura 6.1
Componentele costului sistemului de iluminat – după [5]
 
6.2
6.2 Controlul iluminatului
Pentru anumite perioade de timp şi locuri de funcŃionare, controlul iluminării asigurate deinstalaŃia de iluminat electric poate să fie eficient sub aspectul economiei de energie. Iluminarea necesară depinde de lumina naturală disponibilă, de ocuparea spaŃiului de muncă, de sarcina cetrebuie îndeplinită (cerinŃele pentru activitatea productivă pot să difere substanŃial de celenecesare lucrărilor de curăŃenie; cerinŃele la un anumit loc de muncă pot să fie diferite în timp, înfuncŃie de specificul sarcinii de îndeplinit la un moment dat) şi de preferinŃele individuale aleutilizatorului. Controlul constă în mod obişnuit din întreruperea sau diminuarea alimentăriilămpilor sau a corpurilor de iluminat, individual sau în grupuri. Controlul poate fi realizatmanual, automat sau într-o combinaŃie a acestora, având însă în vedere că este necesar ca uncontrol manual să poată înlocui în orice moment pe cel automat. Controlul manual poate firealizat cu întreruptoare (comutatoare) fixe sau portabile cu comandă la distanŃă; controlulautomat poate fi programabil în funcŃie de timp, de lumina naturală disponibilă sau de prezenŃa ocupanŃilor încăperii şi poate fi parte componentă a unui sistem general de automatizare a clădirii.Tehnici de control Nivelul de iluminare într-o încăpere poate fi controlat:
 
prin comutare - control în trepte;
 
prin reglare - control continuu;
 
printr-o combinaŃie a celor două (comutare şi reglare).
Controlul iluminatului prin comutare
.
Fluxul luminos al unei instalaŃii de iluminatpoate fi adus la nivelul dorit în trepte. InstalaŃia poate funcŃiona cu un număr redus de corpuri deiluminat, pentru asigurarea unor niveluri de iluminare generale scăzute (de exemplu, în perioada de curăŃenie), poate fi întreruptă complet în unele porŃiuni (de exemplu, corpurile de iluminat dinvecinătatea ferestrelor) sau anumite corpuri de iluminat pot fi lăsate în funcŃiune pentru a seasigura iluminatul localizat; desigur că uniformitatea iluminării va fi afectată în mod negativ.Realizarea sistemului este posibilă cu o mică extindere a reŃelei de alimentare a corpurilor deiluminat.
Controlul iluminatului prin diminuare
.
Nivelul de iluminare este variabil în modcontinuu. Dispozitivele actuale sunt din categoria variatoarelor de curent alternativ cu comandă de fază (tip chopper, cu tiristor) sau cu frecvenŃă variabilă (regulatoare de lumină electronice deînaltă frecvenŃă - HF). Variatoarele chopper au circuite de control al fazei prin care se modifică perioada de conducŃie în fiecare jumătate de ciclu al curentului lămpii. Lămpile fluorescente potfi controlate în gama de curenŃi (0,5 ... 1,0)
 I 
n
, ceea ce este echivalent cu o diminuare a fluxuluiluminos emis de până la 50% din fluxul nominal al lămpii. Limita inferioară de curent estedeterminată de încălzirea minimă a electrozilor lămpii care să asigure temperatura de emisieelectronică a acestora. Astfel de circuite sunt simple, ieftine şi nu au un consum propriu deputere. Variatoarele HF sunt din categoria balasturilor electronice. Fluxul luminos poate fidiminuat până la 1%, 3% sau 10%, funcŃie de tipul balastului.
Controlul iluminatului prin comutare şi reglare
.
În spaŃiile în care sunt necesareniveluri de iluminare ridicate, este posibilă reducerea costului sistemului de control a iluminatului prin utilizarea combinată a comutării cu o reglare parŃială. La valori ridicate aleiluminării se aplică reglajul prin comutarea lămpilor, iar la valori scăzute - prin reglarea continuă a unor corpuri de iluminat echipate cu dispozitivele de reglaj adecvate.Sisteme de control Sistemele de control al iluminatului sunt grupate în trei categorii de bază:
 
Control manual
 
Control automat (non-inteligent)
 
Control computerizat (inteligent)
 
6.3
Controlul manual.
Un sistem manual de control a iluminatului utilizează întreruptoare,variatoare sau o combinaŃie a acestora şi este proiectat astfel încât să permită utilizatorilor să regleze nivelul de iluminare local, în concordanŃă cu nevoile lor individuale. În spaŃii iluminatede mici dimensiuni (de exemplu, birouri individuale) sunt folosite dispozitive de control montatepe perete, în timp ce în spaŃii largi, cu locuri de muncă individualizate (de exemplu, birouri maricu multe puncte de lucru), sunt mai convenabile dispozitivele de comandă de la distanŃă (cucomandă în infraroşu). Unul din marile dezavantaje ale metodelor manuale este determinat decomportamentul persoanelor ce utilizează instalaŃia de iluminat: ele vor aprinde lumina atuncicând apreciază că iluminatul natural este insuficient, dar cu siguranŃă vor uita să o stingă atuncicând iluminatul natural devine corespunzător. Astfel, o considerabilă cantitate de energieelectrică este risipită atât în timpul desfăşurării activităŃii zilnice, cât şi după încheierea programului de lucru.
Controlul automat.
Sisteme de control automat folosind relee de timp (ceasuri decomandă), fotocelule sau detectoare de prezenŃă pot fi folosite pentru conectarea (deconectarea)sau reglarea grupurilor de corpuri de iluminat selectate. Conectarea (deconectarea) automată estecea mai simplă metodă din punct de vedere tehnic, dar trebuie făcută în trepte, pentru evitarea unor variaŃii mari ale iluminării care produc inconfort.
 Releele de timp programabile (ceasuri de comandă)
permit un control bazat pe timp alechipamentului de iluminat. Este posibilă conectarea/deconectarea întregii instalaŃii la timpipredeterminaŃi, pentru a elimina pierderile provocate de lăsarea aprinsă a iluminatului când nu seaflă persoane în interior (programul de lucru s-a încheiat) sau dacă lumina naturală eestesuficientă. Acest sistem poate fi folosit pentru a asigura nivele reduse de iluminare dimineaŃa înainte de sosirea majorităŃii persoanelor la lucru sau seara, în perioada de efectuare a curăŃenieisau din motive de securitate. Pentru realizarea sistemului se folosesc relee de tensiune controlatede un ceas de comandă programabil.
Controlul luminii naturale
utilizează o fotocelulă asociată cu un sistem de diminuare. Nivelul de iluminare constant pe planul de lucru este obŃinut prin scăderea cantităŃii de lumină artificială pe măsură ce lumina naturală devine disponibilă (dimineaŃa), respectiv prin creşterea acesteia pe măsură ce lumina naturală se reduce (seara).
Senzorii de prezenŃă
sunt activaŃi de prezenŃa sau absenŃa persoanelor în câmpul vizual.Detectorii reacŃionează la mişcarea sau sunetul ce sunt asociate prezenŃei unor persoane înîncăpere şi acŃionează iluminatul conectând/deconectând lămpile. Se utilizează două tipuri debază de detecŃie: în infraroşu şi acustic (ultrasunete). Controlul iluminatului corelat cu prezenŃa poate să conducă la economii considerabile de energie. Un timp predeterminat de întârziere a deconectării lămpilor (de câteva minute) este necesar pentru evitarea acŃionărilor excesive carefavorizează scurtarea duratei de viaŃă a lămpilor. Este de notat că durata de viaŃă a lămpilorfluorescente moderne nu mai este influenŃată în mod decisiv de frecvenŃa conectărilor/deconectărilor acestora, astfel că nu se pune problema respingerii unui sistem de control al uneiinstalaŃii de iluminat fluorescent pe acest criteriu, al frecvenŃei conectărilor.
Controlul computerizat 
.
Un sistem de control al iluminatului computerizat poate să coordoneze un mare număr de subsisteme, astfel încât să determine o flexibilitate şi o eficienŃă deosebite ale instalaŃiei de iluminat. Controlul iluminatului poate fi parte integrantă a unui sistemcomplex de gestionare a instalaŃiilor clădirii - de încălzire-ventilare-climatizare.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Paul Gabriel liked this
ion.boni8194 liked this
VLADAN MARCEL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->