Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kushtetuta RKS

Kushtetuta RKS

Ratings: (0)|Views: 356|Likes:
Published by Besim Berisha
Ky dokument eshte Kushtetuta e Republikes se Kosoves
Ky dokument eshte Kushtetuta e Republikes se Kosoves

More info:

Published by: Besim Berisha on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

 
 
KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
 
- i -
KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
KAPITULLI I
 
DISPOZITAT THEMELORE...................................................................................................1
 
 N
ENI
1
 
[P
ËRKUFIZIMI I
S
HTETIT
]...........................................................................................................................1
 
 N
ENI
2
 
[S
OVRANITETI
]..........................................................................................................................................1
 
 N
ENI
3
 
[B
ARAZIA PARA
L
IGJIT
].............................................................................................................................1
 
 N
ENI
4
 
[F
ORMA E
Q
EVERISJES DHE
 N
DARJA E
P
USHTETIT
]..................................................................................1
 
 N
ENI
5
 
[G
JUHËT
]...................................................................................................................................................2
 
 N
ENI
6
 
[S
IMBOLET
]...............................................................................................................................................2
 
 N
ENI
7
 
[V
LERAT
]...................................................................................................................................................2
 
 N
ENI
8
 
[S
HTETI
L
AIK 
]...........................................................................................................................................3
 
 N
ENI
9
 
[T
RASHËGIMIA
ULTURORE DHE
F
ETARE
]...............................................................................................3
 
 N
ENI
10
 
[E
KONOMIA
]..............................................................................................................................................3
 
 N
ENI
11
 
[V
ALUTA
]..................................................................................................................................................3
 
 N
ENI
12
 
[P
USHTETI
L
OKAL
]....................................................................................................................................3
 
 N
ENI
13
 
[K 
RYEQYTETI
]...........................................................................................................................................3
 
 N
ENI
14
 
[S
HTETËSIA
]..............................................................................................................................................3
 
 N
ENI
15
 
[S
HTETASIT JASHTË
V
ENDIT
]....................................................................................................................4
 
 N
ENI
16
 
[E
PËRSIA E
USHTETUTËS
].......................................................................................................................4
 
 N
ENI
17
 
[M
ARRËVESHJET
 N
DËRKOMBËTARE
]........................................................................................................4
 
 N
ENI
18
 
[R 
ATIFIKIMI I
M
ARRËVESHJEVE
 N
DËRKOMBËTARE
]................................................................................4
 
 N
ENI
19
 
[Z
BATIMI I SË
D
REJTËS
 N
DËRKOMBËTARE
]..............................................................................................5
 
 N
ENI
20
 
[B
ARTJA E
S
OVRANITETIT
]........................................................................................................................5
 
KAPITULLI II
 
TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE..........................................................................6
 
 N
ENI
21
 
[P
ARIMET E
P
ËRGJITHSHME
].....................................................................................................................6
 
 N
ENI
22
 
[Z
BATIMI I DREJTPËRDREJTË I
M
ARRËVESHJEVE DHE
I
 NSTRUMENTEVE
 N
DËRKOMBËTARE
]...................6
 
 N
ENI
23
 
[D
INJITETI I
 N
JERIUT
]................................................................................................................................7
 
 N
ENI
24
 
[B
ARAZIA PARA
L
IGJIT
].............................................................................................................................7
 
 N
ENI
25
 
[E
 
D
REJTA PËR 
J
ETËN
]...............................................................................................................................7
 
 N
ENI
26
 
[E
 
D
REJTA E
I
 NTEGRITETIT
P
ERSONAL
]....................................................................................................7
 
 N
ENI
27
 
[N
DALIMI I
T
ORTURËS
,
 
T
RAJTIMIT
M
IZOR 
,
 
Ç
 NJERËZOR OSE
P
OSHTËRUES
].............................................8
 
 N
ENI
28
 
[N
DALIMI I
S
KLLAVËRISË DHE I
P
UNËS SË
D
ETYRUAR 
]............................................................................8
 
 N
ENI
29
 
[E
 
D
REJTA E
L
IRISË DHE
S
IGURISË
]...........................................................................................................8
 
 N
ENI
30
 
[T
Ë
D
REJAT E TË
A
KUZUARIT
]..................................................................................................................9
 
 N
ENI
31
 
[E
 
D
REJTA PËR 
G
JYKIM TË
D
REJTË DHE TË
P
AANSHËM
]..........................................................................9
 
 N
ENI
32
 
[E
 
D
REJTA PËR 
M
JETE
J
URIDIKE
]............................................................................................................10
 
 N
ENI
33
 
[P
ARIMI I
L
EGALITETIT DHE
P
ROPORCIONALITETIT NË
ASTET
P
ENALE
]..............................................10
 
 N
ENI
34
 
[E
 
D
REJTA PËR TË MOS U
G
JYKUAR DY HERË PËR TË NJËJTËN
V
EPËR 
]...................................................11
 
 N
ENI
35
 
[L
IRIA E
L
ËVIZJES
]..................................................................................................................................11
 
 N
ENI
36
 
[E
 
D
REJTA E
P
RIVATËSISË
]......................................................................................................................11
 
 N
ENI
37
 
[E
 
D
REJTA E
M
ARTESËS DHE
F
AMILJES
].................................................................................................12
 
 N
ENI
38
 
[L
IRIA E
B
ESIMIT
,
E
 N
DËRGJEGJES DHE E
F
ESË
]......................................................................................12
 
 N
ENI
39
 
[K 
ONFESIONET
F
ETARE
]..........................................................................................................................12
 
 N
ENI
40
 
[L
IRIA E
S
HPREHJES
]...............................................................................................................................12
 
 N
ENI
41
 
[E
 
D
REJTA E
Q
ASJES NË
D
OKUMENTE
P
UBLIKE
]....................................................................................13
 
 N
ENI
42
 
[L
IRIA E
M
EDIEVE
]..................................................................................................................................13
 
 N
ENI
43
 
[L
IRIA E
T
UBIMIT
]...................................................................................................................................13
 
 N
ENI
44
 
[L
IRIA E
A
SOCIIMIT
]................................................................................................................................13
 
 N
ENI
45
 
[T
Ë
D
REJTAT
Z
GJEDHORE DHE TË
P
JESËMARRJES
].................................................................................14
 
 N
ENI
46
 
[M
BROJTJA E
P
RONËS
]............................................................................................................................14
 
 N
ENI
47
 
[E
 
D
REJTA PËR 
A
RSIMIN
]........................................................................................................................14
 
 N
ENI
48
 
[L
IRIA E
A
RTIT DHE E
S
HKENCËS
]...........................................................................................................15
 
 N
ENI
49
 
[E
 
D
REJTA E
P
UNËS DHE
U
SHTRIMIT TË
P
ROFESIONIT
]..........................................................................15
 
 
- ii -
 N
ENI
50
 
[T
Ë
D
REJTAT E
F
ËMIJËS
].........................................................................................................................15
 
 N
ENI
51
 
[M
BROJTJA
S
HËNDETËSORE DHE
S
OCIALE
]............................................................................................15
 
 N
ENI
52
 
[P
ËRGJEGJËSIA PËR 
M
JEDISIN
J
ETËSOR 
].................................................................................................15
 
 N
ENI
53
 
[I
 NTERPRETIMI I
D
ISPOZITAVE PËR TË
D
REJTAT E
 N
JERIUT
]..................................................................16
 
 N
ENI
54
 
[M
BROJTJA
G
JYQËSORE E TË
D
REJTAVE
]................................................................................................16
 
 N
ENI
55
 
[K 
UFIZIMI I TË
D
REJTAVE DHE
L
IRIVE
T
HEMELORE
]..............................................................................16
 
 N
ENI
56
 
[T
Ë
D
REJTAT DHE
L
IRITË
T
HEMELORE GJATË
G
JENDJES SË
J
ASHTËZAKONSHME
].................................16
 
KAPITULLI III
 
TË DREJTAT E KOMUNITETEVE DHE PJESËTARËVE TË TYRE...........................18
 
 N
ENI
57
 
[P
ARIMET E
P
ËRGJITHSHME
]...................................................................................................................18
 
 N
ENI
58
 
[P
ËRGJEGJËSITË E
S
HTETIT
]....................................................................................................................18
 
 N
ENI
59
 
[T
Ë
D
REJTAT E
OMUNITETEVE DHE
P
JESËTARËVE TË
T
YRE
]...............................................................19
 
 N
ENI
60
 
[K 
ËSHILLI
ONSULTATIV PËR 
OMUNITETE
].........................................................................................20
 
 N
ENI
61
 
[P
ËRFAQËSIMI NË
P
UNËSIM NË
I
 NSTITUCIONET
P
UBLIKE
]......................................................................21
 
 N
ENI
62
 
[P
ËRFAQËSIMI NË
O
RGANET E
P
USHTETIT
L
OKAL
].................................................................................21
 
KAPITULLI IV
 
KUVENDI I REPUBLIKËS KOSOVËS..........................................................................22
 
 N
ENI
63
 
[P
ARIMET E
P
ËRGJITHSHME
]...................................................................................................................22
 
 N
ENI
64
 
[S
TRUKTURA E
UVENDIT
].....................................................................................................................22
 
 N
ENI
65
 
[K 
OMPETENCAT E
UVENDIT
]................................................................................................................22
 
 N
ENI
66
 
[Z
GJEDHJA DHE
M
ANDATI
].....................................................................................................................23
 
 N
ENI
67
 
[Z
GJEDHJA E
RYETARIT DHE
 N
ËNKRYETARËVE
]..................................................................................24
 
 N
ENI
68
 
[S
EANCAT
]...............................................................................................................................................24
 
 N
ENI
69
 
[O
RARI I
S
EANCAVE DHE
UORUMI
]......................................................................................................25
 
 N
ENI
70
 
[M
ANDATI I
D
EPUTETËVE
]......................................................................................................................25
 
 N
ENI
71
 
[K 
UALIFIKIMET DHE
B
ARAZIA
G
JINORE
]................................................................................................26
 
 N
ENI
72
 
[P
APAJTUESHMËRIA
]...............................................................................................................................26
 
 N
ENI
73
 
[P
AMUNDËSIA E
ANDIDIMIT
]................................................................................................................26
 
 N
ENI
74
 
[U
SHTRIMI I
F
UNKSIONIT
].......................................................................................................................27
 
 N
ENI
75
 
[I
MUNITETI
].............................................................................................................................................27
 
 N
ENI
76
 
[R 
REGULLORJA E
P
UNËS
]........................................................................................................................27
 
 N
ENI
77
 
[K 
OMISIONET
].........................................................................................................................................27
 
 N
ENI
78
 
[K 
OMISIONI PËR TË
D
REJTAT DHE
I
 NTERESAT E
OMUNITETEVE
].........................................................27
 
 N
ENI
79
 
[N
ISMA
L
EGJISLATIVE
]............................................................................................................................28
 
 N
ENI
80
 
[M
IRATIMI I
L
IGJEVE
]..............................................................................................................................28
 
 N
ENI
81
 
[L
EGJISLACIONI ME
I
 NTERES
V
ITAL
].......................................................................................................29
 
 N
ENI
82
 
[S
HPËRNDARJA E
UVENDIT
]..................................................................................................................29
 
KAPITULLI V
 
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS.....................................................................31
 
 N
ENI
83
 
[S
TATUSI I
P
RESIDENTIT
].........................................................................................................................31
 
 N
ENI
84
 
[K 
OMPETENCAT E
P
RESIDENTIT
].............................................................................................................31
 
 N
ENI
85
 
[K 
UALIFIKIMI PËR 
Z
GJEDHJEN E
P
RESIDENTIT
].......................................................................................33
 
 N
ENI
86
 
[Z
GJEDHJA E
P
RESIDENTIT
].....................................................................................................................33
 
 N
ENI
87
 
[M
ANDATI DHE
B
ETIMI
]..........................................................................................................................33
 
 N
ENI
88
 
[P
APAJTUESHMËRIA
]...............................................................................................................................33
 
 N
ENI
89
 
[I
MUNITETI
].............................................................................................................................................34
 
 N
ENI
90
 
[M
UNGESA E
P
ËRKOHSHME E
P
RESIDENTIT
]...........................................................................................34
 
 N
ENI
91
 
[S
HKARKIMI I
P
RESIDENTIT
]....................................................................................................................34
 
KAPITULLI VI
 
QEVERIA E REPUBLIKËS KOSOVËS.........................................................................36
 
 N
ENI
92
 
[P
ARIMET E
P
ËRGJITHSHME
]...................................................................................................................36
 
 N
ENI
93
 
[K 
OMPETENCAT E
Q
EVERISË
].................................................................................................................36
 
 N
ENI
94
 
[K 
OMPETENCAT E
RYEMINISTRIT
]........................................................................................................37
 
 N
ENI
95
 
[Z
GJEDHJA E
Q
EVERISË
]..........................................................................................................................37
 
 N
ENI
96
 
[M
INISTRITË DHE
P
ËRFAQËSIMI I
OMUNITETEVE
]................................................................................38
 
 N
ENI
97
 
[P
ËRGJEGJËSIA
].......................................................................................................................................38
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ylli Kelmendi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->