Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23101, 16.4.2011]

Oslobođenje [broj 23101, 16.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 158 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Foto: Muhamed TUNOVI]
Mladen Ivani}
Zasjedali ambasadori UO Vi je}a za implementaciju mira u BiH
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 16. 4. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.101Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
PIC ne}e dozvoli ti
referendum
3. strana
DANAS PRILOG
ZENICA
Obilje`en Dan armi je BiH
U BiHmogu}eizbi janjesukoba
 
5. str.
Ja~atiOSBiH
2. strana
HAAGGo to vini 24, Marka~u 18 godina za tvora, ^ermak oslobo|en
Tu|man bio na~elu zlo~ina~kogpoduhva ta
10-11. strana
 
OSLOBO\ENJE
subota, 16. april 2011. godine
U @I@I
2
 Sino} u BanjojLuci Vuk Jeremi} s MiloradomDodikom
 Srbi ja je zabrinu ta
Iznenadnidolazakministraspoljnihpo- slo vaSrbi jeVukaJeremi}asino}BanjojLu- ci u direk tnoj je vezi sa zaklju~cima i odlu- kom o raspisi vanjureferendumako je je Na- rodaskup{tina RS-a usvo jila13. aprila. „Ovo je jednasituaci jazbogko je su mnogi u svetuzabrinuti i zatomislim da je potrebno da sti{amostrasti, da spustimo loptu. Odlukeko je su donesene u NSRS- u su demokratske i mora ju se ispuniti. Ali, nemanikakvepotrebe da se dole vaulje na  vatru, ovo je momenat da se svemupris- tupiracionalno, da budemoodmereni“, ka- zao je Jeremi}nakonrazgo vora s predsje- dnikom RS-a MiloradomDodikom. Srbi janski{ef diplomati jedodao je da do- lazak u BanjuLukukoristi ida “uputiapel da se smiriratnohu{ka~karetorikapoput one ko ju je koristiobiv {ivisokipredsta vnik  PaddyAshdown jer ona mo`esamo da po- gor{asituaci ju na ovimprostorima“. „PolitikaSrbi jeprema BiH je neprome- nji va i ona podr`avacelo vitost BiH i privr`enostslo vu, a ne duhuDaytona“, za- klju~io je Jeremi}.„Mi sa Srbi jomdi jelimoodre|enevri je- dnosti, {to zna~i da Srbi ja kao potpisnica Daytonskogsporazumarazumi jeodnose u BiH na na~in da su to unutra{njestvari dva entiteta i tri naroda“, izja vio je Dodik. On je kazao da jeJeremi}a„upoznao s ~inje- nicom da su zaklju~ciko je je doni jelaNa- rodnaskup{tina, zakonskopra vo RS-a i da su u skladu sa Daytonskimsporazumom, Usta vom RS-a i Usta vom BiH“. „Mi smo u okvirutogadoni jeli i zaklju~ak da RS ne mo`e da pristane na legalizaci juvlasti u FBiH jer je to nametnutoodlukomvisokog predsta vnika i mi ne mo`emosura|ivati s takoizabranomvla{}u“, rekao je Dodik.
G. KATANA
VIJESTI
Centralnamanifestaci jaobi- lje`avanja15. aprila- Danaarmi je RBiH i 6. godi{njica2. pje{adijskog (rend`erskog) pukaOru`anihsna- ga BiH ove godineuprili~ena je u Ze- nici. Ovo je bilaprilika da se ka`eka- ko je posaovojnika~astan i human pozivko ji je donio mir i treba da do- nese i boljesutragra|anima. Sta vitikolekti vnoispredpo jedi- na~nogna{e je opredjeljenje i stogasmatramo da je na{ poziv  ~astan i human i nadamo se da }e biti u slu`biboljebudu}nosti gra|ana ove zemlje, kao {to jebio i kada je to bilonajte`e, kazao  je brigadirFeridMazalo vi}, ko- mandant2. pje{adijskog(rend`er- skog) pukaOSBiH.
Tri obilje`avanja
„Mislim da smo obilje`iliovajdan na pra vina~in,jer smo reklida je na{aistori jane{to iz ~ega mo`emou~iti u sada{njosti,ali za na{uboljubudu}nost. Smatram da smo danasci jelimceremoni ja- lom,ali i prethodnihdana, poka- zali da je upra vo ta ~injenicana- maosno vnavodilja u radu“, rekao  je brigadirMazalo vi}. Dobarprimjer da se mo`ena- pri jedza jedni~kimsnagama u ovojzemlji je i reformaodbrane i na{put ka NATO-u, veliresorni dr`a vniministarSelmoCikoti}. „Reformaodbrane je na svo je-  vrstanna~in i usta vnareforma u Bosni i Hercego vini i jedanmodel ko jikazu je da umi jemo, da znamo i da mo`emo. Mislim da je zna~aj-no da smo strukturiraliOru`ane snage BiH na na~in da ve}inaorga- nizacionihcjelinapredstav ljacje- linuko ja je kompatibilna sa NATO-  vom i ko japrakti~novodiprogres dr`avepremaNATO-u. Pritom smo formirali tri pukako ji u svom sasta vuima jumalibrojljudi. U strukturikomandesvakog od tri pu- kaimamo po 11 ljudi, a njihovza- datak je da brinu o ba{tinjenju, tradici jiratnihformaci ja imislim da pro{lost ne mo`emopromi jeniti, ali mo`emouticati na budu}nost“, objasnio je Cikoti}, dodav {i da je ove godinecentralnamanifestaci-  jaobilje`avanjaDana HVO-a bila u Li vnu, u Zeniciobilje`en Dan armi-  jeRBiH, a u ma ju}e bitigodi{nji- caVojskeRepublikeSrpske.
Po(r)uke pro{los ti
Premari je~ima~lanaPredsje- dni{tva BiH BakiraIzetbego vi}a, sje}anje je jakova`no, nemazabo- ra va, moramoznati{ta se desilo, bitijaki i okrenuti se budu}nosti, a samotako je mogu}eodvesti ovu zemlju u boljesutra. „^estitam19. godi{njicuposto-  janjaarmi jeko ja je odbranilaze- mlju, ko ja je odbranilanarod, od- branilaprincipe na ko jimaci vilizi- ranisvi jetopsta je. Ne smi jemoza- bora viti{ta se desilo, trebamouvi-  jekimati na umu {ta nam se desi- lo i da vi{enikad ne budemoslabi  jer slabostpri vla~iagresi ju. Treba uvi jekja~atiOSBiH,ali se okrenu- tiboljojbudu}nosti u BiH,ali i u re- gionu“, kazao je Izetbego vi}.
M. DAJI]
Zenica:
Obilje`en Dan armi je BiH
Ko ektivnoispredpo edina~nog
Foto: M. TUNOVI]
Trebauvi jek  ja~atiOSBiH
Ne smi jemozabora viti{ta nam se desilo i nikadvi{ene smi jemobitislabi, jer slabost pri vla~iagresi ju, poru~ioIzetbego vi}
Pri~a o ugro`enostine hrani
Ci jeliregion ide ka EU ika NATO-u. I to je trend. Sve os-talo su antitrendo vi. Dezinte- graci je, no vientiteti, secesi je, referendumi, sve su to anti- trendo vi i ispadi. I {to pri je to zausta vimo, {to se pri jetogari-  je{imo, pri jeshvatimo{ta je in- teresovihnaroda, ovihgra|- ana, to }e pri je BiH i}i ukorak sa regionom ka ovomsmjeru. Ne mo`etenarodko ji je svegladni jinahranitipri~ama o ugro`enosti. To su deplasira- nestarepri~e, pooda vnopo- tro{ene,istakao je BakirIzetbe- go vi}, ~lanPredsjedni{tva BiH. PripadniciFederalneupra ve polici je teMUP-a ZDK-a preksi- no} su na podru~juovogkanto- nauhapsiliEl viraIsako vi}a (33) i Sa{uBuni}a (23) iz Zenice,  AnelaSefera (36) iz Tra vnika, te  VladimiraPopilov skog (54) iz Za vido vi}ako ji su osumnji~eni za ek splozi ju na pasatu u vla- sni{tvu Ive Tadi}a, poslanika HDZ-a BiH u Skup{tini ZDK-a uponedjeljakna parkinguispred sjedi{ta ZDK-a u Zenici.
Poli ti~kirazlozi
Iz Tu`ila{tva BiH, ko je je za- mjenikministrasigurnosti BiH Mi joKre{i}(HDZBiH) dan pri-  je„prozvao“ u izja vi za Fenu, po- zi va ju}i ovu instituci ju da preu- zmeistragu, ju~er je saop}eno da je ek splozi janastupilanakon {to je Tadi}evautomobilna- i{aona vojnuprotiv pje{adijsku nagaznuminu, takozvanupa- {tetu, ko ja je bilapostav ljena ispodto~kaautomobila. Iz ove instituci je su, tako|er, rekli da je u dosada{njojistra- ziut vr|enoda je postav ljanje ek splozi vnenapra venaj vjero-  vatni jemoti visanopoliti~kim razlozima. Iz Tu`ila{tva su saop}ili da suuhap{eneosobeosumnji~ene za sudjelo vanje u nabav ljanju, proslje|ivanju i postav ljanju pa{tete, odnosno za terorizam s ciljemozbiljnogzastra{i vanja stano vni{tva, naru{a vanje i uni- {ta vanjeosno vnihpoliti~kih i dru{tvenihstruktura u FBiH, kao i napad na `ivotosobako-  jimo`eprouzro~itinjiho vu smrt.Iz ove instituci je je sa- op}eno da }e nakonispiti vanja bitidonesenaodluka o pri je- dlogu da osumnji~enimbude odre|enpritvor.Tu`ila{tvo BiH, saop}eno je, ukoordinaci ji sa Upra vompolici-  jeFBiH, te ostalimpolicijskim agenci jama, nastav lja rad na prikupljanjudokaza i ut vr|iva- nje~injenica u vezis ovimdo- ga|ajem.
Is tragatra je
Glasnogo vornica FUP-a Mer- sihaNo vali}ju~er nam je rekla kako FUP i daljevodiistragu o ovojek splozi ji, te da se ~eka jure- zultativje{ta~enja. Podsje}amo, do ek splozi je je do{lokada je Tadi}poku{ao upalitisvojpasat(A-18-420) u ko jem se nalazio i njegovstra- na~kikolegaPeroMami}. Na- konek splozi je na vozilu je nas- talamanja{teta. Tadi} nam je opisao{ta se do- godilo:„Kad je za vr{ilaSkup{tina, sjeli smo u automobil i samo{to sam okrenuoklju~, ne znamda li sam uspiodatikontakt,do{lo je do ek splozi je. Zaista ne mogu i ne `elimnaga|ati{tase desilo. Vjeru jem da }e polici-  ja i tu`ila{tvout vrditi o ~emu se radi. Naj va`ni je je da nismopo-  vri je|eni.“
Dk. OMERAGI]-M. DAJI]
Uhap{ena~e tvorica
osumnji~enih
Is tragapot vrdila:
Ispodautomobila Ive Tadi}aeksplodiralapa{teta
Pripadnici FUP-a i MUP-a ZDK-a pri veliEl viraIsako vi}a, Sa{uBuni}a, AnelaSefera i VladimiraPopilovskog
Ivo Tadi}po edpasa anakoneksplozi e
NAPADUhap{eni se sumnji~e za terorizam s ciljem ozbiljnog zas tra{i vanja stano vni{ tva
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 16. april 2011. godine
3
Radmano vi} u Ma|arskoj Pudari} u @itomisli}ima Ahme to vi}- Widermann D`erardSelman
Zalaganje za in tegraci ju BiH u EU
DrugogdanaposjeteMa|arskoj, pred- sjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Neboj{aRa- dmano vi}susreo se sa predsjednikompar- lamentaMa|arskeLaszlomKe verom.On je inormisaoRadmano vi}a o zasjedanjuEvrop- skogparlamenta i akti vnostima EU, te o za- laganjuMa|arske, u svojstvupredsjeda va ju}e EU, za integraci ju BiH i regi jezapadnogBal- kana u EU.Ke ver je inormisaoRadmano vi}a o akti vnostima oko usva janjama|arskog usta va. Tako|er je rekao da }e Ma|arskapre- ni jetiiskustva i ponuditipomo} BiH i ostalim zemljamaregi jezapadnogBalkana u izradi zakona i prihvatanjustandarda EU.
Po vra tak Srba
No vavlastFBiH dat }e punupodr{kupo-  vratkuSrba u dolinuNeretve i uradit}e sve da se `ivotsrpskojza jednicivrati u punoj snazi i obimu, rekao je potpredsjednik  FBiHSvetozarPudari}prilikomposjete manastiru@itomisli}i, gdje je razgo varao sa igumanomDanilomPa vlo vi}em o te- mamako je se ti~upra vosla vneza jednice u doliniNeretve. “Pudari} je istakaospre- mnost da no vaederalnaVladapodr`ipo-  vratak i pro jektevezane za odr`ivipo vra- tak, kao i pro jekatobno veSabornecrkve u Mostaru“, rekao je igumanDanilo. Puda- ri}je ju~epolo`iovi jenac na spomen-obi- lje`jeci vilnim`rtvamaDomo vinskogra- tau Grabo vici.
^lanstvo u ICMPD-u
Zamjenikpredsjeda va ju}egVi je}ami- nistara i ministarsigurnosti BiH SadikAhme- to vi} i generalnidirektorMe|unarodnogcen- tra za razvojmigracionepolitike(ICMPD) Pe- terWidermannju~e su u Zagrebupotpisali Deklaraci ju o namjeri, ko jom}e, nakonra- tifkaci je u Parlamentarnojskup{tini BiH, na- {adr`avapostati13. ~lanicaICMPD-a i do- bitimjesto u Upra vnomodboru ove evrop- skeorganizaci je. ICMPD je me|unarodnaor- ganizaci ja sa sjedi{tem u Be~uko ja se ba vi analizommigracijskihtoko va u Evropi, pro- moci jomrazvo jasveobuhvatnih i odr`ivih politikamigraci ja te razmjenomstru~njaka radipru`anjapomo}idr`a vniminstituci ja- ma u pitanjimamigraci ja.
Udar na us ta vniporedak RS-a
Ministarprav de RS-a D`erardSelman smatra da je neizborgla vnogtu`ioca RS-a direktanudar na usta vniporedak RS-a. “To  je i jo{ jedandokaz da Visokisudski i tu`ila~kisa vjet, kao za jedni~kainstituci ja, di- retnoradi na ru{enjuusta vnogporetka BiH i RS-a”, na vodi se u saop{tenju. On zahti je-  va da visokipredsta vnik u BiH odmahra- spustiVSTS, da bi spri je~ionjego vodaljedes- trukti vnodjelo vanje i blago vremenoru{e- njedostignutihstandarda u reormipra vo- su|a, te za{titiousta vniporedak BiH i RS-a.  VSTS je u ~et vrtaktrebaoizabratigla vnog tu`ioca RS-a, i to ni jeu~inio ve} tre}i put.
U @I@I
 AmbasadoriUpra vnogodbora  Vi je}a za pro vedbumira (PIC) odlu~nopodr`ava jupra vosudne instituci je na dr`a vnomni vou BiH, saop}eno je ju~ernakonredo vne sjedniceambasadora UO PIC-a, odr`ane u Sara je vu.
Nedvojbenaus ta vnost
- Nadalje, Upra vniodbor PIC-a na jo{tri jeosu|ujepoku{a jepo- putmjereko ju je poduzelaNaro- dnaskup{tina RS-a, 13. aprilaove godine, kako bi se podri vale ove in- stituci je. Ovi poku{a ji}e podri va- tivlada vinuzakona i stoga su u su- protnosti sa Dejtonskimsporazu- mom. Nagla{a vamo da je efkasan, neza visan i nepristrasanpra vo- sudnisistem od temeljnogzna~aja za vlada vinuzakona, {to je su- {tinskielementunkcionalnogde- mokratskogdru{tva. Efkasne i neza visnedr`a vnepra vosudne instituci je su temeljniuslov za in- tegraci ju u Evropskuuni jui evroa- tlantskeintegraci je. Zvani~niciko-  jipodri va jupra vosudneinstituci-  je na dr`a vnomni vounanose{te- tupotenci jalu BiH za pristupanje EU, sto ji u saop}enju.Upra vniodbor PIC-a je pozdra-  vioblago vremenuizja vuko ju je da- lavisokapredsta vnicaCatherine  Ashton u pogleduovogpitanja, uklju~uju}i i njenpozivpoliti~kim liderima da ne podri va junapreda ko ji je ostvaren do sada te da svo-  jebo jazniri je{eputemodgo vara-  ju}ihinstitucionalnihkanala. - Usta vni sud BiH, ko ji je i sam dejtonskainstituci ja, ek splicitnoje i nedvojbenopodr`aousta vnost dr`a vnogSuda. Nadalje, konstati- ramo da je Parlamentarnaskup{ti- na BiH usvo jilaZakon o dr`a-  vnomSudu BiH 2002. i Zakon oTu`ila{tvu BiH 2003. godine. Ni je- danposlanik iz oba entitetani je glasaoprotivovihzakona u dr`a-  vnomParlamentu. Podsje}amo da u skladu sa Dejtonskimspora- zumomentitetiima juoba vezu da u potpunostipo{tu juUstav BiH i odlukeinstituci ja BiH, upozorili su ambasadoriUpra vnogodboraVi-  je}a za pro vedbumira. Oni su podsjetilida autoritetvi- sokogpredsta vnika, uklju~uju}i kori{tenjeiz vr{nihovlasti, ima ~vrstpra vniosnov u Dejtonskom sporazumu i odgo vara ju}imrezo- luci jamaVi je}asigurnosti.  AmbasadoriUpra vnogodbora PIC-a jo{ jednomsu pozvalisve strane da podr`edr`a vneinstitu- ci jeBosne i Hercego vine.
Ja~atiinsti tuci je
- Sve strane bi trebaleraditi na  ja~anjupra vosudnihinstituci ja,a ne podri vanjuefkasnosti i jurisdi- kci je tih instituci ja. O{troosu|uje- mosvakipoku{ajpodri vanjaovih instituci ja ili do vo|enja u pitanje njiho velegitimnosti. Ne}emodo- zvoliti da se takvipoku{a jiostvare, saop}eno je nakonsjedniceamba- sadora PIC-a,uz napomenu da se RuskaFederaci ja “ne mo`epri- klju~itiovojizja vi“.Podsje}amo, Narodnaskup{ti- naRepublikeSrpskeusvo jila je odluku o raspisi vanjureerendu- ma, na ko jem bi se gra|aniRS-atrebaliizjasnitipodr`ava ju li zako- ne o Sudu i Tu`ila{tvuBiH, te nji- ho vuverifkaci ju u Parlamentu BiH.Ovu odlukupodr`alo je 66zastupnika, dva su bilaprotiv, a se- dam je bilosuzdr`ano. Zastupni- ci PDP-a i Demokratskeparti je bili su suzdr`ani, dok je SDPBiHbio protiv.Dono{enjeodlukeinicirao je predsjednik RS-a MiloradDodik, a u njezinompri jedloguodluke se isti~e da se za dan odr`avanjareerendumaut vr|ujeprvase- dmica po isteku45 dana od da- nastupanja na snaguodluke, a reerendum se raspisu je na ci je- lojteritori ji RS-a.
J. FETAHOVI]
Zasjedali ambasadori Upra vnogodbora Vi je}a zaimplementacijumira u BiH
 
O{troosu|ujemosvakipoku{ajpodri vanjapra vosudnihinstituci ja BiH ili do vo|enja u pitanje njiho velegitimnosti. Ne}emodozvoliti da se takvipoku{a jiostvare, poru~ili su ambasadori PIC-a
RuskaFederaci jaizdvo jilastav
PIC ne}edozvoli ti
referendum
VI SOKI PRED STAVNIK Ambasadori su podsje tili da autori tet visokog predsta vnika, uklju~uju}i kori{tenje iz vr{nih ovlas ti, ima ~vrst pra vni osnov u Dej tonskom sporazumu i odgo vara ju}im rezoluci jama Vi je}a sigurnos ti
 
Po gre{an korak
 Visokapredsta vnica EU za spoljneposlo ve i bezbje- dnostCatherineAshtonizra- zila je zabrinutostzbogodlu- keNSRS-a da raspi{eree- rendum o odlukamavisokog predsta vnika, posebno o Su- du i Tu`ila{tvu BiH, preno- siOnasa.“OdlukaNSRS-a je korak u pogre{nomprav cu“, uka- zala je Ashton i oci jenila da “takviunilateralnikoraci ne donoserje{enja u koristna- pretka“. Premanjenimri-  je~ima, EU podr`ava rad Su-da, Tu`ila{tva i VSTV-a BiH jer “vjeru je u va`nostefka- snog i neza visnogsudstva ko je je klju~nielement zapristupanjeUni ji“.  Ashton je pozvalapoli- ti~kevo|e RS-a da “ne podri- va judosada{njinapredak i da svo jebo jazniizra`ava ju krozodgo vara ju}einstitu- cionalnekanale“. Ruko vod- stvo BiH “treba da se prihva- tikonstrukti vnog politi~kog di jalogakojibi otvorio put ka tolikopotrebnimreorma- ma“. “O~eku jem od svihpo-liti~ara u BiH da preuzmu tuodgo vornost“, napisala je As- hton i na ja vila da }e visoki zvani~nik EU MiroslavLaj~ak  “uskoro“ posjetiti BiH.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->