Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
inginerie seismica 2

inginerie seismica 2

Ratings: (0)|Views: 222|Likes:
Published by Tamas Robert

More info:

Published by: Tamas Robert on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
fuoteclie
sgbnicd
1
PROTECTIA
SEISMICA
1.,I ASPECTE
GENEMLE
Cutremurele
de
pemant
au
reprezentatdintotdeauna
un
examen
sever
pentru
orice
constructor.
Cu
aceasG ocazie
sunt
evidenliate
pe
bngi
erodle
de
conceptie
d
executie,
necesitatea
altor
cii
9i
metode
de
proiectare
penhuconstru4iile
amplasate
in
zone
seismice,care
sa
lie
mai
eliciente economic
Ai
cu
o
siguranle
sDorite
in
exoloatare.
In
conbxtulprcocupdrilor
acluale,
datoita urpr cerinF Estictive
ale unor
constuclii
speciale
cum sunt
Eactoarele
din
cadrul centralelor nuclearc,
inslalaliile
cu
pericol
de
explozie,
laboratoarcle
de marc
precizie
etc.,
a
fo€t
eadus
in
discu$e
un
deziderat
mai vechi
al
conslrucbilor
$i
anumeacela
de rcducerc
a
inflrJenlei
aclunii
seismice asupra
construc$ibr.Una din cerinlele
fundamentale
in
proiectarea
constructiibr
laactiuniseismice conste
inasigularca
unei adaptabilitdti a structuriiderezistenle,
astfelincat
eventualele
degradiri
ce
pot
apate
sl
nu
pune
in
pericol
ansamblul. l\,lai
mult,
pentru
anumite
structuri
speciale
9i
instalatii,cerinlele
de
proiectare
sunt
ca
funclionarea acestora
senu
se
inftrupi
dupi
un seism distrugdtor.
Inci
din
anul
1967
normele SEAOC-Structural
Engineedng Association
of Califomia
-
au
fundamentat
conceplia
actuaE
de
proiectare
a
structurilor
amplasate
in
zone
seismice,
care
a
fost
apoi
largacceptati
de
nonnativele
de
calcul
s€ismic
din
majoribtea
tlrilor.
Principalele
citeriicare
stau la baza nonnelor sunt:
i.
la
cutremurele
de
mici
intensilate,
structurile
trcbuie
sereziste
firi
nici
un
fel
de
avarie,
adica sa lucreze
in
domeniul elaslic;
ii.
penlru
migcAdle
seismice mode.ate
nu
6unt
admise avadi
in
struclura
derczistenti,
dar
sunt
aE€ptde
avadi
nEtructunle
(in
elemenblerEportanb);
iii.
in cazul
producerii
cutremurelorcatastrolale,
pentru protejareavielilor
omene$i
9i
a
bunurilor de mare valoare,degradarile structuraleposibile
si
nu
conducl
la
colaps
(pribusire
totale).
Conceptia
de
prciectare
la
actjuni
seismice
se
bazeazi
in
prezent
pe
conformarea
(adaphrea)slructuij,
astlel incat energia
sa
capabiH, formaE din energia cinetice, energia
pobntjaE,eneeia
de
disipare
in
domeniul
elaslic$i
incursiuni
in
inelastic(conceptul
de
ductilitate), se depe9easceenergiaprcbabileinduse,
Ecao
>
Ei, ceea ce sepoalerealiza
prin
consumui
importante
de otel
Si
beton
l5l.
 
Noi
concepliptivind ptoteclia
saitnicd
a
stucfutilol
Mai
mult,
practicaa demonstrat ce acest
concepl
bazatpeductilitate,pelange faptul
ce
nu
este sigur
in
exploatare,
conduce
9i
la
degradari
datorate cerintelor de
incursiuni
in
domeniulplasticcare se traduc
in
final
Ddn
cheltuielide
consolidare.Pe
de
alti
parte
studiile
experimentale arata ce
mecanismele
de absorblie
ale energiei
prin
deformalii inelastice
la
incercirile
ciclice
sunt"imprevizibile",
consbtendu-se
degradali
9i
modificeri
ale
modurilor
de
cedare
cepot
pune
in
pericolslructura de
Iezistenle.
De
foartemulle
ori
mecanismele
de
cedarepropuse
in
grinzi
nu
seadeveresc, rezultand
cederi
b
nivelul
stalpilorprin
mecanisme
total diferite
de
celepropuse,
fig.
1.1.
Fig.
1
.1
Cedarea stalpilor
unei
clid
iri
custructure in cadre din beton armat,Kobe
I
995
Ca
umare
a
incutsiunilor
in
domeniulplastic,
estimirile au
aritat
ce
sunt
necesare
costuri insemnatepentru
remedieri
9i
consolidiri,
ce
pot
ajunge
panila
30%
dinvaloarea de
inlocuire
a
cledirii
[1],
dar care
nu
intotdeaunapotconferi structufii siguranla
necesari in
exploatare.
Producerea unor degraderistructuraleimportante
poate
conduce uneori
la
probleme
de
proiectare
extfem
de
dificile.
Daceproblemeleeconomice
pot
fi
rezolvate in
 
fuoteclie sebmice
anumite situatii relativ
u9or, aspectele tehnicepfecum
cele
legate de
scoalerea
din
uz
a
unor constructii
de
maxime impoftanlepentrueconomie sunt adesea
foarte
complexe
9i
greu
de
rezolvat.
De
multe
ori
estemaidificil
se
consolidezi
o
constructie
decat
s;
o
construiegti
din
nou,
dato
ta
restriclijlor
9i
riscurilor
care
complici
conceplia
!i
execulia
[10].
Eneruia
indusa
intr-un sisiem depinde
de
fapt
de
caracteristicile
sale
dinamice, de
defomabilitate
9i
de
capacitatea
de
disipare energetica,
in
stran$
legeture
cu tpul
actiunii. Aceasta inseamne
ce
pot
fi
stabilite anumite
solulii
optime
de
reglare
9iadaptarea caracteristicilor
structurale,
a$a
cum sunt delinite
in
lilerature,
"de
racordare"
fl,
astfelincA
se se obline un minimum
al
energiei induse,
deciimplicit alrespunsului
laactiunea seismic6.
Dupa
cutremurul San Femando
(1971),specialigtii
ameic€ni
P.C.Jennings
SiG.WHousner
notau:
'Pentrulimibrea
potenlialului
distrugaor al
cutrcmurelor, unele strucluri sp€ciale
9i
inshlalii
tebuie
si
fie
pDiectateastfel
incat
g
nu fie
interupti
tunclionarca lor
dupi
un
cubemur
disbugitor.
Penbu menlinerca
principaleifunc$uni
a unei slructuri
va
i
necesar,
in
multe cazud, de
a
proiecbun
dspuns
aproape elaslic
pentu
structura
de
reziste{e
$i
o
consliincioase
ahituirc
corcbuctivd
a
elemenblor
neslructurale".
In aceste conditii
apare
evidente
necesitatea
altemativei
rispunsului
exclusiv
elastic
(liniar)
pentru
anumite tipuri de
structui,
ceea
ce
ar
putea
crea conceptul
de
protectie
seismici
"integrah".
In
proiectarea
curent
,
acesta
arc insa
dezavantajul
cA
este
orohibitiv din ounct de vedere economic.
Sub anumite
aspecte,
excluzandu-l
peceleconomic,
chiar utilizarea
respunsului
elastic
nu
prezinE
in
totalitate solutia ideald deoarece,
pe
6ngi
faptul
ce
ebmentele
devin
foarte
gide,suntposibile
produceride
licheierila
nivelul terenului defundare,
fg.1.2.
Fig.'1.2
Ristumarea
unorcladiridgide inJaponia,Niigata 1964

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->