Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Behar br. 98

Behar br. 98

Ratings:
(0)
|Views: 322|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Časopis za kulturu i društvena pitanja "Behar" izdaje Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" i izlazi dvomjesečno od 1991. god. u Zagrebu. Najpoznatiji je bošnjački medij u Hrvatskoj.
Časopis za kulturu i društvena pitanja "Behar" izdaje Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" i izlazi dvomjesečno od 1991. god. u Zagrebu. Najpoznatiji je bošnjački medij u Hrvatskoj.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
U FOKUSU:Reakcija na izjavu o "baliji"TEMA BROJA:
SEFARDI UBOSNI I HERCEGOVINI
Portreti: Eliezer PapoAdnan Kadri}:MURADNAMA DERVI[-PA[E BAJEZIDAGI]APOETSKI GLASOVI: Esad Jogi}PRIJEVODNA KNJI@EVNOSTMohammed Shoukri: Kov~egPREPORODOVA IZDANJAFe|a [ehovi}: Dr`' se (b)AlijaEnes Ki{evi}: Rije~i vra}ene ku}i
BEHAR
^ASOPIS ZA KULTURU I DRU[TVENA PITANJA
GODINA XIX/XX 
2010./11.
BROJ 98
CIJENA 20 KN
 
2BEHAR 98
BEHAR
Selma KUKAVICA
Naslovna strana: Bro{ura UN-a, Mir na svim jezicima svijeta
Grafi~ki dizajn i prijelom:Tisak:
BEHAR,
 
d
vomjese~ni
b
o{nja~ki
~
asopis
z
akulturu
i d
ru{tvena
p
itanja
Nakladnik:
Kulturno
d
ru{tvo
B
o{njaka
H
rvatskePREPOROD
Glavni i odgovorni urednik:
Sead
B
EGOVI]
Izvr{ni urednik:
Filip
M
urselBEGOVI]
Uredni{tvo:
Senad
N
ANI],
E
rvin
J
AHI],
S
ena
K
ULENOVI],Azra
A
BAD@I]
N
AVAEY
Rukopisi i fotografije se ne vra}ajuAdresa:
BEHARKDBH
Preporod”Ilica
3
5,
1
0000
Z
agreb,
H
rvatska
Telefon i fax: 00385 (0)1 483-3635e-mail: kdbhpreporod
@
kdbhpreporod.hrseadbegovic
@
yahoo.comweb: www.kdbhpreporod.hrCijena po primjerku 20 kn, dvobroj 40 kn,godi{nja pretplata 100 knCijena u BiH: 5 KM, dvobroj 10 KM,godi{nja pretplata 20 KM.Kunski `iro-ra~un:ZABA
2360000
-1
101441490
Devizni `iro-ra~un: SWIFT ZABA HR 2X:
703000
-2
80
-3
755185
(S naznakom: Preporod, za Behar)Grafi~ki dizajn i prijelom:
Selma
K
ukavica
Tisak:
mtg
-t
opgraf
d
.o.o.,
V
elika
G
orica
Tiskano uz financijsku potporu iz dr`avnogprora~una Republike Hrvatske putem Savjetaza nacionalne manjine Republike Hrvatske.ISSN 1330-5182Mi{ljenja i stavovi koje zastupaju autori, nisunu`no i stavovi uredni{tva.
SADR@AJ
UMJESTO UVODNIKA
Reakcija na izjavu o "baliji3
TEMA BROJA:SEFARDI U BOSNI I HERCEGOVINI
PORTRETI: ELIEZER PAPO
Intervju s Eliezerom Papom (razgovarao FilipMursel Begovi}):
Na pragu novog dogovora Judaizmai Islama – o su`ivotu potomaka dvajuAbrahamovih sinova4
Eliezer Papo:
Pri~e iz `ivota sarajevskih Sefarda –iz pro{losti i novijeg doba
Inat
16
O jeziku i jo{ koje~emu
18
Popis
19
Hatid`a ^ar-Drnda:
Dru{tveni i pravni status Jevreja uSarajevu 17. vijek21
Primjer dobrih komšijskih odnosamuslimana i jevreja u BiH:
Pobuna protiv bosanskogvezira Ru`di-paše23
Rikica Ovadija:
Laura Papo Bohoreta
(1891. – 1942.)
26
MUZEALIZACIJA KNJI@EVNE BA[TINE
Ibrahim Kajan:
Mostarska knji`evna ba{tina – umostarskom Muzeju Hercegovine28
MURADNAMA DERVI[-PA[E BAJEZIDAGI]A
Senad Nani}:
Jezi~na analizakao
hijal 
i
zeuk 
31
Adnan Kadri}:
Objekt ljubavi utesavufskoj knji`evnosti34
POETSKI GLASOVI: ESAD JOGI]
Sead Begovi}:
Pjesni~ki smjerokazi`ivotnog temeljca45
Esad Jogi}:
Vrtoglavica du{e45
ESEJ: TOKOVI MISLI
Fahrudin Novali}:
Rod, dru{tvenipolo`aj i mo}50
PRIJEVODNA KNJI@EVNOST
Mohammed Shoukri:
Kov~eg56
Lejla Sunagi}:
Pisac koji je prikazivaounutra{nje drame pojedinca58
PREPORODOVA IZDANJA
FE\A [EHOVI]: DR@' SE, (B)ALIJA (roman)
Luko Paljetak:
Pro`etost moralno{}ui eksplicitno zalaganje za slobodui su`ivot59
Filip Mursel Begovi}:
"(b)Alija" ništane shva}a dok mu se ne stavi no`pod vrat60
Fe|a [ehovi}:
odlomak iz romana"Dr`' se (b)Alija"62
ENES KI[EVI]: RIJE^I VRA]ENE KU]I(izabrane pjesme, 1968. - 2009.)
Sead Begovi}:
Rije~i koje se izlijevaju u jezik65
PROMID@BABehar:
Diploma za najbolji ~asopisna Sarajevskom sajmu knjiga 2010.67
 
Govore}i o slobodi govora, Vlaho Bogi{i} zapra-vo rabi govor mr`nje. Ma kako inzistirao na kon-dicionalu, on nedvosmisleno hu{ka javnost svo- jim pitanjem: “…Tko }e nekoga sutra sprije~iti,pri ~emu ovo govorim u strogom kondicionalu,da se pita otkud jedan balija arbitrira poezijom uHrvatskoj?”Po nama, rije~ je neprihvatljivom, krajnje uvred-ljivom i ne~asnom primjeru potkazivanja ili poti-canja na denunciranje i ideolo{ku diskvalifikaci- ju ljudi koji su “krivi”, i mogu}e neprihvatljivi, sa-mo zato {to su tobo`e pogre{nog etni~kog i vjer-skog identiteta.Tim vi{e {to to izgovara leksikograf, a ne pjesnik,koji bi morao znati te`inu izgovorenih rije~i, ali ikoji je, valja naglasiti, prvi ~ovjek jedne od naj-uglednijih kulturnih ustanova u nas.Budu}i da smo u leksikografovu pitanju nedvoj-beno prepoznali metu, naglas se pitamo zna~i liova izjava da je doti~ni jedva tolerirani stranac uhrvatskoj kulturi i knji`evnosti ili da su takvi,“balije” dakle, generalno nedobrodo{li u istima.Operiraju}i pa i hipoteti~kim prijetnjama, Bogi{i}otvara mogu}nost da se danas-sutra svakogahrvatskoga knji`evnika, kipara, arhitekta, slikara,glumca i glazbenika bosansko-muslimanskogapodrijetla (ili kakva drugog, tre}eg…) diskva-lificira po potrebi bezo~nim i vrlo uvredljivimetiketama, provociraju}i tako neki novi politi~kimrak i zadrtost prema Drugom i njegovoj razlici.Smatramo da hrvatskakultura niukoliko nijekultura plemenskih ili etni~kih “~istih identiteta”ve} pluralisti~ka i, sre}om, heterogena.Mi u njoj nismo i ne mo`emo biti gosti jer smo jestvarali i stvaramo je svojim duhom i kreativnimizrazom, i ne dopu{tamo niti jedan oblik vlastitepoliti~ke ili ideolo{ke zloupotrebe, a kamoli biti,kao u Bogi{i}evoj insinuaciji, nakaradna ikono-grafija za potkusurivanja.Govor mr`nje hrani se izme|u ostalog vjerskom,etni~kom i ideolo{kom isklju~ivo{}u i, kao uovom primjeru, svodi osobu na ne{to vrijednoprezira i nepo{tovanja.Utoliko nam se ovdje uo~eni rasisti~ki diskurs,koji operira zlo}udnim pojmovljem da bi diskre-ditirao nekoga zbog njegova imena ili podrijetla,~ini neprihvatljivim i {kodljivim u javnoj komuni-kaciji.Ovim priop}enjem ne `elimo sudjelovati u bilokojem sukobu, niti zauzimati stranu u polemiciJergovi} – Viskovi}, ve} samo upozoriti hrvatsku javnost na govor mr`nje, etni~ke i vjerske isklju-~ivosti, koji ve} sutra, pri ~emu ovo govorimo ustrogom kondicionalu, mo`e rezultirati ne~imznatno gorim, a nedavno bolno pro`ivljenim.POTPISNICI:Munir Vejzovi}, akademski slikar i kiparEnes Ki{evi}, pjesnik i dramski umjetnikSead Begovi}, pjesnik i knji`evni kriti~arIbrahim Kajan, knji`evnik i sveu~ili{ni profesorTarik Filipovi}, dramski umjetnik i TV - voditeljEkrem ^au{evi}, sveu~ili{ni profesor i pre-voditeljSead Muhamedagi}, knji`evnik i prevoditeljIzet \uzel, akademski slikar i kiparIbrica Jusi}, glazbenik - kantautorAzra Abad`i} Navaey, sveu~ili{na asistentica iprevoditeljicaSenad Nani}, arhitekt i publicistFilip Mursel Begovi}, publicistFaris Nani}, publicistSena Kulenovi}, publicistkinja i prevoditeljica
3BEHAR 98
UMJESTO UVODNIKA
Reakcija na izjavu o “baliji”
Zgro`eni izjavom Vlahe Bogi{i}a, ravnatelja Leksikografskog zavoda “MiroslavKrle`a”, objavljenom u Jutarnjem listu 29. 1. 2011. u tekstu o tr
 
vljenjima u Hrvat-skom dru{tvu pisaca, upu}ujemo javnosti sljede}e priop}enje:

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amy Duncan liked this
Mirza_Mustafawi liked this
Dunja Brence liked this
Alija Dzeko liked this
Alija Dzeko liked this
Mir Ela liked this
Lilo Lu Zimmer liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->