Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Promet u Turizmu - Pitanja

Promet u Turizmu - Pitanja

Ratings:
(0)
|Views: 669|Likes:
Published by dadofiume
popis pitanja
popis pitanja

More info:

Published by: dadofiume on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
 
PROMET U TURIZMU (ispitna pitanja)
1. OPĆA PITANJA1.1.Elaborirajte semantički odnos pojmova “tehnologija prometa” i“turizam”.
Tehnologija prometa
obuhvaća prijevoz ili transport, ali i operacije u vezi sprijevozom robe i putnika (ljudi) te komunikacije.
Turizam
je skup odnosa i pojavanastalih prilikom putovanja i boravka stranca u nekom mjestu ukoliko taj boravak neznači stalno nastanjivanje i nije vezan za stjecanje zarade. Turizam je specifičanmodus međunarodne razmjene i žarište ogromnog broja gospodarskih aktivnosti.1.2.
Što je bit tzv. održivog razvitka prometa u turističkom gospodarstvu?
ODRŽIVI RAZVITAK
 – Kopneni prijevozni podsustavi mogu pokrenuti duboke i trajnepromjene u gospodarskoj slici nekog područja, odnosno države, i izazvati korjenitepromjene u namjeni površina i razmještaju stanovništva. Ima primjera da su prometniobjekti obezvrijedili nekad privlačna i vrijedna područja i umanjili njihove razvojnemogućnosti. Potrebno je prihvatiti i tehnološke različitosti između pojedinih kopnenihtransportnih podsustava glede načina, jačine i prostornog dosega njihova utjecaja narazvitak određenog područja. Zbog takvog inventivnog djelovanja kopnenog prijevozai zbog njegova jakog redistribucijskog utjecaja na cjeloviti politički, ekonomski isocijalni habitus neke regionalne cjeline, nesumnjivo je opravdan afirmativni pristup utretiranju kopnenih prometnih tehnologija.
1.3.Na hipotetičkom primjeru dokite sinergijske učinke prometa i turizma.
Turizam utječe na promet
na više načina: –intenziviranje izgradnje i modernizacije prometne infrastrukture, –porast i modernizacija kapaciteta prometnih sredstava, –uvođenje novih oblika organizacije prometa, –porast prometa putnika i tereta.
Promet utječe na turizam
savladavanjem udaljenosti, odnosno omogućavanjemputovanja u turističke svrhe. Što su prometni kapaciteti veći i suvremeniji, a relacijebolje, veće su mogućnosti razvitka turizma.
Ograničavajući utjecaj turizma na promet
određuje razmjere razvitka prometa naturističkom području. Prvi korak je planski razvitak prometne infrastrukture prematurističkoj destinaciji i na području turističke destinacije. Istodobno to znači izbor područja na kojem će se manifestirati i svi negativni učinci prometa, pa treba imati naumu da se na tim podrjima turistka ponuda može ograničeno razvijati.
Ograničavajući utjecaj prometa na turizam
obuhvaća prometnu infrastrukturu iprometna sredstva. Prometna infrastruktura koja zbog sve jačih prometnih tokova,signalno-sigurnosnih uređaja postaje sve većih dimenzija i sve veće gustoće po jedinici površine, vizualno degradira prostor i oduzima od prirode područja koja bi semogla koristiti na druge društveno prihvatljive načine.1.4.
Koji su uzroci i posljedice privatizacije, odnosno liberalizacije transportau turističkom gospodarstvu?
UZROCI I POSLJEDICE PRIVATIZACIJE
Procesi privatizacije transporta uturističkom gospodarstvu su implicirani brojnim problemima, promajima ipoteškoćama, kao posljedicama nepostojanje primjerene deregulacije transporta,
 
neizvjesnosti i nedjelotvornosti financijskog tržišta, dezintegracije i stagnacijenacionalnih gospodarstva, primjena pogrešnih modela privatizacije, zlouporaba,korupcija, gospodarski kriminal.1.5.
Koji su ciljevi i instrumenti prometne politike u RH i u Evropi?
PROMETNE POLITIKE
: –Prometna politika kao aplikativna interdisciplinarna imultidisciplinarna znanost koja izučava i primjenjuje zakonitosti mjera, akcija,instrumenata, sredstava i pripadajućih resursa (posebice prirodnih i ljudskih) upodručjima tehnike prometa, tehnologije prometa, organizacije prometa, ekonomikeprometa, prometnog prava.
Ciljevi
: definiranje i predlaganje ciljeva, izbor ciljeva i određivanje njihovih kriterija.
Instrumenti
: određivanje cijena, određena kvantitativna ograničenja, posebiceinvesticijska i stvaranje monopola i njegova kontrola.1.6.
Obrazložite položaj i značenje Paneuropskih koridora (V I X) uprometnom razvitku RH. 
Brze, moderne i funkcionalne prometnice uvjetni su parametar razvitka turizma i jedan od najvažnijih komplementarnih čimbenika turizma. Turizam je neminovnopovezan s putovanjem i s privremenim mijenjanjem mjesta boravka. Brojnaistraživanja su pokazala da se u turističke svrhe najviše koriste cestovna vozila. To jeposebno izraženo na Jadranu zbog izvanredno povoljnog geostrateškog položajaMediterana kao receptivnog turističkog područja u odnosu na gravitacijsko područjeemitivnih zemalja turističke potražnje.Osnovni paneuropski koridori koji presijecaju Hrvatsku su sljedeći: 1. Koridor V -ogranak B: Rijeka – Zagreb – Budimpešta, - ogranak C: Ploče – Sarajevo – Osijek –Budimpešta. 2. Koridor X - Glavni koridor: Munchen – Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Skopje – Solun / Atena s ogrankom Niš – Sofija / Istambul, - ogranak A :Graz – Maribor – Zagreb.Ovi europski koridori su potpuno u skladu s glavnim hrvatskim longitudinalnim itransverzalnim prometnim pravcima. Kada bi im se dodao i Jadranski koridor, koji sepruža uz obalu, na pravcu koji spaja sjevernu Italiju s Grčkom, bila bi definiranaokosnica cijele prometne mreže.1.7.
Dokažite na praktičnom primjeru dinamička i stohastička obilježjaprometa u odnosu na fluktuiranje turističke potražnje.
1.8.
Objasnite utjecaj globalnog sustava pošta i telekomunikacija naturizam?
Potrebe za PT
uslugama realiziraju se specifičnim tehnološkim procesom, čiji jeobujam i kakvoća u funkciji stupnja izgrađenosti PT infrastrukture i suprastrukture.Kvaliteta usluga zavisi od intenziteta potražnje, o opremljenosti mreže i drugimčimbenicima.Ako se turizam kao masovni mobilitet ljudi, u odnosu na njihovu svakodnevnuaktivnost i angažiranost, shvati kao vlastiti izbor u zadovoljenju rekreacijskih potreba,uz mogućnost redukcije postojećih međusobnih veza, odnosno potreba, onda je PT utom ozračju ona nit i čvrsta veza posredstvom koje turist ostvaruje svoje najintimnijepotrebe, u skladu sa ljudskom prirodom. Turizam je jedna među neograničenimbrojem sekundarnih čovjekovih potreba, koja se uglavnom sastoji u potrebi za višimoblicima odmora i razonode, te uz podršku PT sustava.Značenje PT-a kao službe od posebnog državnog interesa, a time i u turizmu, znatnoprelazi interese jedne djelatnosti kao što je PT promet. Sva događanja u procesu
 
evolucije PT-a imaju ekonomske, turističke i opće društvene reperkusije. Sa stajalištainfrastrukture ne bi se trebali promatrati kao usluga koja slijedi potrebe, nego kaobitna pretpostavka svakog oblika razvitka pa i turističkog. Da bi PT promet uspješnoutjecao na razvitak turističkog gospodarstva potrebno je iznaći optimalne odnoseovih dvaju djelatnosti.
1.9.Prikažite grafički i objasnite hipotetsku i realnu mrežu linija želja uanalizi turističke potražnje.
1.10.
Koje su relevantne odrednice posebne tehnološke strukture vodnog,kopnenog i zračnog prometa?1.11.Objasnite razliku između tehničkog i ekonomskog vijeka prijevoznogsredstva neke prometne grane.
Trajnost vozila zavisi od njegove kvalitete i načina odavanja, a iskazuje se
tehničkim
vijekom trajanja vozila, koji je prosjeku dvostruko dužeg trajanja odekonomskog vijeka.
Ekonomske
karakteristike vozila vrlo su važne za racionalnueksploataciju, a podrazumijeva visinu troškova za prijeđeni kilometar puta, tetroškove održavanja i popravka vozila. Navedeni troškovi ovise o vrsti i tipu vozila, ocesti i njenoj podlozi, o terenu i vozaču, npr.:
 potrošnja goriva
ovisi o vrsti i tipuvozila, brzini vožnje, o korisnom opterećenju vozila, o kvaliteti ceste. Ekonomskekarakteristike prijevoznog sredstva sublimirane su u pojmu ekonomski vijek vozila,koji je u praksi prosječno upola kraćeg trajanja od tehničkog vijeka. Dovršenjemamortizacijskog tijeka (maks. 5 godina) trebao bi završiti razdoblje racionalneuporabe komercijalnog vozila u stabilnom gospodarskom okruženju.
1.12.Koji su oblici primjene modularnog i intermodalnog prometa zaturističke svrhe?1.13.Obrazložite regresijsku i kategorijsku analizu putničkog prijevoza udimenzioniranju turističke potražnje.
Regresijska analiza
– kao bazični element za stvaranje putovanja koriste se vrsta iintenzitet eksploatacije prometnog prostora. Kao nezavisne varijable u regresijskojanalizi usvajaju se zonska obilježja, npr.: stupanj motorizacije (brojstanovnika/motorno vozilo), broj domaćinstava, broj zaposlenih osoba, prosječanprihod zaposlenika... Zavisne varijable su malobrojne, a svakako je najbitniji brojputovanja koja ulaze/izlaze iz zone s određenim motivom i određenim prijevoznimsredstvom.
Kategorijska analiza
– tehnika je koja se koristi znatno raščlanjenim podacima zadeterminiranje prometne potražnje. Kao jedinica promatranja uzima se kućanstvo tekoriste podaci izabranog vremenskog sjecišta zbog čega je dostatan uzorak manjeveličine i užeg vremenskog obuhvata. U projekciji prometnih kretanja, generiranjeputovanja očituje se kao funkcija obilježja domaćinstva, a privlačenje putovanja kaofunkcija gospodarske aktivnosti prometnog područja. Zavisno o motivima putovanja,stupnju motorizacije, prosječnim prihodima, profesijama članova domaćinstavaustanovljuju se istovrsne skupine, odnosno kategorije istih.1.14.
Koje su pogodnosti SWOT analize u interakciji nekog prometnogpodustava i turizma?

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Luka Delić liked this
Luka Delić liked this
Luka Delić liked this
Roko Stopfer liked this
Luka Delić liked this
Luka Delić liked this
Luka Delić liked this
Luka Delić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->