Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kur'an-ı Kerim'in Sırları Ömer Çelakıl

Kur'an-ı Kerim'in Sırları Ömer Çelakıl

Ratings: (0)|Views: 207 |Likes:
Published by Dos Err

More info:

Published by: Dos Err on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
Kur'an-ý Kerim'in Þifresi" adlý kitabýn yazarýndanKur'an-ý KeriminÖMER ÇELAKILYayýncý: Merkez Gazete Dergi Basým Yayýnalýk San. ve Tic. A.Þ.Baský ve Cilt: Print City Tesisleri / ÞamandýraYýl: 2003Kapak tasarýmý: ibrahim SarýÝletiþim için: kuransirlaritff'hotmail.com2ÝÇÝNDEKÝLER1. BÖLÜM: SAYILARIN MESAJIGÝRÝÞ..................................9Ay'a çýkýþ tarihi .........................10Ay'ýn yörüngesi .........................11Deniz-kara oraný........................12Sirius yýldýzý ve 49 sayýsý...................13Demirin atom numarasý ..................14Nuh'un gemisi ve 44. boylam ..............15Hac ve 22. enlem........................1633. enlem - 35. boylam: Ýsrail ..............17Cinsiyet ve 23. kromozom çifti.............18Arýnýn genetik kodu .....................19Bizans galip gelecek......................20Dünya'nýn en alçak yeri...................212. BÖLÜM: KELÝME SAYILARINDAKÝ SIRLARSÝYASÝ GELÝÞMELERHýristiyanlar arasýnda savaþ ...............25Ýsrail devletinin kuruluþu veDNAnýn keþfedilmesi....................41Mýsýr'ýn baðýmsýzlýðý......................55Köleliðin kaldýrýlmasý ....................673BÝLÝMSEL ÝCADLARUçaðýn icadý............................74Ýlk denizaltý.............................83Atom çaðýnýn baþlangýcý ..................90-. Telefonun icadý ve haberleþme.............97Kýtalarýn kaymasý.......................110ASTRONOMÝDEKÝ GELÝÞMELERGezegenlerin keþfi......................116Teleskopun icadý .......................129Ýlk uzay araçlarý ........................1363. BÖLÜM: BÝLÝMSEL MUCÝZELERKur'an'daki bilimsel mucizeler............1474. BÖLÜM: KIYAMET ALAMETLERÝ &2000'LÝ YILLARHADÝSLERDE KIYAMET ALAMETLERÝFakirlerin sayýsýnda artýþ.................185Yüksek binalarýn inþasý..................186Ulaþým araçlarý.........................187Hz. Ýsa ve sahte peygamberler............1884Ýletiþim teknolojisi188KUR'AN'DAKÝ BAZÝ KIYAMET ALAMETLERÝDabbetü'1-Arz........................191Gökyüzünde duman ....................192Ye'cüc ve Me'cüc.......................193KÝTAB-I MUKADDES VE2000'LÝ YILLAR ......................194
 
Ýsrail'de felaket ........................195Gökyüzündeki gürültüler veparýldamalar...........................196Yeryüzünde ateþ........................197Denize düþen göktaþý ...................198Bazý sularýn zehirlenmesi ................2005. BÖLÜM: OKUYUCUDAN GELEN SORULARYedi soru ve cevap......................20151. BölümSayýlarýn Mesajý7GÝRÝÞTarih boyunca Kur'an-ý Kerim'in gizli yönleriyle ilgili birçok araþtýrma yapýldý. Bu süreçe bazý uzmanlar da sayýlarýn Kur'an'da çok önemli bir yere sahip olduðunu öne sürdüler. Çütematiksel bir sisteme sahip olduðu her haliyle kendisini belli ediyordu. Bizler de Kur'an'ýn matematiksel yapýsýyla ilgili bazý þifreler elde etmiþtik ve bunlarý kamuoyunaFakat bu kitapta, önceki þifre çalýþmasýndan farklý olarak, herkesin anlayabileceði ve uybileceði matematiksel sistemlerden bahsettik. Bu kitap hazýrlanýrken diðer uzmanlarýn çalýdan da fay-dalamlmýþtýr. Bu yüzden bizim gelecekle ilgili tahminlerimizin doðru çýkmamasý,taptaki diðer uzmanlarýn verdiði bilgilerin yanlýþ olduðu anlamýna gelmez. Çünkü bu kitapterin büyük bölümü, geçmiþ tarihlerde baþka uzmanlar tarafýndan hazýrlanmýþtýr ve doðruluðu.Kur'an-ý Kerim'in matematiksel bir düzene sahip olduðuna dair kanýtlardan bir tanesi dekelime tekrarlarýdýr. Kur'an'daki bazý kelimeler dikkat çekici bir þekilde ayný sayýda tekanýr. Kur'an içerisindeki bu kelime tekrarlarýndan bazýlarý þunlardýr:"Melek" 88 defa, "Þeytan" 88 defa tekrarlanýr."Cennet" 77 defa, "Cehennem" 77 defa tekrarlanýr."Dünya" 115 defa, "Ahiret" 115 defa tekrarlanýr."Bitki" 26 defa, "Aðaç" 26 defa tekrarlanýr."Yaz-sýcak" 5 defa, "Kýþ-soðuk" 5 defa tekrarlanýr."Ceza" 117 defa, "Affetmek" 117x2 defa tekrarlanýr."Yedi gök" 7 defa, "Gökler'in yaratýlýþý" 7 defa tekrarlanýr."Zekat" 32 defa, "Bereket" 32 defa tekrarlanýr."Þarap" 6 defa, "Sarhoþluk" 6 defa tekrarlanýr."Rahmet" 79 defa, "Hidayet" 79 defa tekrarlanýr."Fakirlik" 13 defa, "Zenginlik" 13 x 2 defa tekrarlanýr."De" kelimesi 332 defa, "Dediler" 332 defa tekrarlanýr.Gördüðünüz gibi Kur'an'daki bazý kelimelerin geçiþ sayýsý aynýdýr.9Okuyuculardan bize yöneltilen sorulardan bir tanesi de ayet numaralarý ile ilgiliydive bu soruyu burada cevaplayýp örneklere geçeceðiz. Kur'an'daki ayet numaralarý, 14 asýrki haliyle aynýdýr. Çünkü ayetlerin nerede baþlayýp nerede bittiði belirliydi. Eskiden ayenumaralandýrýlmasma gerek duyulmamýþtý, çünkü zaten ayetlerin sýrasý belirliydi. Yani buglý ayet, eskiden de 40. sýradaydý. Ayetin sýrasý daha kolay anlaþýlsýn diye matbaalarda ayn yanma numaralarý da eklenmiþtir. Yoksa kimse kendi dileðine göre Kur'an'a numaralar ekleme cesaretinde bulunamaz. Herhangi bir müzeye gidip yüzyýllar önce yazýlmýþ bir Kur'an ilinizdeki Kur'an'ý karþýlaþtýrýlanýz, ayet sýralarýnýn (numaralarýnýn) ayný olduðunu görebÞimdi uzmanlarýn çalýþmalarýndan derlenmiþ kolay anlaþýlýr bazý örnekler vereceðiz.AY'A ÇIKIÞ TARÝHÝKur'an-ý Kerim'de yer alan "Kamer" suresinde Ay'a gidileceðine dair iþaretler yer almaktadýr. Nitekim "Kamer" kelimesinin Türkçe'deki karþýlýðý da "Ay"dýr.Surede "Ay" kelimesi birinci ayette yer alýyor:"Kýyamet saati yaklaþtý, Ay yarýldý." (Kamer suresi, 1)Ýþte bu ayetten, Kur'an-ý Kerim'in sonuna kadar tam 1389 ayet vardýr.Hicri takvimde 1389 yýlý, Miladi takvime göre 1969 yýlma denk gelmektedir ki, bu da Ay'açýkýþ tarihidir.Kýsacasý Ay (Kamer) suresi, insanlýk tarihinin en önemli geliþmelerinden birisi olan bu olayý önceden haber vermektedir.Bununla birlikte yukarýdaki ayette kullanýlan "Þakka (yarýldý)" kelimesi ayný zamanda "top
 
yarýlmasý, kazýlmasý..." anlamlarýnda da kullanýlmaktadýr. Benzer þekilde Ay'a giden Apollzay aracý da Ay topraðýndan birçok parça alarak Dünya'ya dönmüþtür. Bu açýdan da ayrý biruyor.Ay (Kamer) Suresi'niýý ilk ayetinden Kur'an'ýnsonuna kadar olan ayet sayýsý = 1389 Ýnsanoðlunun Ay'a çýktýðý Hicri tarih = 1389AY'IN YÖRÜNGESÝKur'an'da gökcismi olarak bahsedilen "Ay (Kamer)" kelimesi, tam olarak 27 defa geçmektedir. Ayný þekilde Ay'ýn Dünya etrafýndaki eliptik turu da 27 gündür. Fakat eski dönemleyan insanlar bundan pek haberdar deðildi. Çünkü yeryüzünden bakan herhangi bir kiþi, dolunr arasýnda 29 günlük süre olduðundan dolayý Ay'ýn bir turunun 29 gün olduðunu düþünüyordu.ýýAy, Dünya etrafýnda dönerken, Dünya da Güneþ etrafýnda yol ka-tetmektedir. Yani Dünya ileren dolayý Ay, iki gün gecikmeli olarak turunu tamamlýyor ve bu önemli bilgi asýrlar öncesien Kur'aýý'da yer alýyordu.Kýsacasý Kur'an, modern astronomiye paralel bir biçimde Ay'ýn eliptik turunun 27 gün olduða dikkat çekiyor."Ay" kelimesinin Kur'an'da geçiþ sayýsý = 27 Ay'ýn bir turundaki gün sayýsý = 27DENÝZ - KARA ORANIKur'an-ý Kerim'de geçen "Deniz" ve "Kara" kelimelerinin sayýca birbirlerine oraný, bugün modern bilimdeki oranla birebir aynýdýr. Halbuki o yýllarda henüz kýtalar keþfedilmemiþti vra-deniz oranýnýn bilimsel olarak tespit edilmesi mümkün deðildi. Örneðin Amerika gibi büyara parçasýnýn varlýðý ancak 15. yüzyýlda keþfedilmiþtir.Kur'an'da toplam 13 defa "Kara (berr, yabas)" ifadesi geçmek-12tedir. "Deniz (bahr)" kelimesi ise 32 defa geçmektedir. Yani deniz oraný 32/45, karaoraný ise 13/45 olarak verilmektedir. Yüzdelere çevirdiðimizde deniz oraný yüzde 71, kararaný ise yüzde 29'a denk gelmektedir. Modern bilimin bulgularýna göre de denizler Dün-ya'nyüzde 71'ini, karalar ise yüzde 29'unu kaplamaktadýr.Özet olarak Kur'an-ý Kerim, Dünya'nýn yüzde 71'ini denizlerin, yüzde 29'unu ise karalarýnadýðýný asýrlar öncesinden haber vermektedir. Günümüzdeki bilimadamlarý ise bu tür ince hedu fotoðraflarý ve bilgisayarlar ile yapabilmektedir.SÝRÝUS YILDIZI VE 49 SAYISIGeceleri gökyüzünde en parlak yýldýz olan Sirius yýldýzý, Kur'an'da Necm (Yýldýz) suresiniinde geçmektedir."Doðrusu Þi'ra (Sirius) yýldýzýnýn Rabbi O'dur." (Necm suresi, 49)Arapça karþýlýðý Þi'ra olan Sirius yýldýzýnýn sadece 49. ayette geçmesi, gerçekten ilgi çeÇünkü bilimadamlarý Sirius yýldýzýnýn hareketlerindeki düzensizliklerden yola çýkarak onu13bir çift yýldýz olduðunu keþfetti ve gözle görülemeyen diðer yýldýza Sirius B ismini verdiuz görüleme-yeýî- Sirius B yýldýzýnýn, Sirius A etrafýndaki dolaným süresinin de 49 yýl olti.Sirius yýldýzýnýn sadece 49. ayette yer almasý, bu yýldýzlarýn dolaným süresinin 49 yýl oliyor. Üstelik Sirius B yýldýzý, teleskopsuz görülemediði halde...DEMÝRÝN ATOM NUMARASIKur'an'da yer alan Hadid (Demir) isimli surede çok ilgi çekici bir anlatým vardýr. Bu surede demirin göklerden indirildiði vurgulanýyor. Öncelikle bu ayeti inceleyelim:"... Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardýr..." (Hadid suresi, 25)Bu ayette kullanýlan "indirme (inzal)" kelimesi demirin Dünya dýþýndan geldiðini vurguluyoKur'an'm dediði gibi, bugünkü astronomi bilimi de, demir madenlerinin uzaydaki dev yýldýzlardan geldiði sonucuna varmýþtýr.Süpernova olarak isimlendirilen bu yýldýzlarda gerçekleþen patlamalar sonucunda demir parçarý uzaya saçýlarak Dünya'ya inmiþtir.Bununla birlikte Hadid, yani Demir suresi, demir elementinin kimyasal sembolüne deiþaret etmektedir. Çünkü bu surenin tam ortasýndaki ayetin Arapça okunuþu "Fe" harfleriylamaktadýr. Demir elementi de kimyada Fe olarak gösterilmektedir.Ayný zamanda "Hadid", yani "Demir" kelimesinin Arapça'daki sayýsal deðeri 26'dýr ve demirin atom numarasý da yine 26'dýr.14

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Uğur Aktaş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->