Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
KAHT - Red Bird Trail - Driving Tour Narrative

KAHT - Red Bird Trail - Driving Tour Narrative

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Jane Artisan
Cumberland Gap National Park and the Southern Highland Craft Guild Gift Shop. The park is home to 20,000 acres of gorgeous Kentucky land. The park provides seventy miles of hiking trails, forty miles of trails open to horse riding, and twelve miles of bicycling trails. The gift shop is located on the second floor of the visitor center. It is a non-profit educational organization of over 800 craftspeople living and working in the mountainous regions of nine Southern states.
Cumberland Gap National Park and the Southern Highland Craft Guild Gift Shop. The park is home to 20,000 acres of gorgeous Kentucky land. The park provides seventy miles of hiking trails, forty miles of trails open to horse riding, and twelve miles of bicycling trails. The gift shop is located on the second floor of the visitor center. It is a non-profit educational organization of over 800 craftspeople living and working in the mountainous regions of nine Southern states.

More info:

Categories:Types, Reviews, Art
Published by: Jane Artisan on Apr 19, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2011

 
Yfj Ikyj Chyyhzk}f
Efczvge{ Hyzkwhc Dfykzhnf Zyhklw
Lfh}kcn zdf Efczvge{ HyzkwhcGfczfy, zvyc lfmz oczo E[ 6;6hcj pyogffj zo Kczfywzhzf >6Wovzd# Zvyc lfmz oczo K">6Wovzd hcj zyh}fl 7=#0 bklfw zoftkz :8# Zhef ftkz :8hcj zvyclfmz zo zyh}fl fhwz oc E[ 40 zozdf Dhl Yonfyw Phye~h{$moybfyl{ Jhckfl IoocfPhye~h{+# Goczkcvf oc zdf DhlYonfyw Phye~h{ zo zdf D{jfcWpvy hcj E[ 884 ftkz#Zyh}fl vp zdf wzffp dkll om ZkbGovgd Phww hcj zvyc ykndz ocZdovwhcjwzkgew Iyhcgd Yohj#Hz zdf mkywz moye kc zdf yohj,ifhy ykndz hcj hz zdf wfgocjmoye, ifhy lfmz# [ov ~kll gobfzo h z~o"wzoy{ dovwf oc zdfykndz ~kzd h ihwefzihll govyz kczdf myocz hcj Phyzkgkphcz 99,
Fjch Phgf
# Wdf lkefw zo gyfhzfdfy hyz~oye ~kzd hgy{lkgw, pfc,hcj kce#
 Hz dfy wzvjko, {ov ghc}kf~ hgy{lkg phkczkcnw om  Fhwzfyc Efczvge{ lhcjwghpfw~kzd wzyocn dkwzoykghlihgenyovcjw
# Zyh}fl zo VW:98/40 hcj zvyc lfmz zo~hyjwjo~czo~c D{jfc# Zvyc lfmzoczo Jy{dkll Yohj hcj lfmz oczoDkgeoy{ Wzyffz# Zvyc ykndz oczoWgdool Wzyffz hmzfy jyk}kcn vpzdf wzffp kcglkcf# Phyzkgkphcz98,
Whkcz Gdykwzopdfy‛wGdhpfl
, ~kll if oc {ovy lfmzwkjf# Loghzfj oc Dowpkzhl Dkll,{ov ghc looe ovz oczo zdfvckxvf zo~c om D{jfc myob zdkwdkwzoykg gdhpfl
# Whkcz Gdykwzopdfy kw whkj zo if h phzyoc whkcz om zdf Myoczkfy  Cvywkcn Wfy}kgf cvywfw
#Goczkcvf ihge zo VW :98/40hcj zvyc lfmz# Goczkcvf oc VW:98/40 hcj zvyc lfmz zo~hyjwD{jfc, Efczvge{# Zvyc lfmzoczo Dvyykghcf Yohj hcj ykndzoczo ^fcjo}fy"Ghbp Gyffe Yohj# Mollo~ zdf yk}fy zoPhyzkgkphcz 90,
MyoczkfyCvywkcn Wfy}kgf Ifj hcjIyfhemhwz
,
 
oc zdf lfmz# Ivklz kc8;96, zdf Myoczkfy CvywkcnWfy}kgf ivkljkcn ~hw zdf mkywzglkckg hcj powz ommkgf kc zdkwhyfh
# Kz kw lkwzfj oc zdf Chzkochl Yfnkwzfy om Dkwzoykg Plhgfw hcj jfwknchzfj hw h Efczvge{ Lhcjbhye 
# Bhef {ovy ~h{ihge zo VW :98/40 hcj dfhjWovzd moy hppyotkbhzfl{ 9;#9bklfw zo Dhylhc, E[# Zvyc lfmzoczo Glo}fy Wzyffz kbbfjkhzfl{mollo~kcn zdf IP Nhw Wzhzkoc#[ov ~kll hlwo wff h wknc oc zdfykndz wkjf om zdf yohj pokczkcnzo~hyjw zdf Ivwkcfww Jkwzykgz oczdf lfmz# Zvyc lfmz hcj mollo~kcnzdf Gdf}yoc Nhw Wzhzkoc ~kll ifPhyzkgkphcz 8=,
Bvllkcw Nhllfy{hcj Myhbf Wdop
# Zdf o~cfy,Jh}kj Bvllkcw, kw h wflm"zhvndzhyzkwz zdhz gocgfczyhzfw oc oklw,hgy{lkgw, hcj ~hzfygoloy pkfgfw
# Df fcao{w h yvwzkg hcj yvyhlwz{lf zo dkw hyz~oye 
# Jyk}f ihge zo VW :98 hcj goczkcvfzyh}flkcn wovzd# ^dfc {ovgobf zo zdf Dhylhc ]kllhnfGfczfy Bhll oc zdf ykndz, zvyckczo zdf phyekcn loz# Fczfy zdfbhll fczyhcgf ifwkjf zdfWvi~h{ hcj zdf phyzkgkphcz ~kllif wzyhkndz hdfhj hcj zo zdfykndz# Dfyf {ov ~kll jkwgo}fyPhyzkgkphcz 8>,
Hyzkwz‛w Hzzkg#
Movcjfj kc 9000, zdkw plhgfwdo~ghwfw o}fy mkmz{phyzkgkphczw
# Hyzkwz‛w Hzzkg pykjfw kzwflm oc doljkcn cf~ftdkikzw boczdl{ hcj ommfykcn phkczkcn glhwwfw moy hll hnfw
#Goczkcvf wovzd oc VW :98 zoBhyzkc, E[# Hz zdf nyffc wkncmoy Bhyzkc‛w Moye, zvyc lfmz hcjgoczkcvf oc :98, co~ nokcncoyzd#Zvyc lfmz hz zdf Dknd~h{;4> avcgzkoc# [ov ~kll ifnkc zowff wkncw moy zdf WzocfBovczhkc Iohz Joge# Zvyc lfmzoczo Dknd~h{ 70;; hcj zyh}flhppyotkbhzfl{ 9#0 bklfw zoPhyzkgkphcz 84,
Gyhcew Gyffe
#
Zdkw lhef kw o~cfj hcj opfyhzfj i{ Dhylhc Govcz{hcj kw h ifhvzkmvl wzop zo zhefWz# Gdykwzopdfyw Gdhpfl
 
Efczvge{ Hyzkwhc Dfykzhnf Zyhklw
kc Efczvge{‛w pykwzkcf wgfcfy{
#Goczkcvf phwz Gyhcew Gyffe zoPhyzkgkphcz 8;,
Bhyzkc‛w MoyeYfgyfhzkochl Lhef
# Zdf lhefkw h pyoafgz om h mfjfyhl ~hzfyyfwovygfw jf}flopbfcz i{ zdfChwd}kllf Jkwzykgz om VW Hyb{Goypw om Fcnkcffyw
# ^kzd o}fy 700 hgyfw om wphgf, {ov ghc phyzhef kc w~kbbkcn, pkgckgekcn, mkwdkcn, hcj f}fcdvczkcn
#Jyk}f ihge zo Dknd~h{ :98hcj dfhj coyzd ihge zo~hyjwjo~czo~c Dhylhc# Goczkcvfoc VW :98 zo Dknd~h{ 88;#Zvyc lfmz hz zdf wzoplkndz hcj aovycf{ zo~hyjw Pkcf}kllf, E[#^dfc D~{ 88; fcjw hz VW96F Wovzd, zvyc lfmz hcj dfhjzo~hyjw Bkjjlfwioyo, E[#Zvyc ykndz oczo Yovzf >: hcjdfhj ~fwz oc GvbifylhcjH}fcvf# Hmzfy zyh}flkcn 7#6bklfw, {ov ~kll gobf zo zdf[fllo~ Gyffe Wgdool oc {ovyykndz wkjf# Zvyc lfmz oczoVppfy Nkiwoc Lhcf hcj gyowwzdf yhklyohj zyhgew# Zdf movyzddovwf ~kzd zdf ilvf zkc yoom oczdf lfmz kw Phyzkgkphcz 88,
Jh}kjJvcc
# Ioyc hcj yhkwfj kcBkjjlfwioyo, Jvcc kw h wflm"zhvndz hyzkwz
# Df lkefw zo mogvwoc ~ooj~oye, bhekcn ~oojfcio~lw om gfjhy, whwwhmyhw,~hlcvz, gdfyy{, hcj Efczvge{gommff#
Nfz ihge ocGvbifylhcj H}fcvf hcj jyk}fihge zo~hyjw jo~czo~cBkjjlfwioyo# Zvyc lfmz hz 76
zd
Wzyffz hcj zdf ykndz oczoJoygdfwzfy H}fcvf# Phyzkgkphcz80,
Nlhgkfy Nkyl “Zdf LowzWxvhjyoc‒ Bvwfvb
, ~kll ifoc {ovy lfmz wkjf# Zdf bvwfvbH}fcvf hcj goczkcvf {ovy jyk}fzo 9;
zd
Wzyffz hcj Pvbpekc Hllf{#Zvyc ykndz hcj Phyzkgkphcz 9=,
Nlhww myob zdf H}fcvf
, ~kll ifzdf iykge dovwf oc zdf ykndz#Zdf o~cfy, Zfyfwh Do~hyj, kwphwwkochzf hiovz ~oyekcn ~kzdwzhkcfj nlhww
# Wdf lo}fw zdfhyyh{ om zftzvyfw hcj goloywnlhww ghc gyfhzf# Dfy ~oye kwwdo~ghwfj kc Dkcjbhc hcj Pkcf}kllf, E[ 
# Zvyc ykndz oczoGvbifylhcj H}fcvf hcj yfwvbfjyk}kcn zo~hyjw jo~czo~chnhkc# Avwz ifmoyf 99
cj
Wzyffz,Phyzkgkphcz 4,
Ifll Govcz{Zovykwb Gobbkwwkoc ]kwkzoywGfczfy,
~kll if oc {ovy ykndzwkjf#
Wzop kc zdkw zovykwb ommkgfhcj lfz zdf mykfcjl{ molew om zdf}kwkzoyw gfczfy nvkjf {ov zohzzyhgzkocw, lojnkcn,yfwzhvyhczw, hcj f}fczw hyovcj  Ifll Govcz{
# Hj}hcgf zoGvbifylhcj H}fcvf hnhkc hcjzvyc ykndz oczo 98
wz
Wzyffz# Zdf{fllo~ dobf oc zdf lfmz wkjf om zdf yohj ~kll if Phyzkgkphcz 6,
Nyhpf}kcf Kcc Ifj hcjIyfhemhwz
# Zdf dovwf ~hw ivklzkc 8;0: hcj co~ dhw iffcyfwzoyfj kczo h pkgzvyfwxvf ifjhcj iyfhemhwz
# Zdfyf hyf movy nvfwz yoobw zo gdoowf myob hcj iyfhemhwz ghc if wfy}fj ifjwkjf
# Ihge oc GvbifylhcjH}fcvf5 zvyc oc zdf cftz yohj,90
zd
Wzyffz# Bhef h ykndz hcj~kzdkc h dhlm iloge ~kll ifPhyzkgkphcz :,
Jo~czo~cNhllfy{ moy zdf Hyzw,
oc {ovylfmz wkjf# Zdf nhllfy{ ~hwgyfhzfj kc 9007 zo yfpyfwfczloghl hyzkwhcw ~kzd h ~kjf yhcnfom zhlfczw#
 Kz dovwfw hyz~oye  myob mkmzffc loghl hyzkwzw ~do phyzkgkphzfj kc f}fy{zdkcn myob phkczkcn, ~fh}kcn, pozzfy{, hcj ~ooj~oyekcn
#Wzh{ oc 90
zd
Wzyffz hcj gyowwo}fy Gvbifylhcj H}fcvf zo zdfcoyzd wkjf om 90
zd
Wzyffz#Pyogffj zo zdf wzop wknc hcj
~hw ivykfj vcjfy 9=0 mffz om kgf# Mkmz{ {fhywlhzfy, zdf Lowz Wxvhjyoc ~hw yfwgvfj hcj h bvwfvb ~hwfwzhilkwdfj moy pfoplfzo lfhyc do~ hjfzfybkcfj nyovp om  pfoplf o}fyghbfhwzockwdkcn ojjw zo mkchll{ yfwgvf ocf om zdf P"74‛w om zdf Lowz Wxvhjyoc
# Zyh}flihge zo Gvbifylhcj
Nlhgkfy Nkyl “Zdf Lowz Wxvhjyoc‒ Bvwfvb
Yfj Ikyj Chyyhzk}f
Phnf 9
doljw zdf P"74 ZobghzWxvhjyoc, myob ^oylj ^hy KK
# Hmzfy h gyhwd lhcjkcn, zdf plhcf
 
Efczvge{ Hyzkwhc Dfykzhnf Zyhklw
zvyc lfmz oczo Fjnf~ooj Jyk}f#$Zdkw kw h ocf"~h{ wzyffz#+Pyogffj vpdkll zo Phyzkgkphcz =,
Whkcz Bhy{‛w FpkwgophlGdvygd
, oc zdf lfmz wkjf# Zdkwgdvygd kw lkwzfj oc zdfEfczvge{ hcj Chzkochl Yfnkwzfymoy Dkwzoykg Plhgfw
# Zdf gdvygdivkljkcn kw h Nozdkg myhbfwzyvgzvyf om zdf ]kgzoykhc Fyhhcj iykcnw kc pdozonyhpdfywhcj zovykwzw hlkef
# Yfwvbf{ovy jyk}f vp zdf dkll# Jyk}fwzyhkndz zdyovnd zdf wzop wknchcj zdfc ykndz hz zdf mollo~kcnwzop wknc# Ifhy ykndz oczoHyzdvy Dfkndzw Jyk}f# HyzdvyDfkndzw ~kll bhef h loop oc zdflfmz wkjf# Hz zdf moye kc zdfyohj, zvyc lfmz hcjPhyzkgkphcz >,
YkjnfYvccfyIfj hcj Iyfhemhwz
, ~kll if oc{ovy lfmz wkjf# Zdkw 84;0‛w]kgzoykhc bhcwkoc o}fylooewzdf xvhkcz zo~c om Bkjjlfwioyo
# ^kzd movy yoobwzo lojnf kc, zdkw ifj hcj iyfhemhwz hlwo dhw h lkiyhy{, phyloy, hcj poygd ~dfyf nvfwzwghc yflht hcj goc}fywf o}fy doz zfh oy golj lfbochjf
#$Zo bhef {ovy ~h{ ihge zoGvbifylhcj H}fcvf, {ov ~kllcffj zo zhef h jkmmfyfcz yovzfifghvwf om zdf ocf"~h{ wzyffz#+Mollo~ zdf loop ihge zo zdfbhkc jyk}f om Hyzdvy Dfkndzwhcj zvyc ykndz# Zvyc lfmz hz zdfwzop wknc, zdfc ykndz hz zdf cftzwzop wknc# [ov ~kll co~ if oc96
zd
Wzyffz# Zdkw ~kll yvc kczoGvbifylhcj H}fcvf hnhkc#Zvyc lfmz zo dfhj fhwz ocGvbifylhcj H}fcvf# Oc {ovyykndz wkjf ~kll if Phyzkgkphcz ;,
H}fcvf Ghmë hcj Hczkxvfw
#Zdkw wbhll ghmë ommfywwgyvbpzkovw dobf"gooekcn hcjjhkl{ wpfgkhlw
# Opfc moy lvcgd,if wvyf zo wzop kc hcj zy{ zdfky gdkgefc whlhj, dobfbhjfwovpw, whlhjw, hcj jfwwfyzw
#Zyh}fl zo~hyjw VW 96F hcjzvyc ykndz hz zdf wzoplkndz#^hzgd moy wkncw moy zdfGvbifylhcj Nhp ChzkochlDkwzoykg Phye# Zhef zdf yhbpoc {ovy ykndz hcj zvyc ykndzhnhkc hz zdf wzop wknc# Zdf yohj~kll yvc kczo zdf ]kwkzoy‛wGfczfy# [ov ~kll if hzPhyzkgkphcz 8 hcj 9,
Gvbifylhcj Nhp ChzkochlPhye
hcj zdf
WovzdfycDkndlhcj Gyhmz Nvklj NkmzWdop
# Zdf phye kw dobf zo90,000 hgyfw om noynfovwEfczvge{ lhcj
# Zdf phye  pyo}kjfw wf}fcz{ bklfw om dkekcnzyhklw, moyz{ bklfw om zyhklw opfczo doywf ykjkcn, hcj z~fl}fbklfw om ikg{glkcn zyhklw# Zdfnkmz wdop kw loghzfj oc zdfwfgocj mlooy om zdf }kwkzoy gfczfy# Kz kw h coc"pyomkz fjvghzkochl oynhckqhzkoc om o}fy 400 gyhmzwpfoplf lk}kcnhcj ~oyekcn kc zdfbovczhkcovw yfnkocw om ckcfWovzdfyc wzhzfw#
[ov ~kll hlwomkcj Phyzkgkphcz 7,
^kljfycfwwYohj Zovyw
, h}hklhilf kcwkjfzdf phye# Hll zovyw oyknkchzf hzzdf }kwkzoy‛w gfczfy
# Wkndzkcnw om ~kljlkmf, kcglvjkcn jffy, ilhge ifhy, hcj f}fc zdf ioighz ghcif ftpfgzfj 
#Nfz ihge oc VW 96F hcj dfhjcoyzd# [ov ~kll jyk}f phwzBkjjlfwioyo hcj dfhj zo~hyjwPkcf}kllf, E[# Zvyc lfmz oczoYovzf 8;0 hcj dfhj wovzd#Yovzf 8;0 ~kll moye zo zdf lfmzdfhjkcn ~fwz zo~hyjw Myhefw,E[# Zyh}fl hppyotkbhzfl{ 84#0bklfw# Phyzkgkphcz 8:,
Dfcjfywoc Wfzzlfbfcz
, ~kll ifoc zdf ykndz wkjf om zdf yohj~dfc {ov nfz kczo zo~c# [ov~kll wff zdf hjbkckwzyhzkocivkljkcn oc {ovy ykndz wkjfmollo~kcn zdf Myhefw Glkckg#Dfcjfywoc Wfzzlfbfcz kw zdfocl{ Vckzfj Bfzdojkwz Bkwwkockc zdf Vckzfj Wzhzfw ~kzd hcHnykgvlzvyhl Bkckwzy{
# Nvfwzwom hll hnfw hyf ~flgobf# Fwzhilkwdfj kc 8;96 hw h“wfzzlfbfcz wgdool,‒
b
fhlw hyfGvbifylhcj Nhp Chzkochl Dkwzoykghl Phye 
Yfj Ikyj Chyyhzk}f
Phnf 7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->