Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Bai Van Hay Lop 9

Mot So Bai Van Hay Lop 9

Ratings: (0)|Views: 316|Likes:
Published by khanhtrangtt

More info:

Published by: khanhtrangtt on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
http://ebook.here.vn– Thư vin Sách Tham Kho 
1
TuyÓn tËp mét sè bµi v¨n hay líp 9
 §Ò 1:
 
 Ph©n tÝch v nªu c¶m nghÜ cña em sau khi h
c b
à
i “ 
 Phong cách H Chí Minh” 
cña Lª Anh Tr.
 Phong c¸ch Hå ChÝ Minh
” rót trong bi “
 Phong c¸ch Hå ChÝ Minh, c¸i vÜ ®¹ig¾n víi c¸i gi¶n dÞ
” cña Lª Anh Tr in trong cuèn s¸ch “Hå ChÝ Minh v v¨n ho¸ ViÖtNam” – n¨m 1990.LuËn ®iÓm thø nhÊt m ng−êi viÕt nªu lªn l tÇm s©u réng vèn tri thøc v¨n hãa cñaHå ChÝ Minh. Do ®©u m cã vèn tri thøc v¨n hãa Êy ? Hå ChÝ Minh cã mét cuéc sèngphong phó, s«i næi. Ng−êi
“® tiÕp xóc
” víi v¨n ho¸ nhiÒu n−íc ë ph−¬ng §ong vph−¬ng T©y. Ng−êi
“® ghÐ l¹i
” nhiÒu h¶i c¶ng,
“® th¨m
” c¸c n−íc ch©u Phi, ch©u
¸
,ch©u mÜ. Ng−êi
“® sèng di ngy
” ë Anh, ë Ph¸p. Lóc lm båi, lóc cuèc tuyÕt, lóc lmnghÒ röa ¶nh.....ChÕ Lan Viªn còng ® cã lÇn viÕt:
“§êi båi tu lªnh ®ªnh theo sãng bÓ,Ng−êi ®i hái kh¾p bãng cê ch©u MÜ, ch©u PhiNh÷ng ®Êt tù do, nh÷ng trêi n« lÖNh÷ng con ®−êng c¸ch m¹ng ®ang t×m ®i”.
( “
Ng−êi ®i t×m h×nh cña n−íc”
)Ng−êi “
nãi v viÕt th¹o
” nhiÒu ngo¹i ng÷ nh− Ph¸p, Anh, Hoa, Nga....Cuéc ®êiNg−êi “
®Çy tru©n chuyªn ”.
Ng−êi “
® lm nhiÒu nghÒ”,
v ®Æc biÖt l
“®Õn ®©u Ng−êicòng häc hái, t×m hiÓu v¨n hãa, nghÖ thuËt ®Õn mét møc kh¸ uyªn th©m
”. Hå ChÝ Minh
“® tiÕp thu
” mäi c¸i hay c¸i ®Ñp cña c¸c nÒn v¨n hãa, v
“® nho nÆn
” víi c¸i gèc v¨nhãa d©n téc ®É thÊm s©u vo hån m×nh, m¸u thÞt m×nh, nªn ® trë thnh “
mét nh©n c¸chrÊt ViÖt Nam, mét lèi sèng rÊt b×nh dÞ, rÊt ViÖt Nam, rÊt ph−¬ng §«ng, nh−ng còng ®ångthêi rÊt míi, rÊt hiÖn ®¹i:.
C¸ch lËp luËn chÆt chÏ, c¸ch nªu luËn cø x¸c ®¸ng, lèi diÔn®¹t tinh tÕ cña Lª Anh Tr ® t¹o nªn søc thuyÕt phôc lín.LuËn ®iÓm thø hai m t¸c gi¶ ®−a ra l lèi sèng rÊt b×nh dÞ, rÊt ph−¬ng §«ng, rÊtViÖt Nam cña Hå ChÝ Minh. Lª Anh Tr ® sö dông ba luËn cø (n¬i ë, trang phôc, c¸ch¨n mÆc) ®Ó gi¶i thÝch v chøng minh cho luËn ®iÓm ny. C¸i “
cung ®iÖn
” cña vÞ Chñ tÞchn−íc l mét chiÕc nh sn nhá b»ng gç bªn c¹nh chiÕc ao. ChØ vÎn vÑn cã vi phßng
tiÕp kh¸ch, häp Bé chÝnh trÞ, lm viÖc v ngñ
”, ®å ®¹c “
rÊt méc m¹c, ®¬n s¬ 
”. Trangphôc cña Ng−êi “
hÕt søc gi¶n dÞ
” víi bé quÇn ¸o b ba n©u, chiÕc ¸o trÊn thñ, ®«i dÐp lèp
th« s¬ nh− cña c¸c chiÕn sÜ tr−êng S¬n
”. C¸ch ¨n uèng cña Hå ChÝ Minh “
rÊt ®¹mb¹c
”: c¸ kho, rau luéc, d− ghÐm, c muèi, ch¸o hoa..., ®ã l “
nh÷ng mãn ¨n d©n téckh«ng chót cÇu k× 
”. Nh÷ng luËn cø m ng−êi viÕt nªu ra kh«ng cã g× míi. NhiÒu ng−êi® nãi, ® viÕt, nhiÒu håi kÝ ® ®Ó l¹i m ta ® biÕt. Nh−ng Lª Anh Tr ® viÕt mét c¸chgi¶n dÞ, th©n mËt, tr©n träng v ca ngîi.PhÇn cßn l¹i, t¸c gi¶ ® b×nh luËn phong c¸ch Hå ChÝ Minh. So s¸nh víi cuéc sèngcña mét vÞ lnh tô, mét vÞ tæng thèng, mét vÞ vua hiÒn..., råi «ng ng¹c nhiªn kh¼ng ®Þnh
 
http://ebook.here.vn– Thư vin Sách Tham Kho 
2Hå ChÝ Minh ® “
sèng ®Õn møc gi¶n dÞ v tiÕt chÕ nh− vËy
” :. Lª Anh Tr “
bÊt gi¸cnghÜ ®Õn
”, liªn t−ëng ®Õn NguyÔn Tri v NguyÔn BØnh Khiªm, trÝch dÉn hai c©u th¬ cñaTr¹ng Tr×nh: “
 Thu ¨n m¨ng tróc, ®«ng ¨n gi¸ - Xu©n t¾m hå sen, h¹ t¾m ao
” ®Ó ®i tíi cangîi nÕp sèng gi¶n dÞ v thanh ®¹m cña Hå ChÝ Minh, cña c¸c vÞ danh nho kh«ng ph¶i l
tù thÇn th¸nh hãa, tù lm cho kh¸c ®êi
”, m l “
lèi sèng thanh cao, mnét c¸ch di d−ìngtinh thÇn, mét quan niÖm thÈm mÜ vÒ cuéc sèng, cã kh¶ n¨ng ®em l¹i h¹nh phóc, thanhcao cho t©m hån v thÓ x¸c
”.Tãm l¹i, Lª Anh Tr ® lËp luËn mét c¸ch chÆt chÏ, nªu lªn nh÷ng luËn cø x¸cthùc, chän läc, tr×nh by khóc chiÕt víi tÊt c¶ tÊm lßng ng−ìng mé, ngîi ca “
Nh v¨nhãa lín, nh ®¹o ®øc lín, nh c¸ch m¹ng lín, nh chÝnh trÞ lín ® quyÖn chÆt víi nhautrong con ng−êi Hå ChÝ Minh, mét con ng−êi rÊt gi¶n dÞ, mét con ng−êi ViÖt Nam gÇngòi víi mäi ng−êi
”.§äc bi viÕt cña Lª Anh Tr, chóng ta häc tËp ®−îc bao nhiªu ®iÒu tèt ®Ñp vÒphong c¸ch Hå ChÝ Minh, vÞ lnh tô kÝnh yªu cña d©n téc.
--------------------------------------------
ð 2.
 Em hãy Phân tích bài thơ “Ving lăng Bác” ca Vin Phương 
 
Ch tch H Chí Minh - v cha già kính yêu ca dân tc Vit Nam – ñã cng hintrn ñi mình vì s nghip gii phóng ñt nưc. Ngưi ra ñi năm 1969, ñ li bit baoni thương nh và xót xa cho T quc. Có nhiu nhà thơ ñã vit bài thơ tưng nh vBác, và “
Ving lăng Bác
” ca Vin Phương là mt trong nhng bài thơ xut sc nht.Chúng ta hãy cùng ñn vi bài thơ ñ cm nhn ñưc cm xúc y.
“Con  min Nam ra thăm lăng Bác....Mun làm cây tre trung hiu chn này”
 Năm 1976, sau ngày ñt nưc ta ñưc hoàn toàn gii phóng, lăng Bác ñưc khánhthành. Nhà thơ Vin Phương t min Nam ñã ra thăm lăng Bác. Cm xúc dâng trào, nhàthơ ñã làm mt bài thơ như mt li bc bch chân tình ca hàng triu ngưi con min Nam vi Bác. ðây là mt bài thơ ñc sc, giàu ý nghĩa, làm cho ngưi ñc xúc ñng.Hai kh thơ ñu là nhng dòng cm xúc ban ñu ca nhà thơ khi ñưc ln ñu ñnthăm lăng Bác: mt chút t hào, xen ln vui sưng, ln xúc ñng khi sp ñc k cn bên Ng` cha thân yêu ca dân tc.Bng nhng hình nh n d giàu sc gi, nhôn ng bình dmà hàm súc, tinh t, ñon thơ ñã ñ li trong lòng ngưi ñc nhng cm xúc vô cùng sâusc.Hai kh cui bài thơ như nhng nt nhc du dương, trm bng, réo rt như tmlòng tha thit yêu mn ca nhà thơ vi Bác. Bng nhng ngôn t n d ñc sc,t ng bình d mà giàu sc gi, câu thơ ñã khơi gi trong lòng ngưi ñc nhng rung ñng sâusc và ñáng quý.Bài thơ ñưc phân chia theo b cc thi gian, và kh thơ ñu tiên nói v cm xúcca tác gi khi nhìn thy lăng Bác t xa.
 
http://ebook.here.vn– Thư vin Sách Tham Kho 
3
“Con  min Nam ra thăm lăng Bác”
Câu thơ ñu tiên tht ngn gn nhưng nó li là mt li tâm s chân tình ca nhà thơ cũng như hàng triu ngưi con min Nam. Mt ting “con” tht m áp, gn gũi, th hinlòng kính yêu to ln ñi vi Bác. Bác tht gn gũi vi ngưi dân, như là mt v cha giàca dân tc. “
Con  min Nam
” - my ting y bao hàm mt ni ñau và mt nim thào. Min Nam gian kh và anh hùng, min Nam ñi trưc v sau, min Nam thành ñngT quc, min Nam va chin thng k thù hung bo tr v trong ñi gia ñình Vit Namñây Bác ơi! Nhà thơ mong nhìn thy Bác mt ln sau khi ñt nưc ñã gii phóng nhưngtht ñau xót, Bác ñã không còn. Vì vy, t “ving” ñã ñưc nhà thơ thay bng t “
thăm
ñ gim nh ni ñau cũng như bày t nim tin rng Bác vn sng mãi.
“ðã thy trong sương hàng tre bát ngát Ôi hàng tre xanh xanh Vit Nam Bão táp mưa sa ñng thng hàng”
ðp vào mt nhà thơ là hình nh hàng tre xanh ngt trưc lăng Bác. Cây tre - biutưng cho s bt khut, kiên cưng nhưng gin d, thanh cao ca ngưi dân Vit Nam – ñã ñ li mt du n ñm nét trong lòng tác gi trưc khi bưc vào lăng Bác. Hàng tre bát ngát – Hàng tre xanh xanh – Hàng tre Vit Nam: hàng tre bao ñi như mt du hêuñc bit ca dân tc. Hàng tre trùm bóng mát rưi lên bao th h cuc ñi, hàng tremang bao phm cht ca con ngưi T quc ta: do dai, ñoàn kt, bt khut, kiên cưng. Bác có tt c nhng gì mà nhng con ngưi Vit Nam tng có, cũng cái du hiuxanh tươi s sng y, cũng cái kiên cưng “
ñng thng hàng 
” trong “
bão táp mưa sa
y. Dân tc ta tht s có sc sng mãnh lit, cho dù nhng th thách ca thiên nhiên,ca lch s có khc nghit cách my thì vn kiên cưng chng chi, và vn c gngñng thng ch nht quyt không chu b b cong. Hàng tre ñng ñó, bên lăng Bác nhưru gic ng ngàn thu ca Bác, gn bó mãi mãi vi Bác như dân tc Vit Nam vn kínhtrng Bác mãi mãi.ðn gn lăng Bác, xp hàng vào ving thì tác gi có thêm nhiu cm xúc mi.
“Ngày ngày mt tri ñi qua trên lăng Thy mt mt tri trong lăng rt ñ”
Hai câu thơ sinh ñng vi nhiu hình nh gi cm ñưc to nên t nhng hình nhthc và hình nh n d sóng ñôi vi nhau. Mt mt tri thc ñi qua trên lăng, là mt trica t nhiên, ca muôn loài, soi sáng cho muôn loài, ñem li sc sng cho th gii. Tmt tri tht y, mt mt tri n d khác hin ra trong lăng, rt ñ. Bác nm trong lăngvi ánh sáng ñ xung quanh như mt mt tri. Bác tn ti vĩnh cu trong lòng mingưi dân Vit Nam như s tn ti ca mt mt tri tht. Bác soi sáng ñưng cho dântc ta ñi, cng hin c cuc ñi cho s nghip giành ñc lp ca T quc. Bác giúp nhândân ta thoát khi kip sng nô l, tr thành mt con ngưi t do ñ bây gi ñưc hnh phúc. Công lao ca Bác ñi vi dân tc ta cũng như mt tri, to ln không k xit. Báclà mt mt tri. Cái n d mt tri  ñây không bit ñã ñ nói v Bác chưa ?. Không,nu nói Bác là mt tri thì phi nhn mnh thêm cho rõ cái ñc tính ca vng mt triy: rt ñ. Cái mt tri ñang ta sáng trên cao kia, cái mt tri ca thiên nhiên, tưngtrưng ca ngun nóng, ngun sáng, ngun s sng y, không phi bao gi cũng nguyên

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->