Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Voice 7-18

The Voice 7-18

Ratings: (0)|Views: 305|Likes:
Published by myochitmyanmar

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: myochitmyanmar on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/20/2011

pdf

text

original

 
1
Monday, April 11 - 17, 2011
The
V
OICE
Weekly
 
The
V
OICE
Vol.7 / No.18Monday, April 11 - 17 , 2011
ESpfopful;qkawmif;
jrefrmouú&mZf1372-73ckESpf? wefcl;vqef;(14)&uf? c&pfESpf2011ckESpf? {NyDv(17)&ufaeY wGifusa&mufrnf hjrefrmESpfopful;tcgor,wGifrMumao;cif&ufyd kif;u twnfjyKzG J Y pnf;vd kufonf U tpdk;&opf\aumif;jrwfaomrl0g'rsm;twd kif; Ed kifiHolEdkifiHom;rsm;tm;vk H;? tpd k;&opfwpfzG J Y vk H;tygt0ifjynfol Y 0efxrf;rsm;tm;vkH; rdrdwdk hus&mae&mXmeESif UtoufarG;0rf;ausmif; toD;oD;tvd kuf rdrdwd k hcH ,lcsuf? &yfwnfcsufrsm;twk dif; rdrdwd k hajymqd kaMunmuwdjyKxm;onf Utwd kif; wm0efodol? wm0ef ,lol? wm0efcHol? uwdopö mwnfNrJol? Ed kifiHcspfolrsm; tppftrSefjzpfaMumif; vufawG Y  vkyf&yfrsm;jzif UjyoEdkifMuygapaMumif;ESifUjrefrmEdkifiHolEd kifiHom;taygif; ud k,fpdwfESpfjzmusef;rmcsrf;omMuygapaMumif;
The Voice weekly
u qkawmif;arwÅmydk hotyfygonf/
or®w wwd,rdef hcGef;jrefrmUpD;yG m;zGHY NzdK;a&; arQmfvif Ucsuf jrif Urm;ap[kqdk
 &efukef? {NyD 7 &efukef? {NyD 7 &efukef? {NyD 7 &efukef? {NyD 7 &efukef? {NyD 7
]]or®w&JU wwd,rdefYcGef;u vkyfom;jynfolwpfa,muftaeeJY pD;yGm;a&;orm;wpfa,muftaeeJY tm;&Sd apygw,f/ arQmfvifhcsuf awG yd k wd k ;wuf vmapygw,f}} [kjynf axmif pk  jrefrmEkdifiHukefonfrsm;ESifh pufrI vufrIvkyfief;&Sifrsm; toif;csKyf
(UMFCCI )
\A[d k tvk yf trI aqmif  OD;vS armif a&Tu ajymMum;onf/ rawmftpdk;&xHrS EkdifiHawmftmPmt&yf&yf&,lNyD; ckepf&ufcefYtMumwGif ajymMum;aom jrefrmtpdk;&\OD;aqmifyk*¾dKvf EkdifiHawmfor®w rawmftpdk;&xHrS EkdifiHawmftmPmt&yf&yf&,lNyD; ckepf&ufcefYtMumwGif ajymMum;aom jrefrmtpdk;&\OD;aqmifyk*¾dKvf EkdifiHawmfor®w rawmftpdk;&xHrS EkdifiHawmftmPmt&yf&yf&,lNyD; ckepf&ufcefYtMumwGif ajymMum;aom jrefrmtpdk;&\OD;aqmifyk*¾dKvf EkdifiHawmfor®w rawmftpdk;&xHrS EkdifiHawmftmPmt&yf&yf&,lNyD; ckepf&ufcefYtMumwGif ajymMum;aom jrefrmtpdk;&\OD;aqmifyk*¾dKvf EkdifiHawmfor®w rawmftpdk;&xHrS EkdifiHawmftmPmt&yf&yf&,lNyD; ckepf&ufcefYtMumwGif ajymMum;aom jrefrmtpdk;&\OD;aqmifyk*¾dKvf EkdifiHawmfor®w OD;odef;pdef\ wwd,ajrmufrdefYcGef;wGif jrefrmpD;yGm;a&;zGHUNzdK;&eftwGuf tpdk;&opfuvkyfaqmifay;rnfh rl0g'oabmxm;rsm;yg&SdvmNyD; OD;odef;pdef\ wwd,ajrmufrdefYcGef;wGif jrefrmpD;yGm;a&;zGHUNzdK;&eftwGuf tpdk;&opfuvkyfaqmifay;rnfh rl0g'oabmxm;rsm;yg&SdvmNyD; OD;odef;pdef\ wwd,ajrmufrdefYcGef;wGif jrefrmpD;yGm;a&;zGHUNzdK;&eftwGuf tpdk;&opfuvkyfaqmifay;rnfh rl0g'oabmxm;rsm;yg&SdvmNyD; OD;odef;pdef\ wwd,ajrmufrdefYcGef;wGif jrefrmpD;yGm;a&;zGHUNzdK;&eftwGuf tpdk;&opfuvkyfaqmifay;rnfh rl0g'oabmxm;rsm;yg&SdvmNyD; OD;odef;pdef\ wwd,ajrmufrdefYcGef;wGif jrefrmpD;yGm;a&;zGHUNzdK;&eftwGuf tpdk;&opfuvkyfaqmifay;rnfh rl0g'oabmxm;rsm;yg&SdvmNyD; ,if;rl0g'oabmxm;rsm;u jrefrmhpD;yGm;zGHUNzdK;a&;twGuf arQmfvifhcsufjrifhrm;apaMumif; pD;yGm;a&;e,fy,frSyk*¾dKvftcsKdUu oHk;oyfajymMum;onf/ ,if;rl0g'oabmxm;rsm;u jrefrmhpD;yGm;zGHUNzdK;a&;twGuf arQmfvifhcsufjrifhrm;apaMumif; pD;yGm;a&;e,fy,frSyk*¾dKvftcsKdUu oHk;oyfajymMum;onf/ ,if;rl0g'oabmxm;rsm;u jrefrmhpD;yGm;zGHUNzdK;a&;twGuf arQmfvifhcsufjrifhrm;apaMumif; pD;yGm;a&;e,fy,frSyk*¾dKvftcsKdUu oHk;oyfajymMum;onf/ ,if;rl0g'oabmxm;rsm;u jrefrmhpD;yGm;zGHUNzdK;a&;twGuf arQmfvifhcsufjrifhrm;apaMumif; pD;yGm;a&;e,fy,frSyk*¾dKvftcsKdUu oHk;oyfajymMum;onf/ ,if;rl0g'oabmxm;rsm;u jrefrmhpD;yGm;zGHUNzdK;a&;twGuf arQmfvifhcsufjrifhrm;apaMumif; pD;yGm;a&;e,fy,frSyk*¾dKvftcsKdUu oHk;oyfajymMum;onf/
wyf
 tqkd yg or® w\rd efYcG ef;wGif  0ef BuD ;Xmetqif  h qif  h ES if  hjynf ol vl xk  udk
Decentralize
 A[kdcsKyfukdifrIajz avQmhaeonfudkodap&ef ESpfBudrf wk  d if wk  d if xnf  h oG if ;ajymMum;cJ  h aMumif ;?  vl ES if  h oG m;&mrSrl jzif  h oG m;&efES pf Bud rf  ajymcJ  hNyD;
Transaction Cost
 rsm;ukd avQmh cs&efw&m;0if ajymMum;vmNyD jzpf  aMumif;? wkdif;jynfwnfaqmuf&m pm pm pm pm pm
4
 pm pm pm pm pm
8
pD;yGm;a&;jyKjyifajymif;vJrIrsm;\ eufeJrI
atmifxG#f
 pm pm pm pm pm
17
]aemufqH k;aeh Ed kifiHawmfor®w&Jrd fefh cGef; em;axmifvd kuf&awmUrS jyefNyD; tm;wufvm&awmUw,f}
oDaygNrKde,fjynfolvTwfawmfuk d,fpm;vS,fOD;&JxGef;ESif UawGqk Hjcif;
 pm pm pm pm pm
24
jrefrmtpd k;&opf vufxufkwfacgif;aqmifrsm; tapmqH k;vma&mu
 f
 &efukef? {NyD 2 &efukef? {NyD 2 &efukef? {NyD 2 &efukef? {NyD 2 &efukef? {NyD 2
 wyf rawmf tpd k ;&u tmPm  &,l NyD ; 23 ES pf tMumwG ifyxr  qH k ; tmPmvT  J ajymif ;ay;cJ  h onf  h  t&yf om;tpd k ;&opfvuf xuf  ü w½k wf jynf olYor® wEd kif iH \  xdyfydkif;acgif;aqmifrsm; jzpf aom w½k wf jynf ol Yor® wEd k if iH  uGefjrLepfygwDA[dkaumfrwD Ed k if iH a&;AsL½d k tNrJ wrf ; aumf rwD  0ifES ifhw½k wf jynfolYpm pm  pm pm pm
23
2011 &efukefr[moBuFef emrnfausmfukrÜPDBuD;rsm; r@yfenf;yg;?vH kNcHKa&;tpDtpOfrsm;xyfwk d;
 pm pm pm pm pm
23
jynfolvlxktay:  Ad kvfustEk difusif UrIESif U 'Drk dua&pDrqefaom tkyfcsKyfrIrsm; w&m;0ifwk difwef; ta&;,lrnf
Pg.
 
II
NEWS MAKERNEWS MAKER
 {&m0wDjrpfzsm; arc? rvdcjrpfqHkae&mteD;&Sd a&Twl;vkyfief;cGif {&m0wDjrpfzsm; arc? rvdcjrpfqHkae&mteD;&Sd a&Twl;vkyfief;cGif {&m0wDjrpfzsm; arc? rvdcjrpfqHkae&mteD;&Sd a&Twl;vkyfief;cGif {&m0wDjrpfzsm; arc? rvdcjrpfqHkae&mteD;&Sd a&Twl;vkyfief;cGif {&m0wDjrpfzsm; arc? rvdcjrpfqHkae&mteD;&Sd a&Twl;vkyfief;cGif
Photo by KMS (Super King)
u,fwifoif UNyD{&m0wD
 pm pm pm pm pm
16
u,fwifoif UNyD{&m0wD
rav;ADZmoH½k H;a&S wef;pDae&musyfwpfodef; xdayguf
 
Monday, April 11 - 17, 2011
2
The
V
OICE
 
3
Monday, April 11 - 17, 2011
The
V
OICE
'k  dYwm0efta&;ok  H;yg;
 -jynf axmifpkrNyKd uG  Ja&; 'kd Yta&;  -wk  dif;&if ;om;pnf ;vk  H ;  nD nGwf rI rNyKd uG  J a&; 'kd Yta&;  -tcsKyf tjcmtmPm 'kd Yta&; wnfwHh ck  d if NrJ a&;
 jynfolY oabmxm;
 -jynf ytm;uk  d ;yk qd ef ½kd ; tqk  d;jrif 0g'Drsm;  tm; qefYusif Mu/ -Ek  d if iH awmfwnf Nid rfat;csrf ;a&;ESif  h Ek  d if iH  awmf wk  d ;wuf a&;uk  daES mif  h ,S uf zsuf qD ;ol  rsm;tm; qefYusifMu/ -Ek  dif iH awmf \ jynf wG if;a&;ukd0if a&muf  pG uf zuf aES mif  h,Sufaom jynf yEk  d if iH rsm;  tm; qefYusif Mu/ -jynfwGif;jynfy tzsuform;rsm;tm; bk  H &efoltjzpfowfrS wf acsrI ef;Mu/
 EkdifiHa&;OD;wnfcsuf (4) &yf
 -Ekd if iHawmf wnf Nidrf a&;? &yf&Gmat;csrf ;  om,ma&;ESif  h w&m;Oya'pkd ;rk  d;a&;/  -trsKd ;om; jyef vnf pnf ;vk  H ;nD nG wf a&;/  -ckdifrmonfhzGJUpnf;ykHtajccHOya'opf jzpfay:vma&;/ -jzpf ay:vmonf  hzG  J Upnf ;yk  H tajccH Oya'opf  ES if  h tnDacwf rD zG  H UNzKd ;wk  d ;wufaom Ek  d if iH  awmf opf wpf&yfwnfaqmuf a&;/
 pD ;yGm;a&;OD;wnfcsuf (4) &yf
 -pk  duf ysKd;a&;uk  dtajccHí tjcm;pD;yGm;a&;  u@rsm;ukd vnf ; buf pkH zG  HUNzKd ;wk  d ;wuf  atmif wnf aqmuf a&;/ -aps;uG ufpD ;yG m;a&;pepf yD jyifpG mjzpfay:  vma&;/ -jynf wG if ;jynf yrStwwf ynmES if  ht&if ;  tES  D ;rsm;zd wf ac:í pD ;yG m;a&;zG  H UNzKd ;wk  d ;wuf  atmif wnf aqmuf a&;/ -Ek  d ifiHawmfpD;yG m;a&;wpf&yf vkH ;uk  d zef wD ;  Ek  d if rI pG rf ;tm;onfEk  d if iH awmf ES if  hwk  d if ;&if ;  om;jynf ol wkd Y\ vuf 0,fwG if&S  da&;/
 vlrIa&;OD;wnfcsuf (4) &yf
 -wpf rsKd ;om;vkH ;\ pdwf "mwfES ifhtusifh  pm&d wå jrif  hrm;a&;/  -trsKd ;*k Pf?Zmwd *k Pf jrif  h rm;a&;ES if  h,Of aus;  rI tarG tES pf rsm;? trsKd ;om;a&;vu© Pm  rsm; raysmuf ysuf atmifxd ef ;od rf ;apmifh  a&S mufa&;/ -rsKd ;cspf pd wf "mwf &S if oef xuf jruf a&;/  -wpf rsKd ;om;vk  H ; usef ;rmBuH  h ck  d if a&;ES if  h ynm  &nf jrif  hrm;a&;/
OCAL 
 
Vol.7 / No.18 - April 11 - 17 , 2011
3
T
HE
OICE
 W 
EEKLY 
 N
EWS
]]uRefawmfu ½Hk;0efxrf;qdk awmh tcsd efu odyfr&bl;/ "mwfqD qdkifMunfhawmhvnf; um;awGu trsm;BuD; wef;pD aeawmhwef;pD r,f  qd k &if ok  H ;em&Davmuf MumrS m/ tjyif u  wpf *gvef5000 ausmf ay;NyD ; 0,f oH k ;  ae&wmMumawmhtcuf tcJjzpf vm  w,f/ rD'D,mawGtaeeJY rD;armif; xdk ;jyay;yg}} [k¤if ;u quf vuf &S if ;  jyonf/ pufoHk;qDta&mif;qdkifrsm; yk *¾ vd uod k Y vT  J ajymif ;ay;&mwG iftrS ef  wu,fNydKifqdkifrI&Sdonfh aps;uGuf wpf ck jzpf &efvrf ;zG if  h ay;zd k Yvd k aMumif ;? ,ck  uJ  h od k Y tuef Ytowf rsm;jzif  hxd ef ;csKyf  a&mif;csrIaMumifh rvd kvm;tyfonf  h jyóemrsm; ay:aygufvmaMumif;? aps;EIef;ud k xdef;csKyf rxm;bJw&m;  0if ayguf aps;twdk if; a&mif;onfrsKd;  udk om vdk vm;aMumif; tqd kygyk*¾  dKvf  ES ifh A[ef ;Nrd KUe,f q&mpHawmifydk if;  &yfuGufwG if aexkd ifoltouf65  ES pf cef Y&S  dw&m;ol BuD ;a[mif ;wpf OD ;u  qdk onf/ yk *¾ vd upuf oH k ;qD ta&mif ;qd k if  rsm;wGif "mwfqDwpf*gvef 2500 usyf jzif  h tpdkk ;&owfrS wfEI ef;twdk if;  a&mif ;csay;vsuf &Sd aMumif;? "mwfqD  xk wf a&mif ;ol rsm; tBud rf Bud rf qD wef ;  pD rIaMumif  h rwfvqef ;ydkif ;rS pwif  um "mwfqDpmtk yf rsm; jyKvk yf ay;NyD ;  "mwfqDwpf&ufvQif wpfBudrfom xkwf,lcGifhjyKxm;aMumif; yk*¾ vdu puf oH k ;qD ta&mif ;qd k if rsm;xH rSpH k prf ;
pD;yG m;jzpf"mwfqDxkwfa&mif;olrsm;aMumif UtrSefwu,foH k;rnf Uolrsm;tcufBuHK
 &efukef? {NyD 3 &efukef? {NyD 3 &efukef? {NyD 3 &efukef? {NyD 3 &efukef? {NyD 3
 od &S  d &onf/  "mwfqDxkwfygu "mwfqDpm tk yf wG ifwHqdyf wH k;xk ay;vd kuf ojzif  h  aemuf wpf Bud rf xyf xk wf ír&aMumif ;?  od k Yaomftck aemuf yd k if ;wG ifwH k ;rxk ay;&ef  twG ufusyf1000 ay;& aMumif ;? ,if ;  ypufoHk;qDaps;uGufwGif "mwfqDwpf*gvefusyf 5000 ausmfaygufaps;&Sdaeojzifh pD;yGm;jzpf"mwfqDxkwfa&mif;ol tvGeftrif;rsm;jym; ypufoHk;qDaps;uGufwGif "mwfqDwpf*gvefusyf 5000 ausmfaygufaps;&Sdaeojzifh pD;yGm;jzpf"mwfqDxkwfa&mif;ol tvGeftrif;rsm;jym; ypufoHk;qDaps;uGufwGif "mwfqDwpf*gvefusyf 5000 ausmfaygufaps;&Sdaeojzifh pD;yGm;jzpf"mwfqDxkwfa&mif;ol tvGeftrif;rsm;jym; ypufoHk;qDaps;uGufwGif "mwfqDwpf*gvefusyf 5000 ausmfaygufaps;&Sdaeojzifh pD;yGm;jzpf"mwfqDxkwfa&mif;ol tvGeftrif;rsm;jym; ypufoHk;qDaps;uGufwGif "mwfqDwpf*gvefusyf 5000 ausmfaygufaps;&Sdaeojzifh pD;yGm;jzpf"mwfqDxkwfa&mif;ol tvGeftrif;rsm;jym; vmrIaMumifhtrSefwu,ftoHk;jyK&ef "mwfqDxkwf,lvdkonfh tdrfoHk;um;rsm; tcuftcJrsm;pGm BuHKawGUae&aMumif; touf 40 t&G,fcefY vmrIaMumifhtrSefwu,ftoHk;jyK&ef "mwfqDxkwf,lvdkonfh tdrfoHk;um;rsm; tcuftcJrsm;pGm BuHKawGUae&aMumif; touf 40 t&G,fcefY vmrIaMumifhtrSefwu,ftoHk;jyK&ef "mwfqDxkwf,lvdkonfh tdrfoHk;um;rsm; tcuftcJrsm;pGm BuHKawGUae&aMumif; touf 40 t&G,fcefY vmrIaMumifhtrSefwu,ftoHk;jyK&ef "mwfqDxkwf,lvdkonfh tdrfoHk;um;rsm; tcuftcJrsm;pGm BuHKawGUae&aMumif; touf 40 t&G,fcefY vmrIaMumifhtrSefwu,ftoHk;jyK&ef "mwfqDxkwf,lvdkonfh tdrfoHk;um;rsm; tcuftcJrsm;pGm BuHKawGUae&aMumif; touf 40 t&G,fcefY &Sdaom ½Hk;0efxrf;wpfOD;u &Sdaom ½Hk;0efxrf;wpfOD;u &Sdaom ½Hk;0efxrf;wpfOD;u &Sdaom ½Hk;0efxrf;wpfOD;u &Sdaom ½Hk;0efxrf;wpfOD;u
The Voice Weekly
 odkY zkef;jzifhqufoG,fajymMum;onf/ odkY zkef;jzifhqufoG,fajymMum;onf/ odkY zkef;jzifhqufoG,fajymMum;onf/ odkY zkef;jzifhqufoG,fajymMum;onf/ odkY zkef;jzifhqufoG,fajymMum;onf/
jyif
 aMumif  hwpf &uf"mwf qD ES pf Bud rf? oH k ;Bud rf  cef Y (tcsKdUxd k Yxuf tBud rfa&yd k ) xk wf  ,l Ed k if aMumif ; pD ;yG m;jzpf "mwf qD xk wf  a&mif ;aeol,mOf yd k if &S if rsm;ES if  hpD ;yG m;a&;  vkyf ief ;&SifBuD ;wpf OD ;uqd konf/  yk *¾ vd upuf ok  H ;qD ta&mif ;qd k if  rsm;wG if
Octane
 wpf*gvef 4100 usyf? 'DZ,fwpf*gvefvQif 4000 usyf? tqifhjrifh'DZ,fqD wpf *gvef  vQif 4300 usyfjzif  h a&mif ;csvsuf &S  d aMumif ; yk *¾ vd upuf oH k ;qDta&mif ;  qd kifrsm;xHrS od&onf/
urÇ  mh a&Taps; pHcsdefopfxyfrHwifaomfvnf; jrefrmUa&Taps;rwufEkdif
 &efukef? {NyD 7 &efukef? {NyD 7 &efukef? {NyD 7 &efukef? {NyD 7 &efukef? {NyD 7
 Ek  d if iH wumaps;uG uf wG ifurÇ mh a&T aps;EI ef ; xyf rH pH csd ef usKd ;oG m;cJ  h aomf vnf ; jref rmh a&T aps;uG uf wG ifa&T aps;  EI ef;rsm;rwuf Ekd ifbJ a&Tta&mif;t0,f at;puf vsuf &S  d aMumif ; aps;uG uftwGif;rS pk  Hprf;od &Sd &onf/  urÇmha&Taps;EIef;onf {NyDv 6&uf aeUu a&T wpf atmif pvQiftar&d uefa':vm 1450 ausmftxd  a&muf &S  d oG m;NyD ; pH csd ef wif jrif  h wuf oG m;aMumif ;? xk  d oYk  d jrif  h wuf oG m;aomf vnf ; jref rmh a&T aps;EI ef ;onfEk  d if iH wum  a&T aps;EI ef ;enf ;wlvk  d uf ygjrif  h wuf Ek  d if jcif ;r&S  d bJtenf ;i,f om tajymif ;tvJ jzpf ay:aMumif ; a&T uk ef onf rsm;  u qkd onf/]]urÇ mh a&T aps;u wpf atmif pud k1455 avmuf xd a&muf w,f/ jref rmh a&T aps;u rwuf Ek  d if bl ;}}[k&ef uk ef wk  d if ;  a&T vkyfief;&Sif rsm;toif;\ taxG axGtwGif ;a&;rS L;OD;0if ;jrif  hu ajymMum;onf/  jrefrmha&T aps;EI ef;tenf;i,fom tajymif;tvJjzpfay:&jcif;rS m tar&d uefa':vmwefzd k; usqif ;ae  jcif ;ES if  ha&T aps;uG uf wG ifta&mif ;  t0,fenf ;yg;aejcif ;aMumif  hjzpf  aMumif ; aps;uG uf twG if ;rSpk  H prf ;  od &S  d &onf/  aps;uGufwGif {NyDv 6 &uf aeUu 16 yJ &nftacguf a&T  wpfusyf om;vQif jrefrmaiG 664ç000 usyfaps;aygufaMumif ;  aps;uG uf owif ; tcsuf tvuf  rsm;t& od&S  d&onf/
MARKETMARKET

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->