Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
30Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hệ PHÂN TÁN

Hệ PHÂN TÁN

Ratings: (0)|Views: 778 |Likes:
Published by pqtung

More info:

Published by: pqtung on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
H PHÂN TÁN
Chng 1 : Tng quan v h phân tán.1.1 nh ngha.Có nhiu nh ngha v h phân tánnh ngha 1: H phân tán là tp hp các máy tính t tr c kt ni vi nhau bi mtmng máy tính và c cài t phn mm h phân tán.nh ngha 2: H phân tán là mt h thng có chc nng và d liu phân tán trên cáctrm (máy tính) c kt ni vi nhau bi mt mng máy tính.nh ngha 3: H phân tán là mt tp các máy tính c lp giao tip vi ngi dùngnh mt h thng thng nht, toàn vn. Nh vy, có th nói : H phân tán = mng máy tính + phn mm h phân tán.Phân loi h phân tán:Trc ây, h phân tán c chia thành ba loi : h iu hành h phân tán, c s dliu h phân tán và các h thng tính toán h phân tán. Ngày nay, h phân tán c phân chia nh sau:- H phân tán mang tính h thng: h iu hành phân tán.- H phân tán mang tính ng dng: các h thng truyn tin phân tán.1.2 Mc tiêu ca h phân tán.a. Kt ni ngi s dng và tài nguyênGii quyt bài toán chia s tài nguyên trong h thng (resource sharing). b. Tính trong sutn giu s ri rc và nhng nhc im nu có ca h phân tán i vi ngi s dng(end-user ) và nhng nhà lp trình ng dng (application programmer).Theo tiêu chun ISO cho h phân tán ISO / IS / 10746 tên là "Open distributed processing reference model" 1995 ã c th hóa tám dng trong sut:Trong sut truy cp (Access transparency): che giu s khác bit v cách biu din vàcách truy cp tài nguyên.Trong sut v v trí (Location transparency): che giu v trí ca tài nguyên. Hai dngtrong sut va trình bày c gi chung là trong sut mng (network transparency).Trong sut di trú (Migration transparency): che giu kh nng chuyn v trí ca tàinguyên.Trong sut v vic nh v li (Relocation transparency): che giu vic di chuyn catài nguyên khi ang c s dng.Trong sut nhân bn (Replication transparency): che giu tình trng tình trng s dng bn sao ca tài nguyên.Che giu s che s tài nguyên tng tranh (Concurency transparency).Trong sut s c (Failure transparency): che giu li h thng nu có.Trong sut kh nng di chuyn tài nguyên (Persistence transparency): che giu vic dichuyn tài nguyên t b nh ngoài vào b nh trong và ngc li.c. Tính m (Openness).H phân tán c gi là m nu nó cung cp các dch v theo các quy tc chun mô tcú pháp và ng ngha ca dch v ó.Thông thng trong h phân tán các dch v thng c t qua các giao din bngngôn ng c t giao din (Interface Definition Language- IDL). Vì th ch quan tâm
 
n cú pháp. Nó cho phép các dch v khác nhau cùng chung sng. Nu các giao dinca h phân tán c c t y  và úng n.Xét hai khái nim ca h phân tán là khái nim liên tác (Interroperability) và khái nimchuyn mang (portability).Liên tác: các cài t ca các h thng hoc thành phn h thng t các nhà sn xutkhác nhau có th làm vic vi nhau thông qua liên tác.Chuyn mang: nh chuyn mang mà mt ng dng c phát trin cho h phân tán Acó th thc hin không cn thay i gì trên mt h phân tán B khác, vi iu kin ccài  cùng giao din nh Ad. Tính co giãn (Scalability)Mt h phân tán c gi là có tính co giãn nu nó thích nghi vi s thay i quy môca h thng. Th hin trên các khía cnh sau:- D b sung ngi s dng và tài nguyên h thng- Khi h thng thay i quy mô v mt a lý dn n s thay i v v trí a lý cangi s dng và các tài nguyên.- H thng có thay i quy mô v qun tr. Nu h phân tán có tính co giãn thng nh hng n hiu nng ca h thng (hiunng ca h thng là hiu qu nng lc hot ng ca i tng).Có ba gii pháp ph dng  gii quyt vn  co giãn ca h phân tán:- n giu- Phân tán: phân nh thành phn h thng và phân b chúng trên phm vi ca h thng(qun lý phân cp). Ví d DNS xác nh theo cách phân cp min ln thành các mincon. Vi phng pháp này s gii quyt c vn  khi thêm ngi dùng hay tàinguyên vào h thng.- Nhân bn: nhân bn mt thành phn nào ó ca h thng. Ví d tài nguyên d liut ti các v trí khác nhau trong h thng.1.3 Các khái nim phn cng.a. Phân loi máy tính.Có hai loi máy tính:- Các loi máy tính có chia s b nh (Shared memory): các loi máy a x lý(multiproccessor).
 
 - Các máy tính không chia s b nh (Private memory): các h thng multicomputorsTrong mi loi li chia tip theo mng kt ni bus - based ch có mt ng kt ni vàswitch - base có nhiu ng kt ni t máy này sang máy khácHình 1: Hai cách t chc vi x lý và b nh trong h máy tính phân tán. b. H thun nht / h không thun nht.H thng thun nht: mng máy tính cùng s dng mt công ngh, các b x lý là nhnhau, truy cp n cùng mt b nh ging nhau. Thng dùng trong h thng có tínhtoán song song.H không thun nht: nhng máy tính khác nhau kt ni vi nhau.1.4 Các khái nim phn mm.a. DOS (distributed OS).Là h iu hành cho các h multiproccessor và các h homogenous multicomputer.Mc tiêu là n giu và cung cp các dch v qun tr tài nguyên.c im là các dch v có th c thc hin bi các li triu gi t xa.Hình 2. Cu trúc chung ca DOS b. NOS (Network OS).Là h iu hành cho các h thng heterogenous multicomputer (LAN, WAN).Mc tiêu ca NOS là cung cp các dch v t xa.Hình 3 . Cu trúc chung ca NOSc. Middleware.Là tng ph nm gia tng dch v ca NOS và tng ng dng phân tán.Hình 4. Cu trúc chung ca mt h middleware

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sevensea9179 liked this
thanh2017 liked this
nhatkyphainhoa liked this
Phan Sư Ýnh liked this
Thien Luong liked this
Phan Sư Ýnh liked this
Thien Luong liked this
Phan Sư Ýnh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->