Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quan ly CTR

Quan ly CTR

Ratings: (0)|Views: 282|Likes:
Published by PhuongLoan

More info:

Published by: PhuongLoan on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
1
Ch
ươ 
ng 1: Gi
 
i thi
u
Tóm t
 
 t
Khái ni
m rác là m
t s
n ph
 
m ph
 , ch
 
t th
i t 
 
ho

ng con ng
ư 
i và nh
 
ng v
 
n
 
 liên quan
 
n rác th
i
 
ang
ư 
c tranh lu
n r 
 
t nhi
 
u th
 
i gian g
n
 
ây. D
 
a trên nh
 
ngtranh lu
n này, các m
c tiêu môi tr 
ư 
ng liên quan
 
n qu
n lý rác th
i ra
 
i. Các cáchti
 
 p c
n
 
 

t các m
c tiêu môi tr 
ư 
ng trong th
 
i gian g
n
 
ây ch
y
 
u
 
a vào pháplu
t, mang tính ch
 
t “cu
 
i
ư 
ng
 
ng” v
 
m
 
t chi
 
n l
ư 
c. Các nguyên t 
 
c và các khókh
ă 
n c
a lu
t pháp hi
n hành c
ũ
ng
ư 
c
ư 
a ra th
o lu
n. M 
t cách ti
 
 p c
n m
 
i, qu
nlý k 
 
t h
 
 p,
ư 
c gi
 
i thi
u làm ch
 
 
c
ơ 
b
n c
a cu
 
n sách này.
1.1 Rác là gì
Các

nh ngh
 ĩ 
a v
“rác” luôn luôn nói

n s
thi
u h
u d
ng hay thi
u giá tr
c
a lo
ich
t th
i này hay
ôi khi còn g
i là nh
ng “ph
n th
a vô d
ng”. “Rác” là ch
t th
i ra t
 ho
t

ng con ng
ư 
i. V
m
t lý h
c, nó c
ũ
ng ch
a các v
t ch
t gi
ng nh
ư
các s
n ph
mh
u d
ng. Nó ch
khác các s
n ph
m h
u d
ng
 
ch
nó không mang giá tr
. Do
ó, cáchc
ơ 
b
n

gi
i quy
t v
n

rác là l
y l
i giá tr
cho nó. Trong nhi
u tr
ư 
ng h
 
p, tính“thi
u giá tr
” liên quan

n thành ph
n t
p ho
c không
ư 
c bi
t

n c
a rác. Tách cácthành ph
n trong rác s
làm t
ă
ng giá tr
c
a nó n
u nh
ư
các thành ph
n
ó v
n còn s
 d
ng
ư 
c.

nh ngh
 ĩ 
a chính xác Rác là gì và Rác không là gì không ch
là m
i quan tâmv
m
t khoa h
c. Nó s
quy
t

nh thành ph
n nào trong rác s
c
n ph
i
ư 
c t
ă
ng c
ư 
ngqu
n lý v
m
t pháp lý và thành ph
n nào không c
n thi
t.Rác có th
 
ư 
c phân lo
i b
ng nhi
u cách: b
ng tính ch
t v
t lý (r
n, l
ng, khí) và côngd
ng (rác bao bì, th
c ph
m); b
ng v
t li
u (th
y tinh, gi
y...); b
ng hình th
c x
lý (cóth
 

t, có th
làm phân bón, có th
tái ch
); b
ng ngu
n g
c (sinh ho
t, th
ươ 
ng m
i,nông nghi
p, công nghi
p..) hay b
ng c
p

an toàn (

c h
i và không

c h
i). Cu
nsách này ch
t
p trung vào qu
n lý rác th
i sinh ho
t và th
ươ 
ng m
i.
ây ch
là m
t ph
nnh
trong t
ng s
các lo
i ch
t th
i r
n. M
i n
ă
m, các qu
c gia công nghi
p th
i ra trênn
ă
m t
t
n ch
t th
i r
n g
m rác sinh ho
t, th
ươ 
ng m
i và công nghi
p.Có lý do khi

c
p

n rác th
i sinh ho
t và th
ươ 
ng m
i. Th
nh
t, v
n

qu
n lý ch
tth
i
ang thu hút s
quan tâm c
a toàn xã h
i. Th
hai, rác th
i sinh ho
t, v
m
t t
nhiênlà m
t trong nh
ng ngu
n khó qu
n lý hi
u qu
nh
t. Rác sinh ho
t bao g
m nhi
u thành
 
http://www.ebook.edu.vn
2
ph
n (th
y tinh, kim lo
i, gi
y, nh
a, và ch
t h
u c
ơ 
) tr
n l
n vào nhau, trong
ó m
ithành ph
n chi
m m
t s
l
ư 
ng nh
. Thành ph
n rác th
i sinh ho
t c
ũ
ng
a d
ng tùythu
c vào s
khác bi
t gi
a các mùa trong n
ă
m và v
trí 

a lý gi
a các qu
c gia, và gi
anông thôn và thành th
.Trái l
i, rác th
i th
ươ 
ng m
i, công nghi
p và các ngu
n khác có xu h
ư 
ng thu
n nh
th
ơ 
n, trong
ó s
l
ư 
ng t
ng thành ph
n c
ũ
ng nhi
u h
ơ 
n. Nh
ư
v
y, n
u nh
ư
m
t h
th
ng
ư 
c thi
t k
 

qu
n lý hi
u qu
các thành ph
n trong rác sinh ho
t, h
th
ng
ó có th
 
ư 
c áp d
ng trong qu
n lý các ngu
n rác th
i khác. Nói c
th
h
ơ 
n, trong nh
ng ch
ươ 
ngsau, m
t h
th
ng thu gom, phân lo
i và qu
n lý rác sinh ho
t có th
ch
p nh
n các ngu
nrác t
ươ 
ng t
.Nh
ư
v
y, m
c dù cu
n sách này c
ơ 
b
n

c
p các lo
i rác th
i sinh ho
t, nó có th
ápd
ng

i v
 
i t
t c
các lãnh v
c qu
n lý ch
t th
i r
n.
 
http://www.ebook.edu.vn
3
Hoäp 1.1. RAÙC THAÛI: VAØI
KHÁI NI
M
QUAN TROÏNG1. Moái quan heä giöõa raùc thaûi vaø giaù trò2. Moái quan heä giöõa giaù trò vaø söï pha troän
Giaù trò =
 
3. Caùc phaân loïai raùc thaûi
Theo: - tính ch
t v
t lý
  ù-
công d
ng
 - lo
i
v
t
lieäu- hình th
c x
 - nguoàn goác- möùc an toøanS
n ph
mh
u d
n
 
Rác th
i
Tieâu thuï ho
c
s
d
ng
ï
Khôi ph
c g
iaù trò
 
Möùc ño ha tr
n
 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->