Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maurice Leblanc - Arsene Lupin Si Enigma Acului Scobit

Maurice Leblanc - Arsene Lupin Si Enigma Acului Scobit

Ratings: (0)|Views: 465|Likes:
Published by TiberiuC

More info:

Published by: TiberiuC on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
MAURICE LEBLANC
ARSENE LUPIN ŞI ENIGMA ACULUI SCOBIT
 
aymonde ciuli urechea. Zgomotul se auzi din nou, de două ori, destul de limpedepentru a putea fi desprins din toate zgomotele confuze care formau vasta tăcerenocturnă, dar atît de slab incit ea nu ar fi putut spune dacă era îndepărtat sauapropiat, dacă se producea între zidurile întinsului castel, sau afară, printreungherele întunecate ale parcului. .Se ridică încetişor. Fereastra era întredeschisă, o deschise şi mai mult. Lumina luniiscălda o privelişte liniştită de peluze si boschete printre care ruinele împrăştiate alevechii abaţii se decupau ca nişte siluete tragice, ca nişte coloane trunchiate, ca nişteogive incomplete, ca nişte eboşe de porticuri si frînturi de arc-butanţi. O briză uşoarătremura la suprafaţa lucrurilor alunecînd printre ramurile goale si nemişcate alearborilor, dar mişcînd frunzuliţele înmugurite ale tufelor de flori.Şi brusc, acelaşi zgomot... Era spre stingă ei şi sub etajul la care locuia, aşadar însaloanele care ocupau aripa vestică a castelului.Deşi curajoasă şi puternică, fata se simţi cuprinsă de nelinişte, îşi puse halatul şi luăchibriturile.
 — Raymonde... Raymonde...
O voce firavă ca un suflu o chema din camera vecină a cărei uşă nu fusese închisă.
Se
 îndreptă într-acolo pe bîjbîite, cînd Suzanne, verişoara ei, ieşi din cameră si i seprăbuşi în braţe.— Raymonde... tu eşti?... ai auzit?...— Da... aşadar nu dormi ?— Presupun că m-a trezit cîinele... mai demult... Insă nu mai latră... Cît o fi oareceasul ?
 — Aproape patru. .
;
— Ascultă... Umblă
cineva prin salon.
.— 
Nu e nici o primejdie, tatăl tău este acolo,Suzanne.— Este însă primejdios pentru el. Doarme alături de salonaş.— Dl. Daval este şi el acolo...— La celălalt capăt al castelului... Cum vrei să-1 audă ?Ezitau amîndouă, neştiind ce să hotărască. Să strige ? Să cheme în ajutor ? Nu îndrăzneau, într-atît li se părea" de temut însuşi sunetul vocii lor. însă Suzanne, carese apropiase de fereastră, îşi înăbuşi un ţipăt.— Priveşte... e un om lîngă bazin. într-adevăr, un om se îndepărta cu paşi repezi. Ducea sub braţ un obiect dedimensiuni destul de mari, a cărui natură nu o putură ghici şi care, legănîndu-selîngă piciorul lui, îi stînjenea mejsul. îl văzură trecînd pe lîngă vechea capelă si îndreptîndu-se spre o portiţă practicată în zid. Probabil că portiţa era. deschisă, căciomul dispăru brusc, iar ele nu auziră scîrţîitul obişnuit al balamalelor.— Venea din salon, murmură Suzanne.— Nu, scara şi-vestibulul 1-ar fi condus mult mai la stingă... Numai dacă...Aceeaşi idee le fulgeră pe amîndouă. Se aplecară. Mai jos, o scară era proptită defaţadă si se sprijinea de primul etaj. O lampă lumina balconul de piatră. Şi un alt om,care purta şi el ceva, sări peste acest balcon, se lăsă să alunece de-a lungul scării şio luă la fugă pe acelaşi drum. ,Suzanne, îngrozită, fără puteri, căzu în'genunchi, în-găimînd :
:
— Hai să strigăm !...să -chemăm în ajutor !...— Cine ar putea veni? Tătar tău... Şi dacă mai sîht şi alţii care se vor arunca asupralui ? , ' — Am putea da de veste servitorilor... soneria ta comunică cu etajul lor.
 — Da... da... este, poate, o idee... Numai de-ar sosi la timp ! *
Raymbnde căută pe bîjbîite lîngă pat soneria electrică
şt.
apăsă , butonul cu degetul.Un sunet se auzi la etaj şi ele avură impresia că, .de jos, sunetul fusese desigurauzit. limpede..Aşteptară. Tăcerea devenea înspăimîntătoare şi nici o adiere nu mai mişca frunzelearbuştilor.— Mi-e teamă... mi-e teamă..., repeta Suzanne.Şi, 'dintr-o dată, în întunericul adînc, mai jos de ele, zgomotul unei lupte, o bufniturăde mobile împinse, exclamaţii, apoi, oribil, sinistru, un geamăt răguşit, horcăitul uneifiinţe căreia i se taie beregata...Raymonde se năpusti spre uşă. Suzanne se agăţă disperată de braţul ei.— Nu... nu m'ă părăsi... mi-e teamă.Raymonde o ,dădu în lături şi o luă la fugă pe coridor, urmată imediat de Suzannecare se clătina de la un perete la celălalt, scoţînd ţipete. Ajunse la scară, coborî repede treptele, se năpusti spre uşa cea mare a salonului şi se opri brusc,
 
ţintuită în prag, în timp ce Suzanne se prăbuşea alături de ea. în faţa lor, la trei paşi,se afla un bărbat care ţinea în mînă o lanternă. Dintr-o singură mişcare, el o îndreptă spre cele două fete, orbindu-le cu lumina, le privi îndelung chipurile, apoi,fără se grăbească, cu mişcările cele mai calme din lume, îşi luă şapca, adunăde pe jos un petec de hîrtie şi două fire de paie, şterse urmele de pe covor, seapropie de balcon, se întoarse' spre cele două fete, le salută adînc şi dispăru.Suzanne dădu cea dinţii fuga spre micul budoar care despărţea salonul cel mare decamera tatălui ei. Dar, încă din prag, un spectacol îngrozitor o opri în loc. La luminaoblică a lunii se zăreau pe jos două corpuri neînsufleţite, Culcate unul lîngă altul.— Tată !... tată !... tu eşti ?... ce ai păţit? exclamă ea înnebunită, aplecată asupraunuia dintre ei.După cîteva clipe, contele de Gesvres începu să se mişte. Cu vocea întretăiată spuse:— Nu te teme de nimic... nu sînt rănit... Ce-i cu Da- ""* val ? Trăieşte ? cuţitul ?...cuţitul ?... Tocmai atunci,» doi servitori soseau aducînd făclii. -Raymonde se repezi sprecelălalt corp şi îl recunoscu pe Jean Daval, secretarul şi omul de încredere alcontelui:-Chipul său avea deja paloarea morţii.Atunci ea se ridică, se întoarse în salon, apucă din mijlocul unei panoplii agăţate peperete o puşcă pe care o ştia încărcată şi ieşi pe balcon. Nu trecuseră, desigur,maî mult de cincizeci sau şaizeci de secunde .de cînd individul pusese piciorul peprima bară a scării. Aşadar el nu putea, să se găsească prea departe de acolo, cuatît inai mult şi cu cît avusese prevederea de a deplasa scara pentru ca altcineva sănu se poată servi de ea. într-ade-văr, ea îl zări în curînd mergînd de-a lungulrămăşiţelor vechii mînăstiri. Sprijini puşca de umăr, ochi calm si trase. Omul căzu.— Gata ! S-a terminat ! spuse unul dintre servitori, pe ăsta am pus mîna. Mă duc într-acolo !— Nu, Viotor, uite-1 că se ridică... ja-o pe scară şi du-te drept spre portiţă. Nu poatesă o şteargă decît pe acolo.Victor se grăbi, dar mai înainte chiar ca să ajungă în parc, omul căzuse din nou.Raymonde îl chemă pe celălalt servitor.Albert, îl vezi acolo ? lîngă arcada cea mare ?...— Da, se tîrăşte prin iarbă... e pierd
ut...
— Supraveghează-1 de aici !— Nici vorbă să scape, în dreapta ruinelor, se întindepeluza goală...— Iar Victor păzeşte poarta din stînga, spuse ea pu-nînd din nou mîna pe. puşcă.— Nu vă duceţi acolo, domnişoară !
 — Ba da, ba da, zise ea, pe un ton
hotărît, cu gesturi sacadate... îmi mai rămîne un cartuş...Dacă se .mişcă cumva...Ieşi. O clipă mai tîrziu, Albert o văzu îndreptîndu-se spre ruine, îi strigă de lafereastră :— S-a tîrît în spatele arcadei. Nu îl mai văd... atenţie, domnişoară...
Raymo
nde dădu ocol fostei mînăstiri pentru a-i tăia . omului orice posibilitate deretragere şi, în curînd, Albert o pierdu din vedere. După citeva minute,nemaiVjăzînd-o, se nelinişti şi, continuînd să supravegheze ruinele, în loc să coboarepe scara castelului, încercă să ajungă la scara proptită de balcon. Cînd reuşi, coborî repede şi fugi drept spre arcada lîngă care îi apăruse omul ultima dată. La treizecide paşi mai departe, o găsi pe Raymonde care îl căuta pe Victor.
 — Ei, ce s-a întîmplat ? zise el. — 
Imposibil să punem mîna pe el, spuse Victor.— Ce-i cu portiţa ?— De acolo vin... iată cheia.— Totuşi... ar trebui...
 — Oh ! nu-s probleme cu el... In cel mult zece minute, banditul este al nostru.
Fermierul şi fiul său, treziţi de împuşcătură, tocmai soseau de la ferma ale căreiclădiri se înălţau destul de departe pe dreapta, dar înăuntrul zidurilor ; ei nu întil-niseră pe nimeni.— Ce naiba, nu-i cu putinţă, spuse Albert, ticălosul nu a putut părăsi ruinele... O sădăm de el în fundul vreunei gropi.
O
rganizară o hăituiala metodică, scotocind fiecare tufiş, îndepărtînd vrejurile grelede iederă încolăcite în jurul coloanelor. Se convinseră că era bine închisă capela sică nu fusese sfărîmat nici un vitraliu. Ocoliră mînăs-tirea, vizitară toate colţurile siungherele. Căutările se dovediră zadarnice. •O singură descoperire : chiar în locul în care omul căzuse, rănit de către Raymonde,ridicară de pe jos o caschetă de şofer, din piele roşcata, in afară de aceasta, nirnicaltceva.
 
La ora şase dimineaţa, jandarmeria din Ouville-la-Ri-viere era înştiinţată şi se duceala faţa locului, după ce trimisese urgent la parchetul din Dieppe o scurtă notă carerelata împrejurările crimei, captura iminentă a principalului vinovat,
„descoperireaşepcii sale şi' a pumnalului cu care îşi înfăptuise nelegiuirea".
La ora zece, douăautomobile coborau panta uşoară care duce la castel. Unul din ele, o venerabilăcaleaşca, transporta pe substitutul procurorului şi pe judecătorul de instrucţie, însoţit de grefierul său. în celălalt, maşină modestă, luaseră loc doi tineri reporteri,reprezentînd
 Le Journal de Rouen
•şi un mare ziar parizian.Vechiul castel li se ivi în faţă. Cîndva locuinţă aba-ţială a stareţilor din Ambrumesy,mutilată de Revoluţie, restaurată de către contele da Gesvres, căruia îi aparţinede douăzeci de ani, castelul cuprinde un corp de locuinţe,, cu un^acoperiş în vîrfulcăruia străjuieşte un orologiu, şi două aripi, fiecare înconjurată de un peron cu balus-stradă de piatră. Pe deasupra zidurilor din parc şi dincolo de platoul pe care îl susţin înaltele faleze normande, se zăreşte, între satele Sainte-Marguerite si Varengeville,linia albastră a mării.Acolo trăia contele de Gesvres împreună cu fiica sa, Suzanne, o fată frumoasă sifragilă cu păr blond, şi cu nepoata sa, Raymonde de Saint-Veran, pe care o adoptasecu doi ani în urmă, atunci cind moartea simultană a tatălui si a mamei sale o lăsasepe Raymonde orfană. Viaţa era liniştită si regulată la castel. Cîţiva vecini veneaucînd şi cînd. Vara, contele le ducea pe cele două • fete aproape zilnic la Dieppe.Contele era un bărbat de statură înaltă, cu un chip atrăgător şi grav, cu părul cărunt.Foarte bogat, îşi administra singur averea, si îşi supraveghea proprietăţile cuajutorul secretarului să
u Jean Daval.
 încă de cînd intră, judecătorul de instrucţie luă în primire primele constatări alebrigadierului de jandarmerie Quevillon. Prinderea vinovatului, tot iminentă de altfel,nu fusese încă înfăptuită, însă erau păzite toate ieşirile din parc. O evadare era cuneputinţă.Micul grup traversă apoi sala care adăpostise consiliul canonicilor si refectoriulsituate la parter, si ajunse la primul etaj. De îndată remarcă ordinea perfectă asalonului. Nici o mobilă, nici un bibelou care să nu fi părut că îşi ocupă locul săuobişnuit*, si nici un gol printre aceste mobile si aceste bibelouri. La dreapta şi lastînga erau atîrnate minunate tapiserii flamande cu personaje. In fund, pe panouri,patru tablouri frumoase, în ramele lor de epocă, reprezentau scene mitologice. Eraucelebrele tablouri de Rubens lăsate moştenire contelui de Gesvres, ca şi tapiseriilede Flandra, de altfel, de către unchiul său din partea mamei, marchizul de Bobadilla,grande de Spania. Dl. Filleul, judecătorul de instrucţie, făcu ur-. mătoarea observaţie:- — Dacă furtul a f est mobilul crimei, acest salon în nici un caz nu a constituitpbiectul său.
io
— Cine ştie ? spuse substitutul, care vorbea puţin, dar întotdeauna în sens opus cupărerile judecătorului.— Haide, haide, dragă domnule, prima grijă a unui hoţ ar fi fost cea de a schimbalocul acestor tapiserii şi . tablouri al căror rehume este universal.Poate nu a avut răgazul. '— O să aflăm noi.In acel moment îşi făcu intrarea contele de Gesvres, urmat de medic. Contele, carenu părea că se resimte de pe urma agresiunii a cărei victimă fusese, ură bun venitcelor doi magistraţi. Apoi deschise uşa budoarului. încăperea, în care nimeni nu mai pătrunsese de la crimă, în afară de doctor, înfăţişa,spre deosebire de salon, cea mai mare dezordine. Două scaune erau răsturnate, unadin mese distrusă, şi mai multe alte obiecte, o pendulă, un clasor, o cutie cu hîrtiede scrisori, zăceau pe jos. Iar pe cîteva din foile albe, împrăştiate, era sînge.Medicul dădu la o parte cearşaful care ascundea ca- " da'vrul. Jean Daval, îmbrăcat în hainele sale obişnuite din catifea şi încălţat cu ghete cu blacheuri, era întins pespate, cu unul din braţe îndoit sub corp. Cămaşa îi fusese deschisă şi se putea vedeao rană largă care îi găure
a pieptul. »
— Moartea a fost desigur instantanee, declară doctorul... o lovitură de cuţit a fost deajuns.— Este vorba, fără îndoială, spuse judecătorul, de cuţitul pe care 1-am văzut peşemineul din salon, lîngă o caschetă din piele ?— Da, confirmă contele de Gesvres, cuţitul a fost ridicat de pe jos chiar aici. Elprovine din* panoplia din salon de unde nepoata mea, domnişoara de Saint-Veran, asmuls puşca. In ceea ce priveşte cascheta de şofer, este evident cea a ucigaşului.Dl. Filleul mai cercetă anumite amănunte ale încă-, perii, adresă cîteva întrebăridoctorului, apoi îl rugă pe dl. de Gesvres să-i înfăţişeze ceea ce văzuse şi ceea ceştia. Iată în
ce
termeni s-a exprimat contele :

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
aurelia_rusu1 liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
dragana47 liked this
Anna Tanase liked this
lela liked this
johnny54 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->