Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inovasi dalam Organisasi

Inovasi dalam Organisasi

Ratings:
(0)
|Views: 2,993|Likes:
Published by Ahli Sarjana
http://holisticeducentre.weebly.com/
http://holisticeducentre.weebly.com/

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ahli Sarjana on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
.'
11
"KreativitidanInovasidalamDuniaSemasa:PendekatanIslami"
9-10November2010/2-3Zulhijjah1431H
SesiV
InovasidalamOrganisasi
Oleh
elKNORHARTINISAARI
PegawaiPenyelidik,PusatKajianEkonomidanKemasyarakatan,IKIM
Anjuran
INSTITUTKEFAHAMANISLAMMALAYSIA(DUM)
~Bertempatdi
DEWANDESAR.IKIM.KUALALUMPUR
 
;:
INOVASIDALAMORGANISASI
Oleh:NorHartiniSaariPegawaiPenyelidikPusatKajianEkonomiDanKemasyarakatan,IKIM
1.PENGENALAN
Dalameraglobalisasisetiaporganisasiterpaksamenghadapipersaingansengit.Dalammenghadapipersainganinisesebuahorganisasimemerlukankepadasatupembaharuandalammengurus,menciptadanmenghasilkanprodukdanperkhidmatanbaruyangberkualitisetandingdengannegaramaju.Sehubunganitu,dalammenghasilkanprodukdanperkhidmataninipenerokaandalampelbagaibidangperludilakukanmenerusiinovasi.Penekanankepadaaspekinovasidankreativititerutamadiperingkatnasionalamatpentingkeranaiamenggalakkandayasaingnegara.Disiniperananmodalinsansebagaipemangkindalammengeksploitasikaninovasiadalahpentingterutamauntukmenghasilkanideabarudalamorganisasi.Sejajardenganitu,organisasijugaperlubergerakpantasmenghasilkanproduklebihbemilaitambahsertaefisyendalammemenuhikehendakpasaran.Produkberinovasiyangdihasilkantidakbermaknasekiranyatidakdikomersialkandantidakmemenuhikehendakpasaran.Memenuhikehendakpasaranadalahdilihatpentinguntukmemaksimumkankeuntungankepadaorganisasi.BarangkaliadayangtidakdisedardipasaranhariinikemunculanproduksepertiiPhone,Blackberry,Netbook,Windows7sertakebangkitanPCskrinsentuhadalahhasilcetusanideainovatifmasyarakatBaratdanantarasepuluhprodukinovatifbagitahun2009yangtelahmenukarcarapenggunaanmediadanberkomunikasihariini.Justeru,pendekataninovasiini
1
 
pentingdalammemenuhikeperluanWawasan2020danmembolehkanMalaysiameletakkandirinyasecarastrategikdansebarisdengannegaralainyanglebihmaju.
2.MEMAHAMIINOVASIDALAMORGANISASI
JikakitamenyelaklembaranKamusDewan,inovasimerujukkepadasesuatuyangbaru diperkenalkansepertikaedah,sistem,adatdanlain-lain.Elemenyangpentingdikaitkandengan inovasiadalahkreativitidanduaistilahinisentiasabergandingbersama.MenurutSpencer(1994)inovasiialahsesuatuyangdianggapbarudanlebihbaikdaripadayanglama.Inovasijugabolehditakrifkansebagaisatupembaharuan,modifikasiataumemperbaikiidea,benda,ilmudanciptaansenitamadundengantujuanmemenuhifungsi-fungsitertentuataumemenuhicitarasadanpasarantertentu(Sufean,2007).Inovasiiniakanmenjuruskepadapenambahbaikandanpenyesuaiankepadapemikiran,ideayangsediaadasehinggamemberinilaitambahyangbolehdigunapakaidandimanfaatkansertabolehdijadikansebagaiprodukatauperkhidmatanyangbolehdikomersialkan(ZainiUjang,2010).Selainitu,perkataaninovasijugamerupakansatupembaharuanorganisasiyangmewakilisesuatuyangbaruyangmerangkumiidea,kaedah,alatyangbertujuanmencapaisatuagendabarndalammenghasilkankeputusanyangbaikdisampinginovasidapatmempercepatkansesuatuproses.(Siddiquee,2008).Inovasiinihadirmelaluipengalaman,pemerhatian,ilmupengetahuan,pembacaan,perbincangandankadangkalainovasihadirsecaraspontanatautidaksedarmelaluipemerhatianlahirlahideakreatifdaninovatif.Daripadapengertiandiatasdapatlahdisimpulkanbahawasecaramudahinovasibolehditerangkansebagai:-PenghasilanbarnBerdasarkanprosespenyusunansemula2

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cik MocHa liked this
Riannah Nurdik liked this
Riannah Nurdik liked this
Riannah Nurdik liked this
Riannah Nurdik liked this
Siti Norhazila Hamzah liked this
Ega Nagk Imud Part III liked this
Diyana Twins liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->