Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phần 1 - Triết học Mac Lenin

Phần 1 - Triết học Mac Lenin

Ratings: (0)|Views: 445|Likes:
Published by Tiệp Vũ

More info:

Published by: Tiệp Vũ on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
MỤC LỤC
(Phần Triết học của môn học Nhưng Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
  Biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành 8/2008)
TunChương/thi lưng thc hin (ging/tho lun)trang1Chương Mđu. Nhp môn (5 gi)22Chương 1. Chnghĩa duy vt bin chng (7 gi)242&3Chương 2. Phép bin chng duy vt (8 gi)433&4Chương 3. Chnghĩa duy vt lch s(9 gi)814&5Kim tra, đánh giá (1 gi)
 
TS. Nguyễn Thái Sơn (thaison@vnu.edu.vn): Tập Bài giảng Phần Triết học môn Những Nguyờn lý ... (Biên soạn theo Chương trình của Bộ GD&ĐT, ban hành 8/2008)---------------------------
 
CHƯƠNG MỞ ĐẦU. NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢNCỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNINGiảng viên giảng 5 giờ I. KHAI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thànha. Chủ nghĩa Mác-Lênin
. (Định nghĩa
gồm 4 ý)
- Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”
1
khoa học, gồmtriết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển- Chủ nghĩa Mác-Lênin hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứngnhững giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại- Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng- Chủ nghĩa Mác-Lênin là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; về những quy luật chung nhất của cáchmạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, tạo nên hệ tưtưởng khoa học của giai cấp công nhân.
b. Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin (là Triết họcMác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 
&
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học
) Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiềulĩnh vực với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tếchính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất
- Triết học Mác-Lênin
 
(chủ nghĩa duy vật biện chứng) là khoa học nghiên cứunhững quy luật chung nhất về sự vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng trong tựnhiên, xã hội và tư duy. Triết học Mác-Lênin
 
trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật cho hoạt động nhận thức khoa học vàthực tiễn cách mạng
- Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 
là khoa học nghiên cứu những quy luật chi phối quátrình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội mà trọng tâm của
1
V.I.Lênin:
Toàn tập
, 2005, t.26, tr.59
2
 
TS. Nguyễn Thái Sơn (thaison@vnu.edu.vn): Tập Bài giảng Phần Triết học môn Những Nguyờn lý ... (Biên soạn theo Chương trình của Bộ GD&ĐT, ban hành 8/2008)---------------------------
nó là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu của hìnhthái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã hộicộng sản chủ nghĩa
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
là khoa học về cách mạng xã hội chủ nghĩa và quátrình hình thành, phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; về sứ mệnhlịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tế-xã hội đó.
- Sự khác nhau và thống nhất giữa các bộ phận của chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Giữa các bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin có
sự khác nhau tương đối 
,
 
thể hiện ở chỗ chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu những quy luật xã hội tácđộng trong tất cả hoặc trong nhiều hình thái kinh tế-xã hội như chủ nghĩa duy vật lịch sử,mà chỉ nghiên cứu các quy luật đặc thù của sự hình thành, phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học cũng không nghiên cứu các quan hệkinh tế như kinh tế chính trị, mà chỉ nghiên cứu các quan hệ chính trị-xã hội của chủ nghĩaxã hội và chủ nghĩa cộng sản.+ Giữa các bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin có sự
thống nhất tương đối 
, thể hiện ở quan niệm duy vật về lịch sử mà tư tưởng chính của nó là
do
sự phát triểnkhách quan của lực lượng sản xuất
nên
từ một hình thái kinh tế-xã hội này nảy sinh ra mộthình thái kinh tế-xã hội khác tiến bộ hơn và chính quan niệm như thế đã thay thế sự lộnxộn, tùy tiện trong các quan niệm về xã hội trong các học thuyết trước đó; thể hiện ở việcC.Mác và Ph.Ăngghen
vận dụng 
thế giới quan duy vật biện chứng và phép biện chứng duyvật vào việc nghiên cứu kinh tế,
từ đó sáng tạo ra
học thuyết giá trị thặng dư để nhận thứcchính xác sự xuất hiện, phát triển và diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản. Đến lượt mình,học thuyết giá trị thặng dư cùng với quan niệm duy vật về lịch sử đã
đưa sự phát triển củachủ nghĩa xã hội 
từ không tưởng đến khoa học. Bởi vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin “cung cấpcho loài người và nhất là cho giai cấp công nhân, những công cụ nhận thức vĩ đại”
2
“kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ namcho hành động của Đảng”
3
.
2. Khái lược quá trình hình thành và phát triến của chủ nghĩa Mác-Lênin
2
V.I.Lênin:
Toàn tập
, 2005, t.23, tr.54
3
Đảng Cộng sản Việt Nam:
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X 
.. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.260
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->